ตรวจสอบสถานะการรับสมัครเรียน
มัธยมศึกษาปีที่ 1 ห้องเรียนปกติ ประเภทในเขต/นอกเขตพื้นที่บริการ
ลำดับ เลขที่สมัคร ชื่อ-สกุล สถานะ วันตรวจสอบ/หมายเหตุ
1 61001
ในเขต
เด็กชายขจรเกียรติ  ไชยประสิทธิ์ ยืนยันการสมัคร 9 มี.ค. 67:
2 61002
นอกเขต
เด็กชายกรวีร์  วงษ์มิตร ยืนยันการสมัคร 9 มี.ค. 67:
3 61003
ในเขต
เด็กชายณัฐพัชร์  พรหมเมือง ยืนยันการสมัคร 9 มี.ค. 67:
4 61004
ในเขต
เด็กชายเตโชดม  โอกาศ ยืนยันการสมัคร 10 มี.ค. 67:
5 61005
นอกเขต
เด็กชายวริทธิ์นันท์  สีอูด ยืนยันการสมัคร 9 มี.ค. 67:
6 61006
นอกเขต
เด็กชายนภัทร  ใจจะดี ยืนยันการสมัคร 10 มี.ค. 67:
7 61007
ในเขต
เด็กชายอนาวินน์  เกรียงศักดิ์ศรี ยืนยันการสมัคร 9 มี.ค. 67:
8 61008
ในเขต
เด็กชายอนวัช  ศรีสุข ยืนยันการสมัคร 12 มี.ค. 67:
9 61009
ในเขต
เด็กชายวัชรพงศ  คำชาวนา ยืนยันการสมัคร 13 มี.ค. 67:
10 61010
นอกเขต
เด็กชายกฤษณกันต์  แก้วกำพร้า ยืนยันการสมัคร 11 มี.ค. 67:
11 61011
ในเขต
เด็กชายธีระเดช  ดีเทียน ยืนยันการสมัคร 10 มี.ค. 67:
12 61012
นอกเขต
เด็กชายกันตภณ  สายสิน ยืนยันการสมัคร 10 มี.ค. 67:
13 61013
นอกเขต
เด็กชายหัสพงศ์  สุขเมือง ยืนยันการสมัคร 9 มี.ค. 67:
14 61014
นอกเขต
เด็กชายนพฤกษ์  แตงเรือง ยืนยันการสมัคร 11 มี.ค. 67:ีup load สำเนาทะเบียนบ้านด้วยนะคะ
15 61015
นอกเขต
เด็กชายณัฐพากย์  อัครกมลวรชัย ยืนยันการสมัคร 10 มี.ค. 67:
16 61016
นอกเขต
เด็กชายธนภัทร  ทองเทียน ยืนยันการสมัคร 11 มี.ค. 67:
17 61017
นอกเขต
เด็กชายชลธี  แสงสุวรรณ ยืนยันการสมัคร 9 มี.ค. 67:
18 61019
นอกเขต
เด็กชายศาสตรานันท์  ปรอดยาม ยืนยันการสมัคร 11 มี.ค. 67:
19 61020
ในเขต
เด็กชายพชร  ทองน้อย ยืนยันการสมัคร 13 มี.ค. 67:
20 61021
นอกเขต
เด็กชายธฤต  ธนะพงษ์เดช ยืนยันการสมัคร 9 มี.ค. 67:
21 61022
นอกเขต
เด็กชายศุภฤกษ์   ปินตา ยืนยันการสมัคร 9 มี.ค. 67:
22 61023
ในเขต
เด็กชายนิธิพลธ์   ใจงาม ยืนยันการสมัคร 10 มี.ค. 67:
23 61024
นอกเขต
เด็กชายธนกฤต  บัวอำไพ ยืนยันการสมัคร 12 มี.ค. 67:
24 61025
นอกเขต
เด็กชายคุณานนท์  พรมส้มซ่า ยืนยันการสมัคร 12 มี.ค. 67:กรุณาแก้คำนำหน้าจากเด็กหญิงเป็นเด็กชายให้ถูกต้อง และยศของบิดา ด้วยค่ะ
25 61026
นอกเขต
เด็กชายพงศ์พิสุทธิ์  แข็งขัน ยืนยันการสมัคร 9 มี.ค. 67:
26 61027
นอกเขต
เด็กชายรัตนนาวี  เหล็กขำ ยืนยันการสมัคร 9 มี.ค. 67:
27 61028
นอกเขต
เด็กชายรัณชน์  คงสัมมา ยืนยันการสมัคร 12 มี.ค. 67:
28 61029
ในเขต
เด็กชายคณาธิป  โฆษิตานันท์ ยืนยันการสมัคร 11 มี.ค. 67:
29 61030
นอกเขต
เด็กชายณัฐพล  บัวอ่อน ยืนยันการสมัคร 12 มี.ค. 67:
30 61031
ในเขต
เด็กชายวิชญะ  อินทรจิตต์ ยืนยันการสมัคร 10 มี.ค. 67:
31 61032
ในเขต
เด็กชายธนันท์ชัย  กลิ่นทอง ยืนยันการสมัคร 9 มี.ค. 67:
32 61033
นอกเขต
เด็กชายทัศธนนันท์  พุทธิเมธากุลสิน ยืนยันการสมัคร 12 มี.ค. 67:
33 61034
ในเขต
เด็กชายเธียรทัศน์ธนเดช  จันทร์ทร ยืนยันการสมัคร 13 มี.ค. 67:
34 61035
ในเขต
เด็กชายเธียรรัตน์ชวดล  จันทร์ทร ยืนยันการสมัคร 13 มี.ค. 67:
35 61036
นอกเขต
เด็กชายจิรวัฒน์  เรืองมี ยืนยันการสมัคร 9 มี.ค. 67:
36 61037
นอกเขต
เด็กชายวราวิชญ์  ญาณวิจิตร ยืนยันการสมัคร 10 มี.ค. 67:
37 61038
นอกเขต
เด็กชายณปนต  ทับทิม ยืนยันการสมัคร 10 มี.ค. 67:
38 61039
นอกเขต
เด็กชายธนาดุล  คล้ายจินดา ยืนยันการสมัคร 9 มี.ค. 67:
39 61040
ในเขต
เด็กชายบุณยกร  อ่วมคุ้ม ยืนยันการสมัคร 10 มี.ค. 67:
40 61041
ในเขต
เด็กชายปรพัตร  ไผ่เรือง ยืนยันการสมัคร 10 มี.ค. 67:กรอกเลขบัตรประจำตัวประชาชนผิดและกรอกข้อมูลมารดาด้วยค่ะ
41 61042
ในเขต
เด็กชายศุภวิชญ์  ชูไว ยืนยันการสมัคร 9 มี.ค. 67:
42 61043
นอกเขต
เด็กชายพิริยากร  กลึงแบน ยืนยันการสมัคร 10 มี.ค. 67:
43 61044
นอกเขต
เด็กชายชยกร  สงวนศักดิ์ ยืนยันการสมัคร 9 มี.ค. 67:
44 61045
ในเขต
เด็กชายเพชรธันวา  สนศิริ ยืนยันการสมัคร 10 มี.ค. 67:
45 61047
ในเขต
เด็กชายธนวิชญ์  แสงแก้ว ยืนยันการสมัคร 11 มี.ค. 67:แนบสำเนาทะเบียนบ้านของนักเรียนที่ชัดเจนมาใหม่ด้วยค่ะ
46 61048
นอกเขต
เด็กชายธนภัทร  สิงห์แรง ยืนยันการสมัคร 9 มี.ค. 67:
47 61049
นอกเขต
เด็กชายณภัทร  พิทักษ์รัตนพงษ์ ยืนยันการสมัคร 9 มี.ค. 67:
48 61050
ในเขต
เด็กชายชวกร  แหยมไทย ยืนยันการสมัคร 9 มี.ค. 67:
49 61051
ในเขต
เด็กชายอาร์ชาวิน  ฤทธิเดช ยืนยันการสมัคร 12 มี.ค. 67:กรุณาใส่นามสกุลให้ถูกต้อง
50 61052
นอกเขต
เด็กชายภวินท์  ไชยสงค์ ยืนยันการสมัคร 11 มี.ค. 67:
51 61053
นอกเขต
เด็กชายชัจจ์นพันธ์  เมืองผาง ยืนยันการสมัคร 9 มี.ค. 67:
52 61054
นอกเขต
