ตรวจสอบสถานะการรับสมัครเรียน
มัธยมศึกษาปีที่ 1 ห้องเรียนพิเศษ โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม
ลำดับ เลขที่สมัคร ชื่อ-สกุล สถานะ วันตรวจสอบ/หมายเหตุ
1 100001
เด็กชายภัทรชนน  ตรุษะ ยืนยันการสมัคร 13 ก.พ. 67:
2 100002
เด็กหญิงณัฎฐณิชา  สว่าง ยืนยันการสมัคร 13 ก.พ. 67:
3 100003
   รอตรวจสอบ :
4 100004
เด็กชายปัณณวัชร์  ศิระวัชราพัชญ์ ยืนยันการสมัคร 11 ก.พ. 67:
5 100005
เด็กชายพิชิต  โพธิ์ศรี ยืนยันการสมัคร 12 ก.พ. 67:
6 100006
เด็กชายสรวิชญ์  แตงใหญ่ ยืนยันการสมัคร 11 ก.พ. 67:
7 100007
เด็กชายปัณณวิชญ์  บัวเทศ ยืนยันการสมัคร 13 ก.พ. 67:แนบบัตรประชาชน และ ผลการเรียน และ Upload ด้วยนะคะ
8 100008
เด็กชายชาญศิริ  นวลจีน ยืนยันการสมัคร 11 ก.พ. 67:
9 100009
เด็กชายสุทธิพงษ์  เสลาฤทธิ์ ยืนยันการสมัคร 14 ก.พ. 67:
10 100010
เด็กชายศรันภัทธ์  อ่วมแจ้ง ยืนยันการสมัคร 13 ก.พ. 67:แนบบัตรประชาชน และ ผลการเรียน กด upload ด้วยนะคะ
11 100011
เด็กชายกิตติภพ  เลี่ยมพิพัฒน์ ยืนยันการสมัคร 12 ก.พ. 67:แนบบัตรประชาชน และผลการเรียน
12 100012
เด็กชายอเสขะ  ส่งศรี ยืนยันการสมัคร 12 ก.พ. 67:
13 100013
เด็กหญิงกัญญ์ภัคญา  เต๋มา ยืนยันการสมัคร 13 ก.พ. 67:
14 100014
เด็กชายกฤชณัฏฐ์  มานักฆ้อง ยืนยันการสมัคร 12 ก.พ. 67:
15 100015
เด็กชายภูรินทร์  สุขเกิด ยืนยันการสมัคร 11 ก.พ. 67:
16 100016
เด็กชายณัฐภูมิ  สว่างวงศ์ ยืนยันการสมัคร 13 ก.พ. 67:
17 100017
เด็กชายกิจพัฒน์  บัวแย้ม ยืนยันการสมัคร 14 ก.พ. 67:
18 100018
เด็กชายปพนธีร์  อังศุพงศ์พันธุ์ ยืนยันการสมัคร 10 ก.พ. 67:
19 100019
เด็กชายณปกรณ์พัฒน์   จินดานุรักษ์ ยืนยันการสมัคร 12 ก.พ. 67:
20 100020
เด็กชายชิษณุพงศ์  บุญกาญจน์ ยืนยันการสมัคร 13 ก.พ. 67:
21 100021
   รอตรวจสอบ :
22 100022
เด็กชายณฐพงศ์  แสงอรุณ ยืนยันการสมัคร 10 ก.พ. 67:
23 100023
เด็กชายชิติพัทธ์  หอมสอาด ยืนยันการสมัคร 10 ก.พ. 67:
24 100024
เด็กชายณัฐพัชร์  สายะพันธ์ ยืนยันการสมัคร 10 ก.พ. 67:
25 100025
เด็กชายกฤตานนท์  ปรีชา ยืนยันการสมัคร 13 ก.พ. 67:
26 100026
   รอตรวจสอบ :
27 100027
เด็กชายภูมิพงศ์  ถือมั่น ยืนยันการสมัคร 14 ก.พ. 67:แนบหลักฐานบัตรประชาชนนักเรียนและใบรับรองผลการเรียนด้วยค่ะ
28 100028
   รอตรวจสอบ :
29 100029
   รอตรวจสอบ :
30 100030
เด็กชายปรเมธี  เกษรคุปต์ ยืนยันการสมัคร 12 ก.พ. 67:
31 100031
เด็กชายฉัตรไพบูลย์  ศรีน้อย ยืนยันการสมัคร 12 ก.พ. 67:แนบผลการเรียน
32 100032
   รอตรวจสอบ :
33 100033
   รอตรวจสอบ :
34 100034
เด็กชายปุญญพัฒน์  ตราชื่นต้อง ยืนยันการสมัคร 12 ก.พ. 67:แนบสำเนาบัตรประชาชน และผลการเรียนด้วยค่ะ
35 100035
เด็กชายพรสิรภพ  ทำบุญ ยืนยันการสมัคร 12 ก.พ. 67:
36 100036
เด็กชายธนวรรธน์  กวีวัฒนกร ยืนยันการสมัคร 12 ก.พ. 67:
37 100037
เด็กชายกรรณภัทร  สีหาโคตร ยืนยันการสมัคร 12 ก.พ. 67:
38 100038
เด็กชายปุณณวิช  ทัดเที่ยง ยืนยันการสมัคร 12 ก.พ. 67:วันเกิดผิด
39 100039
   รอตรวจสอบ :
40 100040
เด็กชายวรดร  กาญจน์ศิริ ยืนยันการสมัคร 12 ก.พ. 67:
41 100041
เด็กชายภาคิน  เส็งหะพันธ์ ยืนยันการสมัคร 12 ก.พ. 67:
42 100042
เด็กชายวรกันต์  บุญรอด ยืนยันการสมัคร 11 ก.พ. 67:
43 100043
เด็กชายณัฐพัชร์  พรหมเมือง ยืนยันการสมัคร 12 ก.พ. 67:
44 100044
เด็กชายอิทธิฐพงศ์  ราชรองเรือง ยืนยันการสมัคร 12 ก.พ. 67:
45 100045
เด็กชายกรวีร์  วงษ์มิตร ยืนยันการสมัคร 12 ก.พ. 67:
46 100046
   รอตรวจสอบ :
47 100047
เด็กหญิงชนาภัทร  สุขเมือง ยืนยันการสมัคร 11 ก.พ. 67:
48 100048
   รอตรวจสอบ :
49 100049
เด็กชายขจรเกียรติ  ไชยประสิทธิ์ ยืนยันการสมัคร 12 ก.พ. 67:
50 100050
เด็กหญิงนิชชภัทร  สับสงค์ ยืนยันการสมัคร 12 ก.พ. 67:แนบสำเนาบัตรประชาชน และผลการเรียนด้วยค่ะ
51 100051
เด็กชายธนกร  แก้วมณี ยืนยันการสมัคร 12 ก.พ. 67:เลขบัตรประชาชนผิด
52 100052
เด็กชายกิตติภูมิ  กิตติภูมิชัย ยืนยันการสมัคร 12 ก.พ. 67:แนบบัตรประชาชน และ ผลการเรียน
53 100053
เด็กชายภัทรกวินทร์  จันทร์เครือญาติ ยืนยันการสมัคร 12 ก.พ. 67:แนบบัตรประชาชน และ ผลการเรียน
54 100054
เด็กชายธฤต  ธนะพงษ์เดช ยืนยันการสมัคร 12 ก.พ. 67:
55 100055
เด็กหญิงทิพย์ธารา  อินทับ ยืนยันการสมัคร 12 ก.พ. 67:
56 100056
เด็กชายณฐกฤต  มะโนรา ยืนยันการสมัคร 13 ก.พ. 67:
57 100057
