ตรวจสอบสถานะการรับสมัครเรียน
มัธยมศึกษาปีที่ 1 ห้องเรียนพิเศษ โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม
ลำดับ เลขที่สมัคร ชื่อ-สกุล สถานะ วันตรวจสอบ/หมายเหตุ
1 00000
เด็กหญิงสถาพร  พิทยา รอตรวจสอบ 18 ก.พ. 65:ภาพไม่ชัดเจน
2 10003
เด็กชายนิรัชพงศ์  อำไพพันธุ์ ยืนยันการสมัคร 20 ก.พ. 65:
3 10004
เด็กชายนราวิชญ์  อ่อนสำลี ยืนยันการสมัคร 19 ก.พ. 65:
4 10005
เด็กชายธิติศักดิ์  สุขเกษม ยืนยันการสมัคร 20 ก.พ. 65:
5 10006
เด็กชายคณณัฏฐ์  ต๊กควรเฮง ยืนยันการสมัคร 20 ก.พ. 65:
6 10007
เด็กชายธีรโชติ  สุขเอี่ยม ยืนยันการสมัคร 21 ก.พ. 65:
7 10008
เด็กชายชัยวรานนท์  ชัยพิทักษ์สุข ยืนยันการสมัคร 19 ก.พ. 65:
8 10009
เด็กชายธนกร  คำผาย ยืนยันการสมัคร 19 ก.พ. 65:
9 10010
เด็กชายพาทิศ  รอดคำ ยืนยันการสมัคร 19 ก.พ. 65:
10 10011
เด็กชายไตรภพ  โตมิ ยืนยันการสมัคร 20 ก.พ. 65:
11 10012
เด็กชายภูตะวัน  แสนยศ ยืนยันการสมัคร 20 ก.พ. 65:
12 10013
เด็กชายสุรศักดิ์  น้อยใจดี ยืนยันการสมัคร 19 ก.พ. 65:
13 10014
เด็กชายภูธเนศ  หล่อพัฒนากุล ยืนยันการสมัคร 20 ก.พ. 65:
14 10015
เด็กชายกษิดิส  อินทรภูติ ยืนยันการสมัคร 19 ก.พ. 65:
15 10016
เด็กชายศุภัช   มั่งมีอยู่ ยืนยันการสมัคร 20 ก.พ. 65:ให้แนบเอกสารแสดงผลการเรียนและบัตรประชาชนของผู้สมัคร
16 10017
เด็กชายกฤต  ปัญญามา ยืนยันการสมัคร 22 ก.พ. 65:
17 10018
เด็กชายสิรวิชญ์  พวงทอง ยืนยันการสมัคร 19 ก.พ. 65:
18 10019
เด็กชายชนะศักดิ์  จันทร์ศรีทอง ยืนยันการสมัคร 21 ก.พ. 65:อัพโหลดบัตรประจำตัวประชาชน และผลการเรียน ปพ.1 ด้วยครับ
19 10020
เด็กชายกรวิชญ์  เพ็ชรไทย ยืนยันการสมัคร 23 ก.พ. 65:
20 10021
เด็กชายภัทรพล  บุญประเคน ยืนยันการสมัคร 21 ก.พ. 65:
21 10022
เด็กชายณปพน  คล้ายสุวรรณ์ ยืนยันการสมัคร 21 ก.พ. 65:
22 10023
เด็กชายอัฎษกร  แพทย์สวัสดิ์ ยืนยันการสมัคร 19 ก.พ. 65:
23 10024
เด็กหญิงทัศพร  ตรงต่อกิจ ยืนยันการสมัคร 22 ก.พ. 65:
24 10026
เด็กหญิงทนัญญา  ใจดี ยืนยันการสมัคร 19 ก.พ. 65:
25 10027
เด็กชายภัทรพล  จวงโพนงาม ยืนยันการสมัคร 19 ก.พ. 65:
26 10028
เด็กหญิงพรรัชดา  ปั้นฑ์ฉาย ยืนยันการสมัคร 19 ก.พ. 65:
27 10029
เด็กชายิทินภัทร  สวนประเสริฐ ยืนยันการสมัคร 19 ก.พ. 65:
28 10030
เด็กชายธรามิล  กงจีน ยืนยันการสมัคร 22 ก.พ. 65:
29 10031
เด็กชายสิรวิชญ์  เผือกทอง ยืนยันการสมัคร 19 ก.พ. 65:
30 10032
เด็กชายกรธวัช  ขำหรุ่น ยืนยันการสมัคร 20 ก.พ. 65:
31 10033
เด็กชายชวนันท์  อมาตยกุล ยืนยันการสมัคร 19 ก.พ. 65:
32 10034
เด็กชายเนติพงษ์  จันทร์เชย ยืนยันการสมัคร 19 ก.พ. 65:
33 10035
เด็กชายภัทรพล  พลธีระ ยืนยันการสมัคร 20 ก.พ. 65:
34 10036
เด็กชายพิตตินันท์  ศรีดี ยืนยันการสมัคร 19 ก.พ. 65:
35 10037
เด็กชายณัฐชนน  อนุศาสตร์ ยืนยันการสมัคร 21 ก.พ. 65:
36 10038
เด็กชายพอเพียง  ขุมขำ ยืนยันการสมัคร 21 ก.พ. 65:
37 10039
เด็กชายปริญญา   นาทิพย์ ยืนยันการสมัคร 22 ก.พ. 65:
38 10040
เด็กชายปัณณทัต  สุขเจริญ ยืนยันการสมัคร 20 ก.พ. 65:
39 10041
เด็กชายศรัณย์ภัทร  วาจันทร์ ยืนยันการสมัคร 20 ก.พ. 65:
40 10042
เด็กชายไอยราช  อริยะธานี ยืนยันการสมัคร 20 ก.พ. 65:
41 10043
เด็กชายเดชพนต์  เกิดเกตุ ยืนยันการสมัคร 20 ก.พ. 65:
42 10044
เด็กชายปกป้อง  บุญเสริมศิริ ยืนยันการสมัคร 19 ก.พ. 65:
43 10045
เด็กชายเพราพงศ์พันธุ์  จันทร์ดำ ยืนยันการสมัคร 19 ก.พ. 65:
44 10046
เด็กชายภาคิน  ดีอินทร์ ยืนยันการสมัคร 19 ก.พ. 65:
45 10047
เด็กชายต้องครรลอง  ขันแก้ว ยืนยันการสมัคร 19 ก.พ. 65:
46 10048
เด็กชายเตชินท์พัฒน์  อภิโชครัตนกุล ยืนยันการสมัคร 19 ก.พ. 65:
47 10049
เด็กชายธนกร  พุ่มมา ยืนยันการสมัคร 19 ก.พ. 65:
48 10050
เด็กชายชนาสิน  สุธาสิริทรัพย์ ยืนยันการสมัคร 19 ก.พ. 65:
49 10052
เด็กชายธนพันธ์  จันทพงศ์สวัสดิ์ ยืนยันการสมัคร 19 ก.พ. 65:ให้นักเรียนแนบบัตรประชาชนด้วยครับ
50 10053
เด็กชายศักดิธัช  ปฐมวณิชกะ ยืนยันการสมัคร 20 ก.พ. 65:
51 10054
เด็กชายปัณฐวิชญ์  ฉัตรนิธิศักดิ์ ยืนยันการสมัคร 22 ก.พ. 65:ให้นักเรียนแนบบัตรประจำตัวประชาชน และผลการเรียน ปพ.1 ด้วยครับ
52 10055
เด็กชายศรัณยพงษ์  เฟื่องปรางค์ ยืนยันการสมัคร 20 ก.พ. 65:ให้เปลี่ยนการเลือกใหม่ครับ เพราะเลือกได้เฉพาะห้องภาษาจีนครับเกรดเฉลี่ยวิทยาศาสตร์ไม่ถึง 3.00 และคณิตศาสตร์ ไม่ถึง 3.00 ครับ
53 10056
เด็กชายรชต  เวียงคำ ยืนยันการสมัคร 22 ก.พ. 65:
54 10057
เด็กชายธณกฤษ  พงศ์เศวต ยืนยันการสมัคร 19 ก.พ. 65:
55 10058
เด็กชายภัทรชัย  เครือมาศ ยืนยันการสมัคร 19 ก.พ. 65:
56 10059