เด็กชายธนพล  ทนันชัย ยืนยันการสมัคร 13 มี.ค. 67:
53 61055
ในเขต
เด็กชายศุภกร  กลิ่นระรื่น ยืนยันการสมัคร 9 มี.ค. 67:
54 61056
นอกเขต
เด็กชายเกษมสิทธิ์  แก้วพิมพ์ ยืนยันการสมัคร 11 มี.ค. 67:
55 61057
ในเขต
เด็กชายกุลชวาล  สุดแสง ยืนยันการสมัคร 9 มี.ค. 67:
56 61058
ในเขต
เด็กชายธีร์ลัทธ์  ไม้ประดิษฐ์ ยืนยันการสมัคร 11 มี.ค. 67:
57 61059
ในเขต
เด็กชายภูมิสิษฐ์  เกตุนิล ยืนยันการสมัคร 9 มี.ค. 67:
58 61060
ในเขต
เด็กชายมนตรี  เหมือนแก้ว ยืนยันการสมัคร 9 มี.ค. 67:
59 61061
ในเขต
เด็กชายสุรบดินทร์  เอี่ยมศรี ยืนยันการสมัคร 12 มี.ค. 67:
60 61062
นอกเขต
เด็กชายสิรวิชญ์  จันทร์สุข ยืนยันการสมัคร 9 มี.ค. 67:
61 61063
ในเขต
เด็กชายภูมิภากร  ทองอิ่ม ยืนยันการสมัคร 9 มี.ค. 67:
62 61064
นอกเขต
เด็กชายอังกูร  สุขแท้ ยืนยันการสมัคร 10 มี.ค. 67:
63 61065
ในเขต
เด็กชายศิวาการ  แดงน้อย ยืนยันการสมัคร 11 มี.ค. 67:
64 61066
นอกเขต
เด็กชายวุฒิชัย  เถาวันวงค์ ยืนยันการสมัคร 10 มี.ค. 67:นามสกุลผิด แก้ไขด้วยนะคะ
65 61067
นอกเขต
เด็กชายกิตติคม   สามงามแก้ว ยืนยันการสมัคร 10 มี.ค. 67:
66 61068
ในเขต
เด็กชายวรปรัชญ์  แก้วประสิทธิ์ ยืนยันการสมัคร 11 มี.ค. 67:
67 61069
ในเขต
เด็กชายพีรวิชญ์  แสงอุไร ยืนยันการสมัคร 9 มี.ค. 67:
68 61070
ในเขต
เด็กชายกันธกัณฑ์  กันจู ยืนยันการสมัคร 11 มี.ค. 67:กรอกชื่อผิด กรุณากรอกชื่อใหม่ด้วยค่ะ
69 61071
นอกเขต
เด็กชายปรมะ  จันทร์ตรี ยืนยันการสมัคร 9 มี.ค. 67:
70 61072
ในเขต
เด็กชายบดินทร์ภัทร์  แสงสว่าง ยืนยันการสมัคร 9 มี.ค. 67:
71 61073
ในเขต
เด็กชายณฐวัฒน์  รังคะอุไร ยืนยันการสมัคร 9 มี.ค. 67:
72 61074
ในเขต
เด็กชายณัฐดนัย  จันโทสถ ยืนยันการสมัคร 11 มี.ค. 67:
73 61075
ในเขต
เด็กชายการัณยภาส  คำอินทร์ ยืนยันการสมัคร 9 มี.ค. 67:
74 61076
นอกเขต
เด็กชายอิทธิพล  มุตะระ ยืนยันการสมัคร 11 มี.ค. 67:
75 61077
นอกเขต
เด็กชายเกบิ้ว  คัง ยืนยันการสมัคร 11 มี.ค. 67:
76 61078
นอกเขต
เด็กชายนฤเบศวร์  คงเย็น ยืนยันการสมัคร 11 มี.ค. 67:
77 61079
นอกเขต
เด็กชายนุกูล  เอี่ยมทัพ ยืนยันการสมัคร 11 มี.ค. 67:
78 61080
ในเขต
เด็กชายศิวกร  ยิ้มเกิด ยืนยันการสมัคร 11 มี.ค. 67:
79 61081
นอกเขต
เด็กชายชัชนันท์   พรหมมา ยืนยันการสมัคร 10 มี.ค. 67:
80 61082
นอกเขต
เด็กชายธนัท  ศรีแก้ว ยืนยันการสมัคร 10 มี.ค. 67:
81 61083
ในเขต
เด็กชายธนศักดิ์  ตั้งกมลศรี ยืนยันการสมัคร 9 มี.ค. 67:
82 61084
ในเขต
เด็กชายสิริภัทร  มิ่งมิตรมี ยืนยันการสมัคร 9 มี.ค. 67:
83 61085
นอกเขต
เด็กชายสุภกิจ  พ่วงเฟื่อง ยืนยันการสมัคร 9 มี.ค. 67:
84 61086
ในเขต
เด็กชายเจฏฏิวัฒน์  จันทร์เพ็ง ยืนยันการสมัคร 9 มี.ค. 67:
85 61087
นอกเขต
เด็กชายทีฆทัศน์  วิชัยวงค์ ยืนยันการสมัคร 11 มี.ค. 67:
86 61088
นอกเขต
เด็กชายธีรเทพ  ส้มจีน ยืนยันการสมัคร 11 มี.ค. 67:รบกวนกรอกข้อมูลของมารดาด้วยค่ะ
87 61089
นอกเขต
เด็กชายรัตนชัย  โชติพรหม ยืนยันการสมัคร 9 มี.ค. 67:
88 61090
ในเขต
เด็กชายกฤตภัค  ชูศรี ยืนยันการสมัคร 11 มี.ค. 67:
89 61091
ในเขต
เด็กชายธนัช  พูลผล ยืนยันการสมัคร 9 มี.ค. 67:
90 61092
นอกเขต
เด็กชายนราวิชญ์  บ่อแก้ว ยืนยันการสมัคร 11 มี.ค. 67:กรอกเลขบัตรประชาชนบิดาผิดค่ะ
91 61093
นอกเขต
เด็กชายวรเชษฐ์  แจ้งแย้ม ยืนยันการสมัคร 9 มี.ค. 67:
92 61094
ในเขต
เด็กชายธนัชชา  เพ็งจันทร์ ยืนยันการสมัคร 11 มี.ค. 67:
93 61095
ในเขต
เด็กชายธนวรรธน์  สุขสบาย ยืนยันการสมัคร 9 มี.ค. 67:
94 61096
ในเขต
เด็กชายจิรทีปต์  รื่นสันต์ ยืนยันการสมัคร 9 มี.ค. 67:
95 61097
ในเขต
เด็กชายพิชญุตม์  จุ้ยต่าย ยืนยันการสมัคร 9 มี.ค. 67:
96 61098
นอกเขต
เด็กชายนิติ  พ่วงเพ็ง ยืนยันการสมัคร 9 มี.ค. 67:
97 61099
ในเขต
เด็กชายเกียรติภัทร  เมืองทอง ยืนยันการสมัคร 11 มี.ค. 67:
98 61100
ในเขต
เด็กชายถิรธนา  จักรแก้ว ยืนยันการสมัคร 9 มี.ค. 67:
99 61101
นอกเขต
เด็กชายนิพพิชฌน์  ปามาคำ ยืนยันการสมัคร 9 มี.ค. 67:
100 61102
นอกเขต
เด็กชายจาฏพจน์  กาญจนะภาชนะ ยืนยันการสมัคร 9 มี.ค. 67:
101 61103
ในเขต
เด็กชายธนภัทร  นาคนวล ยืนยันการสมัคร 10 มี.ค. 67:
102 61104
ในเขต
เด็กชายธนเดช  ประหลาดเนตร ยืนยันการสมัคร 10 มี.ค. 67:
103 61105
นอกเขต
เด็กชายเมธา  พิมพ์พิพัทน์ ยืนยันการสมัคร 9 มี.ค. 67:แก้ไขบ้านเลขที่
104 61106
นอกเขต
เด็กชายเมธี  พิมพ์พิพัทน์ ยืนยันการสมัคร 9 มี.ค. 67:
105 61107
ในเขต
เด็กชายณัฐนันท์  นันต๊ะเลิศ ยืนยันการสมัคร 9 มี.ค. 67:
106 61108
ในเขต
เด็กชายณัฐศักดิ์  นันต๊ะเลิศ ยืนยันการสมัคร 9 มี.ค. 67:
107 61109
นอกเขต