เด็กชายรตน  ประชาเกษม ยืนยันการสมัคร 12 ก.พ. 67:
58 100058
เด็กชายพชร  เวียงคำ ยืนยันการสมัคร 13 ก.พ. 67:
59 100059
เด็กชายนิธิวัชร์  เบาใจ ยืนยันการสมัคร 11 ก.พ. 67:
60 100060
เด็กชายศาสตรานันท์  ปรอดยาม ยืนยันการสมัคร 14 ก.พ. 67:
61 100061
เด็กชายเมฆา  เมฆาสิงหรักษ์ ยืนยันการสมัคร 13 ก.พ. 67:
62 100062
เด็กชายฮิวโก้  พรรณรัตน์กิตติ ยืนยันการสมัคร 13 ก.พ. 67:
63 100063
เด็กหญิงพรภัทรนันท์  เพ็งสลุด ยืนยันการสมัคร 13 ก.พ. 67:
64 100064
เด็กชายจุมพล  พันธุ์สุข ยืนยันการสมัคร 13 ก.พ. 67:
65 100065
   รอตรวจสอบ :
66 100066
เด็กชายภูผา  อินทร์หนู ยืนยันการสมัคร 13 ก.พ. 67:
67 100067
เด็กชายบารมี  มิ่งเมืองไทย ยืนยันการสมัคร 13 ก.พ. 67:
68 100068
เด็กชายพชร  ทองน้อย ยืนยันการสมัคร 13 ก.พ. 67:
69 100069
   รอตรวจสอบ :
70 100070
   รอตรวจสอบ :
71 100071
เด็กชายวริทธิ์นันท์  สีอูด ยืนยันการสมัคร 11 ก.พ. 67:
72 100072
เด็กชายคุณากร  ชัยพันธุ์ ยืนยันการสมัคร 13 ก.พ. 67:
73 100073
เด็กชายธนภูมิ  มีลักษณ์ ยืนยันการสมัคร 12 ก.พ. 67:
74 100074
เด็กหญิงภัทรปภา  จันทร์ลภ ยืนยันการสมัคร 12 ก.พ. 67:
75 100075
เด็กชายสัณหณัฐ  มิตรชื่น ยืนยันการสมัคร 11 ก.พ. 67:
76 100076
เด็กหญิงพัชราภรณ์  มาชาวป่า ยืนยันการสมัคร 13 ก.พ. 67:
77 100077
เด็กชายธีระเดช  ดีเทียน ยืนยันการสมัคร 12 ก.พ. 67:
78 100078
เด็กชายเตโชดม  โอกาศ ยืนยันการสมัคร 11 ก.พ. 67:
79 100079
เด็กชายปฐพี  ทัพภวิมล ยืนยันการสมัคร 13 ก.พ. 67:แนบบัตรประชาชน และ ผลการเรียน
80 100080
เด็กชายพิชญศุทธิ์  พรมทอง ยืนยันการสมัคร 11 ก.พ. 67:
81 100081
เด็กหญิงพลอยไพลิน  ฤทธิรอน ยืนยันการสมัคร 12 ก.พ. 67:
82 100082
เด็กชายธนกฤต  ศรีสุวรรณ ยืนยันการสมัคร 12 ก.พ. 67:
83 100083
เด็กชายวัชรพงศ  คำชาวนา ยืนยันการสมัคร 13 ก.พ. 67:
84 100084
เด็กชายพชรพล  ราชเมืองมูล ยืนยันการสมัคร 11 ก.พ. 67:
85 100085
เด็กชายปัณณรุจน์  ธีระธนินท์ฉัตร ยืนยันการสมัคร 11 ก.พ. 67:
86 100086
เด็กชายกฤษณกันต์  แก้วกำพร้า ยืนยันการสมัคร 12 ก.พ. 67:
87 100087
เด็กชายศรัณยู  อ้นแก้ว ยืนยันการสมัคร 12 ก.พ. 67:แนบบัตรประชาชน และ ผลการเรียน
88 100088
เด็กหญิงภควรรณ  ปานเกิด ยืนยันการสมัคร 13 ก.พ. 67:
89 100089
เด็กชายธนเดช  ประหลาดเนตร ยืนยันการสมัคร 11 ก.พ. 67:
90 100090
เด็กชายกันตภณ  สายสิน ยืนยันการสมัคร 13 ก.พ. 67:แนบบัตรประชาชน และ ผลการเรียน
91 100091
เด็กชายปรภัทร  เกษมศิลป์ ยืนยันการสมัคร 12 ก.พ. 67:
92 100092
เด็กชายอนาวินน์  เกรียงศักดิ์ศรี ยืนยันการสมัคร 12 ก.พ. 67:แนบบัตรประชาชน และ ผลการเรียน
93 100093
เด็กชายภูมิเกียรติ  นฤภัย ยืนยันการสมัคร 13 ก.พ. 67:แนบสำเนาบัตรประชาชน และสำเนาผลการเรียนด้วยค่ะ
94 100094
เด็กชายอนวัช  ศรีสุข ยืนยันการสมัคร 13 ก.พ. 67:
95 100095
เด็กชายศุภธเนสร์  ผาดนรินทร์ ยืนยันการสมัคร 13 ก.พ. 67:
96 100096
เด็กชายกรภัทร  จันทรา ยืนยันการสมัคร 10 ก.พ. 67:
97 100097
เด็กหญิงณัชริญา  พรมพิราม ยืนยันการสมัคร 13 ก.พ. 67:แนบบัตรประชาชน และ ผลการเรียน
98 100098
เด็กชายโสภณ  คำเอี่ยม ยืนยันการสมัคร 12 ก.พ. 67:
99 100099
เด็กชายวิชญะ  อินทรจิตต์ ยืนยันการสมัคร 13 ก.พ. 67:
100 100100
เด็กชายสิทธิกร  เกตุมณี ยืนยันการสมัคร 13 ก.พ. 67:แนบบัตรประชาชน และ ผลการเรียน กดอัพโหลดไฟล์ด้วยค่ะ
101 100101
เด็กชายคณาธิป  โฆษิตานันท์ ยืนยันการสมัคร 12 ก.พ. 67:
102 100102
เด็กชายธนันท์ชัย  กลิ่นทอง ยืนยันการสมัคร 11 ก.พ. 67:
103 100103
เด็กชายณัฐพล  บัวอ่อน ยืนยันการสมัคร 13 ก.พ. 67:
104 100104
เด็กชายชนัตถ์  จงสมบุญทิภากร ยืนยันการสมัคร 13 ก.พ. 67:
105 100105
เด็กชายภานุพงษ์  สุขขวัญ ยืนยันการสมัคร 13 ก.พ. 67:
106 100106
เด็กชายธนิชย์ภูมิ  กล่อมแฟง ยืนยันการสมัคร 11 ก.พ. 67:
107 100107
เด็กชายธนกฤต  บัวอำไพ ยืนยันการสมัคร 13 ก.พ. 67:
108 100108
เด็กชายนนทพัฒน์  ไพผดุง ยืนยันการสมัคร 13 ก.พ. 67:
109 100109
เด็กชายชยุต  ฉิมหัวร้อง ยืนยันการสมัคร 13 ก.พ. 67:
110 100110
เด็กชายนันทพิพัฒน์  หอมอ่อน ยืนยันการสมัคร 14 ก.พ. 67:
111 100111
เด็กชายเธียรรัตน์ชวดล  จันทร์ทร ยืนยันการสมัคร 11 ก.พ. 67:
112 100112
เด็กชายเธียรทัศน์ธนเดช  จันทร์ทร ยืนยันการสมัคร 11 ก.พ. 67:
113 100113
เด็กชายจิรวัฒน์  เรืองมี ยืนยันการสมัคร 11 ก.พ. 67:
114 100114
