ตรวจสอบสถานะการรับสมัครเรียน
มัธยมศึกษาปีที่ 4 ห้องเรียนพิเศษ โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม
ลำดับ เลขที่สมัคร ชื่อ-สกุล สถานะ วันตรวจสอบ/หมายเหตุ
1 40001
นางสาวพิมพ์ศิตาพัชร  ถนอมทรัพย์ ยืนยันการสมัคร 21 ก.พ. 65:
2 40003
นายพยุงกูล  ชนะปทิน กรุณาแก้ไข 22 ก.พ. 65:ผลการเรียนวิทยาศาสตร์ไม่ได้ตามเกณฑ์
3 40004
นายปริญญา  มณฑาทิพย์ กรุณาแก้ไข 23 ก.พ. 65:ผลการเรียนตามที่พิมพ์มาไม่ได้ตามเกณฑ์คะ
4 40005
นางสาวพิมพ์ศิตาภักตร์   เพ็งเนียม ยืนยันการสมัคร 19 ก.พ. 65:
5 40006
เด็กหญิงชลาวลัย  เครือวงค์ ยืนยันการสมัคร 19 ก.พ. 65:
6 40007
เด็กชายศุภวิชญ์  ทองนุ้ย ยืนยันการสมัคร 22 ก.พ. 65:
7 40008
เด็กชายธนดล  เพาะผล ยืนยันการสมัคร 25 ก.พ. 65:
8 40009
นายธนัช   สุขสันต์ ยืนยันการสมัคร 23 ก.พ. 65:
9 40010
นายชนกันต์  วงษ์นิ่ม ยืนยันการสมัคร 22 ก.พ. 65:แนบบัตรประจำตัวประชาชน และผลการเรียนด้วย
10 40011
นายกิตติชัยวัฒน์  ภมรกูล ยืนยันการสมัคร 25 ก.พ. 65:
11 40012
เด็กชายกฤษณัฐ  พิริยะพงษ์ ยืนยันการสมัคร 23 ก.พ. 65:
12 40013
นายเมธัส  กันมา ยืนยันการสมัคร 23 ก.พ. 65:
13 40014
นายธนชาติ  สุวรรณทัต ยืนยันการสมัคร 23 ก.พ. 65:แนบบัตรประจำตัวประชาชนและผลการเรียนด้วยคะ
14 40015
นายธนกฤต  มาศรี ยืนยันการสมัคร 23 ก.พ. 65:
15 40016
เด็กชายธีรภัทร  หนุนนาค ยืนยันการสมัคร 22 ก.พ. 65:
16 40017
นาย สุวรรณภูมิ  กาวิน ยืนยันการสมัคร 23 ก.พ. 65:แนบบัตรประชาชนและผลการเรียนด้วยคะ
17 40018
นายพีรพัฒน์  บัวทองศรี ยืนยันการสมัคร 23 ก.พ. 65:เลือก EP ไม่ได้คะ ลบออก
18 40020
นายชาคริต  ทวีไชย ยืนยันการสมัคร 23 ก.พ. 65:
19 40021
นายชนสรณ์  กาซัน ยืนยันการสมัคร 22 ก.พ. 65:
20 40022
เด็กชายสุชาครีย์  มั่นคง ยืนยันการสมัคร 22 ก.พ. 65:แนบบัตรประจำตัวประชาชนและผลการเรียนด้วยคะ
21 40023
นายภูรีกิตต์  ขำนาพึง ยืนยันการสมัคร 23 ก.พ. 65:
22 40024
เด็กชายธนภัทร  รักฉาย ยืนยันการสมัคร 23 ก.พ. 65:แนบบัตรประจำตัวประชาชนและผลการเรียนด้วยคะ
23 40025
เด็กชายณัชชนม์  เสาวกูล ยืนยันการสมัคร 22 ก.พ. 65:
24 40026
เด็กชายกิตติธัญ  อาจวิชัย ยืนยันการสมัคร 22 ก.พ. 65:
25 40027
นายภูวิศ  บัวประชุม ยืนยันการสมัคร 23 ก.พ. 65:แนบบัตรและผลการเรียนด้วยคะ
26 40028
นายวันชนะ  เกิดภู่ ยืนยันการสมัคร 22 ก.พ. 65:
27 40029
นางสาวกชพร  ดีอินทร์ ยืนยันการสมัคร 22 ก.พ. 65:
28 40030
เด็กชายธีรยุทธ  ฉายสุวรรณ ยืนยันการสมัคร 22 ก.พ. 65:
29 40031
นายวรพงษ์  ไชยเวช ยืนยันการสมัคร 22 ก.พ. 65:
30 40032
นายจิรายุทธ  ดวงภูเมฆ ยืนยันการสมัคร 23 ก.พ. 65:
31 40033
นายธนากร   สุวรรณ ยืนยันการสมัคร 23 ก.พ. 65:
32 40034
นายธนภัทร  อิงชาติเจริญพร ยืนยันการสมัคร 22 ก.พ. 65:
33 40035
นายอธิคมชัย   นวลขาว ยืนยันการสมัคร 22 ก.พ. 65:
34 40036
นายนันทพงศ์  บุญธรรม ยืนยันการสมัคร 23 ก.พ. 65:
35 40037
เด็กชายระพีพัชร  ประเสริฐศรี ยืนยันการสมัคร 22 ก.พ. 65:ดุผลการเรียนตามเกณฑ์ด้วยคะ
36 40038
นายศรวัสย์  ศรีสาคร ยืนยันการสมัคร 23 ก.พ. 65:
37 40039
เด็กชายชนะพล  สวัสดี ยืนยันการสมัคร 23 ก.พ. 65:
38 40040
นายกิตติกวิน  สุทธิแสน ยืนยันการสมัคร 23 ก.พ. 65:
39 40041
นายเมธาสิทธิ์  ถิ่นจอม ยืนยันการสมัคร 21 ก.พ. 65:
40 40042
นายรัชชานนท์   พัฒนกุลดี ยืนยันการสมัคร 23 ก.พ. 65:แนบบัตรประจำตัวและผลการเรียนด้วยคะ
41 40043
นายธีรภัทร   รัตนจินดา ยืนยันการสมัคร 23 ก.พ. 65:
42 40044
นายสุรพงษ์  เข็มทอง ยืนยันการสมัคร 22 ก.พ. 65:
43 40045
นายเมธาสิทธิ์  ขุนด่าน ยืนยันการสมัคร 23 ก.พ. 65:
44 40046
นางสาวญาณิศา  หุ่นฉัตร ยืนยันการสมัคร 23 ก.พ. 65:
45 40047
นายปุณณสิน  ปลัดเทศ ยืนยันการสมัคร 23 ก.พ. 65:
46 40049
เด็กชายคุณานนต์   ครุฑรัมย์ ยืนยันการสมัคร 19 ก.พ. 65:แนบบัตรประชาชน และสำเนาผลการเรียนด้านหน้าและหลังค่ะ
47 40050
นางสาวเตือนตา  แตงอ่อน ยืนยันการสมัคร 20 ก.พ. 65:
48 40051
นางสาวกมลพรรณ  โพธิอยู่ กรุณาแก้ไข 23 ก.พ. 65:ผลการเรียนที่พิมพ์มาไม่ได้ตามเกณฑ์คะ
49 40052
นายพงศ์ปณต  ศรีแก้ว ยืนยันการสมัคร 23 ก.พ. 65:สมัครห้องเรียนวิทย์ไม่ได้คะผลการเรียนไม่ตามเกณฑ์ ได้ EP อย่างเดียว
50 40053
นายภูวิช  เขียวบุตร ยืนยันการสมัคร 22 ก.พ. 65:ตรวจสอบ
51 40054
นายวิชญ์พล  บุญเพ็ง ยืนยันการสมัคร 22 ก.พ. 65:
52 40055
เด็กชายกิตติภูมิ  จารุชวลิต ยืนยันการสมัคร 23 ก.พ. 65:อัปโหลดไฟล์รูปสำเนาบัตรประชาชนและสำเนาผลการเรียน (ปพ.1) ทั้งด้านหน้าและด้านหลัง ด้วยนะครับ
53 40056
นายปองพล  ลูกอินทร์ ยืนยันการสมัคร 22 ก.พ. 65:
54 40057
นายวรชยุต  หยวกยง ยืนยันการสมัคร 22 ก.พ. 65:หลักฐานไม่สมบูรณ์ เนื่องจากใบ ปพ ต้องได้รับการรับรองจากทางโรงเรียนเท่านั้น
55 40058
นายชยพล  วงษ์ศิริ ยืนยันการสมัคร 19 ก.พ. 65:อัพโหลดบัตรประชาชน/ ผลการเรียนด้านหน้า-หลังด้วยครับ