เด็กชายณัฐธัญ  โคกปรางค์ ยืนยันการสมัคร 9 มี.ค. 67:
108 61110
ในเขต
เด็กชายคมกริบ  ผลประเสริฐ ยืนยันการสมัคร 9 มี.ค. 67:
109 61111
ในเขต
เด็กชายยศพัทธ์  สิงห์วงษ์ ยืนยันการสมัคร 9 มี.ค. 67:
110 61112
นอกเขต
เด็กชายธนภัทร  ทิมกล่ำ ยืนยันการสมัคร 10 มี.ค. 67:
111 61113
ในเขต
เด็กชายธนวัฒน์  ทรัพย์ชาวนา ยืนยันการสมัคร 9 มี.ค. 67:
112 61114
ในเขต
เด็กชายปุณณ์เดช  เลไพจิตร ยืนยันการสมัคร 9 มี.ค. 67:
113 61115
ในเขต
เด็กชายกัปตัน  คมคง ยืนยันการสมัคร 9 มี.ค. 67:
114 61116
ในเขต
เด็กชายอิศราวุฒิ  หนูหอม ยืนยันการสมัคร 9 มี.ค. 67:เอกสารที่ยื่นตรวจสอบเป็นของ ด.ช.อธิวัฒน์ เอี่ยมเนตร
115 61117
ในเขต
เด็กชายธราวัฒน์  มีรัตน์ ยืนยันการสมัคร 9 มี.ค. 67:
116 61118
นอกเขต
เด็กชายกิตติภพ   โพธิ์ศรี ยืนยันการสมัคร 9 มี.ค. 67:
117 61119
ในเขต
เด็กชายนัธทวัฒน์  พงษ์ไพกูล ยืนยันการสมัคร 9 มี.ค. 67:
118 61120
ในเขต
เด็กชายพนาวัลย์  ติณะมาศ ยืนยันการสมัคร 10 มี.ค. 67:
119 61121
ในเขต
เด็กชายนาปรัง  พึ่งไชย ยืนยันการสมัคร 9 มี.ค. 67:
120 61122
ในเขต
เด็กชายภัทรปกรณ์  ภารังกูล ยืนยันการสมัคร 9 มี.ค. 67:
121 61123
ในเขต
เด็กชายณัฐวัฒน์  นาคเจือทอง ยืนยันการสมัคร 9 มี.ค. 67:
122 61124
ในเขต
เด็กชายจิตติพัฒน์  ก้อนคง ยืนยันการสมัคร 9 มี.ค. 67:
123 61125
ในเขต
เด็กชายพลกฤษ  เป้านา ยืนยันการสมัคร 9 มี.ค. 67:
124 61126
นอกเขต
เด็กชายกิตติพัทธ์  บุญคง ยืนยันการสมัคร 9 มี.ค. 67:
125 61127
นอกเขต
เด็กชายอธิวัฒน์  เอี่ยมเนตร ยืนยันการสมัคร 9 มี.ค. 67:
126 61128
นอกเขต
เด็กชายทินพัฒน์  นวลจีน ยืนยันการสมัคร 9 มี.ค. 67:
127 61129
นอกเขต
เด็กชายสุทธิชาติ  อ่อนน้อม ยืนยันการสมัคร 9 มี.ค. 67:
128 61130
ในเขต
เด็กชายสิทธิเดช  ศรีปรางค์ ยืนยันการสมัคร 9 มี.ค. 67:
129 61131
ในเขต
เด็กชายสมธวัตฒ์  พูลเกษร ยืนยันการสมัคร 9 มี.ค. 67:
130 61132
ในเขต
เด็กชายชนาภัทร  แตงแสงจันทร์ ยืนยันการสมัคร 9 มี.ค. 67:
131 61133
ในเขต
เด็กชายกุลพิธาน์  เอื้ออำนวย ยืนยันการสมัคร 10 มี.ค. 67:
132 61134
นอกเขต
เด็กชายปัณณวิชญ์  รัฐวิรุฬห์ ยืนยันการสมัคร 9 มี.ค. 67:
133 61135
ในเขต
เด็กชายภูมิพงศ์  ถือมั่น ยืนยันการสมัคร 9 มี.ค. 67:
134 61136
ในเขต
เด็กชายพงศกร  ใจสุกใส ยืนยันการสมัคร 9 มี.ค. 67:
135 61137
ในเขต
เด็กชายชวนันท์   ศรีทอง ยืนยันการสมัคร 9 มี.ค. 67:
136 61138
ในเขต
เด็กชายวุฒิศักดิ์  นันตีภา ยืนยันการสมัคร 9 มี.ค. 67:
137 61139
ในเขต
เด็กชายสุวิจักษณ์  เทพสิงห์ ยืนยันการสมัคร 9 มี.ค. 67:
138 61140
ในเขต
เด็กชายณัฐดนัย  ภิญโญยิ่ง ยืนยันการสมัคร 9 มี.ค. 67:
139 61141
นอกเขต
เด็กชายอัษฎาวุธ  ชีพสุมนต์ ยืนยันการสมัคร 9 มี.ค. 67:
140 61142
นอกเขต
เด็กชายภาสกร  พ่วงพร้อม ยืนยันการสมัคร 9 มี.ค. 67:
141 61143
ในเขต
เด็กชายธรรมธัช  บัวมาก ยืนยันการสมัคร 9 มี.ค. 67:
142 61144
นอกเขต
เด็กชายเมธาภูมิ  รอดโฉม ยืนยันการสมัคร 9 มี.ค. 67:
143 61145
นอกเขต
เด็กชายสิรวิชญ์  ยงรัมย์ ยืนยันการสมัคร 9 มี.ค. 67:
144 61146
ในเขต
เด็กชายคณพศ   พุ่มทอง ยืนยันการสมัคร 9 มี.ค. 67:
145 61147
ในเขต
เด็กชายรัฐภูมิ  อินภู่ ยืนยันการสมัคร 11 มี.ค. 67:
146 61148
นอกเขต
เด็กชายอัชชนโชติ  ตันติกุล ยืนยันการสมัคร 9 มี.ค. 67:
147 61149
นอกเขต
เด็กชายณัฐชานนท์  งามนิล ยืนยันการสมัคร 11 มี.ค. 67:
148 61150
ในเขต
เด็กชายพีรพล  พึ่งไชย ยืนยันการสมัคร 13 มี.ค. 67:
149 61151
นอกเขต
เด็กชายกฤษณพงศ์  อ่อนดี ยืนยันการสมัคร 9 มี.ค. 67:
150 61152
นอกเขต
เด็กชายก้องญาณกิตต์  มีศรีภาณุพงศ์ ยืนยันการสมัคร 10 มี.ค. 67:
151 61153
นอกเขต
เด็กชายพงศกร  พรหมมีเนตร ยืนยันการสมัคร 11 มี.ค. 67:
152 61154
ในเขต
เด็กชายชัยภัทร  สังข์เงิน ยืนยันการสมัคร 9 มี.ค. 67:
153 61155
นอกเขต
เด็กชายจิรทีปต์  กลับคุณ ยืนยันการสมัคร 9 มี.ค. 67:
154 61156
ในเขต
เด็กชายชยุต  หนูทอง ยืนยันการสมัคร 9 มี.ค. 67:
155 61157
นอกเขต
เด็กชายภูภัทร์  ศรีทองสุข ยืนยันการสมัคร 9 มี.ค. 67:
156 61158
นอกเขต
เด็กชายปุณญพัตน์  นุใจ ยืนยันการสมัคร 9 มี.ค. 67:
157 61159
นอกเขต
เด็กชายณัฐพงษ์  สืบสายอ่อน ยืนยันการสมัคร 9 มี.ค. 67:
158 61160
นอกเขต
เด็กชายเมธาสิทธิ์  กุฎมหาราช ยืนยันการสมัคร 9 มี.ค. 67:
159 61161
นอกเขต
เด็กชายทัดเทพ  ศรีใจอินทร์ ยืนยันการสมัคร 9 มี.ค. 67:
160 61162
นอกเขต
เด็กชายกรภัทร  เพ็งจันทร์ ยืนยันการสมัคร 9 มี.ค. 67:
161 61163
ในเขต
เด็กชายพัชรธร  แก้วดวงเล็ก ยืนยันการสมัคร 9 มี.ค. 67:แก้ไข วดป เกิด
162 61164
ในเขต