เด็กชายนิทิ  สนั่นวรกุล ยืนยันการสมัคร 11 ก.พ. 67:
115 100115
เด็กชายวราวิชญ์  ญาณวิจิตร ยืนยันการสมัคร 11 ก.พ. 67:
116 100116
เด็กชายณปนต  ทับทิม ยืนยันการสมัคร 13 ก.พ. 67:แนบบัตรประชาชน และ ผลการเรียน
117 100117
เด็กชายบุณยกร  อ่วมคุ้ม ยืนยันการสมัคร 10 ก.พ. 67:
118 100118
เด็กชายศุภวิชญ์  ชูไว ยืนยันการสมัคร 11 ก.พ. 67:
119 100119
   รอตรวจสอบ :
120 100120
เด็กหญิงอริศรา  เเสงศิริ ยืนยันการสมัคร 13 ก.พ. 67:
121 100121
เด็กหญิงพิชญา  บุญศรี ยืนยันการสมัคร 11 ก.พ. 67:
122 100122
   รอตรวจสอบ :
123 100123
เด็กชายธนรัตน์  บุญสุวรรณโณ ยืนยันการสมัคร 12 ก.พ. 67:
124 100124
เด็กชายณัฐชนน  ช่างพินิจ ยืนยันการสมัคร 11 ก.พ. 67:
125 100125
เด็กหญิงศศินา  จันทร์แก้ว ยืนยันการสมัคร 11 ก.พ. 67:
126 100126
เด็กชายกฤตภาส  ฤทธิวรรธน์ ยืนยันการสมัคร 11 ก.พ. 67:
127 100127
เด็กชายธนภัทร  สิงห์แรง ยืนยันการสมัคร 12 ก.พ. 67:มึคุณสมบัติเลือกได้เฉพาะแผนภาษาจีน กรุณาแก้ไขข้อมูลด้วยนะคะ
128 100128
เด็กชายภัคสิษฐ์  อัศวนันทฉัตร์ ยืนยันการสมัคร 12 ก.พ. 67:
129 100129
เด็กชายณภัทร  พิทักษ์รัตนพงษ์ ยืนยันการสมัคร 10 ก.พ. 67:
130 100130
เด็กหญิงปาณิสรา  อินต๊ะวงศ์ ยืนยันการสมัคร 13 ก.พ. 67:
131 100131
   รอตรวจสอบ :
132 100132
เด็กชายวรงค์ทิตต์  หุยากรณ์ ยืนยันการสมัคร 11 ก.พ. 67:
133 100133
เด็กชายศุภกร  กลิ่นระรื่น ยืนยันการสมัคร 14 ก.พ. 67:แนบบัตรประชาชน และผลการเรียน กด upload ด้วยนะคะ
134 100134
เด็กชายคณพศ  พุ่มทอง ยืนยันการสมัคร 12 ก.พ. 67:
135 100135
   รอตรวจสอบ :
136 100136
   รอตรวจสอบ :
137 100137
เด็กชายชัจจ์ชนพันธ์  เมืองผาง ยืนยันการสมัคร 14 ก.พ. 67:
138 100138
   รอตรวจสอบ :
139 100139
เด็กชายธนพล  ทนันชัย ยืนยันการสมัคร 14 ก.พ. 67:แนบบัตรประชาชน และ ผลการเรียน
140 100140
เด็กชายณัฐพากย์  อัครกมลวรชัย ยืนยันการสมัคร 12 ก.พ. 67:แนบบัตรประชาชน และ ผลการเรียน
141 100141
เด็กชายรังสรรค์  ทองดี ยืนยันการสมัคร 12 ก.พ. 67:
142 100142
เด็กชายสิตทวัฒต์  อู่ไทย ยืนยันการสมัคร 12 ก.พ. 67:
143 100143
เด็กชายภานุเมศวร์  มุกดามาศ ยืนยันการสมัคร 13 ก.พ. 67:แนบบัตรประชาชน และ ผลการเรียน
144 100144
เด็กชายวสุ  กาวกาย ยืนยันการสมัคร 14 ก.พ. 67:
145 100145
เด็กชายธนภัทร  ทองเทียน ยืนยันการสมัคร 12 ก.พ. 67:แนบบัตรประชาชน และ ผลการเรียน
146 100146
เด็กชายปองภพ  คุ้มยิ้ม ยืนยันการสมัคร 11 ก.พ. 67:
147 100147
เด็กหญิงกัญชิสา  ฉิมเเย้ม ยืนยันการสมัคร 14 ก.พ. 67:แนบผลการเรียนให้ชัดเจนด้วยค่ะ
148 100148
เด็กชายชลธี  แสงสุวรรณ ยืนยันการสมัคร 12 ก.พ. 67:
149 100149
เด็กหญิงกาญจน์เกล้า  แสงนาค ยืนยันการสมัคร 13 ก.พ. 67:แนบบัตรประชาชน และ ผลการเรียน และกด upload ด้วยนะคะ
150 100150
เด็กชายนพฤกษ์  แตงเรือง ยืนยันการสมัคร 12 ก.พ. 67:แนบบัตรประชาชน และ ผลการเรียน
151 100151
เด็กชายพิรัตน์  แซ่ลิ้ม ยืนยันการสมัคร 11 ก.พ. 67:แนบบัตรประชาชน และผลการเรียน
152 100152
เด็กชายพูรัตน์  แซ่ลิ้ม ยืนยันการสมัคร 11 ก.พ. 67:แนบบัตรประชาชน และผลการเรียน
153 100153
   รอตรวจสอบ :
154 100154
เด็กชายกุลชวาล  สุดแสง ยืนยันการสมัคร 11 ก.พ. 67:
155 100155
เด็กชายธีร์ลัทธ์  ไม้ประดิษฐ์ ยืนยันการสมัคร 11 ก.พ. 67:
156 100156
เด็กชายภูมิสิษฐ์  เกตุนิล ยืนยันการสมัคร 11 ก.พ. 67:แนบบัตรประชาชน และผลการเรียน และกดอัพโหลดด้วยค่ะ
157 100157
เด็กชายแทนคุณ  เพชรจรุงพร ยืนยันการสมัคร 11 ก.พ. 67:
158 100158
เด็กชายสิรวิชญ์  จันทร์สุข ยืนยันการสมัคร 10 ก.พ. 67:
159 100159
เด็กชายอังกูร  สุขแท้ ยืนยันการสมัคร 13 ก.พ. 67:
160 100160
เด็กชายญาณวุฒิ  ชำนาญผา ยืนยันการสมัคร 12 ก.พ. 67:แนบมาทั้ง ป.4 และ ป.5 ค่ะ
161 100161
เด็กชายศิวาการ  แดงน้อย ยืนยันการสมัคร 12 ก.พ. 67:แนบบัตรประชาชน และ ผลการเรียน
162 100162
เด็กหญิงบุญสิตา  สืบสายอ่อน ยืนยันการสมัคร 13 ก.พ. 67:กรอกเลขบัตรประชาชนไม่ถูกต้องค่ะ
163 100163
เด็กชายวุฒิชัย  เถาวันวงศ์ ยืนยันการสมัคร 13 ก.พ. 67:แนบสำเนาบัตรประชาชน และสำเนาผลการเรียนด้วยค่ะ
164 100164
เด็กชายกิตติคม  สามงามแก้ว ยืนยันการสมัคร 13 ก.พ. 67:แนบบัตรประชาชน และ ผลการเรียน
165 100165
เด็กชายธีรวีร์  สีอ่อน ยืนยันการสมัคร 11 ก.พ. 67:
166 100166
เด็กหญิงชีวาพร  ใจขันธ์ ยืนยันการสมัคร 13 ก.พ. 67:
167 100167
