ตรวจสอบสถานะการรับสมัครเรียน
มัธยมศึกษาปีที่ 1 ห้องเรียนปกติ ประเภทในเขต/นอกเขตพื้นที่บริการ
ลำดับ เลขที่สมัคร ชื่อ-สกุล สถานะ วันตรวจสอบ/หมายเหตุ
1 11001
นอกเขต
เด็กชายธนธรณ์  ทองจำปา ยืนยันการสมัคร 12 มี.ค. 65:
2 11002
นอกเขต
เด็กชายธนกร  อ่ำพรม ยืนยันการสมัคร 9 มี.ค. 65:
3 11003
นอกเขต
เด็กชายศุภวิชญ์  สอนประสม ยืนยันการสมัคร 13 มี.ค. 65:สามารถมาสอบเข้าห้องปกติได้ แต่ไม่สามารถใช้ความสามารถพิเศษด้านดนตรี กีฬา ในการสอบเข้าเรียน เพราะไม่แนบเกียรติบัตรหรือใบรับรองด้านดนตรี กีฬา มาตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้
4 11004
ในเขต
เด็กชายพงศกร  สิงหเดช ยืนยันการสมัคร 9 มี.ค. 65:
5 11005
ในเขต
เด็กชายพัสกร  เซ่งฮะ ยืนยันการสมัคร 10 มี.ค. 65:
6 11007
ในเขต
เด็กชายพัชกร  พงษ์พานทอง ยืนยันการสมัคร 9 มี.ค. 65:มาสอบเข้าห้องเรียนปกติได้ ไม่สามารถสอบเข้าเรียนดนตรีกีฬาได้ เพราะไม่ได้แนบเกียรติบัตรการแข่งขันดนตรีหรือกีฬามา
7 11008
ในเขต
เด็กชายวรกร  ชื่นชูจิตร ยืนยันการสมัคร 10 มี.ค. 65:สามารถมาสอบเข้าห้องปกติได้ แต่เข้าห้องเรียนดนตรี กีฬา ไม่ได้ เพราะไม่แนบเกียรติบัตรหรือใบรับรองด้านดนตรี กีฬา จะไม่มีสิทธิ์ ในการเข้าเรียนในห้องดนตรี กีฬา ตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้
8 11010
ในเขต
เด็กชายถิรธนา  คุปตะนาวิน ยืนยันการสมัคร 10 มี.ค. 65:
9 11011
นอกเขต
เด็กชายภาคิน  คล้ายสุวรรณ ยืนยันการสมัคร 9 มี.ค. 65:
10 11012
ในเขต
เด็กชายพงษ์ฐกรณ์  บำรุงพงษ์ ยืนยันการสมัคร 10 มี.ค. 65:
11 11014
ในเขต
เด็กชายศุภณัฏฐ์  นุชท่าโพ ยืนยันการสมัคร 9 มี.ค. 65:สามารถมาสอบเข้าห้องปกติได้ แต่เข้าห้องเรียนดนตรี กีฬา ไม่ได้ เพราะไม่แนบเกียรติบัตรด้านดนตรี กีฬา จะไม่มีสิทธิ์ ในการเข้าเรียนในห้องดนตรี กีฬา ตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้
12 11015
นอกเขต
เด็กชายอารักษ์  แก้วแจ้ง ยืนยันการสมัคร 13 มี.ค. 65:
13 11016
นอกเขต
เด็กชายพนธกร  แต้อุ้ย ยืนยันการสมัคร 9 มี.ค. 65:สามารถมาสอบเข้าห้องปกติได้ แต่เข้าห้องเรียนดนตรี กีฬา ไม่ได้ เพราะไม่แนบเกียรติบัตรหรือใบรับรองด้านดนตรี กีฬา จะไม่มีสิทธิ์ ในการเข้าเรียนในห้องดนตรี กีฬา ตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้
14 11017
นอกเขต
เด็กชายศุภากร  ภู่แย้ม ยืนยันการสมัคร 10 มี.ค. 65:สามารถมาสอบเข้าห้องปกติได้ แต่เข้าห้องเรียนดนตรี กีฬา ไม่ได้ เพราะไม่แนบเกียรติบัตรหรือใบรับรองด้านดนตรี กีฬา จะไม่มีสิทธิ์ ในการเข้าเรียนในห้องดนตรี กีฬา ตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้
15 11018
ในเขต
เด็กชายศุภวิชญ์  ขำมณี ยืนยันการสมัคร 9 มี.ค. 65:
16 11019
นอกเขต
เด็กชายณัฐกิตติ์  ทานาดา ยืนยันการสมัคร 13 มี.ค. 65:
17 11020
ในเขต
เด็กชายชุตินันท์  สโมสร ยืนยันการสมัคร 9 มี.ค. 65:
18 11022
ในเขต
เด็กชายวชิราวุธ  นารอด ยืนยันการสมัคร 9 มี.ค. 65:
19 11023
ในเขต
เด็กชายอนาวิล  อุ่นไพร ยืนยันการสมัคร 9 มี.ค. 65:
20 11024
ในเขต
เด็กชายนนธพัทธ์  อุปฮาด ยืนยันการสมัคร 11 มี.ค. 65:สามารถมาสอบเข้าห้องปกติได้ แต่ไม่สามารถใช้ความสามารถพิเศษด้านดนตรี กีฬา ในการสอบเข้าเรียน เพราะไม่แนบเกียรติบัตรหรือใบรับรองด้านดนตรี กีฬา มาตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้
21 11025
ในเขต
เด็กชายพุทธคุณ  ซุนพุ่ม ยืนยันการสมัคร 9 มี.ค. 65:
22 11026
ในเขต
เด็กชายวุฒิพร  เมาแสง ยืนยันการสมัคร 11 มี.ค. 65:สามารถมาสอบเข้าห้องปกติได้ แต่ไม่สามารถใช้ความสามารถพิเศษด้านดนตรี กีฬา ในการสอบเข้าเรียน เพราะไม่แนบเกียรติบัตรหรือใบรับรองด้านดนตรี กีฬา มาตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้
23 11027
ในเขต
เด็กชายจิรภัทร  กลมพุก ยืนยันการสมัคร 12 มี.ค. 65:
24 11029
ในเขต
เด็กชายนพกร  กลีบโพธิ์ ยืนยันการสมัคร 11 มี.ค. 65:
25 11030
นอกเขต
เด็กชายชนสรณ์  เพิ่มพินิจ ยืนยันการสมัคร 10 มี.ค. 65:สามารถมาสอบเข้าห้องปกติได้ แต่ใช้ความสามารถด้านดนตรี กีฬา ไม่ได้ เพราะไม่แนบเกียรติบัตรหรือใบรับรองด้านดนตรี กีฬา จะไม่มีสิทธิ์ ในการเข้าเรียนในห้องดนตรี กีฬา ตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้
26 11031
นอกเขต
เด็กชายพัทธพล  สุริยา ยืนยันการสมัคร 9 มี.ค. 65:
27 11032
ในเขต
เด็กชายกิตติภพ  แก่นมณี ยืนยันการสมัคร 10 มี.ค. 65:สามารถมาสอบเข้าห้องปกติได้ แต่เข้าห้องเรียนดนตรี กีฬา ไม่ได้ เพราะไม่แนบเกียรติบัตรหรือใบรับรองด้านดนตรี กีฬา จะไม่มีสิทธิ์ ในการเข้าเรียนในห้องดนตรี กีฬา ตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้
28 11033
นอกเขต
เด็กชายโตมร  ตันเยี่ยน ยืนยันการสมัคร 12 มี.ค. 65:สามารถมาสอบเข้าห้องปกติได้ แต่ไม่สามารถใช้ความสามารถพิเศษด้านดนตรี กีฬา ในการสอบเข้าเรียน เพราะไม่แนบเกียรติบัตรหรือใบรับรองด้านดนตรี กีฬา มาตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้
29 11036
นอกเขต
เด็กชายปุณณวิช  วิสาขะ ยืนยันการสมัคร 12 มี.ค. 65:สามารถมาสอบเข้าห้องปกติได้ แต่ไม่สามารถใช้ความสามารถพิเศษด้านดนตรี กีฬา ในการสอบเข้าเรียน เพราะไม่แนบเกียรติบัตรหรือใบรับรองด้านดนตรี กีฬา มาตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้
30 11038
นอกเขต
เด็กชายกรวิชญ์  ทองดี ยืนยันการสมัคร 9 มี.ค. 65:
31 11039
นอกเขต
เด็กชายฐิติวัฒน์  สกุลทอง ยืนยันการสมัคร 9 มี.ค. 65:
32 11040
ในเขต
เด็กชายคุณสยาม  ชัยอนงค์ ยืนยันการสมัคร 10 มี.ค. 65:สามารถมาสอบเข้าห้องปกติได้ แต่ใช้ความสามารถด้านดนตรี กีฬา ไม่ได้ เพราะไม่แนบเกียรติบัตรหรือใบรับรองด้านดนตรี กีฬา จะไม่มีสิทธิ์ ในการเข้าเรียนในห้องดนตรี กีฬา ตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้
33 11041
ในเขต
เด็กชายมโนรถ  จันทร์ส่ง ยืนยันการสมัคร 10 มี.ค. 65:สามารถมาสอบเข้าห้องปกติได้ แต่เข้าห้องเรียนดนตรี กีฬา ไม่ได้ เพราะไม่แนบเกียรติบัตรหรือใบรับรองด้านดนตรี กีฬา จะไม่มีสิทธิ์ ในการเข้าเรียนในห้องดนตรี กีฬา ตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้
34 11042
นอกเขต
เด็กชายกตัณณ์ดนัย  ดีอินทร์ ยืนยันการสมัคร 9 มี.ค. 65:
35 11043
นอกเขต
เด็กชายพชรพงศ์  นาคมี ยืนยันการสมัคร 9 มี.ค. 65:
36 11044
ในเขต
เด็กชายณัฐวุฒิ  สิงหเดช ยืนยันการสมัคร 9 มี.ค. 65:
37 11045
นอกเขต
เด็กชายธีรภัทร  ประสมศรี ยืนยันการสมัคร 13 มี.ค. 65:
38 11046
ในเขต
เด็กชายโอภาส  แสงเรือง ยืนยันการสมัคร 11 มี.ค. 65:สามารถมาสอบเข้าห้องปกติได้ แต่ไม่สามารถใช้ความสามารถพิเศษด้านดนตรี กีฬา ในการสอบเข้าเรียน เพราะไม่แนบเกียรติบัตรหรือใบรับรองด้านดนตรี กีฬา มาตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้
39 11047
นอกเขต
เด็กชายณัฐภัทร  บำรุงดี ยืนยันการสมัคร 12 มี.ค. 65:
40 11048
นอกเขต
เด็กชายวรินทร  สุดงูเหลือม ยืนยันการสมัคร 10 มี.ค. 65:
41 11050
นอกเขต
เด็กชายปัณณทัต  สืบจิตต์ ยืนยันการสมัคร 11 มี.ค. 65:สามารถมาสอบเข้าห้องปกติได้ แต่ไม่สามารถใช้ความสามารถพิเศษด้านดนตรี กีฬา ในการสอบเข้าเรียน เพราะไม่แนบเกียรติบัตรหรือใบรับรองด้านดนตรี กีฬา มาตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้
42 11051
ในเขต
เด็กชายวงศกร  จันทร์ทับ ยืนยันการสมัคร 11 มี.ค. 65:
43 11052
นอกเขต
เด็กชายภัทรพล  จวงโพนงาม ยืนยันการสมัคร 11 มี.ค. 65:เลขตรงหมู่ที่ในกลุ่มที่ 2 ไม่ตรงกับทะเบียนบ้าน และในกลุ่มที่ 6 กลุ่มเลือกกีฬาดนตรี ต้องมีเกียรติบัตรแนบเท่านั้น ถ้าไม่มีให้เลือกเป็นจีนหรือญีปุ่นในกลุ่ม3กับ4
44 11053
นอกเขต
เด็กชายติณณภูริช  ตรังคะลักขี ยืนยันการสมัคร 10 มี.ค. 65:
45 11054
นอกเขต
เด็กชายเชิดศักดิ์  เดชะ ยืนยันการสมัคร 9 มี.ค. 65:ข้อมูลครบถ้วน
46 11055
นอกเขต
เด็กชายปิยวัฒน์  โครตชมภู ยืนยันการสมัคร 11 มี.ค. 65:สามารถมาสอบเข้าห้องปกติได้ แต่ไม่สามารถใช้ความสามารถพิเศษด้านดนตรี กีฬา ในการสอบเข้าเรียน เพราะไม่แนบเกียรติบัตรหรือใบรับรองด้านดนตรี กีฬา มาตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้
47 11056
นอกเขต
เด็กชายวิธวินท์  เพ็งจันทร์ ยืนยันการสมัคร 10 มี.ค. 65:สามารถมาสอบเข้าห้องปกติได้ แต่เข้าห้องเรียนดนตรี กีฬา ไม่ได้ เพราะไม่แนบเกียรติบัตรหรือใบรับรองด้านดนตรี กีฬา จะไม่มีสิทธิ์ ในการเข้าเรียนในห้องดนตรี กีฬา ตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้
48 11057
นอกเขต
เด็กชายจินตภาณัฏฐ์  นาคพานิช ยืนยันการสมัคร 9 มี.ค. 65:
49 11059
นอกเขต
เด็กชายวชิรวิชญ์  บัวบุตร ยืนยันการสมัคร 11 มี.ค. 65:สามารถมาสอบเข้าห้องปกติได้ แต่ไม่สามารถใช้ความสามารถพิเศษด้านดนตรี กีฬา ในการสอบเข้าเรียน เพราะไม่แนบเกียรติบัตรหรือใบรับรองด้านดนตรี กีฬา มาตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้
50 11060
นอกเขต
เด็กชายรักชาติ  คงสวัสดิ์ ยืนยันการสมัคร 13 มี.ค. 65:สามารถมาสอบเข้าห้องปกติได้ แต่ไม่สามารถใช้ความสามารถพิเศษด้านดนตรี กีฬา ในการสอบเข้าเรียน เพราะไม่แนบเกียรติบัตรหรือใบรับรองด้านดนตรี กีฬา มาตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้
51 11061
นอกเขต
เด็กชายทีปกร  ถิ่นจอม ยืนยันการสมัคร 12 มี.ค. 65:
52 11062
นอกเขต
เด็กชายวชิรวิทย์  ศุขโข ยืนยันการสมัคร 11 มี.ค. 65:สามารถมาสอบเข้าห้องปกติได้ แต่ไม่สามารถใช้ความสามารถพิเศษด้านดนตรี กีฬา ในการสอบเข้าเรียน เพราะไม่แนบเกียรติบัตรหรือใบรับรองด้านดนตรี กีฬา มาตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้
53 11063
นอกเขต
เด็กชายภูดิส  เงินแจ้ง ยืนยันการสมัคร 9 มี.ค. 65:สามารถมาสอบเข้าห้องปกติได้ แต่เข้าห้องเรียนดนตรี กีฬา ไม่ได้ เพราะไม่แนบเกียรติบัตรด้านดนตรี กีฬา จะไม่มีสิทธิ์ ในการเข้าเรียนในห้องดนตรี กีฬา ตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้
54 11064
ในเขต
เด็กชายณัฐวุฒิ   พิจารโชติ ยืนยันการสมัคร 10 มี.ค. 65:
55 11065
นอกเขต