เด็กชายกันตพล  อุดมวงษ์ ยืนยันการสมัคร 10 มี.ค. 67:
163 61165
นอกเขต
เด็กชายภานุ  เพ็งเนียม ยืนยันการสมัคร 9 มี.ค. 67:
164 61166
ในเขต
เด็กชายธมน  ป้อมสาหร่าย ยืนยันการสมัคร 11 มี.ค. 67:
165 61167
นอกเขต
เด็กชายอภิธาร  ขุนเพชร ยืนยันการสมัคร 10 มี.ค. 67:
166 61168
ในเขต
เด็กชายกนกพันธ์  นาคกนก ยืนยันการสมัคร 9 มี.ค. 67:
167 61169
ในเขต
เด็กชายกฤติน  ทานะมัย ยืนยันการสมัคร 9 มี.ค. 67:
168 61170
นอกเขต
เด็กชายชุติเดช  ปัญควณิช ยืนยันการสมัคร 11 มี.ค. 67:
169 61171
ในเขต
เด็กชายธนพนธ์  มีแหยม ยืนยันการสมัคร 9 มี.ค. 67:
170 61172
นอกเขต
เด็กชายพัชรพล  เลื่อนลอย ยืนยันการสมัคร 9 มี.ค. 67:
171 61173
ในเขต
เด็กชายนันทวัฒน์  บุญมี ยืนยันการสมัคร 9 มี.ค. 67:
172 61174
นอกเขต
เด็กชายณัฐชนน  ปานแย้ม ยืนยันการสมัคร 9 มี.ค. 67:
173 61175
นอกเขต
เด็กชายเทพทัต  อินทร์หอม ยืนยันการสมัคร 9 มี.ค. 67:
174 61176
นอกเขต
เด็กชายศุภณัฐ  เส็งทอง ยืนยันการสมัคร 9 มี.ค. 67:
175 61177
นอกเขต
เด็กชายอภิวิชญ์  แก้วถึง ยืนยันการสมัคร 9 มี.ค. 67:
176 61178
นอกเขต
เด็กชายณัฐพงศ์  สนศิริ ยืนยันการสมัคร 12 มี.ค. 67:รบกวนใส่ข้อมูลชื่อสกุลเลขบัตรปชช.บิดาด้วยค่ะ
177 61179
นอกเขต
เด็กชายกรทักษ์  ดิษโต ยืนยันการสมัคร 13 มี.ค. 67:
178 61180
ในเขต
เด็กชายธีรเมธ  ขำน้อย ยืนยันการสมัคร 12 มี.ค. 67:
179 61181
ในเขต
เด็กชายณัทดนัย  อินเอี่ยม ยืนยันการสมัคร 9 มี.ค. 67:
180 61182
ในเขต
เด็กชายพงศกร  อยู่แย้ม ยืนยันการสมัคร 9 มี.ค. 67:
181 61183
นอกเขต
เด็กชายรัชชานนท์  สีแดง ยืนยันการสมัคร 9 มี.ค. 67:
182 61184
นอกเขต
เด็กชายจิรศักดิ์  ยิ้มอุบล ยืนยันการสมัคร 9 มี.ค. 67:
183 61185
นอกเขต
เด็กชายปลื้มปรัชญช์  ศรีธิ ยืนยันการสมัคร 9 มี.ค. 67:
184 61186
นอกเขต
เด็กชายพิสิฏฐ์พล  พุ่มอิ่ม ยืนยันการสมัคร 9 มี.ค. 67:
185 61187
ในเขต
เด็กชายธนภูมิ  พุฒทอง ยืนยันการสมัคร 9 มี.ค. 67:
186 61188
ในเขต
เด็กชายณฎฐพล  จำปาแก้ว ยืนยันการสมัคร 9 มี.ค. 67:
187 61189
ในเขต
เด็กชายศรัณย์รักษ์  หวังหิรัญกุล ยืนยันการสมัคร 9 มี.ค. 67:
188 61190
นอกเขต
เด็กชายเดชาธนัฐ  ทองพลี ยืนยันการสมัคร 9 มี.ค. 67:
189 61191
นอกเขต
เด็กชายทัตเทพ  ไม้พลวง ยืนยันการสมัคร 9 มี.ค. 67:
190 61192
ในเขต
เด็กชายณปภัช  พงศ์ดา ยืนยันการสมัคร 10 มี.ค. 67:
191 61193
ในเขต
เด็กชายณฐกฤต  สันติสุวรรณ ยืนยันการสมัคร 9 มี.ค. 67:
192 61194
นอกเขต
เด็กชายศราวุฒิ  แสงอรุณ ยืนยันการสมัคร 9 มี.ค. 67:
193 61195
ในเขต
เด็กชายณัฏฐรัฐ  เนียมสวรรค์ ยืนยันการสมัคร 11 มี.ค. 67:
194 61196
นอกเขต
เด็กชายมัณฑวิชญ์  ศรียา ยืนยันการสมัคร 10 มี.ค. 67:
195 61197
ในเขต
เด็กชายภัทรพันธ์  ศรีทับทิม ยืนยันการสมัคร 12 มี.ค. 67:
196 61198
นอกเขต
เด็กชายพิทวัส  รัตนกูล ยืนยันการสมัคร 9 มี.ค. 67:
197 61199
นอกเขต
เด็กชายกิตติ์ภูมิ  โตแป้น ยืนยันการสมัคร 10 มี.ค. 67:
198 61200
นอกเขต
เด็กชายกุลเดช  ตะวันสาย ยืนยันการสมัคร 9 มี.ค. 67:
199 61201
นอกเขต
เด็กชายนรเศรษฐ์  สีสังข์ ยืนยันการสมัคร 9 มี.ค. 67:
200 61202
ในเขต
เด็กชายวุฒิชาติ  บัวดิษฐ์ ยืนยันการสมัคร 11 มี.ค. 67:
201 61203
ในเขต
เด็กชายศุภกานต์  แก้วเหม ยืนยันการสมัคร 10 มี.ค. 67:
202 61204
นอกเขต
เด็กชายธนกฤต  คชเนตร ยืนยันการสมัคร 9 มี.ค. 67:
203 61205
ในเขต
เด็กชายกิตติพงษ์  ขันตีมิตร ยืนยันการสมัคร 9 มี.ค. 67:
204 61206
ในเขต
เด็กชายธชพล  ช้างไผ่ ยืนยันการสมัคร 9 มี.ค. 67:
205 61207
นอกเขต
เด็กชายจิรภัทร  คุ้มมณี ยืนยันการสมัคร 11 มี.ค. 67:
206 61208
นอกเขต
เด็กชายชญานนท์  พ่วงชาวนา ยืนยันการสมัคร 9 มี.ค. 67:
207 61209
นอกเขต
เด็กชายศุภกร  หุ่นโต ยืนยันการสมัคร 9 มี.ค. 67:
208 61210
ในเขต
เด็กชายธนรงค์  พรมนัน ยืนยันการสมัคร 9 มี.ค. 67:
209 61211
นอกเขต
เด็กชายอนุพงษ์  ลาวิน ยืนยันการสมัคร 12 มี.ค. 67:
210 61212
ในเขต
เด็กชายกันต์ธี  เอี่ยมเหม็น ยืนยันการสมัคร 10 มี.ค. 67:
211 61213
นอกเขต
เด็กชายรัชชานนท์  ช้างเขียว ยืนยันการสมัคร 9 มี.ค. 67:
212 61214
นอกเขต
เด็กชายพชร  รัตนพุก ยืนยันการสมัคร 11 มี.ค. 67:
213 61215
นอกเขต
เด็กชายศิกษก  มั่นแย้ม ยืนยันการสมัคร 9 มี.ค. 67:
214 61216
นอกเขต
เด็กชายนนทพัทธ์  อินอภัยพงษ์ ยืนยันการสมัคร 9 มี.ค. 67:
215 61217
นอกเขต
เด็กชายพรพิพัฒน์  ฤทธิ์เกรียง ยืนยันการสมัคร 9 มี.ค. 67:
216 61218
นอกเขต
เด็กชายไววิชญ์  บุญส่ง ยืนยันการสมัคร 10 มี.ค. 67:
217 61219
นอกเขต
เด็กชายวชิรวิทย์  มณธรรมวารี ยืนยันการสมัคร 9 มี.ค. 67:
218 61220
นอกเขต
เด็กชายธนภัทร  คงทน ยืนยันการสมัคร 9 มี.ค. 67:
219 61221
นอกเขต
เด็กชายวรเมธ  ยกตรี ยืนยันการสมัคร 9 มี.ค. 67:
220 61222
นอกเขต
เด็กชายนัทธพงค์  แก้วพิมพ์ ยืนยันการสมัคร 9 มี.ค. 67:
221 61223
ในเขต
เด็กชายฐานพัฒน์  ดวงอุปะ ยืนยันการสมัคร 9 มี.ค. 67:
222 61224
นอกเขต
เด็กชายศิรากร  โพธิรักษ์ ยืนยันการสมัคร 9 มี.ค. 67:
223 61225
นอกเขต
เด็กชายคณิสร   บัวทอง ยืนยันการสมัคร 9 มี.ค. 67:
224 61226
นอกเขต
เด็กชายฉัตรมงคล  ทองศรี ยืนยันการสมัคร 9 มี.ค. 67:
225 61227
ในเขต
เด็กชายธีรพล  พ่วงเฟื่อง ยืนยันการสมัคร 9 มี.ค. 67:
226 61228
นอกเขต
เด็กชายสิทธิศักดิ์  แร่มี ยืนยันการสมัคร 10 มี.ค. 67:
227 61229
ในเขต
เด็กชายภาคภูมิ  มั่นปาน ยืนยันการสมัคร 9 มี.ค. 67:
228 61230
นอกเขต
เด็กชายอัครพงษ์   โพธิ์คง ยืนยันการสมัคร 9 มี.ค. 67:
229 61231
นอกเขต
เด็กชายธนะเทพ  ตุลาภิรมย์ ยืนยันการสมัคร 11 มี.ค. 67:
230 61232
ในเขต
เด็กชายกานต์กมล  เพ็งดี ยืนยันการสมัคร 9 มี.ค. 67:
231 61233
นอกเขต
เด็กชายศุภกร  เกตุทอง ยืนยันการสมัคร 13 มี.ค. 67:
232 61234
นอกเขต
เด็กชายณัฐพล  เต็มราษี ยืนยันการสมัคร 11 มี.ค. 67:
233 61235
ในเขต
เด็กชายสุภทัต  เงินอ่อน ยืนยันการสมัคร 9 มี.ค. 67:
234 61236
นอกเขต
เด็กชายปฐมเดช  เอกอุฬารพันธ์ ยืนยันการสมัคร 9 มี.ค. 67:
235 61237
ในเขต
เด็กชายจารุเดช  แจ่มดี ยืนยันการสมัคร 9 มี.ค. 67:
236 61238
นอกเขต
เด็กชายกีรติ  พินพันธะ ยืนยันการสมัคร 9 มี.ค. 67:
237 61239
นอกเขต
เด็กชายกรวิชญ์  ศรียา ยืนยันการสมัคร 9 มี.ค. 67:
238 61240
ในเขต
เด็กชายนาวิน  เศษสูงเนิน ยืนยันการสมัคร 9 มี.ค. 67:
239 61241
นอกเขต
เด็กชายสิทธิกร  ชมยวง ยืนยันการสมัคร 9 มี.ค. 67:
240 61242
ในเขต
เด็กชายพชรกร  อุ้มวารี ยืนยันการสมัคร 9 มี.ค. 67:
241 61243
ในเขต
เด็กชายชนวัชย์  มีคะ ยืนยันการสมัคร 9 มี.ค. 67:
242 61244
นอกเขต
เด็กชายปาฏิหาริย์  บุญเจือ ยืนยันการสมัคร 11 มี.ค. 67:
243 61245
นอกเขต
เด็กชายวชิรวิชญ์   พิมโภชน์ ยืนยันการสมัคร 10 มี.ค. 67:
244 61246
ในเขต
เด็กชายณัฐภาส  ดอนเขียวไพร ยืนยันการสมัคร 11 มี.ค. 67:แนบสำเนาผลการเรียนด้านหน้าด้วยค่ะ โดยถ่ายรูปด้านหน้าและด้านหลัง เป็นรูปเดียวกัน แล้ว Up Load นะคะ
245 61247
นอกเขต
เด็กชายนิชกุล  เช้าวันดี ยืนยันการสมัคร 9 มี.ค. 67:
246 61248
นอกเขต
เด็กชายสรันศักดิ์  เหลืองอ่อน ยืนยันการสมัคร 9 มี.ค. 67:
247 61249
ในเขต
เด็กชายภีมพล  โอภาสนิพัทธ์ ยืนยันการสมัคร 10 มี.ค. 67:
248 61250
ในเขต
เด็กชายนราวิชณ์  วงษ์สวรรค์ ยืนยันการสมัคร 9 มี.ค. 67:
249 61251
ในเขต
เด็กชายภาคิน  วงษ์กัณหา ยืนยันการสมัคร 10 มี.ค. 67:
250 61252
นอกเขต
เด็กชายกรภัทร์  ช่วยแก้ว ยืนยันการสมัคร 10 มี.ค. 67:
251 61253
ในเขต
เด็กชายญาณพงษ์  โหมดจิ๋ว ยืนยันการสมัคร 9 มี.ค. 67:
252 61254
ในเขต
เด็กชายศุภวิชญ์  โพธิ์เเก้ว ยืนยันการสมัคร 9 มี.ค. 67:
253 61255
นอกเขต
เด็กชายวัชรพล  ขวัญเปรม ยืนยันการสมัคร 10 มี.ค. 67:แนบสำเนาทะเบียนบ้านหน้าที่ระบุบ้านเลขที่ มาพร้อมหน้าที่เป็นชื่อนักเรียนด้วยค่ะ
254 61256
ในเขต
เด็กชายธนภูมิ  บุญยืน ยืนยันการสมัคร 10 มี.ค. 67:
255 61257
นอกเขต
เด็กชายณัฐพล  สุธาพรต ยืนยันการสมัคร 9 มี.ค. 67:
256 61258
นอกเขต
เด็กชายอิทธิกร  ทองแท้ ยืนยันการสมัคร 11 มี.ค. 67:
257 61259
ในเขต
เด็กชายองศา  วงษ์เฉลิม ยืนยันการสมัคร 9 มี.ค. 67:
258 61260
นอกเขต
เด็กชายนราวิชญ์  คงมั่น ยืนยันการสมัคร 10 มี.ค. 67:
259 61261
นอกเขต
เด็กชายฐนกร  สิงหา ยืนยันการสมัคร 9 มี.ค. 67:กรอกเลขบัตรประชาชนผิด
260 61262
นอกเขต
เด็กชายพสิษฐ์  พุทธคุณ ยืนยันการสมัคร 13 มี.ค. 67:
261 61263
นอกเขต
เด็กชายปิยวัฒน์  สร้อยระหงษ์ ยืนยันการสมัคร 9 มี.ค. 67:
262 61264
นอกเขต
เด็กชายนพเกล้า  นาคเกล้า ยืนยันการสมัคร 9 มี.ค. 67:
263 61265
ในเขต
เด็กชายสิรวิชญ์  เดชกล้า ยืนยันการสมัคร 11 มี.ค. 67:
264 61266
นอกเขต
เด็กชายหาญชัย  ยอดเพ็ชร ยืนยันการสมัคร 11 มี.ค. 67:
265 61267
นอกเขต
เด็กชายธนภัทร  คนหลัก ยืนยันการสมัคร 10 มี.ค. 67:
266 61268
นอกเขต
เด็กชายธนวัฒน์  ดีอินทร์ ยืนยันการสมัคร 10 มี.ค. 67:
267 61269
ในเขต
เด็กชายทรรศน์ธรรม  อนันทสุข ยืนยันการสมัคร 11 มี.ค. 67:
268 61270
นอกเขต
เด็กชายปรมัตถ์  ทองเชื้อ ยืนยันการสมัคร 9 มี.ค. 67:
269 61271
ในเขต
เด็กชายกิตติกวิน  จันทันโอ ยืนยันการสมัคร 10 มี.ค. 67:
270 61272
ในเขต
เด็กชายปิยทัศน์  วงษ์มี ยืนยันการสมัคร 9 มี.ค. 67:
271 61273
ในเขต
เด็กชายกัญจนปกรณ์  ส่งแจ้ง ยืนยันการสมัคร 10 มี.ค. 67:แนบสำเนาทะเบียนบ้านหน้าที่ระบุบ้านเลขที่ มาพร้อมหน้าที่เป็นชื่อนักเรียนด้วยค่ะ