เด็กชายธนวัฒน์  ศรีวรรธนะ ยืนยันการสมัคร 20 ก.พ. 65:
57 10060
เด็กหญิงธัญชนก  บำรุงดี ยืนยันการสมัคร 22 ก.พ. 65:
58 10061
เด็กหญิงกวินธิดา  วงศ์สวรรค์ ยืนยันการสมัคร 23 ก.พ. 65:
59 10064
เด็กชายไชยวัฒน์  วิมลพันธ์ ยืนยันการสมัคร 21 ก.พ. 65:
60 10066
เด็กชายธีรภัทร  สิริวัฒน์ธนธาดา ยืนยันการสมัคร 22 ก.พ. 65:
61 10067
เด็กหญิงกรรวีย์  นวลขาว ยืนยันการสมัคร 21 ก.พ. 65:
62 10068
เด็กหญิงภัทรธิดา  ขุนงาม ยืนยันการสมัคร 23 ก.พ. 65:
63 10071
เด็กหญิงพิณณ์ประภาพร  คำไล้ ยืนยันการสมัคร 22 ก.พ. 65:ให้นักเรียนแนบบัตรประจำตัวประชาชน ด้วยครับ
64 10072
เด็กหญิงกัญญาภัส  เกษรเเก้ว ยืนยันการสมัคร 23 ก.พ. 65:
65 10073
เด็กชายพชรวินท์  แก้วเขียว ยืนยันการสมัคร 19 ก.พ. 65:
66 10074
เด็กชายอรรถนนท์  นิลทัพ ยืนยันการสมัคร 20 ก.พ. 65:ให้แนบเอกสารแสดงผลการเรียนของผู้สมัคร
67 10075
เด็กชายธีรโชติ  ทั่งมั่งมี ยืนยันการสมัคร 19 ก.พ. 65:
68 10076
เด็กชายวิชญ์ภาส  ผิวชอุ้ม ยืนยันการสมัคร 19 ก.พ. 65:
69 10077
เด็กชายพิริยกร  ม่วงมา ยืนยันการสมัคร 19 ก.พ. 65:
70 10078
เด็กชายธีรภัทร  ฟักบ้านใหม่ ยืนยันการสมัคร 21 ก.พ. 65:
71 10079
เด็กชายธนกฤต  เป้าพันธ์ดี ยืนยันการสมัคร 20 ก.พ. 65:
72 10080
เด็กชายธีรภัทร์  วิชัย ยืนยันการสมัคร 19 ก.พ. 65:
73 10081
เด็กชายณฐกร  ศิษยศาสตร์ ยืนยันการสมัคร 19 ก.พ. 65:
74 10082
เด็กชายนวพรรษ   เสือแพร ยืนยันการสมัคร 22 ก.พ. 65:
75 10083
เด็กหญิงปิยธิดา  พรหมสิทธิ์ ยืนยันการสมัคร 21 ก.พ. 65:
76 10084
เด็กชายชุติวัธ  บุญด้วง ยืนยันการสมัคร 20 ก.พ. 65:
77 10085
เด็กชายรัฐณัฏฐ  ชนม์สูงเนิน ยืนยันการสมัคร 21 ก.พ. 65:
78 10086
เด็กหญิงลภัสญา  แสเรียน ยืนยันการสมัคร 20 ก.พ. 65:
79 10087
เด็กชายณัฐดนัย  พรหมนันท์ ยืนยันการสมัคร 20 ก.พ. 65:ให้แนบเอกสารแสดงผลการเรียนและบัตรประชาชนของผู้สมัคร
80 10089
เด็กชายจิรภัทร  กลมพุก ยืนยันการสมัคร 23 ก.พ. 65:
81 10090
เด็กชายวรพล  อ้นเจ๊ก ยืนยันการสมัคร 20 ก.พ. 65:
82 10091
เด็กชายปกรณ์พัฒน์  หอมสอาด ยืนยันการสมัคร 23 ก.พ. 65:
83 10092
เด็กชายณัฐดนัย  จันโท ยืนยันการสมัคร 19 ก.พ. 65:
84 10093
เด็กชายพีรณัฐ  ป้อมกระสันต์ ยืนยันการสมัคร 23 ก.พ. 65:ให้นักเรียนแนบบัตรประจำตัวประชาชน และผลการเรียน ปพ.1 ด้วยครับ โดยการอัปโหลด ครับ
85 10094
เด็กชายรพีภัทร  ศรีวัฒนา ยืนยันการสมัคร 22 ก.พ. 65:
86 10096
เด็กชายธีธัช  เอี่ยมฉิม ยืนยันการสมัคร 20 ก.พ. 65:
87 10097
เด็กชายอนาวินท์   ศรีน้อย ยืนยันการสมัคร 23 ก.พ. 65:
88 10098
เด็กชายวรเมธ  พรมสีนอง ยืนยันการสมัคร 19 ก.พ. 65:
89 10099
เด็กชายเอกชนก  นอบเผือก ยืนยันการสมัคร 23 ก.พ. 65:
90 10100
เด็กชายทินภัทร  สีบุ ยืนยันการสมัคร 20 ก.พ. 65:
91 10101
เด็กชายกรกฎ  ศรีฟ้า ยืนยันการสมัคร 22 ก.พ. 65:ให้นักเรียนแนบบัตรประจำตัวประชาชน และผลการเรียน ปพ.1 ด้วยครับ
92 10102
เด็กหญิงภัทราพร  มาอยู่ ยืนยันการสมัคร 23 ก.พ. 65:
93 10103
เด็กหญิงวิภาวี  แผนสมบูรณ์ ยืนยันการสมัคร 23 ก.พ. 65:
94 10104
เด็กชายวงศ์ณิวัฒน์  อู่ไทย ยืนยันการสมัคร 19 ก.พ. 65:
95 10105
เด็กชายพชรพล  แก้วอ้น ยืนยันการสมัคร 19 ก.พ. 65:
96 10106
เด็กชายศุภณัฐ  ศรีกล่ำ ยืนยันการสมัคร 19 ก.พ. 65:
97 10107
เด็กชายวรานนท์  แสงสุวรรณ์ ยืนยันการสมัคร 19 ก.พ. 65:
98 10108
เด็กชายธนิสร  เทียมพูล ยืนยันการสมัคร 20 ก.พ. 65:ให้แนบเอกสารแสดงผลการเรียนและบัตรประชาชนของผู้สมัคร
99 10109
เด็กหญิงเบญญาภา  แสงแก้ว ยืนยันการสมัคร 19 ก.พ. 65:เลือกได้เฉพาะห้องเรียนวิทย์ตฯิต ครับ ห้องภาษาจีนเลือกไม่ได้ครับ เกรดภาษอังกฤษไม่ถึง 2.75 ครับ โดยเลือกเพียงอันดับเดียวครับ
100 10110
เด็กหญิงกัญญาวัชร  ใจจะนะ ยืนยันการสมัคร 19 ก.พ. 65:
101 10111
เด็กชายรชต  ลีวิริยะพันธุ์ ยืนยันการสมัคร 22 ก.พ. 65:
102 10112
เด็กชายภูริณัฐ  อินทุภูติ ยืนยันการสมัคร 21 ก.พ. 65:ให้นักเรียนแนบบัตรประจำตัวประชาชน และผลการเรียน ปพ.1 ด้วยครับ
103 10113
เด็กชายวีรภัทร  บุญธรรม ยืนยันการสมัคร 21 ก.พ. 65:
104 10114
เด็กชายฐนกร  โพธิ์ประทุม ยืนยันการสมัคร 21 ก.พ. 65:
105 10115
เด็กชายต้องครรลอง  เพ็งจันทร์ ยืนยันการสมัคร 19 ก.พ. 65:
106 10116
เด็กชายศรีปัญญากรณ์  คำหมอน ยืนยันการสมัคร 19 ก.พ. 65:
107 10117
เด็กชายณฐกร  ดีใจ ยืนยันการสมัคร 23 ก.พ. 65:
108 10118
เด็กชายธนวรรธน์  ชาญชัย ยืนยันการสมัคร 19 ก.พ. 65:
109 10119
เด็กชายอนิวรรตน์  สานุ่ม ยืนยันการสมัคร 19 ก.พ. 65:
110 10120
เด็กชายพีรเชษฐ์  สิงหเดช ยืนยันการสมัคร 19 ก.พ. 65:
111 10121