เด็กชายคุณพัฒน์  คำเขียว ยืนยันการสมัคร 10 มี.ค. 65:สามารถมาสอบเข้าห้องปกติได้ แต่ใช้ความสามารถด้านดนตรี กีฬา ไม่ได้ เพราะไม่แนบเกียรติบัตรหรือใบรับรองด้านดนตรี กีฬา จะไม่มีสิทธิ์ ในการเข้าเรียนในห้องดนตรี กีฬา ตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้
56 11067
นอกเขต
เด็กชายศุภกิตติ์  รอดพงษา ยืนยันการสมัคร 12 มี.ค. 65:
57 11068
ในเขต
เด็กชายธนพัฒน์  อนันต์โฆสิต ยืนยันการสมัคร 10 มี.ค. 65:สามารถมาสอบเข้าห้องปกติได้ แต่เข้าห้องเรียนดนตรี กีฬา ไม่ได้ เพราะไม่แนบเกียรติบัตรหรือใบรับรองด้านดนตรี กีฬา จะไม่มีสิทธิ์ ในการเข้าเรียนในห้องดนตรี กีฬา ตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้
58 11069
ในเขต
เด็กชายณัฐวัศ  ฉ่ำฉวี ยืนยันการสมัคร 12 มี.ค. 65:
59 11070
ในเขต
เด็กชายด.ช.ศรายุ  แก้วทรัพย์ ยืนยันการสมัคร 9 มี.ค. 65:สามารถมาสอบเข้าห้องปกติได้ แต่เข้าห้องเรียนดนตรี กีฬา ไม่ได้ เพราะไม่แนบเกียรติบัตรด้านดนตรี กีฬา จะไม่มีสิทธิ์ ในการเข้าเรียนในห้องนั้น ตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้
60 11071
นอกเขต
เด็กชายพิชยะ  เงินจั่น ยืนยันการสมัคร 9 มี.ค. 65:
61 11072
นอกเขต
เด็กชายเสฎฐวุฒิ  ถาวร ยืนยันการสมัคร 9 มี.ค. 65:
62 11073
นอกเขต
เด็กชายเตชินท์  พงษ์ชัยสิทธิ์ ยืนยันการสมัคร 9 มี.ค. 65:สามารถมาสอบเข้าห้องปกติได้ แต่เข้าห้องเรียนดนตรี กีฬา ไม่ได้ เพราะไม่แนบเกียรติบัตรด้านดนตรี กีฬา จะไม่มีสิทธิ์ ในการเข้าเรียนในห้องนั้น ตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้
63 11074
ในเขต
เด็กชายธนวัฒน์  ศิริรัตน์หอมสุด ยืนยันการสมัคร 9 มี.ค. 65:สามารถมาสอบเข้าห้องปกติได้ แต่เข้าห้องเรียนดนตรี กีฬา ไม่ได้ เพราะไม่แนบเกียรติบัตรด้านดนตรี กีฬา จะไม่มีสิทธิ์ ในการเข้าเรียนในห้องดนตรี กีฬา ตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้
64 11077
นอกเขต
เด็กชายณัฐพงศ์  พานวิไล ยืนยันการสมัคร 11 มี.ค. 65:
65 11078
ในเขต
เด็กชายณัฐภัทร  หยี่พันธุ์ ยืนยันการสมัคร 9 มี.ค. 65:
66 11079
ในเขต
เด็กชายศุภกร  บัวพันธุ์ ยืนยันการสมัคร 9 มี.ค. 65:
67 11080
นอกเขต
เด็กชายจักรภัทร  สีแสง ยืนยันการสมัคร 10 มี.ค. 65:สามารถมาสอบเข้าห้องปกติได้ แต่เข้าห้องเรียนดนตรี กีฬา ไม่ได้ เพราะไม่แนบเกียรติบัตรหรือใบรับรองด้านดนตรี กีฬา จะไม่มีสิทธิ์ ในการเข้าเรียนในห้องดนตรี กีฬา ตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้
68 11081
นอกเขต
เด็กชายพันธกานต์  สีราดเลา ยืนยันการสมัคร 10 มี.ค. 65:สามารถมาสอบเข้าห้องปกติได้ แต่เข้าห้องเรียนดนตรี กีฬา ไม่ได้ เพราะไม่แนบเกียรติบัตรหรือใบรับรองด้านดนตรี กีฬา จะไม่มีสิทธิ์ ในการเข้าเรียนในห้องดนตรี กีฬา ตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้
69 11082
นอกเขต
เด็กชายชุติพนธ์  รัตนะ ยืนยันการสมัคร 10 มี.ค. 65:ไม่มีสิทธิ์สอบความสามารถพิเศษด้านดนตรีกีฬา เนื่องจากไม่ได้แนบเกียรติบัตร
70 11085
นอกเขต
เด็กชายภาคิน  อินเกิด ยืนยันการสมัคร 9 มี.ค. 65:
71 11087
ในเขต
เด็กชายบารเมษฐ์  สายแปลง ยืนยันการสมัคร 13 มี.ค. 65:
72 11089
นอกเขต
เด็กชายเวธน์วศิน  เทพหยด ยืนยันการสมัคร 10 มี.ค. 65:สามารถมาสอบเข้าห้องปกติได้ แต่เข้าห้องเรียนดนตรี กีฬา ไม่ได้ เพราะไม่แนบเกียรติบัตรหรือใบรับรองด้านดนตรี กีฬา จะไม่มีสิทธิ์ ในการเข้าเรียนในห้องดนตรี กีฬา ตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้
73 11090
นอกเขต
เด็กชายภูริพัฒน์  รักศักดิ์สยาม ยืนยันการสมัคร 10 มี.ค. 65:
74 11091
นอกเขต
เด็กชายสุทธิพจน์  โกศลรุ่งเรือง ยืนยันการสมัคร 9 มี.ค. 65:กรณีไม่แนบเกียรติบัตรด้านดนตรี กีฬา จะไม่มีสิทธิ์ในการเข้าเรียนในห้องนั้น ตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้
75 11092
ในเขต
เด็กชายอะเมทิสต์  นิธิธนพานิชย์ ยืนยันการสมัคร 9 มี.ค. 65:
76 11093
นอกเขต
เด็กชายณัฐกิตติ์  วงศ์สิงห์ ยืนยันการสมัคร 10 มี.ค. 65:สามารถมาสอบเข้าห้องปกติได้ แต่ใช้ความสามารถด้านดนตรี กีฬา ไม่ได้ เพราะไม่แนบเกียรติบัตรหรือใบรับรองด้านดนตรี กีฬา จะไม่มีสิทธิ์ ในการเข้าเรียนในห้องดนตรี กีฬา ตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้
77 11094
นอกเขต
เด็กชายสิรภัทร  ฟักทองอ่อน ยืนยันการสมัคร 10 มี.ค. 65:สามารถมาสอบเข้าห้องปกติได้ แต่ใช้ความสามารถด้านดนตรี กีฬา ไม่ได้ เพราะไม่แนบเกียรติบัตรหรือใบรับรองด้านดนตรี กีฬา จะไม่มีสิทธิ์ ในการเข้าเรียนในห้องดนตรี กีฬา ตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้
78 11095
นอกเขต
เด็กชายสิรวิชญ์  ฟักทองอ่อน ยืนยันการสมัคร 10 มี.ค. 65:สามารถมาสอบเข้าห้องปกติได้ แต่ใช้ความสามารถด้านดนตรี กีฬา ไม่ได้ เพราะไม่แนบเกียรติบัตรหรือใบรับรองด้านดนตรี กีฬา จะไม่มีสิทธิ์ ในการเข้าเรียนในห้องดนตรี กีฬา ตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้
79 11096
ในเขต
เด็กชายพงศ์ปณต  ผิวทอง ยืนยันการสมัคร 9 มี.ค. 65:สามารถมาสอบเข้าห้องปกติได้ แต่เข้าห้องเรียนดนตรี กีฬา ไม่ได้ เพราะไม่แนบเกียรติบัตรด้านดนตรี กีฬา จะไม่มีสิทธิ์ ในการเข้าเรียนในห้องดนตรี กีฬา ตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้
80 11097
ในเขต
เด็กชายอณุชา  ชัยณรงค์ ยืนยันการสมัคร 10 มี.ค. 65:
81 11098
ในเขต
เด็กชายอณุวัตร  ชัยณรงค์ ยืนยันการสมัคร 10 มี.ค. 65:
82 11099
ในเขต
เด็กชายศิวกร  พยอมหอม ยืนยันการสมัคร 9 มี.ค. 65:สามารถมาสอบเข้าห้องปกติได้ แต่เข้าห้องเรียนดนตรี กีฬา ไม่ได้ เพราะไม่แนบเกียรติบัตรด้านดนตรี กีฬา จะไม่มีสิทธิ์ ในการเข้าเรียนในห้องดนตรี กีฬา ตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้
83 11100
ในเขต
เด็กชายณภัทร  ปานหนู ยืนยันการสมัคร 9 มี.ค. 65:ไม่มีสิทธิ์สอบความสามารถพิเศษ
84 11101
ในเขต
เด็กชายนาที  นามวงษ์ ยืนยันการสมัคร 11 มี.ค. 65:สามารถมาสอบเข้าห้องปกติได้ แต่ไม่สามารถใช้ความสามารถพิเศษด้านดนตรี กีฬา ในการสอบเข้าเรียน เพราะไม่แนบเกียรติบัตรหรือใบรับรองด้านดนตรี กีฬา มาตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้
85 11102
นอกเขต
เด็กชายปัณณทัต  ดอกดวง ยืนยันการสมัคร 9 มี.ค. 65:
86 11103
ในเขต
เด็กชายณัฐเศรษฐ์  แสงแก้ว ยืนยันการสมัคร 9 มี.ค. 65:สามารถมาสอบเข้าห้องปกติได้ แต่เข้าห้องเรียนดนตรี กีฬา ไม่ได้ เพราะไม่แนบเกียรติบัตรด้านดนตรี กีฬา จะไม่มีสิทธิ์ ในการเข้าเรียนในห้องดนตรี กีฬา ตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้
87 11104
นอกเขต
เด็กชายกิตติภณ  เดชเมือง ยืนยันการสมัคร 9 มี.ค. 65:ข้อมูลครบถ้วนครับ
88 11105
ในเขต
เด็กชายศิรวิชญ์  พงษ์ตระกูล ยืนยันการสมัคร 9 มี.ค. 65:
89 11106
นอกเขต
เด็กชายณัฐวุฒิ  คำเอี่ยม ยืนยันการสมัคร 12 มี.ค. 65:สามารถมาสอบเข้าห้องปกติได้ แต่ไม่สามารถใช้ความสามารถพิเศษด้านดนตรี กีฬา ในการสอบเข้าเรียน เพราะไม่แนบเกียรติบัตรหรือใบรับรองด้านดนตรี กีฬา มาตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้
90 11107
นอกเขต
เด็กชายเตวิช  นาจารย์ ยืนยันการสมัคร 11 มี.ค. 65:สามารถมาสอบเข้าห้องปกติได้ แต่ไม่สามารถใช้ความสามารถพิเศษด้านดนตรี กีฬา ในการสอบเข้าเรียน เพราะไม่แนบเกียรติบัตรหรือใบรับรองด้านดนตรี กีฬา มาตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้
91 11108
ในเขต
เด็กชายวิศวยศ   ใสสะอาด ยืนยันการสมัคร 9 มี.ค. 65:สามารถมาสอบเข้าห้องปกติได้ แต่เข้าห้องเรียนดนตรี กีฬา ไม่ได้ เพราะไม่แนบเกียรติบัตรด้านดนตรี กีฬา จะไม่มีสิทธิ์ ในการเข้าเรียนในห้องดนตรี กีฬา ตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้
92 11109
นอกเขต
เด็กชายจักรพันธุ์  คำภาพันธ์ ยืนยันการสมัคร 13 มี.ค. 65:กรอกเลขบัตรประชาชนนักเรียนให้ถูกต้อง
93 1111
ในเขต
เด็กชายพิทยา  สถาพร กรุณาแก้ไข 12 มี.ค. 65:แนบหลักฐานมา ภาพไม่ชัด
94 11111
นอกเขต
เด็กชายวงศธร  บุุญเอี่ยม ยืนยันการสมัคร 9 มี.ค. 65:สามารถมาสอบเข้าห้องปกติได้ แต่เข้าห้องเรียนดนตรี กีฬา ไม่ได้ เพราะไม่แนบเกียรติบัตรด้านดนตรี กีฬา จะไม่มีสิทธิ์ ในการเข้าเรียนในห้องดนตรี กีฬา ตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้
95 11112
ในเขต
เด็กชายพงศภัค  อยู่ทรัพย์ ยืนยันการสมัคร 9 มี.ค. 65:
96 11113
นอกเขต
เด็กชายชุติเดช  ม่วงน้อย ยืนยันการสมัคร 10 มี.ค. 65:
97 11114
นอกเขต
เด็กชายพัฒน์อนิญช์  พึ่งสลุด ยืนยันการสมัคร 9 มี.ค. 65:สามารถมาสอบเข้าห้องปกติได้ แต่เข้าห้องเรียนดนตรี กีฬา ไม่ได้ เพราะไม่แนบเกียรติบัตรหรือใบรับรองด้านดนตรี กีฬา จะไม่มีสิทธิ์ ในการเข้าเรียนในห้องดนตรี กีฬา ตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้
98 11115
นอกเขต
เด็กชายอชิระ  ทิพวงศา ยืนยันการสมัคร 10 มี.ค. 65:สามารถมาสอบเข้าห้องปกติได้ แต่ใช้ความสามารถด้านดนตรี กีฬา ไม่ได้ เพราะไม่แนบเกียรติบัตรหรือใบรับรองด้านดนตรี กีฬา จะไม่มีสิทธิ์ ในการเข้าเรียนในห้องดนตรี กีฬา ตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้
99 11116
ในเขต
เด็กชายปกรณ์  ยกยิ่ง ยืนยันการสมัคร 11 มี.ค. 65:
100 11117
นอกเขต
เด็กชายธาวัน  มาราช ยืนยันการสมัคร 9 มี.ค. 65:สามารถมาสอบเข้าห้องปกติได้ แต่เข้าห้องเรียนดนตรี กีฬา ไม่ได้ เพราะไม่แนบเกียรติบัตรหรือใบรับรองด้านดนตรี กีฬา จะไม่มีสิทธิ์ ในการเข้าเรียนในห้องดนตรี กีฬา ตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้
101 11118
ในเขต
เด็กชายธนัทเทพ  หูวานนท์ ยืนยันการสมัคร 9 มี.ค. 65:สามารถมาสอบเข้าห้องปกติได้ แต่เข้าห้องเรียนดนตรี กีฬา ไม่ได้ เพราะไม่แนบเกียรติบัตรหรือใบรับรองด้านดนตรี กีฬา จะไม่มีสิทธิ์ ในการเข้าเรียนในห้องดนตรี กีฬา ตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้
102 11119
นอกเขต
เด็กชายธนพล  คล้ายทรัพย์ ยืนยันการสมัคร 10 มี.ค. 65:สามารถมาสอบเข้าห้องปกติได้ แต่ใช้ความสามารถด้านดนตรี กีฬา ไม่ได้ เพราะไม่แนบเกียรติบัตรหรือใบรับรองด้านดนตรี กีฬา จะไม่มีสิทธิ์ ในการเข้าเรียนในห้องดนตรี กีฬา ตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้
