Untitled Document
ภาพกิจกรรมจากประชาสัมพันธ์
  งานสภานักเรียน กลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียน โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม จัดประชุมสภานักเรียนสมัยสามัญ ครั้งที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2565 ณ หอประชุมนเรศวร
    
 
 By: information     ip:10.9.10.172