เด็กชายนันทกร  อำนวยสวัสดี ยืนยันการสมัคร 20 ก.พ. 65:แนบเอกสารบัตรและผลการเรียนด้วยคะ
112 10122
เด็กชายเมธาวิน  มากจุ้ย ยืนยันการสมัคร 21 ก.พ. 65:
113 10123
เด็กชายธนาวุฒิ  ฉัตรศรีพงษ์ ยืนยันการสมัคร 20 ก.พ. 65:
114 10124
เด็กชายสุธิวัส  สังข์สุวรรณ ยืนยันการสมัคร 19 ก.พ. 65:
115 10125
เด็กชายวรกันต์  อินทรสุวรรณ ยืนยันการสมัคร 20 ก.พ. 65:
116 10126
เด็กชายณรงค์  อินเขตต์ ยืนยันการสมัคร 19 ก.พ. 65:ให้นักเรียนแนบบัตรประชาชน และแนบผลการเรียนื ปพ.1 ด้วยครับ อัปโหลดมาด้วยครับ
117 10127
เด็กชายณัฐวัฒน์  ทองคำ ยืนยันการสมัคร 21 ก.พ. 65:
118 10128
เด็กหญิงอัญชัญ  บินทจร ยืนยันการสมัคร 22 ก.พ. 65:
119 10129
เด็กชายธนภูมิ   กล้วยเอี่ยม ยืนยันการสมัคร 19 ก.พ. 65:
120 10130
เด็กชายคณากร   กันอ่อง ยืนยันการสมัคร 23 ก.พ. 65:
121 10131
เด็กชายพีรภาส  โสมาลา ยืนยันการสมัคร 23 ก.พ. 65:
122 10132
เด็กชายวรปรัชญ์  แซ่โค้ว ยืนยันการสมัคร 19 ก.พ. 65:ให้นักเรียนแนบบัตรประชาชน และแนบผลการเรียนื ปพ.1 ด้วยครับ
123 10133
เด็กหญิงจณิสญา  สระทองครืน ยืนยันการสมัคร 23 ก.พ. 65:
124 10134
เด็กชายวริทธิ์นันท์  วาจันทร์ ยืนยันการสมัคร 21 ก.พ. 65:
125 10135
เด็กหญิงรัตนพร  นิราช ยืนยันการสมัคร 22 ก.พ. 65:
126 10138
เด็กชายธนภัทร  กล่อมกระมล ยืนยันการสมัคร 22 ก.พ. 65:
127 10139
เด็กชายจรรยวรรธน์  จั่นรัตน์ ยืนยันการสมัคร 23 ก.พ. 65:
128 10141
เด็กชายสรวิชญ์  สวยสม ยืนยันการสมัคร 22 ก.พ. 65:
129 10144
เด็กชายพนธกร  แก้วอ้น ยืนยันการสมัคร 20 ก.พ. 65:
130 10145
เด็กหญิงนวิยา  ท้าวโพธิ์ทอง ยืนยันการสมัคร 21 ก.พ. 65:
131 10146
เด็กชายทีรพัฒน์  ศรีนัฐฏ์กูล ยืนยันการสมัคร 21 ก.พ. 65:
132 10147
เด็กชายยุทธิชัย  ชุมพงษ์ ยืนยันการสมัคร 22 ก.พ. 65:
133 10150
เด็กชายภัทรนันท์  เมฆบุตร ยืนยันการสมัคร 19 ก.พ. 65:
134 10151
เด็กชายชินบัญชา  งามเจริญจิต ยืนยันการสมัคร 20 ก.พ. 65:
135 10152
เด็กชายจตุรภัทร  สุพัฒน์ ยืนยันการสมัคร 19 ก.พ. 65:
136 10153
เด็กชายพุฒิเมธ  อ่อนศรี ยืนยันการสมัคร 19 ก.พ. 65:
137 10154
เด็กชายเชิญตะวัน  รัตนะอัครวิชญ์ ยืนยันการสมัคร 20 ก.พ. 65:
138 10155
เด็กชายพสิษฐ์  จันทร์นาค ยืนยันการสมัคร 20 ก.พ. 65:
139 10156
เด็กชายสุพศิน  วิสุวรรณ์ ยืนยันการสมัคร 20 ก.พ. 65:
140 10157
เด็กชายณัชพล  แพพวก ยืนยันการสมัคร 19 ก.พ. 65:
141 10158
เด็กชายภัทรดนัย  แสงหิรัญ ยืนยันการสมัคร 19 ก.พ. 65:
142 10159
เด็กชายวสินสุทธิ์  สีอ่อน ยืนยันการสมัคร 19 ก.พ. 65:
143 10160
เด็กชายนราวิชญ์  แก้วดอก ยืนยันการสมัคร 20 ก.พ. 65:
144 10161
เด็กหญิงกัญณภัทร  จิวเดช ยืนยันการสมัคร 19 ก.พ. 65:
145 10162
เด็กหญิงวันทกานต์  วชิรัคกุล ยืนยันการสมัคร 19 ก.พ. 65:ให้นักเรียนแนบบัตรประชาชน และแนบผลการเรียนื ปพ.1 ด้วยครับ อัปโหลดด้วยครับ
146 10163
เด็กชายขจรกิตติ์  ช้างทอง ยืนยันการสมัคร 20 ก.พ. 65:
147 10164
เด็กชายจิรัฏฐ์  พิกุลหอม ยืนยันการสมัคร 19 ก.พ. 65:
148 10165
เด็กชายรัชภูมิ  ชัยอยู่ ยืนยันการสมัคร 19 ก.พ. 65:
149 10166
เด็กชายทวีชัย  สุทธิวงษ์ ยืนยันการสมัคร 19 ก.พ. 65:
150 10167
เด็กชายชรพล  พรมส้มซ่า ยืนยันการสมัคร 19 ก.พ. 65:ให้นักเรียนแก้ไขการเลือกใหม่ครับ นักเรียนเลือกได้แต่ภาษาจีนครับ เพราะเกรดเฉลี่ยคณิตศาสตร์ไม่ถึง 3.00 ครับ
151 10168
เด็กชายธนดล  ใจแก้ว ยืนยันการสมัคร 19 ก.พ. 65:
152 10169
เด็กชายปณัยกร  คำอ้น ยืนยันการสมัคร 19 ก.พ. 65:
153 10170
เด็กชายชยกฤต  ปรีดากรภัคต์ ยืนยันการสมัคร 19 ก.พ. 65:
154 10171
เด็กหญิงชนกนันท์   ภัทรภูติ ยืนยันการสมัคร 19 ก.พ. 65:
155 10172
เด็กชายรชต  สุขประเสริฐ ยืนยันการสมัคร 20 ก.พ. 65:ให้นักเรียนแนบบัตรประชาชน และแนบผลการเรียน ปพ.1 ด้วยครับ
156 10173
เด็กชายพิชัย  สุขสบาย ยืนยันการสมัคร 20 ก.พ. 65:
157 10174
เด็กชายอนุพนธ์  เพ็ชรมณี ยืนยันการสมัคร 21 ก.พ. 65:
158 10175
เด็กชายนิชคุณ  กันทะชมภู ยืนยันการสมัคร 19 ก.พ. 65:
159 10176
เด็กชายนพสวัชร  เณรพัด ยืนยันการสมัคร 20 ก.พ. 65:
160 10177
เด็กชายธีรภัทร  บุญลาภ ยืนยันการสมัคร 19 ก.พ. 65:
161 10178
เด็กชายกิตติณัฏฐ์  คงเกียรติพันธุ์ ยืนยันการสมัคร 19 ก.พ. 65:
162 10179
เด็กชายภาคิณ  วรนารถ ยืนยันการสมัคร 19 ก.พ. 65:ให้นักเรียนแนบบัตรประชาชน และแนบผลการเรียนื ปพ.1 ด้วยครับ
163 10180
เด็กชายรัฐภาค  ถาวรวรรณ์ ยืนยันการสมัคร 21 ก.พ. 65:
164 10181
เด็กชายธีวสุ  เคียงคู่ ยืนยันการสมัคร 19 ก.พ. 65:
165 10182
เด็กชายนนทกร  กุลคง ยืนยันการสมัคร 19 ก.พ. 65:
166 10183
เด็กชายวรภพ  นุชพ่วง ยืนยันการสมัคร 21 ก.พ. 65:
167 10184