103 11120
ในเขต
เด็กชายนันทกร  ทับแผลง ยืนยันการสมัคร 10 มี.ค. 65:
104 11121
ในเขต
เด็กชายปรมินทร์  สลุบพล ยืนยันการสมัคร 9 มี.ค. 65:
105 11123
นอกเขต
เด็กชายสันห์สิษฐ์  เมืองไข่ ยืนยันการสมัคร 9 มี.ค. 65:
106 11124
ในเขต
เด็กชายสุนิมิตร  แก้วแฟง ยืนยันการสมัคร 9 มี.ค. 65:
107 11125
นอกเขต
เด็กชายพัฒนสิน  แย้มยิ้มยงค์ ยืนยันการสมัคร 10 มี.ค. 65:สามารถมาสอบเข้าห้องปกติได้ แต่ใช้ความสามารถด้านดนตรี กีฬา ไม่ได้ เพราะไม่แนบเกียรติบัตรหรือใบรับรองด้านดนตรี กีฬา จะไม่มีสิทธิ์ ในการเข้าเรียนในห้องดนตรี กีฬา ตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้
108 11126
นอกเขต
เด็กชายรชต  ไชยจำนงค์ ยืนยันการสมัคร 9 มี.ค. 65:สามารถมาสอบเข้าห้องปกติได้ แต่เข้าห้องเรียนดนตรี กีฬา ไม่ได้ เพราะไม่แนบเกียรติบัตรหรือใบรับรองด้านดนตรี กีฬา จะไม่มีสิทธิ์ ในการเข้าเรียนในห้องดนตรี กีฬา ตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้
109 11127
นอกเขต
เด็กชายสรวิชญ์  มิ่งเล็ก ยืนยันการสมัคร 9 มี.ค. 65:
110 11128
ในเขต
เด็กชายศิรวัฒน์  ดำดี ยืนยันการสมัคร 9 มี.ค. 65:สามารถมาสอบเข้าห้องปกติได้ แต่เข้าห้องเรียนดนตรี กีฬา ไม่ได้ เพราะไม่แนบเกียรติบัตรหรือใบรับรองด้านดนตรี กีฬา จะไม่มีสิทธิ์ ในการเข้าเรียนในห้องดนตรี กีฬา ตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้
111 11129
ในเขต
เด็กชายพิชญดนย์  เกตุสิงห์สร้อย ยืนยันการสมัคร 9 มี.ค. 65:
112 11130
นอกเขต
เด็กชายทัศน์พล  บุญประจง ยืนยันการสมัคร 11 มี.ค. 65:
113 11131
นอกเขต
เด็กชายธนันชัย   ไพรพฤกษา ยืนยันการสมัคร 11 มี.ค. 65:
114 11132
ในเขต
เด็กชายพุทธิวัฒน์  สุจริตพิทักษ์ ยืนยันการสมัคร 9 มี.ค. 65:
115 11133
นอกเขต
เด็กชายฐาปนพงษ์  ทองหนัก ยืนยันการสมัคร 9 มี.ค. 65:สามารถมาสอบเข้าห้องปกติได้ แต่เข้าห้องเรียนดนตรี กีฬา ไม่ได้ เพราะไม่แนบเกียรติบัตรหรือใบรับรองด้านดนตรี กีฬา จะไม่มีสิทธิ์ ในการเข้าเรียนในห้องดนตรี กีฬา ตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้
116 11134
นอกเขต
เด็กชายพุทธภูมิ  วิเชียรสรรค์ ยืนยันการสมัคร 10 มี.ค. 65:
117 11135
ในเขต
เด็กชายคุณากร  จีนต๊กยี่ ยืนยันการสมัคร 10 มี.ค. 65:สามารถมาสอบเข้าห้องปกติได้ แต่ใช้ความสามารถด้านดนตรี กีฬา ไม่ได้ เพราะไม่แนบเกียรติบัตรหรือใบรับรองด้านดนตรี กีฬา จะไม่มีสิทธิ์ ในการเข้าเรียนในห้องดนตรี กีฬา ตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้
118 11136
นอกเขต
เด็กชายณัฐภูมิ  รุ่งชื่น ยืนยันการสมัคร 10 มี.ค. 65:สามารถมาสอบเข้าห้องปกติได้ แต่ใช้ความสามารถด้านดนตรี กีฬา ไม่ได้ เพราะไม่แนบเกียรติบัตรหรือใบรับรองด้านดนตรี กีฬา จะไม่มีสิทธิ์ ในการเข้าเรียนในห้องดนตรี กีฬา ตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้
119 11137
นอกเขต
เด็กชายวุุฒิชัย  ศิลสัตย์ ยืนยันการสมัคร 9 มี.ค. 65:
120 11138
นอกเขต
เด็กชายพุฒิพัฒน์  คงสวัสดิ์ ยืนยันการสมัคร 9 มี.ค. 65:
121 11139
นอกเขต
เด็กชายปรเมศ  ม่วงศรี ยืนยันการสมัคร 12 มี.ค. 65:
122 11140
นอกเขต
เด็กชายณฐนนท์  สิงห์กรี ยืนยันการสมัคร 10 มี.ค. 65:สามารถมาสอบเข้าห้องปกติได้ แต่ใช้ความสามารถด้านดนตรี กีฬา ไม่ได้ เพราะไม่แนบเกียรติบัตรหรือใบรับรองด้านดนตรี กีฬา จะไม่มีสิทธิ์ ในการเข้าเรียนในห้องดนตรี กีฬา ตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้
123 11141
นอกเขต
เด็กชายบุรินทร์  มีชาวนา ยืนยันการสมัคร 11 มี.ค. 65:สามารถมาสอบเข้าห้องปกติได้ แต่ไม่สามารถใช้ความสามารถพิเศษด้านดนตรี กีฬา ในการสอบเข้าเรียน เพราะไม่แนบเกียรติบัตรหรือใบรับรองด้านดนตรี กีฬา มาตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้
124 11142
ในเขต
เด็กชายธีรภัทร  จิตรธร ยืนยันการสมัคร 11 มี.ค. 65:สามารถมาสอบเข้าห้องปกติได้ แต่ไม่สามารถใช้ความสามารถพิเศษด้านดนตรี กีฬา ในการสอบเข้าเรียน เพราะไม่แนบเกียรติบัตรหรือใบรับรองด้านดนตรี กีฬา มาตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้
125 11143
นอกเขต
เด็กชายศุภกร  ศรีปาน ยืนยันการสมัคร 10 มี.ค. 65:
126 11144
ในเขต
เด็กชายนนทวิทย์  วันทอง ยืนยันการสมัคร 9 มี.ค. 65:ข้อมูลครบถ้วนครับ
127 11145
ในเขต
เด็กชายเหนือฟ้า  พงศ์อัครชัย ยืนยันการสมัคร 12 มี.ค. 65:
128 11146
ในเขต
เด็กชายนภัส​วัฒน์​  สนส่ง ยืนยันการสมัคร 11 มี.ค. 65:สามารถมาสอบเข้าห้องปกติได้ แต่ไม่สามารถใช้ความสามารถพิเศษด้านดนตรี กีฬา ในการสอบเข้าเรียน เพราะไม่แนบเกียรติบัตรหรือใบรับรองด้านดนตรี กีฬา มาตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้
129 11147
นอกเขต
เด็กชายธนกฤต  สุนทรนิธิพงศ์ ยืนยันการสมัคร 9 มี.ค. 65:สามารถมาสอบเข้าห้องปกติได้ แต่เข้าห้องเรียนดนตรี กีฬา ไม่ได้ เพราะไม่แนบเกียรติบัตรหรือใบรับรองด้านดนตรี กีฬา จะไม่มีสิทธิ์ ในการเข้าเรียนในห้องดนตรี กีฬา ตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้
130 11148
นอกเขต
เด็กชายกิตติธัช  พันธ์กลาง ยืนยันการสมัคร 11 มี.ค. 65:สามารถมาสอบเข้าห้องปกติได้ แต่ไม่สามารถใช้ความสามารถพิเศษด้านดนตรี กีฬา ในการสอบเข้าเรียน เพราะไม่แนบเกียรติบัตรหรือใบรับรองด้านดนตรี กีฬา มาตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้
131 11149
ในเขต
เด็กชายธัญญ์  กรุดมหาราช ยืนยันการสมัคร 9 มี.ค. 65:สามารถมาสอบเข้าห้องปกติได้ แต่เข้าห้องเรียนดนตรี กีฬา ไม่ได้ เพราะไม่แนบเกียรติบัตรหรือใบรับรองด้านดนตรี กีฬา จะไม่มีสิทธิ์ ในการเข้าเรียนในห้องดนตรี กีฬา ตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้
132 11150
นอกเขต
เด็กชายณัฏฐพล  ชาญฤทธิเสน ยืนยันการสมัคร 10 มี.ค. 65:สามารถมาสอบเข้าห้องปกติได้ แต่ใช้ความสามารถด้านดนตรี กีฬา ไม่ได้ เพราะไม่แนบเกียรติบัตรหรือใบรับรองด้านดนตรี กีฬา จะไม่มีสิทธิ์ ในการเข้าเรียนในห้องดนตรี กีฬา ตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้
133 11151
ในเขต
เด็กชายณัฐวัฒน์  มากำเนิด ยืนยันการสมัคร 10 มี.ค. 65:สามารถมาสอบเข้าห้องปกติได้ แต่ใช้ความสามารถด้านดนตรี กีฬา ไม่ได้ เพราะไม่แนบเกียรติบัตรหรือใบรับรองด้านดนตรี กีฬา จะไม่มีสิทธิ์ ในการเข้าเรียนในห้องดนตรี กีฬา ตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้
134 11152
ในเขต
เด็กชายณัฐพัชร์  มากำเนิด ยืนยันการสมัคร 10 มี.ค. 65:สามารถมาสอบเข้าห้องปกติได้ แต่ใช้ความสามารถด้านดนตรี กีฬา ไม่ได้ เพราะไม่แนบเกียรติบัตรหรือใบรับรองด้านดนตรี กีฬา จะไม่มีสิทธิ์ ในการเข้าเรียนในห้องดนตรี กีฬา ตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้
135 11153
นอกเขต
เด็กชายนภัสดล  ภควัตศักดินนท์ ยืนยันการสมัคร 9 มี.ค. 65:สามารถมาสอบเข้าห้องปกติได้ แต่เข้าห้องเรียนดนตรี กีฬา ไม่ได้ เพราะไม่แนบเกียรติบัตรหรือใบรับรองด้านดนตรี กีฬา จะไม่มีสิทธิ์ ในการเข้าเรียนในห้องดนตรี กีฬา ตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้
136 11154
นอกเขต
เด็กชายฉัตรมงคล   ด้วงอินทร์ ยืนยันการสมัคร 11 มี.ค. 65:
137 11156
นอกเขต
เด็กชายวรัญญู  เลิศรอด ยืนยันการสมัคร 11 มี.ค. 65:
138 11157
ในเขต
เด็กชายศุภวัฒน์  ทิมโต้ ยืนยันการสมัคร 10 มี.ค. 65:สามารถมาสอบเข้าห้องปกติได้ แต่ใช้ความสามารถด้านดนตรี กีฬา ไม่ได้ เพราะไม่แนบเกียรติบัตรหรือใบรับรองด้านดนตรี กีฬา จะไม่มีสิทธิ์ ในการเข้าเรียนในห้องดนตรี กีฬา ตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้
139 11158
ในเขต
เด็กชายสิรวิชญ์  โท้เพชร ยืนยันการสมัคร 10 มี.ค. 65:สามารถมาสอบเข้าห้องปกติได้ แต่ใช้ความสามารถด้านดนตรี กีฬา ไม่ได้ เพราะไม่แนบเกียรติบัตรหรือใบรับรองด้านดนตรี กีฬา จะไม่มีสิทธิ์ ในการเข้าเรียนในห้องดนตรี กีฬา ตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้
140 11159
ในเขต
เด็กชายปภินวิช  อินกา ยืนยันการสมัคร 9 มี.ค. 65:ข้อมูลครบถ้วนครับ
141 11160
นอกเขต
เด็กชายกฤศ  มั่นประสิทธิ์ ยืนยันการสมัคร 11 มี.ค. 65:สามารถมาสอบเข้าห้องปกติได้ แต่ไม่สามารถใช้ความสามารถพิเศษด้านดนตรี กีฬา ในการสอบเข้าเรียน เพราะไม่แนบเกียรติบัตรหรือใบรับรองด้านดนตรี กีฬา มาตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้
142 11161
นอกเขต
เด็กชายอติชาติ  เพ็ชรอ่อน ยืนยันการสมัคร 10 มี.ค. 65:สามารถมาสอบเข้าห้องปกติได้ แต่ใช้ความสามารถด้านดนตรี กีฬา ไม่ได้ เพราะไม่แนบเกียรติบัตรหรือใบรับรองด้านดนตรี กีฬา จะไม่มีสิทธิ์ ในการเข้าเรียนในห้องดนตรี กีฬา ตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้
143 11162
นอกเขต
เด็กชายณัฐวัตน์  สมบูรณ์หนู ยืนยันการสมัคร 10 มี.ค. 65:สามารถมาสอบเข้าห้องปกติได้ แต่เข้าห้องเรียนดนตรี กีฬา ไม่ได้ เพราะไม่แนบเกียรติบัตรหรือใบรับรองด้านดนตรี กีฬา จะไม่มีสิทธิ์ ในการเข้าเรียนในห้องดนตรี กีฬา ตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้
144 11163
นอกเขต
เด็กชายศิวกร  หาบุญพาด ยืนยันการสมัคร 11 มี.ค. 65:
145 11164
นอกเขต
เด็กชายณัฐธีร์    อ่ำพูล ยืนยันการสมัคร 10 มี.ค. 65:
146 11165
นอกเขต
เด็กชายนราวิชญ์  ทองก่อ ยืนยันการสมัคร 9 มี.ค. 65:ไม่มีสิทธิ์สอบความสามารถพิเศษ
147 11166
ในเขต
เด็กชายถิรายุ  นามพิมาย ยืนยันการสมัคร 11 มี.ค. 65:สามารถมาสอบเข้าห้องปกติได้ แต่ไม่สามารถใช้ความสามารถพิเศษด้านดนตรี กีฬา ในการสอบเข้าเรียน เพราะไม่แนบเกียรติบัตรหรือใบรับรองด้านดนตรี กีฬา มาตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้
148 11167
ในเขต
เด็กชายจีฮาน  อัครมนัส ยืนยันการสมัคร 10 มี.ค. 65:สามารถมาสอบเข้าห้องปกติได้ แต่ใช้ความสามารถด้านดนตรี กีฬา ไม่ได้ เพราะไม่แนบเกียรติบัตรหรือใบรับรองด้านดนตรี กีฬา จะไม่มีสิทธิ์ ในการเข้าเรียนในห้องดนตรี กีฬา ตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้
149 11169
นอกเขต
