Untitled Document
ภาพกิจกรรมจากประชาสัมพันธ์
  โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคมเป็นสถานที่ฉีดวัคซีนนักเรียน จ.พิษณุโลกเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันหมู่
Share
    
 
 By: information     ip:10.9.10.172