56 40059
นายคมชาญ  ไวยวรณ์ ยืนยันการสมัคร 22 ก.พ. 65:
57 40060
นายชลธาร  คำเหล็ก ยืนยันการสมัคร 19 ก.พ. 65:ผลการเรียนด้านหน้าด้วยคะ
58 40061
นายเบนยามิน  มารศรี ยืนยันการสมัคร 23 ก.พ. 65:
59 40062
นายฉัตรพิศุทธิ์  รอดวินิจ ยืนยันการสมัคร 22 ก.พ. 65:
60 40063
นายศรํณยพงศ์  ลิ้มตระกูล ยืนยันการสมัคร 22 ก.พ. 65:
61 40064
เด็กชายธนัชทัพพ์  ทองใบ ยืนยันการสมัคร 22 ก.พ. 65:
62 40065
นายสุกฤษฎิ์   จันทร์บรรจง ยืนยันการสมัคร 22 ก.พ. 65:เอกสารภาพเล็กมากมองไม่เห็นคะ
63 40066
นางสาวกุลธิดา  บุญนะ ยืนยันการสมัคร 23 ก.พ. 65:
64 40067
นายปฏิภาณ  ปลั่งศรี ยืนยันการสมัคร 23 ก.พ. 65:
65 40068
นายสิรภัทร  ทองทา ยืนยันการสมัคร 23 ก.พ. 65:อัพโหลดบัตรประชาชน และ ผลการเรียนด้านหน้า-หลังด้วยครับ
66 40069
นายรุจิภาส  โอภาสพงศ์พิพัฒน์ ยืนยันการสมัคร 23 ก.พ. 65:
67 40070
นายปภังกร  มีเวชสม ยืนยันการสมัคร 23 ก.พ. 65:
68 40071
นายรพีภัทร  ต่ายฝอย ยืนยันการสมัคร 23 ก.พ. 65:
69 40072
นางสาวรมิดา  ภู่ระย้า ยืนยันการสมัคร 22 ก.พ. 65:
70 40073
นายธนกฤต  ราิล ยืนยันการสมัคร 23 ก.พ. 65:
71 40074
นายจิณณธรรม   เย็นใจ ยืนยันการสมัคร 22 ก.พ. 65:แนบบัตรประจำตัวประชาชนและผลการเรียนด้วยคะ
72 40075
นายพีรภูมิ  อินทร์หน่อ ยืนยันการสมัคร 23 ก.พ. 65:แนบบัตรและผลการเรียนด้วยคะ
73 40076
นายธนกฤต  ถิ่นพังงา ยืนยันการสมัคร 23 ก.พ. 65:
74 40077
นายวชิราวุธ  ปิ่นสกุล ยืนยันการสมัคร 23 ก.พ. 65:
75 40078
นายอภิเศรษฐ์   จุลกลับ ยืนยันการสมัคร 22 ก.พ. 65:
76 40079
นายภูฟ้า  ไกรยาวุฒิ ยืนยันการสมัคร 23 ก.พ. 65:
77 40080
นายพงษ์พิพัฒน์  นวลอ่อน ยืนยันการสมัคร 23 ก.พ. 65:
78 40081
นางสาวปัณชญานันท์  เทียนไพร กรุณาแก้ไข 20 ก.พ. 65:ผลการเรียนคณิตศาสตร์พื้นฐาน และภาษาอังกฤษพื้นฐาน ไม่ได้ตามเกณฑ์ที่กำหนดคะ
79 40082
นายวัชรพนธ์  พุ่มทอง ยืนยันการสมัคร 22 ก.พ. 65:เลือกแผนEP ได้อย่างเดียวคะ
80 40085
นางสาวสิริยากร  สาพิมราช ยืนยันการสมัคร 21 ก.พ. 65:หลักฐานไม่สมบูรณ์ เนื่องจากใบ ปพ ต้องได้รับการรับรองจากทางโรงเรียนเท่านั้น
81 40086
นางสาวธนภรณ์  รอดเทศ ยืนยันการสมัคร 22 ก.พ. 65:
82 40087
นายภาคินทร์   กล้าหาญ ยืนยันการสมัคร 23 ก.พ. 65:ผลการเรียนเลือกวิทย์ไม่ได้คะ ได้แต่ EP
83 40088
นายอนพรรษ   เหลืองตระกูล ยืนยันการสมัคร 23 ก.พ. 65:กรอกข้อมูลให้ครบ บิดา มารดา