เด็กชายปุณยวีร์  บัวบานแย้ม ยืนยันการสมัคร 11 มี.ค. 65:สามารถมาสอบเข้าห้องปกติได้ แต่ไม่สามารถใช้ความสามารถพิเศษด้านดนตรี กีฬา ในการสอบเข้าเรียน เพราะไม่แนบเกียรติบัตรหรือใบรับรองด้านดนตรี กีฬา มาตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้
150 11170
นอกเขต
เด็กชายพีรวิชญ์  ปรีชาชาญ ยืนยันการสมัคร 13 มี.ค. 65:
151 11171
นอกเขต
เด็กชายธราธิป  ธูปนาค ยืนยันการสมัคร 12 มี.ค. 65:
152 11172
นอกเขต
เด็กชายณัฐวัฒน์  ทองคำ ยืนยันการสมัคร 12 มี.ค. 65:สามารถมาสอบเข้าห้องปกติได้ แต่ไม่สามารถใช้ความสามารถพิเศษด้านดนตรี กีฬา ในการสอบเข้าเรียน เพราะไม่แนบเกียรติบัตรหรือใบรับรองด้านดนตรี กีฬา มาตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้
153 11173
นอกเขต
เด็กชายกฤตพล  ธรรมธีรพันธุ์ ยืนยันการสมัคร 10 มี.ค. 65:
154 11174
นอกเขต
เด็กชายสงกรานต์น้ำเพชร  โตแทนสมบัติ ยืนยันการสมัคร 10 มี.ค. 65:
155 11175
นอกเขต
เด็กชายจักรภากร  คัมภิรานนท์ ยืนยันการสมัคร 11 มี.ค. 65:สามารถมาสอบเข้าห้องปกติได้ แต่ไม่สามารถใช้ความสามารถพิเศษด้านดนตรี กีฬา ในการสอบเข้าเรียน เพราะไม่แนบเกียรติบัตรหรือใบรับรองด้านดนตรี กีฬา มาตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้
156 11176
นอกเขต
เด็กชายนราวิชญ์  อยู่คล้ำ ยืนยันการสมัคร 9 มี.ค. 65:สามารถมาสอบเข้าห้องปกติได้ แต่เข้าห้องเรียนดนตรี กีฬา ไม่ได้ เพราะไม่แนบเกียรติบัตรด้านดนตรี กีฬา จะไม่มีสิทธิ์ ในการเข้าเรียนในห้องดนตรี กีฬา ตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้
157 11177
นอกเขต
เด็กชายสิทธิกิตติ์  แมลงภู่ ยืนยันการสมัคร 11 มี.ค. 65:สามารถมาสอบเข้าห้องปกติได้ แต่ไม่สามารถใช้ความสามารถพิเศษด้านดนตรี กีฬา ในการสอบเข้าเรียน เพราะไม่แนบเกียรติบัตรหรือใบรับรองด้านดนตรี กีฬา มาตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้
158 11178
นอกเขต
เด็กชายพลกฤต  ทองดอนคำ ยืนยันการสมัคร 9 มี.ค. 65:สามารถมาสอบเข้าห้องปกติได้ แต่เข้าห้องเรียนดนตรี กีฬา ไม่ได้ เพราะไม่แนบเกียรติบัตรด้านดนตรี กีฬา จะไม่มีสิทธิ์ ในการเข้าเรียนในห้องดนตรี กีฬา ตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้
159 11179
นอกเขต
เด็กชายอนุวัต  จันทะวงษ์ ยืนยันการสมัคร 13 มี.ค. 65:
160 11180
นอกเขต
เด็กชายณัฏฐวีร์  แดงกันหา ยืนยันการสมัคร 12 มี.ค. 65:สามารถมาสอบเข้าห้องปกติได้ แต่ไม่สามารถใช้ความสามารถพิเศษด้านดนตรี กีฬา ในการสอบเข้าเรียน เพราะไม่แนบเกียรติบัตรหรือใบรับรองด้านดนตรี กีฬา มาตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้
161 11181
นอกเขต
เด็กชายณัฐวัฒน์  ขลัง ยืนยันการสมัคร 9 มี.ค. 65:สามารถมาสอบเข้าห้องปกติได้ แต่เข้าห้องเรียนดนตรี กีฬา ไม่ได้ เพราะไม่แนบเกียรติบัตรหรือใบรับรองด้านดนตรี กีฬา จะไม่มีสิทธิ์ ในการเข้าเรียนในห้องดนตรี กีฬา ตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้
162 11183
นอกเขต
เด็กชายเสฏฐวุฒิ   อินทะ ยืนยันการสมัคร 10 มี.ค. 65:
163 11184
นอกเขต
เด็กชายธนชัย  โคกสันเทียะ ยืนยันการสมัคร 9 มี.ค. 65:
164 11185
ในเขต
เด็กชาย ชญานนท์  วงษ์มี ยืนยันการสมัคร 10 มี.ค. 65:สามารถมาสอบเข้าห้องปกติได้ แต่เข้าห้องเรียนดนตรี กีฬา ไม่ได้ เพราะไม่แนบเกียรติบัตรหรือใบรับรองด้านดนตรี กีฬา จะไม่มีสิทธิ์ ในการเข้าเรียนในห้องดนตรี กีฬา ตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้
165 11186
นอกเขต
เด็กชายกุญช์ธนภัทรณ์  ขำแก้ว ยืนยันการสมัคร 11 มี.ค. 65:สามารถมาสอบเข้าห้องปกติได้ แต่ไม่สามารถใช้ความสามารถพิเศษด้านดนตรี กีฬา ในการสอบเข้าเรียน เพราะไม่แนบเกียรติบัตรหรือใบรับรองด้านดนตรี กีฬา มาตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้
166 11188
นอกเขต
เด็กชายวรสรณ์  ประชุมสุข ยืนยันการสมัคร 11 มี.ค. 65:สามารถมาสอบเข้าห้องปกติได้ แต่ไม่สามารถใช้ความสามารถพิเศษด้านดนตรี กีฬา ในการสอบเข้าเรียน เพราะไม่แนบเกียรติบัตรหรือใบรับรองด้านดนตรี กีฬา มาตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้
167 11189
นอกเขต
เด็กชายเจตนิพิฐ  บุญศรี ยืนยันการสมัคร 13 มี.ค. 65:
168 11190
นอกเขต
เด็กชายวิรัช  หุ้นเอี่ยม ยืนยันการสมัคร 13 มี.ค. 65:
169 11191
นอกเขต
เด็กชายเกียรติภูมิ  แสงอ่วม ยืนยันการสมัคร 9 มี.ค. 65:
170 11192
นอกเขต
เด็กชายณัฐพัชร์  แสงมณีย์ ยืนยันการสมัคร 9 มี.ค. 65:สามารถมาสอบเข้าห้องปกติได้ แต่เข้าห้องเรียนดนตรี กีฬา ไม่ได้ เพราะไม่แนบเกียรติบัตรด้านดนตรี กีฬา จะไม่มีสิทธิ์ ในการเข้าเรียนในห้องดนตรี กีฬา ตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้
171 11193
ในเขต
เด็กชายธนเดช  สายทอง ยืนยันการสมัคร 11 มี.ค. 65:สามารถมาสอบเข้าห้องปกติได้ แต่ไม่สามารถใช้ความสามารถพิเศษด้านดนตรี กีฬา ในการสอบเข้าเรียน เพราะไม่แนบเกียรติบัตรหรือใบรับรองด้านดนตรี กีฬา มาตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้
172 11194
นอกเขต
เด็กชายณัฏฐ์  ไกรเดช ยืนยันการสมัคร 9 มี.ค. 65:กรณีไม่แนบเกียรติบัตรด้านดนตรี กีฬา จะไม่มีสิทธิ์ในการเข้าเรียนในห้องนั้น ตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้
173 11195
นอกเขต
เด็กชายกัมปนาท  อ่ำอำไพ ยืนยันการสมัคร 11 มี.ค. 65:
174 11196
ในเขต
เด็กชายนพนนท์  โพธิ์เกตุ ยืนยันการสมัคร 9 มี.ค. 65:สามารถมาสอบเข้าห้องปกติได้ แต่เข้าห้องเรียนดนตรี กีฬา ไม่ได้ เพราะไม่แนบเกียรติบัตรหรือใบรับรองด้านดนตรี กีฬา จะไม่มีสิทธิ์ ในการเข้าเรียนในห้องดนตรี กีฬา ตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้
175 11197
ในเขต
เด็กชายอติโรจ  พรรณขาม ยืนยันการสมัคร 11 มี.ค. 65:สามารถมาสอบเข้าห้องปกติได้ แต่ไม่สามารถใช้ความสามารถพิเศษด้านดนตรี กีฬา ในการสอบเข้าเรียน เพราะไม่แนบเกียรติบัตรหรือใบรับรองด้านดนตรี กีฬา มาตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้
176 11198
นอกเขต
เด็กชายมังคลชาติ  เฟื่องปรางค์ ยืนยันการสมัคร 9 มี.ค. 65:สามารถมาสอบเข้าห้องปกติได้ แต่เข้าห้องเรียนดนตรี กีฬา ไม่ได้ เพราะไม่แนบเกียรติบัตรหรือใบรับรองด้านดนตรี กีฬา จะไม่มีสิทธิ์ ในการเข้าเรียนในห้องดนตรี กีฬา ตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้
177 11199
ในเขต
เด็กชายธัชศักดิ์  มีมาก ยืนยันการสมัคร 10 มี.ค. 65:
178 11201
ในเขต
เด็กชายปองคุณ   เจนรุ่งโรจน์ ยืนยันการสมัคร 12 มี.ค. 65:
179 11202
นอกเขต
เด็กชายธราดล  เทศดี ยืนยันการสมัคร 9 มี.ค. 65:สามารถมาสอบเข้าห้องปกติได้ แต่เข้าห้องเรียนดนตรี กีฬา ไม่ได้ เพราะไม่แนบเกียรติบัตรหรือใบรับรองด้านดนตรี กีฬา จะไม่มีสิทธิ์ ในการเข้าเรียนในห้องดนตรี กีฬา ตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้
180 11203
นอกเขต
เด็กชายรัชพล  ทองดี ยืนยันการสมัคร 11 มี.ค. 65:สามารถมาสอบเข้าห้องปกติได้ แต่ไม่สามารถใช้ความสามารถพิเศษด้านดนตรี กีฬา ในการสอบเข้าเรียน เพราะไม่แนบเกียรติบัตรหรือใบรับรองด้านดนตรี กีฬา มาตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้
181 11204
นอกเขต
เด็กชายธนันชัย  เสนานุช ยืนยันการสมัคร 9 มี.ค. 65:ข้อมูลครบถ้วนครับ
182 11205
นอกเขต
เด็กชายศิรปกรณ์  บุญเรือง ยืนยันการสมัคร 11 มี.ค. 65:สามารถมาสอบเข้าห้องปกติได้ แต่ไม่สามารถใช้ความสามารถพิเศษด้านดนตรี กีฬา ในการสอบเข้าเรียน เพราะไม่แนบเกียรติบัตรหรือใบรับรองด้านดนตรี กีฬา มาตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้
183 11206
ในเขต
เด็กชายธัญพิสิษฐ์  แป้นน้อย ยืนยันการสมัคร 10 มี.ค. 65:สามารถมาสอบเข้าห้องปกติได้ แต่เข้าห้องเรียนดนตรี กีฬา ไม่ได้ เพราะไม่แนบเกียรติบัตรหรือใบรับรองด้านดนตรี กีฬา จะไม่มีสิทธิ์ ในการเข้าเรียนในห้องดนตรี กีฬา ตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้
184 11207
นอกเขต
เด็กชายศุภสิน  เลิกดี ยืนยันการสมัคร 11 มี.ค. 65:สามารถมาสอบเข้าห้องปกติได้ แต่ไม่สามารถใช้ความสามารถพิเศษด้านดนตรี กีฬา ในการสอบเข้าเรียน เพราะไม่แนบเกียรติบัตรหรือใบรับรองด้านดนตรี กีฬา มาตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้
185 11208
นอกเขต
เด็กชายชิติพัทธ์  ลอสวัสดิ์ ยืนยันการสมัคร 11 มี.ค. 65:สามารถมาสอบเข้าห้องปกติได้ แต่ไม่สามารถใช้ความสามารถพิเศษด้านดนตรี กีฬา ในการสอบเข้าเรียน เพราะไม่แนบเกียรติบัตรหรือใบรับรองด้านดนตรี กีฬา มาตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้
186 11209
นอกเขต
เด็กชายปุณณวิชญ์  สังข์เมือง ยืนยันการสมัคร 12 มี.ค. 65:
187 11210
นอกเขต
เด็กชายอัครชัย  คัฒมาตย์ ยืนยันการสมัคร 12 มี.ค. 65:กรอกที่อยู่ให้ตรงกับทะเบียนบ้าน
188 11211
ในเขต
เด็กชายณนสกร  คงคะชาติ ยืนยันการสมัคร 12 มี.ค. 65:สามารถมาสอบเข้าห้องปกติได้ แต่ไม่สามารถใช้ความสามารถพิเศษด้านดนตรี กีฬา ในการสอบเข้าเรียน เพราะไม่แนบเกียรติบัตรหรือใบรับรองด้านดนตรี กีฬา มาตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้
189 11212
นอกเขต
เด็กชายณัฐนันท์  การะเกตุ ยืนยันการสมัคร 13 มี.ค. 65:
190 11213
ในเขต
เด็กชายพลชนก  รักนาค ยืนยันการสมัคร 9 มี.ค. 65:
191 11214
ในเขต
เด็กชายสิริโชค  บุญไชา ยืนยันการสมัคร 12 มี.ค. 65:
192 11215
นอกเขต
เด็กชายรัชชานนท์  มูลวงษ์ ยืนยันการสมัคร 11 มี.ค. 65:ชื่อบิดาไม่ตรงกับทะเบียนบ้าน กรณีเลือกดนตรี กีฬา ต้องแนบเกียรติบัตรหรือใบรับรองด้านดนตรี กีฬามาด้วย กรณีไม่แนบเกียรติบัตรหรือใบรับรองด้านดนตรี กีฬา จะไม่มีสิทธิ์ใช้ความสามารถพิเศษดนตรี กีฬาในการสอบเข้าเรียน ตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ ถ้าไม่มีเกียรติบัตรหรือใบรับรองด้านดนตรี กีฬาเปลี่ยนหัวข้อที่ 6 เลือกแค่ภาษาที่ 3 จีนหรือญี่ปุ่น เท่านั้น
193 11216
นอกเขต
เด็กชายรัชชานนท์  แร้งเกี้ยว ยืนยันการสมัคร 9 มี.ค. 65:
194 11217
นอกเขต
เด็กชายภูวิศ  อัมลา ยืนยันการสมัคร 13 มี.ค. 65:
195 11218
นอกเขต
เด็กชายธนพัฒน์  สว่างแจ้ง ยืนยันการสมัคร 9 มี.ค. 65:ไม่มีสิทธิ์สอบความสามารถพิเศษ
196 11219
ในเขต
เด็กชายอัฎษกร   สระทองยอด ยืนยันการสมัคร 9 มี.ค. 65:
197 11221
ในเขต
เด็กชายอภิรัฐุกุญช์  พิพัฒน์ทิตธนา ยืนยันการสมัคร 10 มี.ค. 65:
198 11222
นอกเขต
เด็กชายวีระภัทร  โพธิ์ดี ยืนยันการสมัคร 12 มี.ค. 65:
199 11223
นอกเขต
เด็กชายอภิสิทธิ์  ศรีสวัสดิ์ ยืนยันการสมัคร 12 มี.ค. 65:
200 11224
ในเขต
เด็กชาย ชยพัทธ์  พูลโพธิ์ ยืนยันการสมัคร 11 มี.ค. 65:สามารถมาสอบเข้าห้องปกติได้ แต่ไม่สามารถใช้ความสามารถพิเศษด้านดนตรี กีฬา ในการสอบเข้าเรียน เพราะไม่แนบเกียรติบัตรหรือใบรับรองด้านดนตรี กีฬา มาตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้
201 11225
นอกเขต
เด็กชายภูผา  คุณจันทรโชติ ยืนยันการสมัคร 11 มี.ค. 65:สามารถมาสอบเข้าห้องปกติได้ แต่ไม่สามารถสอบความสามารถพิเศษด้านดนตรี กีฬา เพื่อเข้าเรียนได้ เนื่องจากไม่ได้แนบเกียรติบัตรหรือใบรับรองด้านดนตรี กีฬา มาตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้
202 11226
ในเขต
เด็กชายนิติธร  ธนสถาพร ยืนยันการสมัคร 11 มี.ค. 65:
203 11227
ในเขต
เด็กชายนรภัทร  บัวจันทร์ ยืนยันการสมัคร 11 มี.ค. 65:สามารถมาสอบเข้าห้องปกติได้ แต่ไม่สามารถใช้ความสามารถพิเศษด้านดนตรี กีฬา ในการสอบเข้าเรียน เพราะไม่แนบเกียรติบัตรหรือใบรับรองด้านดนตรี กีฬา มาตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้
204 11228
นอกเขต
เด็กชายปณัยกร  คำอ้น ยืนยันการสมัคร 12 มี.ค. 65:
205 11229
นอกเขต
เด็กชายวีรภัทร  ปิ่นทอง ยืนยันการสมัคร 11 มี.ค. 65:สามารถมาสอบเข้าห้องปกติได้ แต่ไม่สามารถใช้ความสามารถพิเศษด้านดนตรี กีฬา ในการสอบเข้าเรียน เพราะไม่แนบเกียรติบัตรหรือใบรับรองด้านดนตรี กีฬา มาตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้
206 11230
ในเขต
เด็กชายธนกร  ตันเยี่ยน ยืนยันการสมัคร 12 มี.ค. 65:สามารถมาสอบเข้าห้องปกติได้ แต่เข้าห้องเรียนดนตรี กีฬา ไม่ได้ เพราะไม่แนบเกียรติบัตรหรือใบรับรองด้านดนตรี กีฬา จะไม่มีสิทธิ์ ในการเข้าเรียนในห้องดนตรี กีฬา ตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้
207 11231
นอกเขต
เด็กชายฑาณุกรณ์  บุญเลิศ ยืนยันการสมัคร 11 มี.ค. 65:สามารถมาสอบเข้าห้องปกติได้ แต่ไม่สามารถใช้ความสามารถพิเศษด้านดนตรี กีฬา ในการสอบเข้าเรียน เพราะไม่แนบเกียรติบัตรหรือใบรับรองด้านดนตรี กีฬา มาตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้
208 11232
นอกเขต
เด็กชายรัฐภาค  ถาวรวรรณ์ ยืนยันการสมัคร 11 มี.ค. 65:สามารถมาสอบเข้าห้องปกติได้ แต่ไม่สามารถใช้ความสามารถพิเศษด้านดนตรี กีฬา ในการสอบเข้าเรียน เพราะไม่แนบเกียรติบัตรหรือใบรับรองด้านดนตรี กีฬา มาตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้
209 11233
ในเขต
เด็กชายพิชัย  สุขสบาย ยืนยันการสมัคร 13 มี.ค. 65:
210 11234
ในเขต
เด็กชายสุพศิน  วิสุวรรณ์ ยืนยันการสมัคร 12 มี.ค. 65:
211 11235
ในเขต
เด็กชายสมิทธ์  โพธิ์ดง ยืนยันการสมัคร 11 มี.ค. 65:สามารถมาสอบเข้าห้องปกติได้ แต่ไม่สามารถใช้ความสามารถพิเศษด้านดนตรี กีฬา ในการสอบเข้าเรียน เพราะไม่แนบเกียรติบัตรหรือใบรับรองด้านดนตรี กีฬา มาตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้
212 11236
ในเขต
เด็กชายธนศักดิ์  ธุวะคำ ยืนยันการสมัคร 12 มี.ค. 65:ให้เติมคำนำหน้าของบิดาและมารดาในช่องคำนำหน้าชื่อ ในกลุ่ม 3-4 และกรณีเลือกดนตรี กีฬา ต้องแนบเกียรติบัตรหรือใบรับรองด้านดนตรี กีฬามาด้วย หากไม่แนบเกียรติบัตรหรือใบรับรองด้านดนตรี กีฬา จะไม่มีสิทธิ์ใช้ความสามารถพิเศษดนตรี กีฬาในการสอบเข้าเรียน ตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ ถ้าไม่มีเกียรติบัตรหรือใบรับรองด้านดนตรี กีฬาเปลี่ยนหัวข้อที่ 6 เลือกแค่ภาษาที่ 3 จีนหรือญี่ปุ่น เท่านั้น
213 11237
ในเขต
เด็กชายพุฒิเมธ  อ่อนศรี ยืนยันการสมัคร 12 มี.ค. 65:
214 11238
ในเขต
เด็กชายศิวกร  บัวเหล็ก ยืนยันการสมัคร 13 มี.ค. 65:
215 11239
ในเขต
เด็กชายภาคิณ  วรนารถ ยืนยันการสมัคร 11 มี.ค. 65:สามารถมาสอบเข้าห้องปกติได้ แต่ไม่สามารถใช้ความสามารถพิเศษด้านดนตรี กีฬา ในการสอบเข้าเรียน เพราะไม่แนบเกียรติบัตรหรือใบรับรองด้านดนตรี กีฬา มาตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้
216 11240
ในเขต
เด็กชายธีรภัทร  บุญลาภ ยืนยันการสมัคร 12 มี.ค. 65:
217 11241
นอกเขต
เด็กชายเสฏฐวุฒิ  อบเชย ยืนยันการสมัคร 11 มี.ค. 65:สามารถมาสอบเข้าห้องปกติได้ แต่ไม่สามารถใช้ความสามารถพิเศษด้านดนตรี กีฬา ในการสอบเข้าเรียน เพราะไม่แนบเกียรติบัตรหรือใบรับรองด้านดนตรี กีฬา มาตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้
218 11242
ในเขต
เด็กชายกิตติณัฏฐ์  คงเกียรติพันธุ์ ยืนยันการสมัคร 13 มี.ค. 65:
219 11243
ในเขต
เด็กชายธีรเดช  เชื้อหงษ์ ยืนยันการสมัคร 11 มี.ค. 65:สามารถมาสอบเข้าห้องปกติได้ แต่ไม่สามารถใช้ความสามารถพิเศษด้านดนตรี กีฬา ในการสอบเข้าเรียน เพราะไม่แนบเกียรติบัตรหรือใบรับรองด้านดนตรี กีฬา มาตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้
220 11244
ในเขต
เด็กชายภัทรดนัย  แสงหิรัญ ยืนยันการสมัคร 11 มี.ค. 65:สามารถมาสอบเข้าห้องปกติได้ แต่ไม่สามารถใช้ความสามารถพิเศษด้านดนตรี กีฬา ในการสอบเข้าเรียน เพราะไม่แนบเกียรติบัตรหรือใบรับรองด้านดนตรี กีฬา มาตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้
221 11245
นอกเขต
เด็กชายวัฒนาการณ์  วชิรัคกุล ยืนยันการสมัคร 12 มี.ค. 65:
222 11246
นอกเขต
เด็กชายภูริพัฒน์  เพชรอำไพ ยืนยันการสมัคร 13 มี.ค. 65:
223 11247
นอกเขต
เด็กชายพิทยุตฆ์  ถิ่นฐาน ยืนยันการสมัคร 12 มี.ค. 65:
224 11248
นอกเขต
เด็กชายนราวิชญ์  แก้วดอก ยืนยันการสมัคร 12 มี.ค. 65:
225 11249
ในเขต
เด็กชายปัณณทัต  สิทธิจักร ยืนยันการสมัคร 12 มี.ค. 65:สามารถมาสอบเข้าห้องปกติได้ แต่ไม่สามารถใช้ความสามารถพิเศษด้านดนตรี กีฬา ในการสอบเข้าเรียน เพราะไม่แนบเกียรติบัตรหรือใบรับรองด้านดนตรี กีฬา มาตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้
226 11255
นอกเขต
เด็กชายปิติภัทร  โพธิ์ไชยย้อย ยืนยันการสมัคร 13 มี.ค. 65:สามารถมาสอบเข้าห้องปกติได้ แต่เข้าห้องเรียนดนตรี กีฬา ไม่ได้ เพราะไม่แนบเกียรติบัตรหรือใบรับรองด้านดนตรี กีฬา จะไม่มีสิทธิ์ ในการเข้าเรียนในห้องดนตรี กีฬา ตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้
227 11257
นอกเขต
เด็กชายนนทนัตถ์  ขำอินทร์ ยืนยันการสมัคร 11 มี.ค. 65:
228 11258
นอกเขต
เด็กชายภูวเดช  ใจเอม ยืนยันการสมัคร 11 มี.ค. 65:
229 11259
นอกเขต
เด็กชายวีรภัทร  เพชรชื่น ยืนยันการสมัคร 11 มี.ค. 65:สามารถมาสอบเข้าห้องปกติได้ แต่ไม่สามารถใช้ความสามารถพิเศษด้านดนตรี กีฬา ในการสอบเข้าเรียน เพราะไม่แนบเกียรติบัตรหรือใบรับรองด้านดนตรี กีฬา มาตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้
230 11260
นอกเขต
เด็กชายวัชรพล  เชื้อตาพระ ยืนยันการสมัคร 11 มี.ค. 65:สามารถมาสอบเข้าห้องปกติได้ แต่ไม่สามารถใช้ความสามารถพิเศษด้านดนตรี กีฬา ในการสอบเข้าเรียน เพราะไม่แนบเกียรติบัตรหรือใบรับรองด้านดนตรี กีฬา มาตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้
231 11261
นอกเขต
เด็กชายปภาวิน  โรจน์สว่าง ยืนยันการสมัคร 11 มี.ค. 65:
232 11262
นอกเขต
เด็กชายวงศ์ณิวัฒน์  อู่ไทย ยืนยันการสมัคร 11 มี.ค. 65:
233 11263
ในเขต
เด็กชายปริยวิศว์  เนรมิตฤดีดล ยืนยันการสมัคร 11 มี.ค. 65:สามารถมาสอบเข้าห้องปกติได้ แต่ไม่สามารถใช้ความสามารถพิเศษด้านดนตรี กีฬา ในการสอบเข้าเรียน เพราะไม่แนบเกียรติบัตรหรือใบรับรองด้านดนตรี กีฬา มาตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้
234 11265
ในเขต
เด็กชายรัฐศัก  กาญจนเสน ยืนยันการสมัคร 11 มี.ค. 65:
235 11266
ในเขต
เด็กชายณัฐพัชร์  โชคอยู่ประเสริฐ ยืนยันการสมัคร 12 มี.ค. 65:
236 11267
นอกเขต
เด็กชายณัฐนนท์  โพธิ์ศรี ยืนยันการสมัคร 9 มี.ค. 65:สามารถมาสอบเข้าห้องปกติได้ แต่เข้าห้องเรียนดนตรี กีฬา ไม่ได้ เพราะไม่แนบเกียรติบัตรหรือใบรับรองด้านดนตรี กีฬา จะไม่มีสิทธิ์ ในการเข้าเรียนในห้องดนตรี กีฬา ตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้
237 11268
นอกเขต
เด็กชายต้นตระกูล  ยอดสุรพันธ์ ยืนยันการสมัคร 11 มี.ค. 65:
238 11271
นอกเขต
เด็กชายพิตตินันท์  สงสัย ยืนยันการสมัคร 10 มี.ค. 65:ข้อมูลครบถ้วนครับ
239 11272
ในเขต
เด็กชายณัฐธัญ  วรศรีหิรัญ ยืนยันการสมัคร 11 มี.ค. 65:สามารถมาสอบเข้าห้องปกติได้ แต่ไม่สามารถใช้ความสามารถพิเศษด้านดนตรี กีฬา ในการสอบเข้าเรียน เพราะไม่แนบเกียรติบัตรหรือใบรับรองด้านดนตรี กีฬา มาตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้
240 11273
นอกเขต
เด็กชายสันติภาพ  สัญชะนะ ยืนยันการสมัคร 12 มี.ค. 65:
241 11274
นอกเขต
เด็กชายณัฐวัฒน์  มากงาม ยืนยันการสมัคร 11 มี.ค. 65:
242 11275
นอกเขต
เด็กชายด.ช.น้ำน่าน  นุชรุ่งเรือง ยืนยันการสมัคร 10 มี.ค. 65:ข้อมูลครบถ้วนครับ
243 11276
นอกเขต
เด็กชายณธวรรทฒ์  น่วมมี ยืนยันการสมัคร 11 มี.ค. 65:
244 11278
นอกเขต
เด็กชายภูริณัฐ  อินทุภูติ ยืนยันการสมัคร 11 มี.ค. 65:สามารถมาสอบเข้าห้องปกติได้ แต่ไม่สามารถใช้ความสามารถพิเศษด้านดนตรี กีฬา ในการสอบเข้าเรียน เพราะไม่แนบเกียรติบัตรหรือใบรับรองด้านดนตรี กีฬา มาตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้
245 11279
ในเขต
เด็กชายปุญญพัฒน์  ราชพริ้ง ยืนยันการสมัคร 11 มี.ค. 65:
246 11280
นอกเขต
เด็กชายพนลวรรธณ์  คงสวัสดิ์ ยืนยันการสมัคร 12 มี.ค. 65:สามารถมาสอบเข้าห้องปกติได้ แต่ไม่สามารถใช้ความสามารถพิเศษด้านดนตรี กีฬา ในการสอบเข้าเรียน เพราะไม่แนบเกียรติบัตรหรือใบรับรองด้านดนตรี กีฬา มาตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้
247 11281
นอกเขต
เด็กชายณัฐชพน  ลาภอุดม ยืนยันการสมัคร 12 มี.ค. 65:
248 11283
นอกเขต
เด็กชายบุณยกร  กระถิน ยืนยันการสมัคร 11 มี.ค. 65:สามารถมาสอบเข้าห้องปกติได้ แต่ไม่สามารถใช้ความสามารถพิเศษด้านดนตรี กีฬา ในการสอบเข้าเรียน เพราะไม่แนบเกียรติบัตรหรือใบรับรองด้านดนตรี กีฬา มาตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้
