ตรวจสอบสถานะการรับสมัครเรียน
มัธยมศึกษาปีที่ 4 ห้องเรียนปกติประเภททั่วไป
ลำดับ เลขที่สมัคร ชื่อ-สกุล สถานะ วันตรวจสอบ/หมายเหตุ
1 44001 นางสาวณิชกานต์  จันทร์จับ ยืนยันการสมัคร 12 มี.ค. 65:
2 44002 นายพยุงกูล  ชนะปทิน ยืนยันการสมัคร 9 มี.ค. 65:
3 44003 นางสาวปริญากร  ตั้งตรีธารทิพย์ ยืนยันการสมัคร 11 มี.ค. 65:
4 44004 นายภาณุวัฒน์  บุญเลิศ ยืนยันการสมัคร 10 มี.ค. 65:
5 44005 เด็กชายสมบูรณ์  สัมมาสูงเนิน ยืนยันการสมัคร 12 มี.ค. 65:
6 44006 นายธนวัฒน์  โชติพรมราช ยืนยันการสมัคร 10 มี.ค. 65:
7 44007 นายอิทธิกร  ป้อมจัทร์ ยืนยันการสมัคร 10 มี.ค. 65:
8 44009 เด็กชายจักรภัทร  สำเเดงเดช ยืนยันการสมัคร 12 มี.ค. 65:
9 44010 นางสาวประภัสสร  บุญนาค ยืนยันการสมัคร 9 มี.ค. 65:
10 44011 นางสาวศศิวิมล  มากอำไพ ยืนยันการสมัคร 10 มี.ค. 65:
11 44012 นางสาวปัณชญานันท์  เทียนไพร ยืนยันการสมัคร 9 มี.ค. 65:
12 44013 เด็กหญิงภัทรวดี  สริรักษ์ ยืนยันการสมัคร 9 มี.ค. 65:
13 44014 นางสาวขวัญณัฐธร   ทองทำ ยืนยันการสมัคร 9 มี.ค. 65:
14 44015 นายพีรัชชัย  ศรีสงคราม ยืนยันการสมัคร 11 มี.ค. 65:
15 44016 นางสาวธนัชพร  ยิ้มเข็ม ยืนยันการสมัคร 11 มี.ค. 65:
16 44017 นางสาวปาริฉัตร  หุ่นทอง ยืนยันการสมัคร 11 มี.ค. 65:
17 44018 นายณัฐพล   พูลเกสร ยืนยันการสมัคร 9 มี.ค. 65:ให้พิมพ์คำนำหน้าชื่อของบิดากับมารดาด้วยนะคะ
18 44019 เด็กหญิงภัณฑิลา  หิรัญพานิช ยืนยันการสมัคร 9 มี.ค. 65:
19 44020 เด็กหญิงทัดชนก  ดีอินทร์ ยืนยันการสมัคร 10 มี.ค. 65:
20 44021 เด็กชายดนัยณัฐ  น่วมด้วง ยืนยันการสมัคร 9 มี.ค. 65:
21 44022 นายพงศภัค  พระรอด ยืนยันการสมัคร 9 มี.ค. 65:
22 44023 นายชาญชัย  กลิ่นจันทร์ ยืนยันการสมัคร 9 มี.ค. 65:
23 44024 นางสาวอภิสร  มังสา ยืนยันการสมัคร 9 มี.ค. 65:
24 44025 นายธันวา  ตาแก้ว ยืนยันการสมัคร 9 มี.ค. 65:
25 44026 นายวินัย  พูลโพธิ์ ยืนยันการสมัคร 13 มี.ค. 65:
26 44027 นางสาวกัญญาณัฐ  เทพยา ยืนยันการสมัคร 9 มี.ค. 65:
27 44028 เด็กชายเดชาธร  ทวนหอม ยืนยันการสมัคร 13 มี.ค. 65:
28 44029 นางสาวอิศรวดี  กลีบบัว ยืนยันการสมัคร 12 มี.ค. 65:
29 44030 นางสาวจุฑารวีร์  จันทร์พุฒ ยืนยันการสมัคร 12 มี.ค. 65:
30 44031 นางสาวภัทรานิษฐ์  สุขเกษม ยืนยันการสมัคร 9 มี.ค. 65:
31 44032 นายโสภณวิชญ์  โยเหลา ยืนยันการสมัคร 9 มี.ค. 65:
32 44033 นางสาวกชกร  เข็มเพ็ชร ยืนยันการสมัคร 9 มี.ค. 65:
33 44034 นายวัชรมาศ   ช้างทอง ยืนยันการสมัคร 9 มี.ค. 65:
34 44035 เด็กชายณัฐพงศ์  กันยาประสิทธิ์ ยืนยันการสมัคร 10 มี.ค. 65:
35 44036 นางสาวพิมลมาศ  ธนภูมินพรัตน์ ยืนยันการสมัคร 10 มี.ค. 65:เปลี่ยนปีการศึกษาเป็นปีการศึกษา 2564 ในข้อ 5 ด้วยครับ
36 44037 นายวชิรวิทย์  ศรีเชียงสา ยืนยันการสมัคร 11 มี.ค. 65:ปพ.1 แนบด้านหน้าและหลังให้อยูในรูปเดียวกันค่ะ
37 44038 เด็กชายณัฐกิตติ์  สวรรค์อำนวย ยืนยันการสมัคร 11 มี.ค. 65:
38 44039 เด็กหญิงแก้มทอง  บัวแก้ว ยืนยันการสมัคร 12 มี.ค. 65:
39 44040 นางสาวปิยะพร  อุ่นพงษ์ ยืนยันการสมัคร 11 มี.ค. 65:
40 44041 นายสิรภัทร   นันทะพรม ยืนยันการสมัคร 9 มี.ค. 65:
41 44042 นางสาวชาลิสา  ชื่นจุ้ย ยืนยันการสมัคร 9 มี.ค. 65:
42 44043 เด็กหญิงพิชชาอร  บุญผ่อง ยืนยันการสมัคร 9 มี.ค. 65:
43 44044 เด็กหญิงชิดชนก  บดีรัฐ ยืนยันการสมัคร 9 มี.ค. 65:
44 44045 นางสาวอิสริยาภรณ์  แก้วนาค ยืนยันการสมัคร 9 มี.ค. 65:
45 44046 นางสาวกมลพรรณ  โพธิอยู่ ยืนยันการสมัคร 9 มี.ค. 65:
46 44047 นางสาวอธิชนันท์  บุญเอี่ยม ยืนยันการสมัคร 9 มี.ค. 65:
47 44048 นายวชิรวิทย์  สินค้างาม ยืนยันการสมัคร 11 มี.ค. 65:
48 44049 นางสาวบุญญารัตน์  มากลิ่น ยืนยันการสมัคร 9 มี.ค. 65:
49 44050 นางสาวณัฐาภรณ์  อินเรือน ยืนยันการสมัคร 11 มี.ค. 65:
50 44051 นางสาววรรณภรณ์   บุญส่ง ยืนยันการสมัคร 9 มี.ค. 65:
51 44052 นางสาวปาณิสรา   มาแม้น ยืนยันการสมัคร 9 มี.ค. 65:
52 44053 เด็กหญิงวีรนุช  คุ้มพุ่ม ยืนยันการสมัคร 9 มี.ค. 65:
53 44054 นางสาวพลอยทิพย์  ปัทมโรจน์ ยืนยันการสมัคร 9 มี.ค. 65:
54 44055 เด็กหญิงอังสุมาลิน   จักกภูมิ ยืนยันการสมัคร 10 มี.ค. 65:
55 44058 เด็กหญิงแพรวา  ทับแผลง ยืนยันการสมัคร 11 มี.ค. 65:
56 44059 นางสาวสุพรรณี  สรรพรอด ยืนยันการสมัคร 9 มี.ค. 65:
57 44060 นางสาวธีมาพร  ไผ่ตาแก้ว ยืนยันการสมัคร 12 มี.ค. 65:ให้พิมพ์คำนำหน้าชื่อของบิดาและมารดาด้วยนะคะ
58 44061 นางสาวจันทกานต์  ฤทธิ์มั่น ยืนยันการสมัคร 9 มี.ค. 65:
59 44062 นางสาวจิราพร  พานทอง ยืนยันการสมัคร 11 มี.ค. 65:
60 44063 เด็กหญิงสิรินธร  โลกวิจิตร ยืนยันการสมัคร 9 มี.ค. 65:
61 44064 นางสาวนทิตา  ปภาธีระเสฐ ยืนยันการสมัคร 10 มี.ค. 65:
62 44065 นางสาวศรัณยา  ศรีมาลา ยืนยันการสมัคร 13 มี.ค. 65:
63 44066 เด็กหญิงปุณยวีร์  ปานบุญ ยืนยันการสมัคร 10 มี.ค. 65:
64 44067 เด็กชายภูริพัฒน์  เหมือนมี ยืนยันการสมัคร 9 มี.ค. 65:
65 44068 นายศิรศักดิ์  เจิมศร ยืนยันการสมัคร 12 มี.ค. 65:
66 44069 นางสาวพิมพิศา  โนรี ยืนยันการสมัคร 9 มี.ค. 65:
67 44070 นายอภิรวัฒณ์  สุกากิจ ยืนยันการสมัคร 11 มี.ค. 65:
68 44071 นายกรณัฐ  สีสังข์ ยืนยันการสมัคร 11 มี.ค. 65:
69 44072 นายอวิสิทธิ์  แดงซิว ยืนยันการสมัคร 10 มี.ค. 65:
70 44073 นางสาวกัญญาภัค  พานเชื่อง ยืนยันการสมัคร 11 มี.ค. 65:
71 44074 นายภูริภัทร   ศักดิ์ดาเดช ยืนยันการสมัคร 10 มี.ค. 65:
72 44075 นางสาวชลธิชา  ทองอร่าม ยืนยันการสมัคร 9 มี.ค. 65:
73 44076 นางสาวณัชชา  แสงอ่อน ยืนยันการสมัคร 9 มี.ค. 65:
74 44077 เด็กหญิงนาตาลี  เลห์มันน์ ยืนยันการสมัคร 9 มี.ค. 65:
75 44078 นายรภีภัทร์  อาสาวงษ์ ยืนยันการสมัคร 9 มี.ค. 65:
76 44080 นางสาวพัฒณิตา   โตแย้มทัศน์ ยืนยันการสมัคร 9 มี.ค. 65:
77 44081 นางสาวปินตระการ   พุทธรักษา ยืนยันการสมัคร 9 มี.ค. 65:
78 44082 นางสาวศุภนิดา  คำสุกดี ยืนยันการสมัคร 10 มี.ค. 65:
79 44083 เด็กหญิงปภาวรินทร์  แก้วสนธิ ยืนยันการสมัคร 9 มี.ค. 65:
80 44084 นายนาย เตชินท์  บุญคง ยืนยันการสมัคร 12 มี.ค. 65:
81 44085 เด็กหญิงชัญญานุช  อยู่บ้านคลอง ยืนยันการสมัคร 11 มี.ค. 65:ให้แนบไฟส์ใบรับรองผลการเรียนเกรด 5 เทอม มานะคะ
82 44086 เด็กหญิงฟาติน  โมลา ยืนยันการสมัคร 9 มี.ค. 65:
83 44087 นายมิ่งขวัญ  คำจริง ยืนยันการสมัคร 13 มี.ค. 65:
84 44088 นายสิรภัทร  ทิพโสต ยืนยันการสมัคร 11 มี.ค. 65:
85 44089 นายนัดตพล  คำไพเราะ ยืนยันการสมัคร 11 มี.ค. 65:ปพ.1 แนบทั้ด้านหน้า-หลังให้อยู่ในรูปเดียวกันค่ะ
86 44090 นายธีรดนย์  เกตุพิจิตร ยืนยันการสมัคร 12 มี.ค. 65:
87 44091 นางสาวกรรณิการ์  สีมาก ยืนยันการสมัคร 9 มี.ค. 65:
88 44092 เด็กหญิงนารีรัตน์  อรัญมิตร ยืนยันการสมัคร 9 มี.ค. 65:
89 44093 นางสาวเมตตา   ม่วนน้อย ยืนยันการสมัคร 10 มี.ค. 65:
90 44094 นางสาวชญาดา  พุทธา ยืนยันการสมัคร 12 มี.ค. 65:ปพ.1 แนบทั้งด้านหน้า-หลังให้อยุในรูปเดียวกันค่ะ
91 44095 นางสาวธนพร  ฉิมดอนทอง ยืนยันการสมัคร 9 มี.ค. 65:
92 44098 นายธีรภัทร  ปานมี ยืนยันการสมัคร 12 มี.ค. 65:
93 44099 นางสาวสุจิตตรา  พรมมา ยืนยันการสมัคร 13 มี.ค. 65:ให้พิมพ์ชื่อมารดาด้วยครับ
94 44100 นางสาวณัฐนิชา  ทรัพย์ชาวนา ยืนยันการสมัคร 11 มี.ค. 65:
95 44101 เด็กชายฆนากาญจน์  กงแก้ว ยืนยันการสมัคร 12 มี.ค. 65:
96 44102 นายณัฐภูมิ  เจริญสุขรุ่งเรือง ยืนยันการสมัคร 10 มี.ค. 65:
97 44103 นายกันตภณ  อริยสุกริม ยืนยันการสมัคร 10 มี.ค. 65:
98 44104 นายปัณณวิชญ์  นิ่มทอง ยืนยันการสมัคร 11 มี.ค. 65:
99 44105 เด็กชายวีระภาพ  พยอมหวล ยืนยันการสมัคร 12 มี.ค. 65:
100 44106 นายธนากร  พูลชู ยืนยันการสมัคร 10 มี.ค. 65:
101 44107 นางสาวฐิตินันท์  บุญมี ยืนยันการสมัคร 13 มี.ค. 65:
102 44108 นายเมธิชัย  แหยมตั้ง ยืนยันการสมัคร 12 มี.ค. 65:ให้นักเรียนพิมพิมพ์คำนำหน้าชื่อมารดาด้วยครับ
103 44109 นายกรภัทธ์  โชมวิลาส ยืนยันการสมัคร 13 มี.ค. 65:
104 44110 นางสาวรุจิรา  บุญชัชวาลย์วงศ์ ยืนยันการสมัคร 11 มี.ค. 65:แนบเอกสารใบปพ1 ด้านหลังเพื่มเติมค่ะ
105 44111 นายธัญพิสิษฐ์  แสนคำ ยืนยันการสมัคร 11 มี.ค. 65:
106 44112 นางสาวภาณิศา   นัยเนตร ยืนยันการสมัคร 12 มี.ค. 65:
107 44115 นางสาวภคพร  กลางวงษ์ ยืนยันการสมัคร 11 มี.ค. 65:
108 44116 นางสาวกัลยกร  พูลทรัพย์ ยืนยันการสมัคร 11 มี.ค. 65:
109 44118 นายโยเกน  บัวลา ยืนยันการสมัคร 12 มี.ค. 65:
110 44119 เด็กชายอริย์ธัช   ตันติอมรสิทธิ์ ยืนยันการสมัคร 11 มี.ค. 65:
111 44120 นายอนันต์สิทธิ์  คุ้มคำ ยืนยันการสมัคร 11 มี.ค. 65:
112 44121 เด็กหญิงกาญจณ์กิ่งแก้ว  ธนเกียรติปกรณ์ ยืนยันการสมัคร 13 มี.ค. 65:
113 44122 เด็กหญิงพัชรพร  นิยมธรรมนิตย์ ยืนยันการสมัคร 12 มี.ค. 65:
114 44123 นางสาวลดา  พันธ์ไชยศรี ยืนยันการสมัคร 12 มี.ค. 65:
115 44124 นางสาวรมย์นลิน  ชัยวัง ยืนยันการสมัคร 12 มี.ค. 65:
116 44125 นายวรวิช  ภวะโชติ ยืนยันการสมัคร 13 มี.ค. 65:
117 44126 นายวชิรวิชญ์  บุญทอง ยืนยันการสมัคร 13 มี.ค. 65:
118 44127 เด็กชายปิยะชัย  พึ่งพิน ยืนยันการสมัคร 13 มี.ค. 65:
119 44128 นางสาวณัฐนรี  มีแสง ยืนยันการสมัคร 13 มี.ค. 65:
120 44129 นางสาวสิริกร   โพธิ์ดี ยืนยันการสมัคร 13 มี.ค. 65:
121 44130 นางสาวลภัสชา  สายเมือง ยืนยันการสมัคร 13 มี.ค. 65:
122 44131 นางสาวสวรส  เมืองเปรม ยืนยันการสมัคร 13 มี.ค. 65:
123 44132 เด็กชายชวินทร์วุฒิ  นาคไพศาลธน ยืนยันการสมัคร 13 มี.ค. 65:
124 44133 นายจิรภัทร  คนรักษา ยืนยันการสมัคร 13 มี.ค. 65:
125 4444 เด็กหญิงสถาพร  พิทยา รอตรวจสอบ 9 มี.ค. 65:ไม่ได้แนบผลการเรียน

หน้าที่ จากทั้งหมด 1 หน้า รวมข้อมูลทั้งหมด 125เรคอร์ด