84 40089
นายเป็นหนึ่ง  สงวนสิน ยืนยันการสมัคร 20 ก.พ. 65:
85 40091
เด็กหญิงฐิตาภา  ศรีภิรมย์ ยืนยันการสมัคร 20 ก.พ. 65:
86 40092
นางสาวพิมลมาศ  ธนภูมินพรัตน์ ยืนยันการสมัคร 19 ก.พ. 65:แนบบัตรประชาชน และสำเนาผลการเรียนด้านหน้าและหลังค่ะ
87 40093
เด็กหญิงรุจิรา  บุญชัชวาลย์วงศ์ กรุณาแก้ไข 23 ก.พ. 65:ผลการเรียนไม่เป็นไปตามเกณฑ์รับสมัคร
88 40094
เด็กหญิงอังสุมาลิน   จักกภูมิ ยืนยันการสมัคร 22 ก.พ. 65:แนบบัตรประจำตัวประชาชนและผลการเรียนด้วยคะ
89 40095
นายกีรดิต  มาเพ็ชร์ ยืนยันการสมัคร 19 ก.พ. 65:ครูมองไม่เห็นจริงๆคะ และภาพก็ขยายไม่ได้ด้วยคะ
90 40096
นายภูมิพัฒน์   แสนสุข ยืนยันการสมัคร 22 ก.พ. 65:
91 40097
เด็กชายสุรยุทธ์  จันทร์สกุลณี ยืนยันการสมัคร 20 ก.พ. 65:
92 40098
นายณรงค์กร  รั้งท้วม ยืนยันการสมัคร 19 ก.พ. 65:
93 40099
นายกันต์กวี  หรูจิตตวิวัฒน์ ยืนยันการสมัคร 22 ก.พ. 65:ผลการเรียนไม่สมบูรณ์
94 40100
เด็กชายสิทธา  แงะสัมฤทธิ์ ยืนยันการสมัคร 21 ก.พ. 65:อัพโหลดบัตรประชาชน / สำเนาผลการเรียนหน้า-หลังด้วยครับ
95 40101
นางสาวสุพิชญา   อยู่มีคง ยืนยันการสมัคร 22 ก.พ. 65:
96 40102
นายสันติภาพ  ชีพธำรง ยืนยันการสมัคร 20 ก.พ. 65:
97 40103
เด็กหญิงมินตรา  แพงเรือน ยืนยันการสมัคร 21 ก.พ. 65:
98 40104
เด็กหญิงธิตยา  แจ่มสว่าง ยืนยันการสมัคร 19 ก.พ. 65:
99 40105
นางสาวอรอุษา   อิ่มเลิศ ยืนยันการสมัคร 20 ก.พ. 65:
100 40106
นายณัฐชานนท์  นามวงศ์ ยืนยันการสมัคร 23 ก.พ. 65:ไม่สามารถเลือกห้องเรียนพิเศษภาษาอังกฤษได้สามารถเลือกได้แต่ห้องเรียนพิเศษวิทย์ คณิต
101 40107
นายวชิรวิชญ์  ทองแกมแก้ว ยืนยันการสมัคร 22 ก.พ. 65:
102 40108
นายณัฐชนน   นาคน้อย ยืนยันการสมัคร 19 ก.พ. 65:เลือกวิทย์ไม่ได้คะ
103 40109
เด็กชายภาคภูมิ  มากมูล ยืนยันการสมัคร 19 ก.พ. 65:อัพโหลดไฟล์รูปบัตรประชาชน/ ผลการเรียนด้านหน้า-หลังด้วยครับ
104 40111
นายชัชพงศ์  เรืองทอง ยืนยันการสมัคร 23 ก.พ. 65:
105 40112
เด็กหญิงวิศรุตา  เสวิเศษ ยืนยันการสมัคร 19 ก.พ. 65:
106 40113
นายชิษณุรักษ์  วงศ์พิภพมงคล ยืนยันการสมัคร 20 ก.พ. 65:
107 40114
นางสาวจิรภิญญา  พาหวิน ยืนยันการสมัคร 23 ก.พ. 65:ให้นร.เลือกห้องเรียนวิทย์คณิตครับ ไม่สามารถเลือก EP ได้ เนื่องจาก ม.ต้น นร.ไม่ได้เรียน EP มาครับ
108 40115
เด็กหญิงฐิติภัทรา  นากรณ์ ยืนยันการสมัคร 23 ก.พ. 65:แนบบัตรประชาชน และสำเนาผลการเรียนด้านหน้าและหลังค่ะ