249 11284
ในเขต
เด็กชายวรปรัชญ์  แซ่โค้ว ยืนยันการสมัคร 11 มี.ค. 65:
250 11287
นอกเขต
เด็กชายอัษฏาวุธ  อินอ่ำ ยืนยันการสมัคร 13 มี.ค. 65:
251 11288
นอกเขต
เด็กชายก้องภพ  บริสุทธิ์ ยืนยันการสมัคร 11 มี.ค. 65:สามารถมาสอบเข้าห้องปกติได้ แต่ไม่สามารถใช้ความสามารถพิเศษด้านดนตรี กีฬา ในการสอบเข้าเรียน เพราะไม่แนบเกียรติบัตรหรือใบรับรองด้านดนตรี กีฬา มาตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้
252 11289
นอกเขต
เด็กชายอนุพนธ์  เพ็ชรมะณี ยืนยันการสมัคร 12 มี.ค. 65:สามารถมาสอบเข้าห้องปกติได้ แต่ไม่สามารถใช้ความสามารถพิเศษด้านดนตรี กีฬา ในการสอบเข้าเรียน เพราะไม่แนบเกียรติบัตรหรือใบรับรองด้านดนตรี กีฬา มาตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้
253 11290
ในเขต
เด็กชายจารุชา  หมอรักษา ยืนยันการสมัคร 11 มี.ค. 65:สามารถมาสอบเข้าห้องปกติได้ แต่ไม่สามารถใช้ความสามารถพิเศษด้านดนตรี กีฬา ในการสอบเข้าเรียน เพราะไม่แนบเกียรติบัตรหรือใบรับรองด้านดนตรี กีฬา มาตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้
254 11291
นอกเขต
เด็กชายิทินภัทร  สวนประเสริฐ ยืนยันการสมัคร 13 มี.ค. 65:
255 11292
ในเขต
เด็กชายพีรณัฐ  ศิริวัฒน์ ยืนยันการสมัคร 11 มี.ค. 65:สามารถมาสอบเข้าห้องปกติได้ แต่ไม่สามารถใช้ความสามารถพิเศษด้านดนตรี กีฬา ในการสอบเข้าเรียน เพราะไม่แนบเกียรติบัตรหรือใบรับรองด้านดนตรี กีฬา มาตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้
256 11293
นอกเขต
เด็กชายภัทรกร  ยอดสิน ยืนยันการสมัคร 13 มี.ค. 65:สามารถมาสอบเข้าห้องปกติได้ แต่เข้าห้องเรียนดนตรี กีฬา ไม่ได้ เพราะไม่แนบเกียรติบัตรหรือใบรับรองด้านดนตรี กีฬา จะไม่มีสิทธิ์ ในการเข้าเรียนในห้องดนตรี กีฬา ตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้
257 11294
ในเขต
เด็กชายกฤตภาส  ถาคำ ยืนยันการสมัคร 11 มี.ค. 65:สามารถมาสอบเข้าห้องปกติได้ แต่ไม่สามารถใช้ความสามารถพิเศษด้านดนตรี กีฬา ในการสอบเข้าเรียน เพราะไม่แนบเกียรติบัตรหรือใบรับรองด้านดนตรี กีฬา มาตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้
258 11296
นอกเขต
เด็กชายวรัญญู  ยอดสุวรรณ์ ยืนยันการสมัคร 11 มี.ค. 65:สามารถมาสอบเข้าห้องปกติได้ แต่ไม่สามารถใช้ความสามารถพิเศษด้านดนตรี กีฬา ในการสอบเข้าเรียน เพราะไม่แนบเกียรติบัตรหรือใบรับรองด้านดนตรี กีฬา มาตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้
259 11297
นอกเขต
เด็กชายวุฒิไกร  ปลั่งศรีทรัพย์ ยืนยันการสมัคร 11 มี.ค. 65:สามารถมาสอบเข้าห้องปกติได้ แต่ไม่สามารถใช้ความสามารถพิเศษด้านดนตรี กีฬา ในการสอบเข้าเรียน เพราะไม่แนบเกียรติบัตรหรือใบรับรองด้านดนตรี กีฬา มาตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้
260 11298
นอกเขต
เด็กชายปวริศ  ศรีเพ็ชร ยืนยันการสมัคร 11 มี.ค. 65:สามารถมาสอบเข้าห้องปกติได้ แต่ไม่สามารถใช้ความสามารถพิเศษด้านดนตรี กีฬา ในการสอบเข้าเรียน เพราะไม่แนบเกียรติบัตรหรือใบรับรองด้านดนตรี กีฬา มาตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้
261 11299
ในเขต
เด็กชายชิติพัทธ์  หัสเสนะ ยืนยันการสมัคร 11 มี.ค. 65:
262 11300
นอกเขต
เด็กชายเมธัส  แสงชัง ยืนยันการสมัคร 11 มี.ค. 65:
263 11301
นอกเขต
เด็กชายศุภกร  เบ็ญจวรรณ ยืนยันการสมัคร 11 มี.ค. 65:สามารถมาสอบเข้าห้องปกติได้ แต่ไม่สามารถใช้ความสามารถพิเศษด้านดนตรี กีฬา ในการสอบเข้าเรียน เพราะไม่แนบเกียรติบัตรหรือใบรับรองด้านดนตรี กีฬา มาตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้
264 11302
นอกเขต
เด็กชายทัศพลน์  สุขตั๋น ยืนยันการสมัคร 11 มี.ค. 65:สามารถมาสอบเข้าห้องปกติได้ แต่ไม่สามารถใช้ความสามารถพิเศษด้านดนตรี กีฬา ในการสอบเข้าเรียน เพราะไม่แนบเกียรติบัตรหรือใบรับรองด้านดนตรี กีฬา มาตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้
265 11303
นอกเขต
เด็กชายภูบดี  ซุนพุ่ม ยืนยันการสมัคร 12 มี.ค. 65:สามารถมาสอบเข้าห้องปกติได้ แต่เข้าห้องเรียนดนตรี กีฬา ไม่ได้ เพราะไม่แนบเกียรติบัตรหรือใบรับรองด้านดนตรี กีฬา จะไม่มีสิทธิ์ ในการเข้าเรียนในห้องดนตรี กีฬา ตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้
266 11304
ในเขต
เด็กชายวินเซนต์  สุทธิคำ ยืนยันการสมัคร 10 มี.ค. 65:สามารถมาสอบเข้าห้องปกติได้ แต่ใช้ความสามารถด้านดนตรี กีฬา ไม่ได้ เพราะไม่แนบเกียรติบัตรหรือใบรับรองด้านดนตรี กีฬา จะไม่มีสิทธิ์ ในการเข้าเรียนในห้องดนตรี กีฬา ตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้
267 11305
ในเขต
เด็กชายณฐปพน  เดชะศิลารักษ์ ยืนยันการสมัคร 12 มี.ค. 65:สามารถมาสอบเข้าห้องปกติได้ แต่ไม่สามารถใช้ความสามารถพิเศษด้านดนตรี กีฬา ในการสอบเข้าเรียน เพราะไม่แนบเกียรติบัตรหรือใบรับรองด้านดนตรี กีฬา มาตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้
268 11306
นอกเขต
เด็กชายธันวา  ตาป้อ ยืนยันการสมัคร 11 มี.ค. 65:
269 11307
นอกเขต
เด็กชายศุภชัย  อยู่สาโก ยืนยันการสมัคร 10 มี.ค. 65:
270 11308
นอกเขต
เด็กชายณฐกร  ธัญญากรรม ยืนยันการสมัคร 13 มี.ค. 65:
271 11310
ในเขต
เด็กชายรชต  ลีวิริยะพันธุ์ ยืนยันการสมัคร 10 มี.ค. 65:
272 11311
นอกเขต
เด็กชายวรภพ  สันติอารีย์ ยืนยันการสมัคร 12 มี.ค. 65:
273 11312
ในเขต
เด็กชายเอื้ออังกูร  จอมเสน่ห์วงค์ ยืนยันการสมัคร 11 มี.ค. 65:
274 11313
นอกเขต
เด็กชายสามารถ  แก้วกัญญา ยืนยันการสมัคร 11 มี.ค. 65:สามารถมาสอบเข้าห้องปกติได้ แต่ไม่สามารถใช้ความสามารถพิเศษด้านดนตรี กีฬา ในการสอบเข้าเรียน เพราะไม่แนบเกียรติบัตรหรือใบรับรองด้านดนตรี กีฬา มาตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้
275 11314
นอกเขต
เด็กชายณัฎฐกิตติ์  ศรีสรรพกิจ ยืนยันการสมัคร 11 มี.ค. 65:
276 11315
นอกเขต
เด็กชายเขตนาคา  นาคะประเสริฐ ยืนยันการสมัคร 11 มี.ค. 65:
277 11316
นอกเขต
เด็กชายพีรชา  น้อยกลิ่น ยืนยันการสมัคร 11 มี.ค. 65:
278 11317
ในเขต
เด็กชายพศิน  ศรีพัฒนาวัฒน์ ยืนยันการสมัคร 11 มี.ค. 65:สามารถมาสอบเข้าห้องปกติได้ แต่ไม่สามารถใช้ความสามารถพิเศษด้านดนตรี กีฬา ในการสอบเข้าเรียน เพราะไม่แนบเกียรติบัตรหรือใบรับรองด้านดนตรี กีฬา มาตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้
279 11318
ในเขต
เด็กชายศุกลวัฒน์  คล้ายสกุล ยืนยันการสมัคร 11 มี.ค. 65:สามารถมาสอบเข้าห้องปกติได้ แต่ไม่สามารถใช้ความสามารถพิเศษด้านดนตรี กีฬา ในการสอบเข้าเรียน เพราะไม่แนบเกียรติบัตรหรือใบรับรองด้านดนตรี กีฬา มาตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้
280 11319
นอกเขต
เด็กชายรชฏ  นาคสิทธิพันธุ์ ยืนยันการสมัคร 13 มี.ค. 65:หัวข้อที่ 6 ถ้าเลือกดนตรี กีฬา ต้องแนบเกียรติบัตรหรือใบรับรองด้านดนตรี กีฬามาด้วย กรณีไม่แนบเกียรติบัตรหรือใบรับรองด้านดนตรี กีฬา จะไม่มีสิทธิ์ใช้ความสามารถพิเศษดนตรี กีฬาในการสอบเข้าเรียน ตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ ถ้าไม่มีเกียรติบัตรหรือใบรับรองด้านดนตรี กีฬาเปลี่ยนหัวข้อที่ 6 เลือกแค่ภาษาที่ 3 จีนหรือญี่ปุ่น เท่านั้น
281 11320
นอกเขต
เด็กชายพันพนา  คำสุข ยืนยันการสมัคร 12 มี.ค. 65:
282 11321
นอกเขต
เด็กชายชัชพงศ์  เส็งสำเภา ยืนยันการสมัคร 12 มี.ค. 65:
283 11322
นอกเขต
เด็กชายกฤต  พุ่มโพธิ์ ยืนยันการสมัคร 12 มี.ค. 65:
284 11323
นอกเขต
เด็กชายธีรภัทร  ฟักบ้านใหม่ ยืนยันการสมัคร 12 มี.ค. 65:
285 11324
ในเขต
เด็กชายวิชญ์ภาส  ผิวชอุ้ม ยืนยันการสมัคร 11 มี.ค. 65:สามารถมาสอบเข้าห้องปกติได้ แต่ไม่สามารถใช้ความสามารถพิเศษด้านดนตรี กีฬา ในการสอบเข้าเรียน เพราะไม่แนบเกียรติบัตรหรือใบรับรองด้านดนตรี กีฬา มาตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้
286 11325
นอกเขต
เด็กชายณัฐดนัย  พรหมนันท์ ยืนยันการสมัคร 11 มี.ค. 65:สามารถมาสอบเข้าห้องปกติได้ แต่ไม่สามารถใช้ความสามารถพิเศษด้านดนตรี กีฬา ในการสอบเข้าเรียน เพราะไม่แนบเกียรติบัตรหรือใบรับรองด้านดนตรี กีฬา มาตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้
287 11326
นอกเขต
เด็กชายชุติวัธ  บุญด้วง ยืนยันการสมัคร 13 มี.ค. 65:สามารถมาสอบเข้าห้องปกติได้ แต่เข้าห้องเรียนดนตรี กีฬา ไม่ได้ เพราะไม่แนบเกียรติบัตรหรือใบรับรองด้านดนตรี กีฬา จะไม่มีสิทธิ์ ในการเข้าเรียนในห้องดนตรี กีฬา ตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้
288 11327
นอกเขต
เด็กชายพิริยกร  ม่วงมา ยืนยันการสมัคร 11 มี.ค. 65:หัวข้อที่ 6 กรณีเลือกดนตรี กีฬา ต้องแนบเกียรติบัตรหรือใบรับรองด้านดนตรี กีฬามาด้วย กรณีไม่แนบเกียรติบัตรหรือใบรับรองด้านดนตรี กีฬา จะไม่มีสิทธิ์ใช้ความสามารถพิเศษดนตรี กีฬาในการสอบเข้าเรียน ตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ ถ้าไม่มีเกียรติบัตรหรือใบรับรองด้านดนตรี กีฬาเปลี่ยนหัวข้อที่ 6 เลือกแค่ภาษาที่ 3 จีนหรือญี่ปุ่น เท่านั้น
289 11328
ในเขต
เด็กชายณฐกร   ศิษยศาสตร์ ยืนยันการสมัคร 11 มี.ค. 65:สามารถมาสอบเข้าห้องปกติได้ แต่ไม่สามารถใช้ความสามารถพิเศษด้านดนตรี กีฬา ในการสอบเข้าเรียน เพราะไม่แนบเกียรติบัตรหรือใบรับรองด้านดนตรี กีฬา มาตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้
290 11329
นอกเขต
เด็กชายพลาธิป  พรมขันตี ยืนยันการสมัคร 12 มี.ค. 65:
291 11330
นอกเขต
เด็กชายธีรภัทร์  วิชัย ยืนยันการสมัคร 11 มี.ค. 65:สามารถมาสอบเข้าห้องปกติได้ แต่ไม่สามารถใช้ความสามารถพิเศษด้านดนตรี กีฬา ในการสอบเข้าเรียน เพราะไม่แนบเกียรติบัตรหรือใบรับรองด้านดนตรี กีฬา มาตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้
292 11331
นอกเขต
เด็กชายจักรี  วัชรพุทธ ยืนยันการสมัคร 11 มี.ค. 65:
293 11332
ในเขต
เด็กชายชวิน  สุขสุทธิ์ ยืนยันการสมัคร 13 มี.ค. 65:
294 11333
นอกเขต
เด็กชายทัศวัฒน์  ทองศรี ยืนยันการสมัคร 13 มี.ค. 65:
295 11334
นอกเขต
เด็กชายภัทรพล  พลธีระ ยืนยันการสมัคร 12 มี.ค. 65:
296 11335
นอกเขต
เด็กชายเพราพงศ์พันธุ์  จันทร์ดำ ยืนยันการสมัคร 12 มี.ค. 65:สามารถมาสอบเข้าห้องปกติได้ แต่ไม่สามารถใช้ความสามารถพิเศษด้านดนตรี กีฬา ในการสอบเข้าเรียน เพราะไม่แนบเกียรติบัตรหรือใบรับรองด้านดนตรี กีฬา มาตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้
297 11336
นอกเขต
เด็กชายพอเพียง  ขุมขำ ยืนยันการสมัคร 13 มี.ค. 65:สามารถมาสอบเข้าห้องปกติได้ แต่เข้าห้องเรียนดนตรี กีฬา ไม่ได้ เพราะไม่แนบเกียรติบัตรหรือใบรับรองด้านดนตรี กีฬา จะไม่มีสิทธิ์ ในการเข้าเรียนในห้องดนตรี กีฬา ตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้
298 11337
นอกเขต
เด็กชายปริญญา​  นาทิพย์ ยืนยันการสมัคร 13 มี.ค. 65:สามารถมาสอบเข้าห้องปกติได้ แต่เข้าห้องเรียนดนตรี กีฬา ไม่ได้ เพราะไม่แนบเกียรติบัตรหรือใบรับรองด้านดนตรี กีฬา จะไม่มีสิทธิ์ ในการเข้าเรียนในห้องดนตรี กีฬา ตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้
299 11338
นอกเขต
เด็กชายปกรณ์พัฒน์  หอมสอาด ยืนยันการสมัคร 12 มี.ค. 65:
300 11339
นอกเขต
เด็กชายวรพล  อ้นเจ๊ก ยืนยันการสมัคร 13 มี.ค. 65:
301 11340
นอกเขต
เด็กชายณัฐดนัย  จันโท ยืนยันการสมัคร 11 มี.ค. 65:กรอกที่อยู่ของนักเรียนให้ตรงกับทะเบียนบ้านค่ะ
302 11341
ในเขต
เด็กชายพีรณัฐ  ป้อมกระสันต์ ยืนยันการสมัคร 13 มี.ค. 65:สามารถมาสอบเข้าห้องปกติได้ แต่เข้าห้องเรียนดนตรี กีฬา ไม่ได้ เพราะไม่แนบเกียรติบัตรหรือใบรับรองด้านดนตรี กีฬา จะไม่มีสิทธิ์ ในการเข้าเรียนในห้องดนตรี กีฬา ตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้
303 11342
ในเขต
เด็กชายรพีภัทร  ศรีวัฒนา ยืนยันการสมัคร 12 มี.ค. 65:สามารถมาสอบเข้าห้องปกติได้ แต่ไม่สามารถใช้ความสามารถพิเศษด้านดนตรี กีฬา ในการสอบเข้าเรียน เนื่องจากไม่ตรงตามเงื่อนไข
304 11343
นอกเขต
เด็กชายนันทิพัฒน์  ปิ่นทอง ยืนยันการสมัคร 11 มี.ค. 65:
305 11344
ในเขต
เด็กชายอนาวินท์   ศรีน้อย ยืนยันการสมัคร 11 มี.ค. 65:สามารถมาสอบเข้าห้องปกติได้ แต่ไม่สามารถใช้ความสามารถพิเศษด้านดนตรี กีฬา ในการสอบเข้าเรียน เพราะไม่แนบเกียรติบัตรหรือใบรับรองด้านดนตรี กีฬา มาตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้
306 11345
นอกเขต
เด็กชายวรเมธ  พรมสีนอง ยืนยันการสมัคร 11 มี.ค. 65:สามารถมาสอบเข้าห้องปกติได้ แต่ไม่สามารถใช้ความสามารถพิเศษด้านดนตรี กีฬา ในการสอบเข้าเรียน เพราะไม่แนบเกียรติบัตรหรือใบรับรองด้านดนตรี กีฬา มาตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้
307 11346
ในเขต
เด็กชายเอกชนก  นอบเผือก ยืนยันการสมัคร 13 มี.ค. 65:
308 11347
นอกเขต
เด็กชายธนวรรธน์   ชาญชัย ยืนยันการสมัคร 11 มี.ค. 65:สามารถมาสอบเข้าห้องปกติได้ แต่ไม่สามารถใช้ความสามารถพิเศษด้านดนตรี กีฬา ในการสอบเข้าเรียน เพราะไม่แนบเกียรติบัตรหรือใบรับรองด้านดนตรี กีฬา มาตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้
309 11348
ในเขต
เด็กชายพีรเชษฐ์  สิงหเดช ยืนยันการสมัคร 11 มี.ค. 65:
310 11349
นอกเขต
เด็กชายศรีปัญญากรณ์  คำหมอน ยืนยันการสมัคร 12 มี.ค. 65:
311 11350
นอกเขต
เด็กชายเมธาวิน  มากจุ้ย ยืนยันการสมัคร 11 มี.ค. 65:
312 11351
นอกเขต
เด็กชายวรกันต์  อินทรสุวรรณ ยืนยันการสมัคร 12 มี.ค. 65:
313 11352
ในเขต
เด็กชายสุธิวัส  สังข์สุวรรณ ยืนยันการสมัคร 11 มี.ค. 65:สามารถมาสอบเข้าห้องปกติได้ แต่ไม่สามารถใช้ความสามารถพิเศษด้านดนตรี กีฬา ในการสอบเข้าเรียน เพราะไม่แนบเกียรติบัตรหรือใบรับรองด้านดนตรี กีฬา มาตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้
314 11353
นอกเขต
เด็กชายอนุวัฒน์   โพธิ ยืนยันการสมัคร 12 มี.ค. 65:
315 11354
ในเขต
เด็กชายสรวิชญ์  สวยสม ยืนยันการสมัคร 12 มี.ค. 65:
316 11355
นอกเขต
เด็กชายจรรยวรรธน์  จั่นรัตน์ ยืนยันการสมัคร 13 มี.ค. 65:
317 11357
นอกเขต
เด็กชายศิวกร  แช่มเทศ ยืนยันการสมัคร 12 มี.ค. 65:หัวข้อที่ 6 ถ้าเลือกดนตรี กีฬา ต้องแนบเกียรติบัตรหรือใบรับรองด้านดนตรี กีฬามาด้วย กรณีไม่แนบเกียรติบัตรหรือใบรับรองด้านดนตรี กีฬา จะไม่มีสิทธิ์ใช้ความสามารถพิเศษดนตรี กีฬาในการสอบเข้าเรียน ตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ ถ้าไม่มีเกียรติบัตรหรือใบรับรองด้านดนตรี กีฬาเปลี่ยนหัวข้อที่ 6 เลือกแค่ภาษาที่ 3 จีนหรือญี่ปุ่น เท่านั้น
318 11358
นอกเขต
เด็กชายชัยวัฒน์  ทานะมัย ยืนยันการสมัคร 12 มี.ค. 65:สามารถมาสอบเข้าห้องปกติได้ แต่ไม่สามารถใช้ความสามารถพิเศษด้านดนตรี กีฬา ในการสอบเข้าเรียน เพราะไม่แนบเกียรติบัตรหรือใบรับรองด้านดนตรี กีฬา มาตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้
319 11359
นอกเขต
เด็กชายํธนาภัทร์  พรหมมา ยืนยันการสมัคร 12 มี.ค. 65:
320 11360
ในเขต
เด็กชายปฏิภาณ  ทุมสุข ยืนยันการสมัคร 13 มี.ค. 65:
321 11361
ในเขต
เด็กชายจักรี  มาทวิเศษ ยืนยันการสมัคร 13 มี.ค. 65:
322 11362
นอกเขต
เด็กชายพีรพัฒน์  ยอดบุตรี ยืนยันการสมัคร 11 มี.ค. 65:สามารถมาสอบเข้าห้องปกติได้ แต่ไม่สามารถใช้ความสามารถพิเศษด้านดนตรี กีฬา ในการสอบเข้าเรียน เพราะไม่แนบเกียรติบัตรหรือใบรับรองด้านดนตรี กีฬา มาตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้
323 11363
ในเขต
เด็กชายอนันดา  สิงหเดช ยืนยันการสมัคร 10 มี.ค. 65:สามารถมาสอบเข้าห้องปกติได้ แต่ใช้ความสามารถด้านดนตรี กีฬา ไม่ได้ เพราะไม่แนบเกียรติบัตรหรือใบรับรองด้านดนตรี กีฬา จะไม่มีสิทธิ์ ในการเข้าเรียนในห้องดนตรี กีฬา ตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้
324 11364
นอกเขต
เด็กชายจิรกฤต  วงษาวยอด ยืนยันการสมัคร 11 มี.ค. 65:สามารถมาสอบเข้าห้องปกติได้ แต่ไม่สามารถใช้ความสามารถพิเศษด้านดนตรี กีฬา ในการสอบเข้าเรียน เพราะไม่แนบเกียรติบัตรหรือใบรับรองด้านดนตรี กีฬา มาตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้
325 11366
นอกเขต
เด็กชายสุทธิพงศ์  ทองมีมา ยืนยันการสมัคร 11 มี.ค. 65:สามารถมาสอบเข้าห้องปกติได้ แต่ไม่สามารถใช้ความสามารถพิเศษด้านดนตรี กีฬา ในการสอบเข้าเรียน เพราะไม่แนบเกียรติบัตรหรือใบรับรองด้านดนตรี กีฬา มาตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้
326 11367
ในเขต
เด็กชายธนพัฒน์  มีพยุง ยืนยันการสมัคร 12 มี.ค. 65:
327 11368
นอกเขต
เด็กชายณรงฤทธิ์  กลั่นเขตวิทย์ ยืนยันการสมัคร 12 มี.ค. 65:
328 11369
ในเขต
เด็กชายลัญฉกร  วิลาสินี ยืนยันการสมัคร 11 มี.ค. 65:
329 11370
นอกเขต
เด็กชายต้นตระกูล  ชื่นชอบ ยืนยันการสมัคร 11 มี.ค. 65:
330 11371
ในเขต
เด็กชายนนทพัทธ์   บัณฑิต ยืนยันการสมัคร 11 มี.ค. 65:
331 11373
นอกเขต
เด็กชายพชรพล  แก้วอ้น ยืนยันการสมัคร 12 มี.ค. 65:สามารถมาสอบเข้าห้องปกติได้ แต่เข้าห้องเรียนดนตรี กีฬา ไม่ได้ เพราะไม่แนบเกียรติบัตรหรือใบรับรองด้านดนตรี กีฬา จะไม่มีสิทธิ์ ในการเข้าเรียนในห้องดนตรี กีฬา ตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้
332 11374
นอกเขต
เด็กชายธนวัฒน์  วัฒนา ยืนยันการสมัคร 13 มี.ค. 65:แนบบัตรประชาชนกับทะเบียนบ้านมาใหม่ ที่แนบมาไม่ใช่ของนักเรียนค่ะ
333 11375
นอกเขต
เด็กชายธีรภัทร  เกิดเปี่ยม ยืนยันการสมัคร 12 มี.ค. 65:สามารถมาสอบเข้าห้องปกติได้ แต่เข้าห้องเรียนดนตรี กีฬา ไม่ได้ เพราะไม่แนบเกียรติบัตรหรือใบรับรองด้านดนตรี กีฬา จะไม่มีสิทธิ์ ในการเข้าเรียนในห้องดนตรี กีฬา ตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้
334 11376
นอกเขต
เด็กชายรัชชานนท์  สุธีฐิติวัฒน์ ยืนยันการสมัคร 13 มี.ค. 65:
335 11377
นอกเขต
เด็กชายณัฐพล  เอี่ยมคง ยืนยันการสมัคร 13 มี.ค. 65:
336 11378
นอกเขต
เด็กชายพีระวัฒน์  บุญลอย ยืนยันการสมัคร 12 มี.ค. 65:
337 11380
ในเขต
เด็กชายณัฐพล  ทองเงิน ยืนยันการสมัคร 12 มี.ค. 65:
338 11381
ในเขต
เด็กชายภูบดินทร์  ดวงจันทร์ ยืนยันการสมัคร 13 มี.ค. 65:
339 11382
ในเขต
เด็กชายสิริเชษฐ์  จุ้ยวอน ยืนยันการสมัคร 12 มี.ค. 65:นักเรียนสามารถสอบห้องเรียนปกติได้แต่ไม่สามารถสอบห้องความสามารถทางกีฬาและดนตรีได้เนื่องจากไม่ได้แนบเกียรติบัตร
340 11383
นอกเขต
เด็กชายณภัทร  กงประโคน ยืนยันการสมัคร 12 มี.ค. 65:สามารถมาสอบเข้าห้องปกติได้ แต่ไม่สามารถใช้ความสามารถพิเศษด้านดนตรี กีฬา ในการสอบเข้าเรียน เพราะไม่แนบเกียรติบัตรหรือใบรับรองด้านดนตรี กีฬา มาตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้
341 11384
นอกเขต
เด็กชายวรโชติ  เมฆประดับ ยืนยันการสมัคร 11 มี.ค. 65:แนบเกียรติบัตรความสามารถพิเศษด้านดนตรีและกีฬาเพิ่มเติมค่ะ
342 11386
นอกเขต
เด็กชายวัชชโรธร  ไผ่นวล ยืนยันการสมัคร 11 มี.ค. 65:
343 11387
นอกเขต
เด็กชายกันต์นริศย์  จันทร์เเสง ยืนยันการสมัคร 13 มี.ค. 65:
344 11388
ในเขต
เด็กชายศุภณัฐ  จันทร์จะบวก ยืนยันการสมัคร 12 มี.ค. 65:
345 11389
นอกเขต
เด็กชายปรินทร  นาคคงคำ ยืนยันการสมัคร 12 มี.ค. 65:
346 11390
นอกเขต
เด็กชายวรพงษ์  ศิริบุรมย์ ยืนยันการสมัคร 11 มี.ค. 65:สามารถมาสอบเข้าห้องปกติได้ แต่ไม่สามารถใช้ความสามารถพิเศษด้านดนตรี กีฬา ในการสอบเข้าเรียน เพราะไม่แนบเกียรติบัตรหรือใบรับรองด้านดนตรี กีฬา มาตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้
347 11391
นอกเขต
เด็กชายกฤศณัฎฐ์   กลิ่นขำ ยืนยันการสมัคร 13 มี.ค. 65:
348 11392
ในเขต
เด็กชายปัณณทัต   สุขเจริญ ยืนยันการสมัคร 11 มี.ค. 65:
349 11393
นอกเขต
เด็กชายกิตติภณ  พลอาชา ยืนยันการสมัคร 12 มี.ค. 65:สามารถมาสอบเข้าห้องปกติได้ แต่ไม่สามารถใช้ความสามารถพิเศษด้านดนตรี กีฬา ในการสอบเข้าเรียน เพราะไม่แนบเกียรติบัตรหรือใบรับรองด้านดนตรี กีฬา มาตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้
350 11394
ในเขต
เด็กชายพระนาย  เชียงทา ยืนยันการสมัคร 11 มี.ค. 65:สามารถมาสอบเข้าห้องปกติได้ แต่ไม่สามารถใช้ความสามารถพิเศษด้านดนตรี กีฬา ในการสอบเข้าเรียน เพราะไม่แนบเกียรติบัตรหรือใบรับรองด้านดนตรี กีฬา มาตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้