272 61274
นอกเขต
เด็กชายชิติสรรค์  สมศักดิ์ ยืนยันการสมัคร 9 มี.ค. 67:
273 61275
นอกเขต
เด็กชายบรรณวิชญ์  นิลชา ยืนยันการสมัคร 9 มี.ค. 67:
274 61276
นอกเขต
เด็กชายอาทิตย์  โคตรสิงห์ ยืนยันการสมัคร 10 มี.ค. 67:
275 61277
นอกเขต
เด็กชายธนวัฒน์  เเก้วประสิทธิ์ ยืนยันการสมัคร 9 มี.ค. 67:
276 61278
นอกเขต
เด็กชายณฐกานต์  จงทอง ยืนยันการสมัคร 9 มี.ค. 67:
277 61279
นอกเขต
เด็กชายเพลงชาติ  ไทยญานุสร ยืนยันการสมัคร 9 มี.ค. 67:
278 61281
นอกเขต
เด็กชายวัชรพล  พระสว่าง ยืนยันการสมัคร 11 มี.ค. 67:
279 61283
นอกเขต
เด็กชายธีธัช  ติดเทียน ยืนยันการสมัคร 9 มี.ค. 67:
280 61284
นอกเขต
เด็กชายไชยวัฒน์  อริยสัจเจริญ ยืนยันการสมัคร 9 มี.ค. 67:
281 61285
นอกเขต
เด็กชายธนรัฐ  คุ้มภัย ยืนยันการสมัคร 10 มี.ค. 67:
282 61286
นอกเขต
เด็กชายณัฐวัฒน์  ขาวผ่อง ยืนยันการสมัคร 9 มี.ค. 67:
283 61287
ในเขต
เด็กชายปรวีย์  ม่วงอยู่ ยืนยันการสมัคร 9 มี.ค. 67:
284 61288
นอกเขต
เด็กชายพีรพัฒน์  ย่อมครบุรี ยืนยันการสมัคร 12 มี.ค. 67:
285 61289
นอกเขต
เด็กชายก้องภพ  ภัทรวรรธน์ชัย ยืนยันการสมัคร 10 มี.ค. 67:ชื่อบิดามารดาไม่ตรงกับทะเบียนบ้าน (ระบุชื่อบิดามารดาผู้ให้กำเนิด)
286 61290
ในเขต
เด็กชายวีระภาพ  เทศปาน ยืนยันการสมัคร 9 มี.ค. 67:
287 61291
ในเขต
เด็กชายนันทภพ  ยอดทองดี ยืนยันการสมัคร 11 มี.ค. 67:
288 61292
นอกเขต
เด็กชายกันตพัชร  สืบนุช ยืนยันการสมัคร 10 มี.ค. 67:
289 61293
นอกเขต
เด็กชายวรรณวุฒิ  วุฒิสุวรรณ ยืนยันการสมัคร 10 มี.ค. 67:
290 61294
นอกเขต
เด็กชายนันทพิพัฒน์  หอมอ่อน ยืนยันการสมัคร 10 มี.ค. 67:
291 61295
นอกเขต
เด็กชายธนเดช  ดีสาระ ยืนยันการสมัคร 10 มี.ค. 67:
292 61296
นอกเขต
เด็กชายปัตติภัทร  สิงห์กวาง ยืนยันการสมัคร 11 มี.ค. 67:
293 61297
ในเขต
เด็กชายพันธนากร  สุขบาล ยืนยันการสมัคร 11 มี.ค. 67:
294 61298
ในเขต
เด็กชายนพเกล้า  ธูปบูชา ยืนยันการสมัคร 9 มี.ค. 67:
295 61299
นอกเขต
เด็กชายนันท์นภัส  สิงห์กวาง ยืนยันการสมัคร 13 มี.ค. 67:
296 61300
นอกเขต
เด็กชายธีภพ  หอมหวล ยืนยันการสมัคร 10 มี.ค. 67:รบกวนใส่ข้อมูลชื่อมารดามาด้วยนะคะ
297 61301
นอกเขต
เด็กชายพรพิพัฒน์  เอี่ยมอิ่ม ยืนยันการสมัคร 10 มี.ค. 67:
298 61302
นอกเขต
เด็กชายภคพล  เอี่ยมอิ่ม ยืนยันการสมัคร 10 มี.ค. 67:
299 61303
นอกเขต
เด็กชายปริสุทธิ์  ช่ออบเชย ยืนยันการสมัคร 10 มี.ค. 67:
300 61304
ในเขต
เด็กชายกีระติ  นันทาภิวัฒน์สกุล ยืนยันการสมัคร 10 มี.ค. 67:
301 61305
ในเขต
เด็กชายวิสาร  หนูบ้านเกาะ ยืนยันการสมัคร 10 มี.ค. 67:
302 61306
นอกเขต
เด็กชายคัมภีรภัทร  แจ้งชุ่ม ยืนยันการสมัคร 10 มี.ค. 67:
303 61307
ในเขต
เด็กชายธนะเทพ  ทรพับ ยืนยันการสมัคร 10 มี.ค. 67:
304 61308
ในเขต
เด็กชายณัฐพัชร์  สุขป้อม ยืนยันการสมัคร 11 มี.ค. 67:
305 61309
นอกเขต
เด็กชายนนทพัทธ์  มณฑา ยืนยันการสมัคร 10 มี.ค. 67:
306 61310
นอกเขต
เด็กชายสกลสรภัค  ภุมรินทร์ ยืนยันการสมัคร 10 มี.ค. 67:
307 61311
นอกเขต
เด็กชายธนันชัย  ชัยณรงค์ ยืนยันการสมัคร 10 มี.ค. 67:
308 61312
นอกเขต
เด็กชายอานนท์  ชนะชัย ยืนยันการสมัคร 10 มี.ค. 67:
309 61313
ในเขต
เด็กชายวรงค์ยศ  กิตติคุณวัฒน์ ยืนยันการสมัคร 10 มี.ค. 67:
310 61314
ในเขต
เด็กชายชัยนันท์  พูลเกษร ยืนยันการสมัคร 12 มี.ค. 67:
311 61315
ในเขต
เด็กชายวรรธน์ดนย์  อักษร ยืนยันการสมัคร 10 มี.ค. 67:
312 61316
นอกเขต
เด็กชายธัชชัย  ยอดเพชร ยืนยันการสมัคร 11 มี.ค. 67:
313 61317
ในเขต
เด็กชายศตพล  ปิกรม ยืนยันการสมัคร 10 มี.ค. 67:
314 61318
นอกเขต
เด็กชายธีร์รัชชัย  ครุฑบึงพร้าว ยืนยันการสมัคร 10 มี.ค. 67:
315 61319
นอกเขต
เด็กชายฐิติภัทร  มีไผ่ขอ ยืนยันการสมัคร 10 มี.ค. 67:
316 61320
ในเขต
เด็กชายวีรวุฒิ  ใจโปร่ง ยืนยันการสมัคร 10 มี.ค. 67:
317 61321
นอกเขต
เด็กชายภัทรเกล้า  ฉายรังษี ยืนยันการสมัคร 10 มี.ค. 67:
318 61322
นอกเขต
เด็กชายณัฏฐนันท์   ศรีภิรมย์ ยืนยันการสมัคร 10 มี.ค. 67:
319 61323
ในเขต
เด็กชายกฤตชัย  พงษ์พานทอง ยืนยันการสมัคร 13 มี.ค. 67:
320 61324
นอกเขต
เด็กชายจิรเดช  กลิ่นแย้ม ยืนยันการสมัคร 10 มี.ค. 67:
321 61325
นอกเขต
เด็กชายอธิชคุณ  บุญเอี่ยม ยืนยันการสมัคร 12 มี.ค. 67:แก้ชื่อมารดาให้ถูกต้องด้วยค่ะ
322 61326
ในเขต
เด็กชายพิสิษฐ์  เสือเขียว ยืนยันการสมัคร 12 มี.ค. 67:
323 61327
นอกเขต
เด็กชายภูมิณภัทร์  หงษ์ทอง ยืนยันการสมัคร 10 มี.ค. 67:
324 61328
ในเขต
เด็กชายณัฐภัทร  นนทะภา ยืนยันการสมัคร 10 มี.ค. 67:
325 61329
นอกเขต