เด็กชายวินเซนต์  สุทธิคำ ยืนยันการสมัคร 19 ก.พ. 65:
168 10185
เด็กชายธีรพัฒน์  อภิมนต์บุตร ยืนยันการสมัคร 19 ก.พ. 65:
169 10186
เด็กชายจารุชา  หมอรักษา ยืนยันการสมัคร 19 ก.พ. 65:
170 10187
เด็กชายจิรกร  ปรีชานนท์ ยืนยันการสมัคร 19 ก.พ. 65:
171 10188
เด็กหญิงวธันย์กร  อู่พุฒินันท์ ยืนยันการสมัคร 19 ก.พ. 65:
172 10189
เด็กหญิงศุทรัลชนา  ถนอมทรัพย์ ยืนยันการสมัคร 20 ก.พ. 65:
173 10190
เด็กชายฐิติวัฒน์  สกุลทอง ยืนยันการสมัคร 20 ก.พ. 65:
174 10191
เด็กชายณัฐภาส   พรรณเชษฐ์ ยืนยันการสมัคร 19 ก.พ. 65:
175 10192
เด็กชายอังกูล  ศรีพิพัฒนกุล ยืนยันการสมัคร 22 ก.พ. 65:
176 10193
เด็กชายพรภวิษย์  คนค้ำคูณ ยืนยันการสมัคร 22 ก.พ. 65:
177 10194
เด็กชายทัตต์ดนัย  วงศ์วรารักษ์ ยืนยันการสมัคร 23 ก.พ. 65:
178 10197
เด็กหญิงณัฏฐา  คำเรือง ยืนยันการสมัคร 20 ก.พ. 65:
179 10198
เด็กหญิงพศิกา  สุขเกษม ยืนยันการสมัคร 23 ก.พ. 65:
180 10199
เด็กชายกมลวิช  พงศ์วิไลรัตน์ ยืนยันการสมัคร 19 ก.พ. 65:
181 10201
เด็กชายภูริพัฒน์  รักศักดิ์สยาม ยืนยันการสมัคร 23 ก.พ. 65:
182 10202
เด็กชายศุภกร  บัวพันธุ์ ยืนยันการสมัคร 20 ก.พ. 65:ให้นักเรียนแนบบัตรประชาชน และแนบผลการเรียน ปพ.1 ด้วยครับ โดยอัปโหลดด้วยครับ
183 10203
เด็กชายชยวิชญ์  วรรณศรี ยืนยันการสมัคร 23 ก.พ. 65:ให้นักเรียนแนบบัตรประจำตัวประชาชน และผลการเรียน ปพ.1 ด้วยครับ
184 10208
เด็กชายพัทธวี  ทวีเดช ยืนยันการสมัคร 20 ก.พ. 65:
185 10209
เด็กชายกันตวิชญ์  ห่วงมี ยืนยันการสมัคร 20 ก.พ. 65:
186 10210
เด็กชายกิตติกวิณ  อินธิแสง ยืนยันการสมัคร 22 ก.พ. 65:
187 10213
เด็กชายจักรภัทร  สีแสง ยืนยันการสมัคร 19 ก.พ. 65:ให้นักเรียนแนบบัตรประชาชน และแนบผลการเรียน ปพ.1 ด้วยครับ
188 10214
เด็กชายมังคลชาติ  เฟื่องปรางค์ กรุณาแก้ไข 23 ก.พ. 65:ผลการเรียนต้องรับรองจากโรงเรียนคะ
189 10215
เด็กชายทีปกร  ถิ่นจอม ยืนยันการสมัคร 21 ก.พ. 65:ให้นักเรียนแนบบัตรประจำตัวประชาชน และผลการเรียน ปพ.1 ด้วยครับ
190 10216
เด็กชายชยพล  โฉมทรัพย์เย็น ยืนยันการสมัคร 22 ก.พ. 65:
191 10217
เด็กชายจิรกฤต  วงษาวยอด ยืนยันการสมัคร 23 ก.พ. 65:
192 10218
เด็กชายวริทธิ์  เผ่าสุทอ ยืนยันการสมัคร 23 ก.พ. 65:
193 10219
เด็กชายณัฐวัฒน์  มากงาม ยืนยันการสมัคร 22 ก.พ. 65:
194 10220
เด็กชายปภาวิน  โรจน์สว่าง ยืนยันการสมัคร 22 ก.พ. 65:ให้นักเรียนอัพโหลดไฟล์แนบบัตรประจำตัวประชาชน และผลการเรียน ปพ.1 ด้วยครับ
195 10221
เด็กชายฉัตรภณ  จันทราช ยืนยันการสมัคร 20 ก.พ. 65:
196 10222
เด็กชายคุณสยาม  ชัยอนงค์ ยืนยันการสมัคร 23 ก.พ. 65:
197 10223
เด็กชายรัฐศัก  กาญจนเสน ยืนยันการสมัคร 23 ก.พ. 65:
198 10224
เด็กชายธนกฤต  สุนทรนิธิพงศ์ ยืนยันการสมัคร 23 ก.พ. 65:
199 10225
เด็กชายกันตินันท์   ศิริรัตนไพศาลกุล ยืนยันการสมัคร 20 ก.พ. 65:
200 10227
เด็กหญิงณัฐณิชา  พูลทวี ยืนยันการสมัคร 22 ก.พ. 65:ให้นักเรียนแนบบัตรประจำตัวประชาชน ด้วยครับ
201 10228
เด็กชายภรภัทร  นวลจีน ยืนยันการสมัคร 22 ก.พ. 65:
202 10229
เด็กชายภาคิน  อินเกิด ยืนยันการสมัคร 20 ก.พ. 65:
203 10231
เด็กชายเอื้ออังกูร  จอมเสน่ห์วงค์ ยืนยันการสมัคร 22 ก.พ. 65:ให้นักเรียนแนบบัตรประจำตัวประชาชน และผลการเรียน ปพ.1 ด้วยครับ
204 10232
เด็กชายนภัสวัฒน์  สนส่ง ยืนยันการสมัคร 22 ก.พ. 65:กรุณาแนบบัตรประจำตัวประชาชน ด้วยครับ
205 10233
เด็กชายศุภณัฐ  จันทร์จะบวก ยืนยันการสมัคร 19 ก.พ. 65:
206 10234
เด็กชายวรโชติ  เมฆประดับ ยืนยันการสมัคร 19 ก.พ. 65:
207 10235
เด็กชายกตัญญู  ปึ้งสุวรรณ ยืนยันการสมัคร 22 ก.พ. 65:
208 10236
เด็กชายกฤตยชญ์  โคกน้อย ยืนยันการสมัคร 22 ก.พ. 65:
209 10237
เด็กชายพงศ์พสิน  มีขำ ยืนยันการสมัคร 23 ก.พ. 65:
210 10238
เด็กชายเมธาสิทธิ์  คงหนองลาน ยืนยันการสมัคร 22 ก.พ. 65:
211 10239
เด็กชายปกรณ์  ศรีบุตรา ยืนยันการสมัคร 22 ก.พ. 65:
212 10240
เด็กชายปริยวิศว์  เนรมิตฤดีดล ยืนยันการสมัคร 22 ก.พ. 65:
213 10241
เด็กชายพลวรรธน์  ชัยพันธุ์ ยืนยันการสมัคร 19 ก.พ. 65:
214 10242
เด็กชายทงชนะ  ศรีทุ่งลือ ยืนยันการสมัคร 19 ก.พ. 65:ส่งสำเนาบัตรและผลการเรียนด้วยคะ
215 10243
เด็กชายนภัทร  อายุยืน ยืนยันการสมัคร 23 ก.พ. 65:
216 10244
เด็กชายคุปตภูมิ  ภู่พงษ์ ยืนยันการสมัคร 23 ก.พ. 65:
217 10245
เด็กชายวงศพัทธ์  พุทธิเมธากุลสิน ยืนยันการสมัคร 22 ก.พ. 65:
218 10246
เด็กชายจักราวิทย์  ปานทับทิม ยืนยันการสมัคร 23 ก.พ. 65:
219 10247
เด็กชายสรวิชญ์  เพิ่มศิลป์ ยืนยันการสมัคร 19 ก.พ. 65:
220 10248
เด็กชายบารเมษฐ์  สายแปลง ยืนยันการสมัคร 22 ก.พ. 65:
221 10250
เด็กหญิงแพร  คิดเกื้อการุญ ยืนยันการสมัคร 20 ก.พ. 65:
222 10251
เด็กชายธัชธนพงศ์  สาระทันธนสุเมธ ยืนยันการสมัคร 23 ก.พ. 65:
223 10252
เด็กชายธนกฤต  พวงดอกรัก ยืนยันการสมัคร 21 ก.พ. 65:
224 10253
เด็กชายศิริพงศ์  ชัยจิตติประเสริฐ ยืนยันการสมัคร 21 ก.พ. 65:
225 10254
เด็กชายภัทรพล  บางระพิมลพงศ์ ยืนยันการสมัคร 22 ก.พ. 65:
226 10255
เด็กชายพชร  ไชยารักษ์ ยืนยันการสมัคร 23 ก.พ. 65:
227 10257
เด็กชายพัชรพล  ติวุตานนท์ ยืนยันการสมัคร 20 ก.พ. 65:
228 10258
เด็กชายศุภกิตติ์  รอดพงษา ยืนยันการสมัคร 20 ก.พ. 65:
229 10260
เด็กชายนิรวิทย์  โพธิ์เกิด ยืนยันการสมัคร 21 ก.พ. 65:
230 10261
เด็กชายโอภาส  แสงเรือง ยืนยันการสมัคร 22 ก.พ. 65:
231 10262
เด็กชายพระนาย  เชียงทา ยืนยันการสมัคร 19 ก.พ. 65:
232 10263
เด็กชายวรพล  คงมา ยืนยันการสมัคร 21 ก.พ. 65:
233 10264
เด็กชายณัฐพัชร์  โชคอยู่ประเสริฐ ยืนยันการสมัคร 22 ก.พ. 65:
234 10265
เด็กชายพูนณกันตต์  สิริสมบูณณ์ ยืนยันการสมัคร 20 ก.พ. 65:
235 10266
เด็กหญิงปริยากร  เพ็งเทศ ยืนยันการสมัคร 21 ก.พ. 65:
236 10267
เด็กชายบุณยกฤต  สุขศิริ ยืนยันการสมัคร 22 ก.พ. 65:ให้นักเรียนแนบบัตรประชาชน และแนบผลการเรียน ปพ.1 ด้วยครับ โดยการอัปโหลดครับ
237 10268
เด็กชายณัฐชนน  สีมี ยืนยันการสมัคร 23 ก.พ. 65:
238 10269
เด็กชายภูมิใจ  คิดเกื้อการุญ ยืนยันการสมัคร 20 ก.พ. 65:
239 10270
เด็กชายกลวัชร  อ่อนดี ยืนยันการสมัคร 21 ก.พ. 65:
240 10271
เด็กชายวสิษฐ์พล  เมืองอยู่ ยืนยันการสมัคร 21 ก.พ. 65:
241 10272
เด็กชายโชคตระกูล  แสงสุข ยืนยันการสมัคร 21 ก.พ. 65:
242 10273
เด็กชายธนณัฐ  เหลืองวิชชเจริญ ยืนยันการสมัคร 21 ก.พ. 65:
243 10274
เด็กชายณัฏฐพัชร์  วิมุขตระกูล ยืนยันการสมัคร 23 ก.พ. 65:
244 10275
เด็กชายนนท์ปวิธ  บ้ำสันเทียะ ยืนยันการสมัคร 20 ก.พ. 65:
245 10276
เด็กชายวีรภัทร  เอี้ยวสกุล ยืนยันการสมัคร 23 ก.พ. 65:
246 10277
เด็กชายณัฐภัทร   จันทร์อนันต์ ยืนยันการสมัคร 22 ก.พ. 65:
247 10278
เด็กชายเสฏฐวุฒิ   อินทะ ยืนยันการสมัคร 20 ก.พ. 65:
248 10281
เด็กชายเหนือฟ้า  พงศ์อัครชัย ยืนยันการสมัคร 20 ก.พ. 65:
249 10282
เด็กชายภคพล  บุญประคม ยืนยันการสมัคร 23 ก.พ. 65:
250 10283
เด็กชายภากร  สุขชื่น ยืนยันการสมัคร 22 ก.พ. 65:
251 10284
เด็กชายพีรพัฒน์  กาวิระพันธ์ ยืนยันการสมัคร 20 ก.พ. 65:
252 10285
เด็กชายเมธานุวัฒน์  ถิ่นจอม ยืนยันการสมัคร 22 ก.พ. 65:
253 10286
เด็กชายภูภัทร  มูลศรี ยืนยันการสมัคร 22 ก.พ. 65:ให้นักเรียนแนบบัตรประจำตัวประชาชน และผลการเรียน ปพ.1 ด้วยครับ
254 10287
เด็กชายธนวัฒน์  จำปาทอง ยืนยันการสมัคร 21 ก.พ. 65:
255 10288
เด็กชายภูวกฤต  นาคคล้าย ยืนยันการสมัคร 21 ก.พ. 65:
256 10289
เด็กชายเจตนิพัทธ์  ชูศรี ยืนยันการสมัคร 19 ก.พ. 65:
257 10290
เด็กชายภานุวิชญ์  วงศ์ศิริวิวัฒน์ ยืนยันการสมัคร 22 ก.พ. 65:
258 10291
เด็กชายแสงเพชร  คำสุนทร ยืนยันการสมัคร 23 ก.พ. 65:
259 10292
เด็กชายจีรเดช  ปล้องนุ่น ยืนยันการสมัคร 23 ก.พ. 65:
260 10293
เด็กชายสิริเชษฐ์  จุ้ยวอน ยืนยันการสมัคร 21 ก.พ. 65:
261 10294
เด็กชายจักรพันธุ์  คำภาพันธ์ ยืนยันการสมัคร 23 ก.พ. 65:
262 10296
เด็กชายจิณณะ   เหลืองวิโรจน์ ยืนยันการสมัคร 19 ก.พ. 65:
263 10297
เด็กชายติณณภูริช  ตรังคะลักขี ยืนยันการสมัคร 19 ก.พ. 65:
264 10298
เด็กชายปพนธีร์   สุรางค์จิตต์ ยืนยันการสมัคร 22 ก.พ. 65:
265 10299
เด็กชายณัชภพ  ปลั่งกลาง ยืนยันการสมัคร 19 ก.พ. 65:
266 10300
เด็กชายวัชรพล  เชื้อตาพระ ยืนยันการสมัคร 22 ก.พ. 65:
267 10301
เด็กชายวีรภัทร  เพชรชื่น ยืนยันการสมัคร 20 ก.พ. 65:เลือกแผน EP ไม่ได้คะ ต้องลบออก
268 10302
เด็กชายดานิช  มามนารา ยืนยันการสมัคร 19 ก.พ. 65:
269 10303
เด็กชายภูวเดช  ใจเอม ยืนยันการสมัคร 23 ก.พ. 65:
270 10304
เด็กชายเตชิต  วงศ์ชัย ยืนยันการสมัคร 19 ก.พ. 65:
271 10305
เด็กชายเธียร  พวงกลิ่น ยืนยันการสมัคร 22 ก.พ. 65:ให้นักเรียนแนบบัตรประจำตัวประชาชน และผลการเรียน ปพ.1 ด้วยครับ
272 10306
เด็กชายณัฐนันท์  การะเกตุ ยืนยันการสมัคร 23 ก.พ. 65:ให้นักเรียนแนบบัตรประจำตัวประชาชน และผลการเรียน ปพ.1 ด้วยครับ
273 10307
เด็กชายสุภกิณห์  อิ่นเอ้ย ยืนยันการสมัคร 22 ก.พ. 65:
274 10308
เด็กหญิงชยานุช  ชมใจ ยืนยันการสมัคร 20 ก.พ. 65:
275 10309
เด็กชายอธิบดี  จอนขุน ยืนยันการสมัคร 22 ก.พ. 65:ให้แนบเอกสารแสดงผลการเรียนและบัตรประชาชนของผู้สมัคร
276 10310
เด็กชายเกล้ากวิน  วิเศษ ยืนยันการสมัคร 21 ก.พ. 65:
277 10311
เด็กชายภูมิมินทร์  จันทร์จิตร ยืนยันการสมัคร 19 ก.พ. 65:
278 10312
เด็กชายภูริวัฒน์  กิวงพรม ยืนยันการสมัคร 20 ก.พ. 65:
279 10313
เด็กชายชยธร  ถิ่นเครือจีน ยืนยันการสมัคร 19 ก.พ. 65:
280 10314
เด็กชายยิ่งคุณ  ทองทา ยืนยันการสมัคร 19 ก.พ. 65:
281 10315
เด็กหญิงวเรณยา  ม่วงน้อย ยืนยันการสมัคร 19 ก.พ. 65:
282 10316
เด็กชายธนศักดิ์  ทับเอี่ยม ยืนยันการสมัคร 20 ก.พ. 65:ให้นักเรียนแนบบัตรประจำตัวประชาชน และผลการเรียน ปพ.1 ด้วยครับ
283 10318
เด็กชายนนทวิทย์  วันทอง ยืนยันการสมัคร 21 ก.พ. 65:
284 10319
เด็กหญิงชญาภา  สุวัฒนะโสภณ ยืนยันการสมัคร 19 ก.พ. 65:
285 10320
เด็กชายณัฐพัชร์  นิลพันธ์ ยืนยันการสมัคร 19 ก.พ. 65:
286 10321
เด็กชายเอื้ออังกูร  พรชัยสิริอรุณ ยืนยันการสมัคร 21 ก.พ. 65:
287 10322
เด็กชายวัชรปดิษฐ์  แกว่นเขตวิทย์ ยืนยันการสมัคร 21 ก.พ. 65:
288 10323
เด็กชายกฤศวัฒน์  จันทร์ต๊ะแก้ว ยืนยันการสมัคร 23 ก.พ. 65:ให้นักเรียนแนบบัตรประจำตัวประชาชน และผลการเรียน ปพ.1 ด้วยครับ
289 10324
เด็กชายปฏิพล  แซ่ลิ้ม ยืนยันการสมัคร 19 ก.พ. 65:
290 10325
เด็กชายสิทธิกิตติ์  แมลงภู่ ยืนยันการสมัคร 19 ก.พ. 65:
291 10326
เด็กชายศดานนท์  ประดิษฐ์ ยืนยันการสมัคร 21 ก.พ. 65:
292 10327
เด็กชายปกป้อง  เรืองรุ่ง ยืนยันการสมัคร 23 ก.พ. 65:
293 10328
เด็กชายธนยศ  กุคำอู่ ยืนยันการสมัคร 20 ก.พ. 65:
294 10329
เด็กชายติณณ์   แต้มประสิทธิ์ ยืนยันการสมัคร 20 ก.พ. 65:
295 10330
เด็กชายอรัณย์  ตันติจารุกร ยืนยันการสมัคร 22 ก.พ. 65:
296 10332
เด็กชายพันพนา  คำสุข ยืนยันการสมัคร 19 ก.พ. 65:
297 10333
เด็กชายชิติพัทธ์  หัสเสนะ ยืนยันการสมัคร 22 ก.พ. 65:
298 10334
เด็กชายภูวิศ  อัมลา ยืนยันการสมัคร 19 ก.พ. 65:
299 10335
เด็กชายวงศกร  แก้วยอดหล้า ยืนยันการสมัคร 21 ก.พ. 65:
300 10336
เด็กชายเขตนาคา  นาคะประเสริฐ ยืนยันการสมัคร 19 ก.พ. 65:
301 10337
เด็กชายสิทธินนท์  กุขุน ยืนยันการสมัคร 20 ก.พ. 65:
302 10338
เด็กชายณัฎฐกิตติ์  ศรีสรรพกิจ ยืนยันการสมัคร 19 ก.พ. 65:
303 10339
เด็กชายฐิติศักดิ์  พาสนาโสภณ ยืนยันการสมัคร 20 ก.พ. 65:
304 10340
เด็กชายณวพล  สถาพร กรุณาแก้ไข 23 ก.พ. 65:เกรดเฉลี่ยไม่ถึง 3.00 ไม่สามารถสมัครโครงการห้องเรียนพิเศษได้ครับ
305 10341
เด็กชายณัฐดนัย  มหิตธิ ยืนยันการสมัคร 21 ก.พ. 65:
306 10342
เด็กชายฐิติกร  กัณทสังข์ ยืนยันการสมัคร 22 ก.พ. 65:
307 10343
เด็กชายพีรชา  น้อยกลิ่น ยืนยันการสมัคร 23 ก.พ. 65:
308 10344
เด็กชายภวัต  รัตนภาค ยืนยันการสมัคร 22 ก.พ. 65:ให้นักเรียนแนบบัตรประจำตัวประชาชน และผลการเรียน ปพ.1 ด้วยครับ โดยการอัปโหลดครับ
309 10345
เด็กชายณัฐกิตติ์  ลี ยืนยันการสมัคร 20 ก.พ. 65:
310 10346
เด็กชายจิรวัฒน์  วงษ์ล้อ ยืนยันการสมัคร 20 ก.พ. 65:
311 10347
เด็กชายพีรวิชญ์  จันต๊ะสา ยืนยันการสมัคร 23 ก.พ. 65:
312 10348
เด็กชายวรณัฎฐ์  จีนด้วง ยืนยันการสมัคร 23 ก.พ. 65:
313 10349
เด็กชายพศิน  ศรีพัฒนาวัฒน์ ยืนยันการสมัคร 19 ก.พ. 65:
314 10350
เด็กชายสุวิจักขณ์  จิตตุรงค์อาภรณ์ ยืนยันการสมัคร 23 ก.พ. 65:
315 10351
เด็กชายภาณุวัฒน์  เอี่ยมเนตร ยืนยันการสมัคร 19 ก.พ. 65:
316 10352
เด็กชายนิธิศ  เข้มมี ยืนยันการสมัคร 21 ก.พ. 65:
317 10353
เด็กชายรัฐคุณ  รอบคอบ ยืนยันการสมัคร 19 ก.พ. 65:
318 10354
เด็กชายศุภกร  ยาวขันแก้ว ยืนยันการสมัคร 21 ก.พ. 65:
319 10355
เด็กชายตรัณณ์  เมฆอรุณกมล ยืนยันการสมัคร 20 ก.พ. 65:
320 10356
เด็กชายปัณณทัฎท์  คงเกษม รอตรวจสอบ :
321 10357
เด็กหญิงกชกร  โฆษชุณหนันท์ ยืนยันการสมัคร 22 ก.พ. 65:
322 10358
เด็กหญิงศิรดา  ยอดเอี่ยม ยืนยันการสมัคร 21 ก.พ. 65:
323 10359
เด็กหญิงณิชาภัทร  ปุ่นปาน ยืนยันการสมัคร 19 ก.พ. 65:
324 10361
เด็กชายธนกร  ถิ่นทับ ยืนยันการสมัคร 20 ก.พ. 65:
325 10362
เด็กชายภาสกร  สายเสน ยืนยันการสมัคร 19 ก.พ. 65:
326 10363
เด็กชายพิตตินันท์  สงสัย ยืนยันการสมัคร 20 ก.พ. 65:
327 10364
เด็กชายโสภณัฐ   ตะวันพิสมัย ยืนยันการสมัคร 19 ก.พ. 65:
328 10365
เด็กชายสิรภัทร  ฟักทองอ่อน ยืนยันการสมัคร 20 ก.พ. 65:
329 10366
เด็กชายพลกฤต  เพ็งพุ่ม ยืนยันการสมัคร 23 ก.พ. 65:
330 10367
เด็กชายวชิรวิชญ์  บัวบุตร ยืนยันการสมัคร 20 ก.พ. 65:
331 10368
เด็กชายนฤเบศ  ไฝสัมฤทธิ์ ยืนยันการสมัคร 20 ก.พ. 65:
332 10369
เด็กชายน้ำน่าน  นุชรุ่งเรือง ยืนยันการสมัคร 19 ก.พ. 65:
333 10370
เด็กชายณัฐชพน  ลาภอุดม ยืนยันการสมัคร 20 ก.พ. 65:
334 10371
เด็กชายเมธีวัฒน์   กันหาภัย ยืนยันการสมัคร 19 ก.พ. 65:
335 10372
เด็กชายวรัญญู  ยอดสุวรรณ์ ยืนยันการสมัคร 19 ก.พ. 65:
336 10373