109 40116
นางสาวอนันตญา  ม่วงมา ยืนยันการสมัคร 20 ก.พ. 65:
110 40117
นางสาวชนัญชิดา  แก้วดี กรุณาแก้ไข 23 ก.พ. 65: ผลการเรียนตามที่กรอกไม่เป็นไปตามเกณฑ์คะ
111 40119
นายชวพล  อัมรินทร์ ยืนยันการสมัคร 20 ก.พ. 65:
112 40120
เด็กชายรัชชานนท์  สมอุ่มจารย์ ยืนยันการสมัคร 19 ก.พ. 65:อัพโหลดผลการเรียนด้านหน้าและหลังด้วยครับ
113 40121
นางสาวมาลิสา ริซ่า   วากเนอร์ ยืนยันการสมัคร 23 ก.พ. 65:แนบบัตรประจำตัวประชาชนและผลการเรียนด้วยคะ
114 40122
เด็กหญิงชาคริยา  ศรีสุข ยืนยันการสมัคร 20 ก.พ. 65:
115 40123
เด็กชายธนานพ  เล็กพันธ์ ยืนยันการสมัคร 22 ก.พ. 65:
116 40124
เด็กหญิงณัชชนม์  ธูปคำ ยืนยันการสมัคร 22 ก.พ. 65:
117 40125
นายเปรมปราโมทย์  เอี่ยมสวัสดิ์ ยืนยันการสมัคร 22 ก.พ. 65:
118 40126
นางสาวกัลยกร  พูลทรัพย์ ยืนยันการสมัคร 22 ก.พ. 65:
119 40127
นางสาววนาพรรณ  โสภา ยืนยันการสมัคร 22 ก.พ. 65:แนบไฟล์ผลการเรียนด้วยคะ
120 40128
นางสาววรรณพร  ป้อมกระสันต์ ยืนยันการสมัคร 22 ก.พ. 65:
121 40129
นางสาวณชญาดา  โชตินันท์ ยืนยันการสมัคร 21 ก.พ. 65:
122 40130
เด็กชายศุภวิชญ์  สุขกมลธรรม ยืนยันการสมัคร 22 ก.พ. 65:
123 40131
เด็กชายภูริภัทร   มั่นเจริญ ยืนยันการสมัคร 23 ก.พ. 65:แนบบัตรประจำตัวประชาชนและผลการเรียนด้วยคะ
124 40132
เด็กชายณัฐกรณ์  นาคละออ ยืนยันการสมัคร 23 ก.พ. 65:แนบบัตรประจำตัวประชาชนและผลการเรียนด้วยคะ
125 40133
เด็กชายภูริ  จำรูญทรัพย์ ยืนยันการสมัคร 22 ก.พ. 65:
126 40134
เด็กชายรติวัฒน์  พิพัฒน์ศาสตร์ ยืนยันการสมัคร 23 ก.พ. 65:
127 40135
นายอิศรา  ศิลาเกษ ยืนยันการสมัคร 23 ก.พ. 65:
128 40136
นายจิตติพัฒน์  วรรณรัตน์ ยืนยันการสมัคร 22 ก.พ. 65:
129 40137
นายทัศนนันท์   นาคบุรี ยืนยันการสมัคร 22 ก.พ. 65:
130 40138
เด็กชายธนวิชญ์  อมรวิริยะ ยืนยันการสมัคร 22 ก.พ. 65:
131 40140
เด็กหญิงชยาภรณ์  พรมมา ยืนยันการสมัคร 22 ก.พ. 65:แนบเอกสารบัตรประชาชนและผลการเรียนด้วยคะ
132 40141
นางสาวสุวนิชชา  ดำเรือง ยืนยันการสมัคร 22 ก.พ. 65:
133 40142
นางสาวมณธาทิพย์  ดอนงาม ยืนยันการสมัคร 22 ก.พ. 65:
134 40143
นายปิยพนธ์  สุขสุวรรณ ยืนยันการสมัคร 22 ก.พ. 65:แนบบัตรประจำตัวประชาชนและผลการเรียนด้วยคะ
135 40144
นางสาวณัฏฐณิชา   จูงทรัพย์ ยืนยันการสมัคร 22 ก.พ. 65:
136 40147