เด็กชายภาคิน  มีเทียม ยืนยันการสมัคร 10 มี.ค. 67:แนบสำเนาทะเบียนบ้านหน้าที่ระบุบ้านเลขที่ มาพร้อมหน้าที่เป็นชื่อนักเรียนด้วยค่ะ
326 61330
นอกเขต
เด็กชายนพดล  ศรีประยูร ยืนยันการสมัคร 10 มี.ค. 67:
327 61331
นอกเขต
เด็กชายกรวิชญ์  เจียงผู่ ยืนยันการสมัคร 10 มี.ค. 67:
328 61332
นอกเขต
เด็กชายธนกร  วิชณี ยืนยันการสมัคร 10 มี.ค. 67:
329 61333
นอกเขต
เด็กชายธนกฤต  วิชณี ยืนยันการสมัคร 10 มี.ค. 67:
330 61334
นอกเขต
เด็กชายปภังกร  อิ่มเมฆ ยืนยันการสมัคร 10 มี.ค. 67:
331 61335
นอกเขต
เด็กชายมิถุนา  ทองรอด ยืนยันการสมัคร 12 มี.ค. 67:
332 61336
นอกเขต
เด็กชายลภณวิช  เพ็งแช่ม ยืนยันการสมัคร 12 มี.ค. 67:
333 61337
นอกเขต
เด็กชายธนิษฐ์  เกตุกลิ่น ยืนยันการสมัคร 11 มี.ค. 67:
334 61338
นอกเขต
เด็กชายญาณกร  พิมพา ยืนยันการสมัคร 13 มี.ค. 67:
335 61339
ในเขต
เด็กชายธรา  ปรุงสุวรรณ์ ยืนยันการสมัคร 10 มี.ค. 67:
336 61340
นอกเขต
เด็กชายธนัชชัย  พ่วงท่าโก ยืนยันการสมัคร 10 มี.ค. 67:
337 61341
นอกเขต
เด็กชายสุทธินัน  เกตุแพร ยืนยันการสมัคร 11 มี.ค. 67:
338 61342
ในเขต
เด็กชายศุภวิชญ์  ดิสสานนท์ ยืนยันการสมัคร 12 มี.ค. 67:
339 61343
นอกเขต
เด็กชายณัฐพงศ์  จันทร์เกษร ยืนยันการสมัคร 10 มี.ค. 67:
340 61344
นอกเขต
เด็กชายขวัญชัย  จันทร์สีทอง ยืนยันการสมัคร 10 มี.ค. 67:
341 61345
นอกเขต
เด็กชายเอกธารา  บัวทอง ยืนยันการสมัคร 12 มี.ค. 67:
342 61346
นอกเขต
เด็กชายพุทธ​คุณ  พิลึก ยืนยันการสมัคร 12 มี.ค. 67:
343 61347
นอกเขต
เด็กชายวรัณธรณ์  เที่ยงธรรม ยืนยันการสมัคร 10 มี.ค. 67:
344 61348
นอกเขต
เด็กชายศิราวิชญ์  ทองทวี ยืนยันการสมัคร 10 มี.ค. 67:
345 61349
นอกเขต
เด็กชายปณิธาน  ธรรมวงษ์ ยืนยันการสมัคร 10 มี.ค. 67:
346 61350
ในเขต
เด็กชายธีรกุล  แก้วเหม ยืนยันการสมัคร 10 มี.ค. 67:
347 61351
นอกเขต
เด็กชายบรรณวัชร  ศรีภุมมา ยืนยันการสมัคร 11 มี.ค. 67:
348 61352
นอกเขต
เด็กชายพัชรพล  ถึงหมื่นไวย์ ยืนยันการสมัคร 11 มี.ค. 67:
349 61353
ในเขต
เด็กชายธีทัต  ใจชอบ ยืนยันการสมัคร 11 มี.ค. 67:
350 61354
นอกเขต
เด็กชายณัฐกัณฑ์  ทับแผลง ยืนยันการสมัคร 10 มี.ค. 67:
351 61355
นอกเขต
เด็กชายรัชตะ  ดอนขำไพร ยืนยันการสมัคร 10 มี.ค. 67:
352 61356
นอกเขต
เด็กชายวชิรวิชญ์  ด้วงฉุน ยืนยันการสมัคร 11 มี.ค. 67:
353 61357
ในเขต
เด็กชายกรกนก  แก้วสุวรรณ ยืนยันการสมัคร 10 มี.ค. 67:
354 61358
นอกเขต
เด็กชายณัฐพล  พิชชาพร ยืนยันการสมัคร 12 มี.ค. 67:
355 61359
นอกเขต
เด็กชายกรรภิรมย์  เลิศทหาร ยืนยันการสมัคร 12 มี.ค. 67:
356 61360
นอกเขต
เด็กชายกฤษณัฏฐ์  ธนพัฒน์นนทชัย ยืนยันการสมัคร 10 มี.ค. 67:
357 61361
ในเขต
เด็กชายวิชชากร  อยู่คำ ยืนยันการสมัคร 10 มี.ค. 67:
358 61362
ในเขต
เด็กชายปัณณวัชร์  ศิระวัชราพัชญ์ ยืนยันการสมัคร 10 มี.ค. 67:
359 61363
นอกเขต
เด็กชายธนกฤต  สีดา ยืนยันการสมัคร 12 มี.ค. 67:แนบสำเนาทะเบียนบ้านหน้าที่มีเลขที่บ้าน มาพร้อมหน้าที่มีชื่อนักเรียนมาด้วยค่ะ
360 61364
นอกเขต
เด็กชายณัฐชนน  พรมสา ยืนยันการสมัคร 11 มี.ค. 67:
361 61365
ในเขต
เด็กชายสุวพิชญ์  บางปา ยืนยันการสมัคร 10 มี.ค. 67:
362 61366
นอกเขต
เด็กชายกฤตธัช  สุดแสง ยืนยันการสมัคร 12 มี.ค. 67:
363 61369
นอกเขต
เด็กชายปรินทร์  ปิ่นสกุล ยืนยันการสมัคร 12 มี.ค. 67:
364 61370
ในเขต
เด็กชายจักรภัทร  หัวสี ยืนยันการสมัคร 11 มี.ค. 67:
365 61371
นอกเขต
เด็กชายรัชกฤช  ปิ่นทอง ยืนยันการสมัคร 11 มี.ค. 67:
366 61372
ในเขต
เด็กชายอชิระ  รัตนวราหะ ยืนยันการสมัคร 11 มี.ค. 67:
367 61373
นอกเขต
เด็กชายวรภัทร  เสวิสิทธิ์ ยืนยันการสมัคร 11 มี.ค. 67:
368 61374
ในเขต
เด็กชายณัฐธเดชน์  แสนสุข ยืนยันการสมัคร 11 มี.ค. 67:
369 61375
นอกเขต
เด็กชายศุภกฤต  เพิ่มทวี ยืนยันการสมัคร 11 มี.ค. 67:
370 61376
ในเขต
เด็กชายวีรพัชร์  รสดี ยืนยันการสมัคร 11 มี.ค. 67:กรอกเลขบัตรประชาชนนักเรียนผิดค่ะ
371 61377
นอกเขต
เด็กชายวิชชากร  ดีมี ยืนยันการสมัคร 11 มี.ค. 67:
372 61378
นอกเขต
เด็กชายจิรภัทร  จันทะโน ยืนยันการสมัคร 11 มี.ค. 67:
373 61380
นอกเขต
เด็กชายบารมี  คงถาวร ยืนยันการสมัคร 11 มี.ค. 67:
374 61381
นอกเขต
เด็กชายกองทัพ  คำสุกใส ยืนยันการสมัคร 11 มี.ค. 67:
375 61382
ในเขต
เด็กชายปัณณทัต  ม่วงเก่า ยืนยันการสมัคร 13 มี.ค. 67:
376 61383
นอกเขต
เด็กชายกฤชณัฎฐ์  แก้วตา ยืนยันการสมัคร 11 มี.ค. 67:
377 61384
นอกเขต
เด็กชายพงศ์เดชิษฐ์  วงศ์วนารัตน์ ยืนยันการสมัคร 11 มี.ค. 67:
378 61385
นอกเขต
เด็กชายธนาดุล  คุณคำ ยืนยันการสมัคร 11 มี.ค. 67:
379 61386
ในเขต
เด็กชายชวณัฐ   ไทยทอง ยืนยันการสมัคร 11 มี.ค. 67:
380 61387
นอกเขต
เด็กชายณัฐวรรธน์  แจ่มภู่ ยืนยันการสมัคร 13 มี.ค. 67:
381 61388
ในเขต
เด็กชายจิรายุ  แป้นน้อย ยืนยันการสมัคร 13 มี.ค. 67:
382 61389
นอกเขต
เด็กชายวัชรพล  เหล่าทา ยืนยันการสมัคร 12 มี.ค. 67:
383 61390
ในเขต
เด็กชายปรภัทร  วรวงศ์ชัยกุล ยืนยันการสมัคร 11 มี.ค. 67:
384 61391
นอกเขต
เด็กชายนิพิฐพนธ์  เกิดแพ ยืนยันการสมัคร 12 มี.ค. 67:
385 61392
นอกเขต
เด็กชายนฤภัส  ธนวิจิตรากุล ยืนยันการสมัคร 11 มี.ค. 67:
386 61393
นอกเขต
เด็กชายพลวรรธน์  ปทุมพันธ์ ยืนยันการสมัคร 11 มี.ค. 67:
387 61394
นอกเขต
เด็กชายพันฤทธิ์  เอี่ยมสมบูรณ์ ยืนยันการสมัคร 11 มี.ค. 67:
388 61395
นอกเขต
เด็กชายธนิชย์ภูมิ   กล่อมแฟง ยืนยันการสมัคร 12 มี.ค. 67:
389 61396
ในเขต
เด็กชายนพรัตน์  จันทร์วงค์ ยืนยันการสมัคร 12 มี.ค. 67:
390 61397
ในเขต
เด็กชายพิษณุพงษ์  หาญพยัคฆ์ ยืนยันการสมัคร 11 มี.ค. 67:
391 61398
ในเขต
เด็กชายคฑาวุธ  รุ่งแจ้ง ยืนยันการสมัคร 13 มี.ค. 67:
392 61399
นอกเขต
เด็กชายภัทรดนัย  โตษยานนท์ ยืนยันการสมัคร 12 มี.ค. 67:
393 61400
นอกเขต
เด็กชายกันต์ณภัทร  สิงห์เรือง ยืนยันการสมัคร 11 มี.ค. 67:
394 61401
นอกเขต
เด็กชายภาณุศิษฏ์  หลวงอินทร์ ยืนยันการสมัคร 11 มี.ค. 67:กรุณากรอกชื่อจริงของนักเรียนให้ถูกต้องด้วยค่ะ
395 61402
นอกเขต
เด็กชายวัชรากร  พุ่มคำ ยืนยันการสมัคร 11 มี.ค. 67:
396 61403
ในเขต
เด็กชายภูพิชิต  สนุ่นดี ยืนยันการสมัคร 11 มี.ค. 67:
397 61404
นอกเขต
เด็กชายชาญณรงค์  วัฒนาจิระกุล ยืนยันการสมัคร 13 มี.ค. 67:
398 61405
นอกเขต
เด็กชายศุภณัฐ  คงราช ยืนยันการสมัคร 12 มี.ค. 67:
399 61406
นอกเขต
เด็กชายปรวัฒน์  คำมี ยืนยันการสมัคร 13 มี.ค. 67:
400 61407
นอกเขต
เด็กชายกัณตภณ  คารศรี ยืนยันการสมัคร 12 มี.ค. 67:
401 61408
ในเขต
เด็กชายธณัณท์กรณ์  แสนนิทา ยืนยันการสมัคร 12 มี.ค. 67:
402 61409
ในเขต
เด็กชายธนภัทร  หม่นมั่น ยืนยันการสมัคร 13 มี.ค. 67:
403 61410
นอกเขต
เด็กชายยศภัทร  ทิพย์อุดม ยืนยันการสมัคร 12 มี.ค. 67:
404 61411
ในเขต
เด็กชายไกรวิชญ์  อินทเกตุ ยืนยันการสมัคร 12 มี.ค. 67:
405 61412
ในเขต
เด็กชายธนวรรธน์  สกลรัตน์ ยืนยันการสมัคร 13 มี.ค. 67:
406 61413
นอกเขต
เด็กชายเอกภวิษย์  บุญมี ยืนยันการสมัคร 12 มี.ค. 67:
407 61414
นอกเขต
เด็กชายวรวุฒิ  คล้ายทอง ยืนยันการสมัคร 12 มี.ค. 67:กรอกชื่อมารดาให้ถูกต้องด้วยค่ะ
408 61415
นอกเขต
เด็กชายกษิดิ์คณิน  กลีบปาน ยืนยันการสมัคร 12 มี.ค. 67:
409 61416
นอกเขต
เด็กชายคณาธิป  คำภีร์ ยืนยันการสมัคร 13 มี.ค. 67:
410 61417
นอกเขต
เด็กชายณัชพล  เนียมชาวนา ยืนยันการสมัคร 12 มี.ค. 67:
411 61418
ในเขต
เด็กชายปุณณภพ  ดาศักดิ์ ยืนยันการสมัคร 12 มี.ค. 67:
412 61419
ในเขต
เด็กชายก้องภพ  ภู่สวัสดิ์ ยืนยันการสมัคร 12 มี.ค. 67:
413 61420
นอกเขต
เด็กชายพรหมพิพัฒน์  มั่งมี ยืนยันการสมัคร 12 มี.ค. 67:
414 61421
นอกเขต
เด็กชายติณณภพ  ถาวะโร ยืนยันการสมัคร 12 มี.ค. 67:
415 61422
นอกเขต
เด็กชายณัฐกฤตณ์  บุญเขตต์ ยืนยันการสมัคร 12 มี.ค. 67:
416 61423
นอกเขต
เด็กชายปัณณวิชญ์  คำดี ยืนยันการสมัคร 12 มี.ค. 67:
417 61424
นอกเขต
เด็กชายทัศน์วรพล  รัชตาธารากาญจน์ ยืนยันการสมัคร 13 มี.ค. 67:
418 61426
นอกเขต
เด็กชายภีมากร  กำจัดภัย ยืนยันการสมัคร 13 มี.ค. 67:
419 61427
นอกเขต
เด็กชายธนโชติ  มีแก้ว ยืนยันการสมัคร 12 มี.ค. 67:
420 61428
นอกเขต
เด็กชายภรัณยู  ส้มทอง ยืนยันการสมัคร 13 มี.ค. 67:
421 61429
นอกเขต
เด็กชายอาทิตย์  ปานประสิทธิ์ ยืนยันการสมัคร 12 มี.ค. 67:
422 61430
ในเขต
เด็กชายกฤษฎา  เพชรบัวศักดิ์ ยืนยันการสมัคร 12 มี.ค. 67:
423 61431
ในเขต
เด็กชายชนาเมธ  พวงเปีย ยืนยันการสมัคร 13 มี.ค. 67:
424 61432
นอกเขต
เด็กชายธนวัฒน์  แก้วพรม ยืนยันการสมัคร 13 มี.ค. 67:
425 61433
นอกเขต
เด็กชายภายุพล  มากพิน ยืนยันการสมัคร 13 มี.ค. 67:
426 61434
นอกเขต
เด็กชายแทนคุณ  พวงรัตน์ ยืนยันการสมัคร 13 มี.ค. 67:
427 61435
นอกเขต
เด็กชายธนเสฏฐ์  เล่าทรัพย์ ยืนยันการสมัคร 13 มี.ค. 67:
428 61436
ในเขต
เด็กชายปวิตร  ศรีบัว ยืนยันการสมัคร 13 มี.ค. 67:
429 61437
นอกเขต
เด็กชายธรรมคุณ  สามิภักดิ์ ยืนยันการสมัคร 13 มี.ค. 67:
430 61438
นอกเขต
เด็กชายพงศ์พัทธ์  วงษ์วะดี ยืนยันการสมัคร 13 มี.ค. 67:
431 61439
นอกเขต
เด็กชายชินวัตร  จันทรา ยืนยันการสมัคร 13 มี.ค. 67:
432 61999
ในเขต
เด็กชายพิทยา  สถาพร รอตรวจสอบ :

หน้าที่ จากทั้งหมด 1 หน้า รวมข้อมูลทั้งหมด 432เรคอร์ด