351 11396
นอกเขต
เด็กชายอนิวรรตน์  สานุ่ม ยืนยันการสมัคร 11 มี.ค. 65:ข้อมูลครบถ้วนครับสามารถมาสอบเข้าห้องปกติได้ แต่ไม่สามารถใช้ความสามารถพิเศษด้านดนตรี กีฬา ในการสอบเข้าเรียน เพราะไม่แนบเกียรติบัตรหรือใบรับรองด้านดนตรี กีฬา มาตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้
352 11398
นอกเขต
เด็กชายวริทธิ์  เผ่าสุทอ ยืนยันการสมัคร 12 มี.ค. 65:สามารถมาสอบเข้าห้องปกติได้ แต่ไม่สามารถใช้ความสามารถพิเศษด้านดนตรี ในการสอบเข้าเรียน เพราะไม่แนบเกียรติบัตรหรือใบรับรองด้านดนตรี มาตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้
353 11399
นอกเขต
เด็กชายจักรกฤษ  นุชพุ่ม ยืนยันการสมัคร 13 มี.ค. 65:
354 11400
นอกเขต
เด็กชายวรินทร  โชติสุกใส ยืนยันการสมัคร 11 มี.ค. 65:สามารถมาสอบเข้าห้องปกติได้ แต่ไม่สามารถใช้ความสามารถพิเศษด้านดนตรี กีฬา ในการสอบเข้าเรียน เพราะไม่แนบเกียรติบัตรหรือใบรับรองด้านดนตรี กีฬา มาตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้
355 11401
นอกเขต
เด็กชายจิรเมธี  พรมรักษา ยืนยันการสมัคร 12 มี.ค. 65:
356 11402
นอกเขต
เด็กชายธนกร  ถิ่นทับ ยืนยันการสมัคร 11 มี.ค. 65:สามารถมาสอบเข้าห้องปกติได้ แต่ไม่สามารถใช้ความสามารถพิเศษด้านดนตรี กีฬา ในการสอบเข้าเรียน เพราะไม่แนบเกียรติบัตรหรือใบรับรองด้านดนตรี กีฬา มาตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้
357 11403
ในเขต
เด็กชายอัครวุฒิ  นันตะชัย ยืนยันการสมัคร 12 มี.ค. 65:นักเรียนสามารถสอบห้องเรียนปกติได้แต่ไม่สามารถสอบห้องความสามารถทางกีฬาและดนตรีได้เนื่องจากไม่ได้แนบเกียรติบัตร
358 11404
นอกเขต
เด็กชายศิริวิทย์  แตงกำเนิด ยืนยันการสมัคร 11 มี.ค. 65:สามารถมาสอบเข้าห้องปกติได้ แต่ไม่สามารถใช้ความสามารถพิเศษด้านดนตรี กีฬา ในการสอบเข้าเรียน เพราะไม่แนบเกียรติบัตรหรือใบรับรองด้านดนตรี กีฬา มาตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้
359 11405
นอกเขต
เด็กชายพงศพัศ  เผ่าคนชม ยืนยันการสมัคร 11 มี.ค. 65:สามารถมาสอบเข้าห้องปกติได้ แต่ไม่สามารถใช้ความสามารถพิเศษด้านดนตรี กีฬา ในการสอบเข้าเรียน เพราะไม่แนบเกียรติบัตรหรือใบรับรองด้านดนตรี กีฬา มาตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้
360 11406
นอกเขต
เด็กชายภูวดล  สายบาง ยืนยันการสมัคร 13 มี.ค. 65:
361 11407
ในเขต
เด็กชายพงศ์พสิน  มีขำ ยืนยันการสมัคร 12 มี.ค. 65:สามารถมาสอบเข้าห้องปกติได้ แต่ไม่สามารถใช้ความสามารถพิเศษด้านดนตรี กีฬา ในการสอบเข้าเรียน เพราะไม่แนบเกียรติบัตรหรือใบรับรองด้านดนตรี กีฬา มาตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้
362 11408
ในเขต
เด็กชายภูธดา  ฟักเอี่ยม ยืนยันการสมัคร 12 มี.ค. 65:สามารถมาสอบเข้าห้องปกติได้ แต่ไม่สามารถใช้ความสามารถพิเศษด้านดนตรี กีฬา ในการสอบเข้าเรียน เพราะไม่แนบเกียรติบัตรหรือใบรับรองด้านดนตรี กีฬา มาตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้
363 11409
นอกเขต
เด็กชายศุภณัฐ  ตะวันสาย ยืนยันการสมัคร 11 มี.ค. 65:
364 11410
ในเขต
เด็กชายบัณฑิต  แสนพรม ยืนยันการสมัคร 13 มี.ค. 65:
365 11411
นอกเขต
เด็กชายกาญจนพงษ์  ทองรุ่งชุมมณีย์ ยืนยันการสมัคร 13 มี.ค. 65:
366 11413
นอกเขต
เด็กชายธรามิล  กงจีน ยืนยันการสมัคร 12 มี.ค. 65:สามารถมาสอบเข้าห้องปกติได้ แต่ไม่สามารถใช้ความสามารถพิเศษด้านดนตรี กีฬา ในการสอบเข้าเรียน เพราะไม่แนบเกียรติบัตรหรือใบรับรองด้านดนตรี กีฬา มาตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้
367 11414
ในเขต
เด็กชายสุวพัชร  สุ่มมาตย์ ยืนยันการสมัคร 12 มี.ค. 65:
368 11415
ในเขต
เด็กชายแสงเพชร   คำสุนทร ยืนยันการสมัคร 13 มี.ค. 65:
369 11416
ในเขต
เด็กชายชยกฤต  ปรีดากรภัคต์ ยืนยันการสมัคร 12 มี.ค. 65:สามารถมาสอบเข้าห้องปกติได้ แต่ไม่สามารถใช้ความสามารถพิเศษด้านดนตรี กีฬา ในการสอบเข้าเรียน เพราะไม่แนบเกียรติบัตรหรือใบรับรองด้านดนตรี กีฬา มาตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้
370 11417
นอกเขต
เด็กชายพลกฤต  เพ็งพุ่ม ยืนยันการสมัคร 11 มี.ค. 65:
371 11418
นอกเขต
เด็กชายวรากร  จิตรบรรเทา ยืนยันการสมัคร 11 มี.ค. 65:สามารถมาสอบเข้าห้องปกติได้ แต่ไม่สามารถใช้ความสามารถพิเศษด้านดนตรี กีฬา ในการสอบเข้าเรียน เพราะไม่แนบเกียรติบัตรหรือใบรับรองด้านดนตรี กีฬา มาตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้
372 11419
นอกเขต
เด็กชายณฐกร  ดีใจ ยืนยันการสมัคร 12 มี.ค. 65:สามารถมาสอบเข้าห้องปกติได้ แต่ไม่สามารถใช้ความสามารถพิเศษด้านดนตรี กีฬา ในการสอบเข้าเรียน เพราะไม่แนบเกียรติบัตรหรือใบรับรองด้านดนตรี กีฬา มาตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้
373 11420
นอกเขต
เด็กชายธีรพันธ์  กลิ่นชาวนา ยืนยันการสมัคร 12 มี.ค. 65:
374 11422
นอกเขต
เด็กชายนิติรัฐ  ศิริ ยืนยันการสมัคร 12 มี.ค. 65:[ข้อที่6]กรณีเลือกดนตรี กีฬา ต้องแนบเกียรติบัตรหรือใบรับรองด้านดนตรี กีฬามาด้วย กรณีไม่แนบเกียรติบัตรหรือใบรับรองด้านดนตรี กีฬา จะไม่มีสิทธิ์ใช้ความสามารถพิเศษดนตรี กีฬาในการสอบเข้าเรียน ตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ ถ้าไม่มีเกียรติบัตรหรือใบรับรองด้านดนตรี กีฬา เปลี่ยนหัวข้อที่ 6 เป็น จีนหรือญี่ปุ่น เท่านั้น
375 11423
ในเขต
เด็กชายปกรณ์  ศรีบุตรา ยืนยันการสมัคร 13 มี.ค. 65:
376 11424
นอกเขต
เด็กชายสิรเดช  ถิ่นทับ ยืนยันการสมัคร 12 มี.ค. 65:สามารถมาสอบเข้าห้องปกติได้ แต่เข้าห้องเรียนดนตรี กีฬา ไม่ได้ เพราะไม่แนบเกียรติบัตรหรือใบรับรองด้านดนตรี กีฬา จะไม่มีสิทธิ์ ในการเข้าเรียนในห้องดนตรี กีฬา ตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้
377 11425
นอกเขต
เด็กชายภานุวิชญ์  วงศ์ศิริวิวัฒน์ ยืนยันการสมัคร 13 มี.ค. 65:สามารถมาสอบเข้าห้องปกติได้ แต่ไม่สามารถใช้ความสามารถพิเศษด้านดนตรี กีฬา ในการสอบเข้าเรียน เพราะไม่แนบเกียรติบัตรหรือใบรับรองด้านดนตรี กีฬา มาตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้
378 11426
ในเขต
นายเมธาสิทธิ์  คงหนองลาน ยืนยันการสมัคร 13 มี.ค. 65:
379 11427
นอกเขต
เด็กชายจิรวัฒน์  วงษ์ล้อ ยืนยันการสมัคร 12 มี.ค. 65:
380 11428
นอกเขต
เด็กชายกรภัทร์  ปานประสิทธิ์ ยืนยันการสมัคร 12 มี.ค. 65:ไม่มีสิทธิ์สอบความสามารถพิเศษ
381 11429
ในเขต
เด็กชายขวัญชัย  ทับหุ่น ยืนยันการสมัคร 13 มี.ค. 65:ไม่มีสิทธิ์สอบความสามารถพิเศษ
382 11430
นอกเขต
เด็กชายเทพทัต  สงวนศักดิ์ ยืนยันการสมัคร 13 มี.ค. 65:
383 11431
นอกเขต
เด็กชายอนุชา  สารทอง ยืนยันการสมัคร 12 มี.ค. 65:
384 11432
นอกเขต
เด็กชายภูริทัต  โพธิ์ศรี ยืนยันการสมัคร 12 มี.ค. 65:
385 11433
นอกเขต
เด็กชายพีรพัฒน์  ฤทธิ์คง ยืนยันการสมัคร 12 มี.ค. 65:
386 11434
นอกเขต
เด็กชายวงศพัทธ์  พุทธิเมธากุลสิน ยืนยันการสมัคร 12 มี.ค. 65:ข้อมูลถูกต้องครบถ้วน
387 11435
นอกเขต
เด็กชายจีรพัฒน์  ฝังมณี ยืนยันการสมัคร 12 มี.ค. 65:
388 11436
นอกเขต
เด็กชายอธิบดี  จอนขุน ยืนยันการสมัคร 12 มี.ค. 65:ไม่มีสิทธิ์สอบความสามารถพิเศษ
389 11437
นอกเขต
เด็กชายปัญญากร  เกิดปานทอง ยืนยันการสมัคร 12 มี.ค. 65:
390 11438
นอกเขต
เด็กชายบุญญาศักดิ์  ผิวอ่อนดี ยืนยันการสมัคร 12 มี.ค. 65:
391 11439
นอกเขต
เด็กชายภานุวัฒน์   สีลาดเลา ยืนยันการสมัคร 12 มี.ค. 65:
392 11440
นอกเขต
เด็กชายรัตนรังสรรค์   แก่นมณี ยืนยันการสมัคร 12 มี.ค. 65:
393 11441
นอกเขต
เด็กชายเดชนรินท์   วงศ์จันท์ศาร ยืนยันการสมัคร 12 มี.ค. 65:
394 11442
นอกเขต
เด็กชายภาสวิชญ์  สายุทธ์ ยืนยันการสมัคร 12 มี.ค. 65:
395 11443
ในเขต
เด็กชายไชยวัฒน์  วิมลพันธ์ ยืนยันการสมัคร 13 มี.ค. 65:ไม่มีสิทธิ์สอบความสามารถพิเศษ
396 11444
นอกเขต
เด็กชายปาฏิพันธ์  ปู่ซึ้ง ยืนยันการสมัคร 12 มี.ค. 65:สามารถมาสอบเข้าห้องปกติได้ แต่ไม่สามารถใช้ความสามารถพิเศษด้านดนตรี กีฬา ในการสอบเข้าเรียน เพราะไม่แนบเกียรติบัตรหรือใบรับรองด้านดนตรี กีฬา มาตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้
397 11445
นอกเขต
เด็กชายนิติธร  คำจริง ยืนยันการสมัคร 13 มี.ค. 65:
398 11446
นอกเขต
เด็กชายวรานนท์  แสงสุวรรณ์ ยืนยันการสมัคร 12 มี.ค. 65:
399 11447
นอกเขต
เด็กชายภัทรกร  สุพรรณสาย ยืนยันการสมัคร 13 มี.ค. 65: ไม่มีสิทธิ์สอบความสามารถพิเศษ
400 11448
นอกเขต
เด็กชายภัคพล  ยศนันท์ ยืนยันการสมัคร 12 มี.ค. 65:
401 11449
นอกเขต
เด็กชายศรายุธ  อินตรา ยืนยันการสมัคร 13 มี.ค. 65:แนบไฟล์ทะเบียนบ้านนักเรียนมาใหม่ค่ะ ไม่ใช่ใบรับรองเกรด ทะเบียนบ้านหน้าแรกและหน้าที่มีชื่อนักเรียนอยู่หน้าเดียวกันค่ะ
402 11450
นอกเขต
เด็กชายกฤษฏาร์  เกิดศักดิ์ ยืนยันการสมัคร 13 มี.ค. 65:
403 11451
ในเขต
เด็กชายธนวัฒน์  ฉุยฉาย ยืนยันการสมัคร 13 มี.ค. 65:แนบทะเบียนบ้านมาใหม่ ให้เห็นทั้งหน้าแรกของทะเบียนบ้านและหน้าที่มีชื่อนักเรียนมาด้วยกัน
404 11452
นอกเขต
เด็กชายพีรภัทร  สุภลาภ ยืนยันการสมัคร 13 มี.ค. 65:
405 11453
นอกเขต
เด็กชายไอยราช  อริยะธานี ยืนยันการสมัคร 13 มี.ค. 65:
406 11454
นอกเขต
เด็กชายฐณวัฒน์  เกตุตรา ยืนยันการสมัคร 13 มี.ค. 65:
407 11455
ในเขต
เด็กชายกันต์ธีภพ  ศรีคำขลิบ ยืนยันการสมัคร 13 มี.ค. 65:
408 11456
นอกเขต
เด็กชายพุทธพระกาล  โพนงาม ยืนยันการสมัคร 13 มี.ค. 65:
409 11457
ในเขต
เด็กชายจิรายุทธ  นครคำ ยืนยันการสมัคร 13 มี.ค. 65:
410 11458
นอกเขต
เด็กชายธนวัฒน์  เวชสวรรค์ ยืนยันการสมัคร 13 มี.ค. 65:ใส่เกรดเฉลี่ย // กรณีเลือกดนตรี กีฬา ต้องแนบเกียรติบัตรหรือใบรับรองด้านดนตรี กีฬามาด้วย กรณีไม่แนบเกียรติบัตรหรือใบรับรองด้านดนตรี กีฬา จะไม่มีสิทธิ์ใช้ความสามรถพิเศษดนตรี กีฬาในการสอบเข้าเรียน ตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ ถ้าไม่มีเกียรติบัตรหรือใบรับรองด้านดนตรี กีฬาเปลี่ยนหัวข้อที่ 6 เลือกแค่ภาษาที่ 3 จีนหรือญี่ปุ่น เท่านั้น

หน้าที่ จากทั้งหมด 1 หน้า รวมข้อมูลทั้งหมด 410เรคอร์ด