เด็กชายภคิน   เรืองขำ ยืนยันการสมัคร 22 ก.พ. 65:
137 40148
นายอดิเทพ  ทองใบ ยืนยันการสมัคร 23 ก.พ. 65:แนบบัตรประจำตัวประชาชนและผลการเรียนด้วยคะ
138 40149
เด็กชายนัดตพล  คำไพเราะ กรุณาแก้ไข 23 ก.พ. 65:ผลการเรียนวิทยาศาสตร์ไม่ได้ตามเกณฑ์คะ
139 40150
นายวรภพ  รักษ์ขจีกุล ยืนยันการสมัคร 22 ก.พ. 65:แนบบัตรประจำตัวประชาชนและผลการเรียนด้วยคะ
140 40151
นายกฤติน  พึ่งไชย กรุณาแก้ไข 23 ก.พ. 65:ผลการเรียนไม่ได้ตามเกณฑ์คะ
141 40152
นายปลวัชร  แย้มโชติ ยืนยันการสมัคร 23 ก.พ. 65:แนบบัตรประจำตัวประชาชนและผลการเรียนด้วยคะ
142 40154
นางสาวกัลยทรรศน์  สีขำ ยืนยันการสมัคร 22 ก.พ. 65:
143 40156
นายพีรวัส  อินตาถึง ยืนยันการสมัคร 23 ก.พ. 65:
144 40157
เด็กหญิงกมลชนก  เหมือนทอง ยืนยันการสมัคร 22 ก.พ. 65:
145 40158
นายจักรทวีเดช  สิงหเดช ยืนยันการสมัคร 23 ก.พ. 65:
146 40159
นายภัทรชนน  สุขเกษม ยืนยันการสมัคร 21 ก.พ. 65:
147 40160
เด็กชายวสุวัฒน์  สิงห์แก้ว ยืนยันการสมัคร 22 ก.พ. 65:ผลการเรียนคณิตศาสตร์ไม่ได้เกณฑ์
148 40161
นายนรวิชญ์  ฑิฒฝั้น ยืนยันการสมัคร 22 ก.พ. 65:
149 40162
เด็กชายพีรพัฒน์  เเก้วเกตศรี ยืนยันการสมัคร 23 ก.พ. 65:
150 40163
นายปุณณ์กัณฐ์  รัตนพิเชฐกุล ยืนยันการสมัคร 23 ก.พ. 65:
151 40164
นางสาวลภัสชา  สายเมือง ยืนยันการสมัคร 22 ก.พ. 65:
152 40165
เด็กชายธีทัต  กาญจนะประโชติ ยืนยันการสมัคร 23 ก.พ. 65:ผลการเรียนคณิตวิทย์ เฉลี่ยนต้อง 3 คะ ตามที่กรอกมาไม่เป็นไปตามเกณฑ์คะ
153 40166
นายธนิสร   แสนสมบัติ ยืนยันการสมัคร 23 ก.พ. 65:
154 40167
นายธีร์ธวัช  มากระดี ยืนยันการสมัคร 23 ก.พ. 65:
155 40168
นางสาวพุทธรักษา  ขุนอาสา ยืนยันการสมัคร 23 ก.พ. 65:
156 40169
เด็กชายฉัตรมงคล  น่วมเจริญ ยืนยันการสมัคร 23 ก.พ. 65:
157 40170
นางสาวณัจฉรีญา  มีหวัง ยืนยันการสมัคร 23 ก.พ. 65:
158 40171
นายเฉลิมฤทธิ์  พุกทอง ยืนยันการสมัคร 23 ก.พ. 65:
159 40172
เด็กชายสงกรานต์  ตันเสนา ยืนยันการสมัคร 23 ก.พ. 65:
160 40173
เด็กหญิงนพดารา  พรมผิว ยืนยันการสมัคร 23 ก.พ. 65:
161 40174
เด็กหญิงพิชชาอร  บุญผ่อง ยืนยันการสมัคร 23 ก.พ. 65:
162 40175
นายศุภฤกษ์  บุญเย็น ยืนยันการสมัคร 23 ก.พ. 65:
163 40176
นายรมยกร  ประสงค์ ยืนยันการสมัคร 23 ก.พ. 65:
164 44444
นายพิทยา  สถาพร รอตรวจสอบ 18 ก.พ. 65:ภาพไม่ชัด 222

หน้าที่ จากทั้งหมด 1 หน้า รวมข้อมูลทั้งหมด 164เรคอร์ด