เด็กชายศุภกร  เบ็ญจวรรณ ยืนยันการสมัคร 23 ก.พ. 65:
337 10374
เด็กชายกฤษพณ  จันอู๊ด ยืนยันการสมัคร 21 ก.พ. 65:
338 10375
เด็กชายณัฐนนท์  โพธิ์ศรี ยืนยันการสมัคร 19 ก.พ. 65:
339 10376
เด็กชายจิรเมธ  คงสิน ยืนยันการสมัคร 20 ก.พ. 65:
340 10377
เด็กชายนภัสดล  ภควัตศักดินนท์ ยืนยันการสมัคร 19 ก.พ. 65:
341 10378
เด็กชายณัฐภัทร  บำรุงดี ยืนยันการสมัคร 20 ก.พ. 65:
342 10379
เด็กชายรัตนรังสรรค์  แก่นมณี ยืนยันการสมัคร 23 ก.พ. 65:
343 10381
เด็กชายธนเดช  ดีบ้านคลอง ยืนยันการสมัคร 22 ก.พ. 65:
344 10382
เด็กชายปภินวิช  โลเกตุ ยืนยันการสมัคร 20 ก.พ. 65:
345 10384
เด็กชายธนบุณย์  บูรณ์ทอง ยืนยันการสมัคร 19 ก.พ. 65:
346 10385
เด็กชายนราวิชญ์  ทองก่อ ยืนยันการสมัคร 22 ก.พ. 65:นักเรียนต้องเปลี่ยนการเลือกครับ เพราะเกรดเฉลี่ยคณิตศาสตร์ไม่ถึง 3.00 ครับ นักเรียนเลือกได้เฉพาะภาษาจีนครับ
347 10387
เด็กชายณัฐธีร์  อ่ำพูล กรุณาแก้ไข 22 ก.พ. 65:นักเรียนไม่มีสิทธิ์ในการสมัครโครงการพิเศษครับ เนื่องเกรดฌฉลี่ยรวมไม่ถึง 3.00 ครับ
348 10388
เด็กชายสรวิชญ์  ศรียา ยืนยันการสมัคร 23 ก.พ. 65:
349 10394
เด็กชายชนพล  โกษา ยืนยันการสมัคร 19 ก.พ. 65:
350 10395
เด็กชายปัณณธร  โพธิ์กมลวงศ์ ยืนยันการสมัคร 21 ก.พ. 65:
351 10396
เด็กชายศิรปกรณ์  บุญเรือง ยืนยันการสมัคร 20 ก.พ. 65:
352 10397
เด็กหญิงชนิสรา  ทองพาน ยืนยันการสมัคร 19 ก.พ. 65:ให้นักเรียนแนบบัตรประชาชน และแนบผลการเรียนื ปพ.1 ด้วยครับ
353 10398
เด็กชายภูผา  คุณจันทรโชติ ยืนยันการสมัคร 21 ก.พ. 65:
354 10399
เด็กชายวรภัร  บัวอิ่มพันธ์ ยืนยันการสมัคร 19 ก.พ. 65:
355 10400
เด็กชายพุทธภูมิ  วิเชียรสรรค์ ยืนยันการสมัคร 22 ก.พ. 65:
356 10401
เด็กชายทรงเกียรติ  ทะน้นไชย ยืนยันการสมัคร 23 ก.พ. 65:
357 10402
เด็กชายธัญพิสิษฐ์  แป้นน้อย ยืนยันการสมัคร 22 ก.พ. 65:
358 10403
เด็กชายศิรวัฒน์  ดำดี ยืนยันการสมัคร 19 ก.พ. 65:
359 10404
เด็กชายไม้มงคล  สุ่มเนตร ยืนยันการสมัคร 20 ก.พ. 65:
360 10405
เด็กชายพันธกานต์  สีราดเลา ยืนยันการสมัคร 19 ก.พ. 65:
361 10406
เด็กชายชุติพนธ์  รัตนะ ยืนยันการสมัคร 19 ก.พ. 65:แนบบัตรประชาชนด้วยครับ
362 10407
เด็กชายพีรพัฒน์  ยอดบุตรี ยืนยันการสมัคร 21 ก.พ. 65:
363 10408
เด็กชายจิรวัฒณ์  เอี่ยมกร่าง ยืนยันการสมัคร 19 ก.พ. 65:แนบบัตรและผลการเรียนด้วยครับ
364 10409
เด็กชายพีรพัทธ์  ทองสวน ยืนยันการสมัคร 23 ก.พ. 65:
365 10410
เด็กชายจิตติพัฒน์  ระวังภัย ยืนยันการสมัคร 19 ก.พ. 65:
366 10411
เด็กชายศิรชาล  ปิยกุลมาลา ยืนยันการสมัคร 23 ก.พ. 65:
367 10412
เด็กชายภฤช  เหมะวัฒนะชัย ยืนยันการสมัคร 23 ก.พ. 65:
368 10413
เด็กชายณัฏฐกิตติ์  เงินจันทร์ ยืนยันการสมัคร 23 ก.พ. 65:
369 10414
เด็กชายธนากร  โชติธรรมธรา ยืนยันการสมัคร 23 ก.พ. 65:ให้นักเรียนแนบบัตรประจำตัวประชาชน และผลการเรียน ปพ.1 ด้วยครับ
370 10416
เด็กหญิงโมรียาห์  รักผกาวงศ์ ยืนยันการสมัคร 23 ก.พ. 65:
371 10417
เด็กชายณัฐวัฒน์  มากำเนิด ยืนยันการสมัคร 19 ก.พ. 65:
372 10418
เด็กชายณัฐพัชร์  มากำเนิด ยืนยันการสมัคร 19 ก.พ. 65:
373 10419
เด็กชายอภิรัฐุกุญช์  พิพัฒน์ทิตธนา ยืนยันการสมัคร 20 ก.พ. 65:
374 10420
เด็กชายฐานะพัฒน์  แก้วมาลัยทิพย์ ยืนยันการสมัคร 21 ก.พ. 65:
375 10421
เด็กชายวรินทร  โชติสุกใส ยืนยันการสมัคร 19 ก.พ. 65:
376 10422
เด็กชายจิรเมธี  พรมรักษา ยืนยันการสมัคร 19 ก.พ. 65:
377 10423
เด็กชายพิชเญศ  อ่อนตา ยืนยันการสมัคร 22 ก.พ. 65:
378 10424
เด็กชายณัฐพงศ์   พานวิไล ยืนยันการสมัคร 19 ก.พ. 65:
379 10425
เด็กชายณภัทร  แตงกวารัมย์ ยืนยันการสมัคร 19 ก.พ. 65:
380 10426
เด็กชายจืรเดช  อินทร์เมือง ยืนยันการสมัคร 20 ก.พ. 65:
381 10427
เด็กชายณวัชรพงศ์  รัตนชาญชัย ยืนยันการสมัคร 19 ก.พ. 65:
382 10428
เด็กชายปัณณทัต  สืบจิตต์ ยืนยันการสมัคร 19 ก.พ. 65:
383 10430
เด็กชายทัศพลน์  สุขตั๋น ยืนยันการสมัคร 22 ก.พ. 65:ให้แนบเอกสารแสดงผลการเรียนและบัตรประชาชนของผู้สมัคร
384 10433
เด็กชายธนภัทร  กันแตง ยืนยันการสมัคร 20 ก.พ. 65:
385 10434
เด็กชายกรวิชญ์  กำประทุม ยืนยันการสมัคร 20 ก.พ. 65:
386 10435
เด็กชายปรมี  พรมรักษา ยืนยันการสมัคร 19 ก.พ. 65:
387 10436
เด็กชายธีรโชต  เฮียงก่อ ยืนยันการสมัคร 20 ก.พ. 65:ให้แนบเอกสารแสดงผลการศึกษาและบัตรประจำตัวประชาชนของผู้สมัคร
388 10437
เด็กชายณัฐนนท์  เนียมเหลี่ยม ยืนยันการสมัคร 21 ก.พ. 65:
389 10438
เด็กชายเกิดบุญ  บุญเกิด ยืนยันการสมัคร 19 ก.พ. 65:
390 10439
เด็กชายภูมิปัญญา  บุญกล้า ยืนยันการสมัคร 19 ก.พ. 65:
391 10440
