Untitled Document
ภาพกิจกรรมจากประชาสัมพันธ์
  บรรยากาศฉีดวัคซีน Pfizer เข็มที่สอง แก่นักเรียนโรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันหมู่
Share
    
 
 By: information     ip:10.9.10.172