เด็กชายพนลวรรธณ์  คงสวัสดิ์ ยืนยันการสมัคร 19 ก.พ. 65:
392 10441
เด็กชายธีรพิชญ์  ทองกวา ยืนยันการสมัคร 22 ก.พ. 65:
393 10442
เด็กชายรัชชานนท์  แร้งเกี้ยว ยืนยันการสมัคร 23 ก.พ. 65:
394 10443
เด็กชายณชพล   บุญวังแร่ ยืนยันการสมัคร 22 ก.พ. 65:
395 10444
เด็กหญิงณัฏฐา  อารีย์ ยืนยันการสมัคร 23 ก.พ. 65:
396 10445
เด็กชายวัชรพล  มามี ยืนยันการสมัคร 19 ก.พ. 65:
397 10446
เด็กชายณฐดนย์  คันธา ยืนยันการสมัคร 20 ก.พ. 65:
398 10447
เด็กชายภัคสถิต  ทะมานนท์ ยืนยันการสมัคร 22 ก.พ. 65:
399 10448
เด็กหญิงทาภัสสร  จ่างเทียน ยืนยันการสมัคร 20 ก.พ. 65:
400 10449
เด็กชายธนพล  คล้ายทรัพย์ ยืนยันการสมัคร 19 ก.พ. 65:เลือกลำดับใหม่คะ
401 10450
เด็กหญิงณัฐชุตา  จารุเพ็ง ยืนยันการสมัคร 19 ก.พ. 65:
402 10451
เด็กชายนิติรัฐ  ศิริ ยืนยันการสมัคร 22 ก.พ. 65:
403 10452
เด็กชายธนโชติ  จงธรรมานุรักษ์ ยืนยันการสมัคร 22 ก.พ. 65:
404 10453
เด็กชายกฤศ  มั่นประสิทธิ์ ยืนยันการสมัคร 23 ก.พ. 65:
405 10454
เด็กหญิงปภาวรินท์  ตุ่มเงิน ยืนยันการสมัคร 20 ก.พ. 65:
406 10455
เด็กหญิงศิริภาวรรณ  มีกลิ่น ยืนยันการสมัคร 23 ก.พ. 65:
407 10456
เด็กชายวชิรวิทย์  นครรัตน์ ยืนยันการสมัคร 23 ก.พ. 65:
408 10458
เด็กชายณัฐภัทร  อาษา ยืนยันการสมัคร 22 ก.พ. 65:
409 10460
เด็กชายชาญชัย  แช่มช้อย ยืนยันการสมัคร 20 ก.พ. 65:
410 10461
เด็กชายปฏิภาณ  ทุมสุข ยืนยันการสมัคร 20 ก.พ. 65:
411 10462
เด็กชายพีรภัทร  สุภลาภ ยืนยันการสมัคร 20 ก.พ. 65:
412 10463
เด็กชายเสฎฐวุฒิ  ปะนันท์ ยืนยันการสมัคร 20 ก.พ. 65:
413 10464
เด็กชายสุทธิพจน์  พูลโพธิ์ ยืนยันการสมัคร 20 ก.พ. 65:
414 10465
เด็กชายเสฏฐวุฒิ  อบเชย ยืนยันการสมัคร 21 ก.พ. 65:อัพโหลดบัตรประจำตัวประชาชน และผลการเรียน ปพ.1 ด้วยครับ ครูยืนยันไม่ได้ไม่เห็นเอกสาร
415 10466
เด็กชายชยพัทธ์  พูลโพธิ์ ยืนยันการสมัคร 22 ก.พ. 65:
416 10468
เด็กชายจิรภัทร  ศรีไตรรัตน์ ยืนยันการสมัคร 21 ก.พ. 65:ให้นักเรียนแนบบัตรประจำตัวประชาชน และผลการเรียน ปพ.1 ด้วยครับ
417 10469
เด็กชายบัณฑิต  อุตทา ยืนยันการสมัคร 22 ก.พ. 65:
418 10471
เด็กชายธัชศักดิ์  มีมาก ยืนยันการสมัคร 20 ก.พ. 65:
419 10474
เด็กชายกิตติภณ  พลอาชา ยืนยันการสมัคร 22 ก.พ. 65:
420 10475
เด็กชายมโนรถ  จันทร์ส่ง ยืนยันการสมัคร 21 ก.พ. 65:
421 10476
เด็กหญิงอาทิติยาภรณ์  ชุรี ยืนยันการสมัคร 22 ก.พ. 65:
422 10477
เด็กหญิงอาทิติยากรณ์  ชุรี ยืนยันการสมัคร 22 ก.พ. 65:
423 10478
เด็กชายกฤตภาส   ถาคำ ยืนยันการสมัคร 22 ก.พ. 65:
424 10479
เด็กชายธันว์  น้อยจินดา ยืนยันการสมัคร 21 ก.พ. 65:
425 10480
เด็กชายภูริธาดา  บุญเริง ยืนยันการสมัคร 21 ก.พ. 65:
426 10481
เด็กชายปัญญวัฒน์  ใจชอบ ยืนยันการสมัคร 23 ก.พ. 65:
427 10483
เด็กชายวัชชโรธร  ไผ่นวล ยืนยันการสมัคร 23 ก.พ. 65:
428 10484
เด็กชายณัฐศิวัช  จารุกิตติ์พงษ์ ยืนยันการสมัคร 23 ก.พ. 65:
429 10486
เด็กชายพริษฐ์   ศิริวัฒนกุลรติ ยืนยันการสมัคร 22 ก.พ. 65:
430 10488
เด็กชายรชต  ไชยจำนงค์ ยืนยันการสมัคร 22 ก.พ. 65:
431 10489
เด็กชายภูบดี  ซุนพุ่ม ยืนยันการสมัคร 22 ก.พ. 65:ให้นักเรียนแนบบัตรประจำตัวประชาชน และผลการเรียน ปพ.1 ด้วยครับ
432 10491
เด็กชายนันทิพัฒน์   ปิ่นทอง ยืนยันการสมัคร 23 ก.พ. 65:
433 10493
เด็กชายอภิวิชญ์  พวงแก้ว ยืนยันการสมัคร 23 ก.พ. 65:
434 10494
เด็กชายวชิร  วชิระนิเวศ ยืนยันการสมัคร 23 ก.พ. 65:
435 10495
เด็กชายภูธดา  ฟักเอี่ยม ยืนยันการสมัคร 23 ก.พ. 65:
436 10496
เด็กชายไอยเรศ  เสาวรส ยืนยันการสมัคร 23 ก.พ. 65:
437 10498
เด็กหญิงปภาดา  เพชรดี ยืนยันการสมัคร 23 ก.พ. 65:ให้นักเรียนแนบบัตรประจำตัวประชาชน และผลการเรียน ปพ.1 ด้วยครับ
438 10499
เด็กหญิงฑิณัชฌา  พุ่มนุ่ม ยืนยันการสมัคร 23 ก.พ. 65:
439 10500
เด็กชายวรากร  จิตรบรรเทา ยืนยันการสมัคร 23 ก.พ. 65:
440 10501
เด็กหญิงณิชชา  เพ็ชรรัตน์ ยืนยันการสมัคร 23 ก.พ. 65:
441 10502
เด็กชายอิสรา  อิศราภรณ์ ยืนยันการสมัคร 23 ก.พ. 65:
442 10503
เด็กชายเวทพิสิฐ  ภู่ทับทิม ยืนยันการสมัคร 23 ก.พ. 65:
443 10504
เด็กชายปัญญากร  เกิดปานทอง ยืนยันการสมัคร 23 ก.พ. 65:
444 10505
เด็กหญิงณรวรรณ  แสนวังทอง ยืนยันการสมัคร 23 ก.พ. 65:
445 10506
เด็กชายเนติภูมิ  ชุ่มมงคล ยืนยันการสมัคร 23 ก.พ. 65:
446 10507
เด็กชายพีระวัฒน์  บุญลอย ยืนยันการสมัคร 23 ก.พ. 65:
447 10508
เด็กชายวิรัช  หุ้นเอี่ยม ยืนยันการสมัคร 23 ก.พ. 65:
448 11111
เด็กชายสรรเพชร  ฟักเอม รอตรวจสอบ 21 ก.พ. 65:

หน้าที่ จากทั้งหมด 1 หน้า รวมข้อมูลทั้งหมด 448เรคอร์ด