เด็กชายธนกฤต  กลมพุก ยืนยันการสมัคร 14 ก.พ. 67:
168 100168
เด็กชายพีรวิชญ์  แสงอุไร ยืนยันการสมัคร 13 ก.พ. 67:
169 100169
เด็กชายพร้อมรบ  สังข์เที่ยง ยืนยันการสมัคร 14 ก.พ. 67:แนบบัตรประชาชน และ ผลการเรียน
170 100170
เด็กหญิงณิตานันธ์  โพธิ์เงิน ยืนยันการสมัคร 10 ก.พ. 67:
171 100171
เด็กชายกิตติภพ  ยาสมุทร ยืนยันการสมัคร 10 ก.พ. 67:
172 100172
เด็กชายรัฐพล  บุญชื่น ยืนยันการสมัคร 12 ก.พ. 67:
173 100173
เด็กหญิงปิยณัฐธิดา  จันทบุรี ยืนยันการสมัคร 12 ก.พ. 67:แนบบัตรประชาชน และ ผลการเรียน
174 100174
เด็กชายกฤษเกล้า  บุตรบูรณ์ ยืนยันการสมัคร 13 ก.พ. 67:แนบบัตรประชาชน และ ผลการเรียน
175 100175
เด็กชายณัฏฐ์  นุกูลเจริญลาภ ยืนยันการสมัคร 14 ก.พ. 67:
176 100176
เด็กชายจินตการ  โพนทอง ยืนยันการสมัคร 11 ก.พ. 67:
177 100177
เด็กชายกติณห์ณโชติ  สุโรพันธ์ ยืนยันการสมัคร 11 ก.พ. 67:
178 100178
เด็กชายณัฏฐพัชร  เจริญรัตน์ ยืนยันการสมัคร 13 ก.พ. 67:
179 100179
เด็กชายมรุเดช  เหมฤดี ยืนยันการสมัคร 11 ก.พ. 67:
180 100180
เด็กชายศรัณย์กร  ศรีพยัคฆ์ ยืนยันการสมัคร 11 ก.พ. 67:
181 100181
เด็กชายสิรวิชญ์  พฤกษะวัน ยืนยันการสมัคร 11 ก.พ. 67:
182 100182
   รอตรวจสอบ :
183 100183
เด็กชายสกลสรภัค  ภุมรินทร์ ยืนยันการสมัคร 12 ก.พ. 67:แนบบัตรประชาชน และ ผลการเรียน
184 100184
เด็กหญิงเกสรา  ขำยิ่งเกิด ยืนยันการสมัคร 14 ก.พ. 67:
185 100185
เด็กชายภูตะวัน  มุกดาอ่อน ยืนยันการสมัคร 13 ก.พ. 67:แนบสำเนาบัตรประชาชน และสำเนาผลการเรียน และ กด upload ด้วยนะคะ
186 100186
เด็กชายปัณณวัฒน์  เกตุทิม ยืนยันการสมัคร 13 ก.พ. 67:
187 100187
   รอตรวจสอบ :
188 100188
เด็กชายกรภัทร์  ช่วยแก้ว ยืนยันการสมัคร 11 ก.พ. 67:
189 100189
เด็กชายภควุฒิ  ฉัตรพันธ์ ยืนยันการสมัคร 13 ก.พ. 67:
190 100190
เด็กชายกนกรัชต์  บุญเย็น ยืนยันการสมัคร 12 ก.พ. 67:
191 100191
เด็กชายสิรวิชญ์  เดชกล้า ยืนยันการสมัคร 13 ก.พ. 67:แนบบัตรประชาชน และ ผลการเรียน กด upload ด้วยนะคะ
192 100192
เด็กชายศุภรุจ  น่วมบาง ยืนยันการสมัคร 11 ก.พ. 67:
193 100193
เด็กชายธนกร  จิตตุรงค์อาภรณ์ ยืนยันการสมัคร 11 ก.พ. 67:
194 100194
เด็กชายชุติเดช  ปัญควณิช ยืนยันการสมัคร 11 ก.พ. 67:
195 100195
เด็กชายพงษ์พิพัฒน์  พชรวิฑูรย์ ยืนยันการสมัคร 14 ก.พ. 67:มีคุณสมบัติเลือกได้ แผนวิทย์คณิต และ ภาษาจีน กรุณาแก้ไขข้อมูลด้วยนะคะ
196 100196
เด็กชายกรวิชญ์  วัฒนสุข ยืนยันการสมัคร 11 ก.พ. 67:
197 100197
   รอตรวจสอบ :
198 100198
เด็กชายชานนท์  คิพงษ์ ยืนยันการสมัคร 13 ก.พ. 67:
199 100199
เด็กชายณัฐพนธ์  ชมภูวิเศษ ยืนยันการสมัคร 13 ก.พ. 67:แนบสำเนาบัตรประชาชน และสำเนาผลการเรียน กด upload ด้วยนะคะ
200 100200
   รอตรวจสอบ :
201 100201
   รอตรวจสอบ :
202 100202
เด็กชายณัฐพัชร์  สุขป้อม ยืนยันการสมัคร 12 ก.พ. 67:แนบบัตรประชาชน และผลการเรียน
203 100203
เด็กชายชิติสรรค์  ศรีสวัสดิ์ ยืนยันการสมัคร 11 ก.พ. 67:
204 100204
เด็กชายวรภัทร  เสวิสิทธิ์ ยืนยันการสมัคร 11 ก.พ. 67:แนบบัตรประชาชน และผลการเรียน
205 100205
เด็กชายอัครพงษ์   โพธิ์คง ยืนยันการสมัคร 12 ก.พ. 67:
206 100206
เด็กชายธนิษฐ์  เกตุกลิ่น ยืนยันการสมัคร 14 ก.พ. 67:แนบบัตรประชาชน และผลการเรียน แล้วกด upload ด้วยนะคะ
207 100207
เด็กชายแทนคุณ  ยุวเวทย์ ยืนยันการสมัคร 11 ก.พ. 67:
208 100208
เด็กชายทินพัฒน์  นวลจีน ยืนยันการสมัคร 12 ก.พ. 67:
209 100209
เด็กชายหาญชัย  ยอดเพ็ชร ยืนยันการสมัคร 13 ก.พ. 67:
210 100210
   รอตรวจสอบ :
211 100211
เด็กชายธนภัทร  หม่นมั่น ยืนยันการสมัคร 14 ก.พ. 67:แก้ไขคะแนนเฉลี่ยสะสมรวมทุกวิชา เป็น3.15 คะแนนเฉลี่ยสะสมวิชาวิทยาศาสตร์ เป็น 3.00 คะแนนเฉลี่ยสะสมวิชาคณิตศาสตร์ 3.20 คะแนนเฉลี่ยสะสมรายวิชาภาษาอังกฤษพื้นฐาน เป็น 2.67
212 100212
เด็กชายกฤชณัท  อยู่ทิพย์ ยืนยันการสมัคร 14 ก.พ. 67:
213 100213
   รอตรวจสอบ :
214 100214
เด็กชายธนายุต  นุ้ยวรรณ ยืนยันการสมัคร 13 ก.พ. 67:แนบบัตรประชาชน และ ผลการเรียน
215 100215
   รอตรวจสอบ :
216 100216
เด็กชายสุทธิชาติ  อ่อนน้อม ยืนยันการสมัคร 13 ก.พ. 67:
217 100217
เด็กชายสิรดนัย  พิมพจันทร์ ยืนยันการสมัคร 13 ก.พ. 67:
218 100218
เด็กชายณัฐวัสส์  รัตนโรจน์ ยืนยันการสมัคร 14 ก.พ. 67:
219 100219
เด็กชายปิยวัฒน์  สร้อยระหงษ์ ยืนยันการสมัคร 13 ก.พ. 67:
220 100220
   รอตรวจสอบ :
221 100221
เด็กชายณพสุ  ไกรสอน ยืนยันการสมัคร 13 ก.พ. 67:
222 100222
   รอตรวจสอบ :
223 100223
เด็กชายภาคิน  วงษ์กัณหา ยืนยันการสมัคร 14 ก.พ. 67:
224 100224
   รอตรวจสอบ :
225 100225
เด็กชายนฤภัส   ธนวิจิตรากุล ยืนยันการสมัคร 11 ก.พ. 67:
226 100226
เด็กชายชนาภัทร  การเกษตร ยืนยันการสมัคร 14 ก.พ. 67:แก้ไขผลการเรียนใหม่ด้วยค่ะ
227 100227
เด็กชายณัฐธัญ  โคกปรางค์ ยืนยันการสมัคร 11 ก.พ. 67:
228 100228
เด็กชายภคพล  เอี่ยมอิ่ม ยืนยันการสมัคร 11 ก.พ. 67:
229 100229
เด็กชายปริสุทธิ์  ช่ออบเชย ยืนยันการสมัคร 13 ก.พ. 67:
230 100230
เด็กชายจักรภัทร  หัวสี ยืนยันการสมัคร 14 ก.พ. 67:แก้ไขผลการเรียนเฉลี่ย วิทย์ 3.75 คณิต 3.25 ภาษาอังกฤษ 3.5
231 100231
   รอตรวจสอบ :
232 100232
เด็กชายกุลพิธาน์  เอื้ออำนวย ยืนยันการสมัคร 11 ก.พ. 67:
233 100233
เด็กชายกรวิชญ์  ศรียา ยืนยันการสมัคร 14 ก.พ. 67:แนบบัตรประชาชนและผลการเรียน แล้วกด upload ด้วยนะคะ
234 100234
เด็กหญิงพรชรินทร์  ขำเอี่ยม ยืนยันการสมัคร 11 ก.พ. 67:
235 100235
เด็กชายรฐนนท์  สุมนานนท์ ยืนยันการสมัคร 13 ก.พ. 67:แนบบัตรประชาชน และ ผลการเรียน
236 100236
เด็กชายธนวรรธน์  ศรีลา ยืนยันการสมัคร 10 ก.พ. 67:
237 100237
เด็กชายนราวิชญ์  คงมั่น ยืนยันการสมัคร 11 ก.พ. 67:
238 100238
เด็กชายถิรธนา  จักรแก้ว ยืนยันการสมัคร 12 ก.พ. 67:
239 100239
เด็กชายปรมะ   จันทร์ตรี ยืนยันการสมัคร 12 ก.พ. 67:
240 100240
เด็กชายบดินทร์ภัทร์  แสงสว่าง ยืนยันการสมัคร 12 ก.พ. 67:
241 100241
เด็กชายธัชพล  อภิมนต์บุตร ยืนยันการสมัคร 12 ก.พ. 67:แนบบัตรประชาชน และ ผลการเรียน แนบแล้วกด upload ด้วยนะคะ
242 100242
เด็กหญิงชุติมา  ทองดอนคำ ยืนยันการสมัคร 12 ก.พ. 67:
243 100243
เด็กหญิงนงนภัส  ปุสเทพ ยืนยันการสมัคร 12 ก.พ. 67:แนบบัตรประชาชน และ ผลการเรียน กด Upload ด้วยนะคะ
244 100244
เด็กหญิงกุลภัสสร์  กาญจนทวีทรัพย์ ยืนยันการสมัคร 12 ก.พ. 67:
245 100245
เด็กหญิงสกุลยา  รอดเทศ ยืนยันการสมัคร 12 ก.พ. 67:
246 100246
เด็กหญิงธีรกานต์  มาศรี ยืนยันการสมัคร 12 ก.พ. 67:แนบบัตรประชาชน และ ผลการเรียน แนบแล้วกดอัพโหลดด้วยนะคะ
247 100247
เด็กชายวิชญ์วรัตม์  สงวนให้ ยืนยันการสมัคร 12 ก.พ. 67:แนบ ผลการเรียน
248 100248
เด็กชายอัคร  พัฒนธารธรรม ยืนยันการสมัคร 12 ก.พ. 67:
249 100249
เด็กชายณัฐดนัย  จันโทสถ ยืนยันการสมัคร 12 ก.พ. 67:แนบบัตรประชาชน และ ผลการเรียน
250 100250
เด็กชายโชติวิวัฒน์  สิงหเดช ยืนยันการสมัคร 12 ก.พ. 67:
251 100251
เด็กชายรัตนชัย  โชติพรหม ยืนยันการสมัคร 12 ก.พ. 67:มีคุณสมบัติเลือกได้เฉพาะ แผนภาษาจีน กรุณาแก้ไขข้อมูลการเลือกแผนการเรียนด้วยนะคะ
252 100252
เด็กชายจิรทีปต์  รื่นสันต์ ยืนยันการสมัคร 12 ก.พ. 67:
253 100253
เด็กชายพัสกร  ยอดทองดี ยืนยันการสมัคร 12 ก.พ. 67:
254 100254
เด็กชายชินพัฒน์  บัวทอง ยืนยันการสมัคร 12 ก.พ. 67:แนบบัตรประชาชน และ ผลการเรียน
255 100255
เด็กชายกฤตภัค  ชูศรี ยืนยันการสมัคร 12 ก.พ. 67:
256 100256
เด็กชายศิวนาถ  ยอดประชา ยืนยันการสมัคร 12 ก.พ. 67:
257 100257
เด็กชายจักรภพ  อินทรมีทรัพย์ ยืนยันการสมัคร 12 ก.พ. 67:แนบบัตรประชาชน และ ผลการเรียน
258 100258
เด็กชายชัยภัทร  ด้วงผาง ยืนยันการสมัคร 12 ก.พ. 67:
259 100259
เด็กชายพีรทัศน์  ศิริเจริญพันธ์ ยืนยันการสมัคร 12 ก.พ. 67:
260 100260
เด็กชายกฤษกร  บัวรังษี ยืนยันการสมัคร 12 ก.พ. 67:
261 100261
เด็กชายอรหันต์  เพชรคอน ยืนยันการสมัคร 12 ก.พ. 67:แนบบัตรประชาชน และ ผลการเรียน
262 100262
เด็กชายพีรณัฐ  ปะทิ ยืนยันการสมัคร 12 ก.พ. 67:แนบบัตรประชาชน และ ผลการเรียน
263 100263
เด็กชายเกียรติเกษม  เกษมสัจจานนท์ ยืนยันการสมัคร 12 ก.พ. 67:แนบบัตรประชาชน และ ผลการเรียน
264 100264
เด็กชายวชิรวุฒิ  พรหมโสฬส ยืนยันการสมัคร 12 ก.พ. 67:
265 100265
เด็กหญิงภัทรธิดา  แสงหิรัญ ยืนยันการสมัคร 12 ก.พ. 67:
266 100266
เด็กชายนิพพิชฌน์  ปามาคำ ยืนยันการสมัคร 12 ก.พ. 67:
267 100267
เด็กหญิงภิญญาพัชญ์  โพธิ์ทอง ยืนยันการสมัคร 12 ก.พ. 67:
268 100268
เด็กชายรัชพล  ทองรัก ยืนยันการสมัคร 13 ก.พ. 67:แนบบัตรประชาชน และ ผลการเรียน
269 100269
เด็กชายกิตรวิทธ์  สุวรรณราช ยืนยันการสมัคร 10 ก.พ. 67:
270 100270
เด็กชายจิรดนัย  ฉ่ำไกร ยืนยันการสมัคร 12 ก.พ. 67:
271 100271
เด็กชายภณธกฤช  นวลเสน่ห์ ยืนยันการสมัคร 13 ก.พ. 67:
272 100272
เด็กชายธนาวุฒิ  เกตุปั้น ยืนยันการสมัคร 10 ก.พ. 67:
273 100273
เด็กชายสุวพิชญ์  บางปา ยืนยันการสมัคร 13 ก.พ. 67:มีคุณสมบัติเลือกเฉพาะ แผนภาษาจีน กรุณาเปลี่ยนข้อมูลด้วยนะคะ
274 100274
เด็กหญิงสุจิตราภรณ์  บุญช่วยชู ยืนยันการสมัคร 11 ก.พ. 67:
275 100275
เด็กชายเมธา  พิมพ์พิพัทน์ ยืนยันการสมัคร 10 ก.พ. 67:
276 100276
เด็กชายเมธี  พิมพ์พิพัทน์ ยืนยันการสมัคร 10 ก.พ. 67:
277 100277
เด็กหญิงลักษิณา  จริตงาม ยืนยันการสมัคร 12 ก.พ. 67:
278 100278
เด็กชายพนาวัลย์  ติณะมาศ ยืนยันการสมัคร 10 ก.พ. 67:
279 100279
เด็กชายนรวัชร์  สร้อยระหงษ์ ยืนยันการสมัคร 10 ก.พ. 67:
280 100280
   รอตรวจสอบ :
281 100281
เด็กชายบรรณวิชญ์  นิลชา ยืนยันการสมัคร 10 ก.พ. 67:
282 100282
เด็กชายอาทิตย์  โคตรสิงห์ ยืนยันการสมัคร 11 ก.พ. 67:มีคุณสมบัติสามารถเลือกได้เฉพาะห้องภาษาจีน กรุณาแก้ไขข้อมูลด้วยนะคะ
283 100283
   รอตรวจสอบ :
284 100284
เด็กชายทัพพ์  สุขศิริ ยืนยันการสมัคร 11 ก.พ. 67:
285 100285
เด็กชายกรทักษ์  ดิษโต ยืนยันการสมัคร 11 ก.พ. 67:
286 100286
เด็กชายณัทดนัย  อินเอี่ยม ยืนยันการสมัคร 11 ก.พ. 67:แก้ไขเกรดเฉลี่ยวิทยาศาสตร์เป็น 3.57
287 100287
เด็กชายองศา  วงษ์เฉลิม ยืนยันการสมัคร 11 ก.พ. 67:
288 100288
เด็กชายพงษ์นเรศว์  แย้มเสาธง ยืนยันการสมัคร 11 ก.พ. 67:
289 100289
เด็กชายณัฐกิตติ์  ตุ่นสังข์ ยืนยันการสมัคร 11 ก.พ. 67:
290 100290
เด็กชายธนภัทร  เลิศลักษมี ยืนยันการสมัคร 11 ก.พ. 67:
291 100291
เด็กชายธนภัทร  คงทน ยืนยันการสมัคร 11 ก.พ. 67:แนบบัตรประชาชน และ ผลการเรียน
292 100292
   รอตรวจสอบ :
293 100293
เด็กชายกฤติน  ทานะมัย ยืนยันการสมัคร 11 ก.พ. 67:
294 100294
เด็กชายเสฎฐพัฒน์  จันทะแจ่ม ยืนยันการสมัคร 11 ก.พ. 67:เลขบัตรประชาชนผิด
295 100295
เด็กชายพัชรวัธ  พึ่งศิริ ยืนยันการสมัคร 12 ก.พ. 67:
296 100296
เด็กชายณฏฐพล  จำปาแก้ว ยืนยันการสมัคร 11 ก.พ. 67:
297 100297
เด็กชายวุฒิศักดิ์  นันตีภา ยืนยันการสมัคร 13 ก.พ. 67:
298 100298
เด็กชายภณธนภัทร  แสงแก้ว ยืนยันการสมัคร 11 ก.พ. 67:
299 100299
เด็กหญิงณัชชารินทร์  มั่นคง ยืนยันการสมัคร 10 ก.พ. 67:
300 100300
เด็กชายนันทพัทธ์  วิจารณ์พล ยืนยันการสมัคร 10 ก.พ. 67:
301 100301
เด็กชายกฤตภาส  ทวนทัย ยืนยันการสมัคร 11 ก.พ. 67:
302 100302
เด็กชายกานปีติ  พรณรงค์ ยืนยันการสมัคร 13 ก.พ. 67:แนบบัตรประชาชน และ ผลการเรียน
303 100303
เด็กชายวชิรพงศ์  มีเดช ยืนยันการสมัคร 11 ก.พ. 67:
304 100304
เด็กชายเมธาสิทธิ์  กุฎมหาราช ยืนยันการสมัคร 11 ก.พ. 67:
305 100305
เด็กชายกฤตัชญ์   สุขเอี่ยม ยืนยันการสมัคร 12 ก.พ. 67:
306 100306
เด็กชายธีรภัทร์  โตกำแพง ยืนยันการสมัคร 12 ก.พ. 67:
307 100307
เด็กชายธนเสฏฐ์  เล่าทรัพย์ ยืนยันการสมัคร 13 ก.พ. 67:แนบบัตรประชาชน และ ผลการเรียน
308 100308
เด็กหญิงพิรานันท์  มีปัญโญ ยืนยันการสมัคร 14 ก.พ. 67:แนบหลักฐานบัตรประชาชนนักเรียนและใบรับรองผลการเรียนด้วยค่ะ
309 100309
เด็กหญิงฑิตฐิตา  สิงหเดช ยืนยันการสมัคร 12 ก.พ. 67:
310 100310
เด็กชายปัตติภัทร  สิงห์กวาง ยืนยันการสมัคร 10 ก.พ. 67:
311 100311
เด็กชายธนเดช  ดีสาระ ยืนยันการสมัคร 11 ก.พ. 67:
312 100312
เด็กหญิงบุณยานุช  ฟักเจริญ ยืนยันการสมัคร 10 ก.พ. 67:
313 100313
เด็กชายธรา  ปรุงสุวรรณ์ ยืนยันการสมัคร 12 ก.พ. 67:
314 100314
เด็กชายภัทรคุณ   ศิวะมาศ ยืนยันการสมัคร 12 ก.พ. 67:
315 100315
เด็กชายปารณัท  ปัทมสิริวัฒน์ ยืนยันการสมัคร 11 ก.พ. 67:
316 100316
เด็กชายอริญชัย  ธรรมราช ยืนยันการสมัคร 13 ก.พ. 67:
317 100317
เด็กชายเอกภพ  ดวงอำไพ ยืนยันการสมัคร 12 ก.พ. 67:
318 100318
เด็กชายณัฐภาส  ดอนเขียวไพร ยืนยันการสมัคร 12 ก.พ. 67:มีคุณสมบีติ เลือกได้เฉพาะแผนภาษาจีน นะคะ กรุณาแก้ไขข้อมูลการเลือกแผนด้วยค่ะ
319 100319
เด็กชายธีรทัต  คงศรี ยืนยันการสมัคร 10 ก.พ. 67:
320 100320
เด็กชายณัฐวัฒน์  นาคเจือทอง ยืนยันการสมัคร 10 ก.พ. 67:
321 100321
เด็กชายปณิธิ  ลักษณ์รุจิ ยืนยันการสมัคร 10 ก.พ. 67:
322 100322
เด็กชายพีรดนย์  คำมี ยืนยันการสมัคร 10 ก.พ. 67:ชื่อมารดาผิด
323 100323
เด็กชายพงศ์ตะวัน  สนองตระกูล ยืนยันการสมัคร 10 ก.พ. 67:
324 100324
เด็กชายอิทธิกร  ทองแท้ ยืนยันการสมัคร 13 ก.พ. 67:
325 100325
เด็กชายสุทัศพล  มีไชโย ยืนยันการสมัคร 13 ก.พ. 67:
326 100326
เด็กชายนพสิทธิ์  รัตนากรพิทักษ์ ยืนยันการสมัคร 13 ก.พ. 67:
327 100327
เด็กชายภีมพล  โอภาสนิพัทธ์ ยืนยันการสมัคร 11 ก.พ. 67:
328 100328
เด็กชายวรรณฉัตร  แหลมเขาทอง ยืนยันการสมัคร 11 ก.พ. 67:
329 100329
เด็กชายศาสตรา  วัฒนะ ยืนยันการสมัคร 13 ก.พ. 67:แก้ไข ข้อที่ 4.5 คะแนนเฉลี่ยป.4-5 ได้ 3.95
330 100330
เด็กชายประวีร์  หงษ์ทอง ยืนยันการสมัคร 13 ก.พ. 67:
331 100331
เด็กชายวัชรพล  กลิ่นกรุด ยืนยันการสมัคร 10 ก.พ. 67:
332 100332
เด็กหญิงกัญณพัชญ์  ธนสัมบัณณ์ ยืนยันการสมัคร 13 ก.พ. 67:
333 100333
เด็กชายธนาดุล  คุณคำ ยืนยันการสมัคร 10 ก.พ. 67:
334 100334
เด็กชายปัณณ์  สรสิ ยืนยันการสมัคร 11 ก.พ. 67:
335 100335
เด็กชายไทพัฒน์  เรืองสุริยกิจ ยืนยันการสมัคร 11 ก.พ. 67:
336 100336
เด็กชายศุภวิชญ์  ดิสสานนท์ ยืนยันการสมัคร 13 ก.พ. 67:
337 100337
เด็กชายอัครนาวิน  ตันติพลาผล ยืนยันการสมัคร 11 ก.พ. 67:
338 100338
เด็กชายสุกฤษฎิ์  ทิมทอง ยืนยันการสมัคร 12 ก.พ. 67:
339 100339
เด็กชายจิรภัทร  จันทะโน ยืนยันการสมัคร 14 ก.พ. 67:มีคุณสมบัติเลือกได้เฉพาะแผนภาษาจีน ค่ะ เนื่องจาก คะแนนเฉลี่ยสะสมวิชาวิทยาศาสตร์ ไม่เป็นไปตามเกณฑ์ (คิดเฉพาะรายวิชาพื้นฐาน ป.4-5 )
340 100340
เด็กชายภรัณยู  ส้มทอง ยืนยันการสมัคร 14 ก.พ. 67:
341 100341
เด็กชายอินทรัตน์  ฉันทรัตน์ ยืนยันการสมัคร 11 ก.พ. 67:แก้ไข ชื่อ ผลการเรียน กลุ่มวิทย์ ป.4-5=3.5 กลุ่มภาษาอังกฤษป.4-5= 2.85 มีคุณสมบัติแลือกแผนวิทย์คณิต และ แผนภาษาจีน ได้ กรุณาแก้ไขด้วยนะคะ
342 100342
เด็กชายวรเศรษฐ์  กงอิ่ม ยืนยันการสมัคร 13 ก.พ. 67:
343 100343
เด็กชายธาวิน  มิฟองฟู ยืนยันการสมัคร 11 ก.พ. 67:
344 100344
เด็กชายภาคิน  บุดดา ยืนยันการสมัคร 11 ก.พ. 67:
345 100345
เด็กชายพรพิพัฒน์  เอี่ยมอิ่ม ยืนยันการสมัคร 11 ก.พ. 67:
346 100346
เด็กชายณภัทธ  ด่านรุ่งเรืองกิจ ยืนยันการสมัคร 13 ก.พ. 67:
347 100347
เด็กหญิงศรินทิพย์  พรมส้มซ่า ยืนยันการสมัคร 11 ก.พ. 67:
348 100348
เด็กชายวรรณวุฒิ  วุฒิสุวรรณ ยืนยันการสมัคร 11 ก.พ. 67:
349 100349
   รอตรวจสอบ :
350 100350
เด็กชายฐปนรรฆ์   สุกิจประภานนท์ ยืนยันการสมัคร 13 ก.พ. 67:
351 100351
เด็กชายศุภวิชญ์  โพธิ์แก้ว กรุณาแก้ไข 14 ก.พ. 67:ขาดคุุณสมบัติในการสมัครเข้าเรียน เนื่องจากคะแนนเฉลี่ย คณิต=2.75 วิทย์=2.80 และภาษาอังกฤษ=2.70
352 100352
เด็กชายมนัสวิน  ศิริ ยืนยันการสมัคร 11 ก.พ. 67:
353 100353
เด็กหญิงนลินทิพย์  ดีบ้านครอง ยืนยันการสมัคร 11 ก.พ. 67:
354 100354
เด็กหญิงกัญญาภัค  พิชัยรัตนโกศล ยืนยันการสมัคร 12 ก.พ. 67:
355 100355
เด็กชายกฤตภาส  ไพผดุง ยืนยันการสมัคร 11 ก.พ. 67:
356 100356
เด็กชายรัชนาท  รอดเงิน ยืนยันการสมัคร 11 ก.พ. 67:
357 100357
เด็กชายรพีภัทร  ระยาภักดิ์ ยืนยันการสมัคร 11 ก.พ. 67:
358 100358
เด็กชายณัฐวรรธน์  แจ่มภู่ ยืนยันการสมัคร 11 ก.พ. 67:แก้ไขข้อ 4.2 เกรดเฉลี่ยรวมต้องเป็น 3.44
359 100359
เด็กชายณฐกานต์   จงทอง ยืนยันการสมัคร 14 ก.พ. 67:
360 100360
เด็กชายทีปกร  ทองมณี ยืนยันการสมัคร 13 ก.พ. 67:
361 100361
เด็กชายธนภูมิ  พุฒทอง ยืนยันการสมัคร 13 ก.พ. 67:มีคุณสมบัติเลือกได้ แผนวิทย์คณิต และ แผนภาษาจีน กรุณาเปลี่ยนข้อมูลด้วยนะคะ
362 100362
เด็กชายชิติสรรค์  สมศักดิ์ ยืนยันการสมัคร 13 ก.พ. 67:
363 100363
เด็กชายปฐมเดช  เอกอุฬารพันธ์ ยืนยันการสมัคร 13 ก.พ. 67:
364 100364
เด็กชายนพศักดิ์  โรจน์บุญถึง ยืนยันการสมัคร 13 ก.พ. 67:
365 100365
เด็กชายก้องภพ  ภัทรวรรธน์ชัย ยืนยันการสมัคร 13 ก.พ. 67:
366 100366
เด็กชายวชิรวิทย์  มณธรรมวารี ยืนยันการสมัคร 14 ก.พ. 67:
367 100367
เด็กชายกฤษณัฏฐ์  ธนพัฒน์นนทชัย ยืนยันการสมัคร 14 ก.พ. 67:
368 100368
เด็กชายปภังกร  สนแก้ว ยืนยันการสมัคร 14 ก.พ. 67:
369 100369
เด็กหญิงญาณิศา  ม่วงแท้ ยืนยันการสมัคร 14 ก.พ. 67:มีคุณสมบัติเลือกแผน วิทย์คณิต กรุณาแก้ข้อมูลการเลือกอัน ในข้อ 5 ด้วยนะคะ
370 100370
เด็กชายสิรวิชญ์  ยงรัมย์ ยืนยันการสมัคร 14 ก.พ. 67:คะแนนภาษาอังกฤษไม่ถึงเกณฑ์สมัครห้องเรียน EP เลือกได้แค่ห้องSMTEและห้องเรียนภาษาจีน
371 100371
เด็กชายไววิชญ์  บุญส่ง ยืนยันการสมัคร 14 ก.พ. 67:
372 100372
เด็กชายปัณวรรธน์  จันทร์เกษม ยืนยันการสมัคร 13 ก.พ. 67:
373 100373
เด็กชายฐิติภัทร  มีไผ่ขอ ยืนยันการสมัคร 13 ก.พ. 67:
374 100374
เด็กชายพัชรธร  แก้วดวงเล็ก ยืนยันการสมัคร 13 ก.พ. 67:
375 100375
เด็กชายธีร์รัชชัย  ครุฑบึงพร้าว ยืนยันการสมัคร 13 ก.พ. 67:
376 100376
เด็กชายณปภัช  พงศ์ดา ยืนยันการสมัคร 13 ก.พ. 67:
377 100377
เด็กชายเดโชธีรัตม์  สุวรรณโกศล ยืนยันการสมัคร 13 ก.พ. 67:เลขบัตรประชาชนผิด
378 100378
เด็กชายวิชชากร  ดีมี ยืนยันการสมัคร 14 ก.พ. 67:
379 100379
เด็กชายนิธิศ  มีศรี ยืนยันการสมัคร 13 ก.พ. 67:
380 100380
เด็กชายคณิสร  บัวทอง ยืนยันการสมัคร 13 ก.พ. 67:
381 100381
เด็กชายณัฐพล  สุธาพรต ยืนยันการสมัคร 13 ก.พ. 67:
382 100382
   รอตรวจสอบ :
383 100383
เด็กชายสุภทัต  เงินอ่อน ยืนยันการสมัคร 13 ก.พ. 67:
384 100384
   รอตรวจสอบ :
385 100385
เด็กชายปองคุณ  สรเทศ ยืนยันการสมัคร 13 ก.พ. 67:
386 100386
เด็กชายชัชวาล  มะณีเนตร ยืนยันการสมัคร 12 ก.พ. 67:
387 100387
เด็กชายทักษ์  วงศ์รุจิกร ยืนยันการสมัคร 12 ก.พ. 67:
388 100388
เด็กชายลภณวิช  เพ็งแช่ม ยืนยันการสมัคร 12 ก.พ. 67:
389 100389
เด็กชายวรัณธรณ์  เที่ยงธรรม ยืนยันการสมัคร 12 ก.พ. 67:
390 100390
เด็กชายปุณณภพ  ดาศักดิ์ ยืนยันการสมัคร 12 ก.พ. 67:
391 100391
เด็กชายนาปรัง  พึ่งไชย ยืนยันการสมัคร 12 ก.พ. 67:
392 100392
เด็กชายภูดิส  ฟักฟูม ยืนยันการสมัคร 12 ก.พ. 67:
393 100393
เด็กชายรัชชานนท์  ช้างเขียว ยืนยันการสมัคร 12 ก.พ. 67:
394 100394
เด็กชายธนกฤต  คชเนตร ยืนยันการสมัคร 13 ก.พ. 67:
395 100395
เด็กชายอธิวัฒน์  เอี่ยมเนตร ยืนยันการสมัคร 13 ก.พ. 67:
396 100396
เด็กชายเตชิต  สิงหะ ยืนยันการสมัคร 13 ก.พ. 67:
397 100397
เด็กชายธีธัช  ติดเทียน ยืนยันการสมัคร 13 ก.พ. 67:
398 100398
เด็กชายณัฐพัชร์  มั่นคำ ยืนยันการสมัคร 13 ก.พ. 67:
399 100399
เด็กชายอภิวิชญ์  แก้วถึง ยืนยันการสมัคร 13 ก.พ. 67:
400 100400
เด็กชายกรพงศ์  วังไพบูลย์ ยืนยันการสมัคร 13 ก.พ. 67:
401 100401
เด็กชายณัฐติกันต์  ตระกูล ยืนยันการสมัคร 13 ก.พ. 67:
402 100402
เด็กชายเก้าสิงห์  รอดเครือวัลย์ ยืนยันการสมัคร 13 ก.พ. 67:
403 100403
เด็กชายสิทธิศักดิ์  แร่มี ยืนยันการสมัคร 12 ก.พ. 67:
404 100404
เด็กชายกฤชณัฎฐ์  แก้วตา ยืนยันการสมัคร 13 ก.พ. 67:
405 100405
เด็กชายอัฑฒวีร์  ฮ้อธิวงศ์ ยืนยันการสมัคร 14 ก.พ. 67:
406 100406
เด็กชายชยวัศ  สวนม่วง ยืนยันการสมัคร 13 ก.พ. 67:
407 100407
เด็กชายปุณริศร์  ธนัดดากุล ยืนยันการสมัคร 13 ก.พ. 67:แนบสำเนาบัตรประชาชน และสำเนาผลการเรียน กดอัพโหลดไฟล์ด้วยค่ะ
408 100408
เด็กชายพรภวิษย์  เผือกชาวนา ยืนยันการสมัคร 14 ก.พ. 67:แนบบัตรประชาชนและใบแสดงผลการเรียน กด upload ด้วยค่ะ
409 100409
เด็กชายธัญธร  เรือนทอง ยืนยันการสมัคร 13 ก.พ. 67:
410 100410
เด็กหญิงจันทิรา  ภู่ศรี ยืนยันการสมัคร 13 ก.พ. 67:
411 100411
เด็กชายสรวิชญ์  ทรวงกำเนิด ยืนยันการสมัคร 14 ก.พ. 67:
412 100412
เด็กชายวิธวินท์  พรหมพฤกษ์ ยืนยันการสมัคร 14 ก.พ. 67:
413 100413
เด็กชายกิตติเชษฐ์  กาวีพันธ์ปานเถื่อน ยืนยันการสมัคร 14 ก.พ. 67:
414 100414
   รอตรวจสอบ :
415 100415
เด็กชายสุชาญา  โทนแจ้ง ยืนยันการสมัคร 14 ก.พ. 67:
416 100416
เด็กชายธชพล  ช้างไผ่ ยืนยันการสมัคร 14 ก.พ. 67:
417 100417
เด็กชายฐนกร  สิงหา ยืนยันการสมัคร 14 ก.พ. 67:
418 100418
เด็กชายพงศ์เตชิษฐ์  วงศ์วนารัตน์ ยืนยันการสมัคร 14 ก.พ. 67:
419 100419
เด็กชายพิชญากร  จันจุ้ย ยืนยันการสมัคร 14 ก.พ. 67:
420 100420
เด็กชายธนภัทร  เอี่ยมตา ยืนยันการสมัคร 14 ก.พ. 67:
421 100421
เด็กชายภูมิพัฒน์  สอนง่ายดี ยืนยันการสมัคร 14 ก.พ. 67:
422 100422
เด็กชายณฐภัทร  ชมกุล ยืนยันการสมัคร 14 ก.พ. 67:
423 100423
เด็กชายอธิวัธน์  ดวงตา ยืนยันการสมัคร 14 ก.พ. 67:
424 100424
เด็กชายกวีวัธน์  จึงสำเร็จการ ยืนยันการสมัคร 14 ก.พ. 67:
425 100425
เด็กชายไกรวิชญ์  ยังแช่ม ยืนยันการสมัคร 14 ก.พ. 67:
426 100426
เด็กชายคณาธิป  คำภีร์ ยืนยันการสมัคร 14 ก.พ. 67:
427 100427
เด็กชายศุภอรรถ  ชัยประสิทธิ์ ยืนยันการสมัคร 14 ก.พ. 67:
428 100428
เด็กชายภูริณัฐ  ศักดิ์โสภา ยืนยันการสมัคร 14 ก.พ. 67:
429 100429
เด็กชายปัญญพนต์  ชัยอ้าย ยืนยันการสมัคร 14 ก.พ. 67:
430 100430
เด็กชายกันตพล  อุดมวงษ์ ยืนยันการสมัคร 14 ก.พ. 67:
431 100431
เด็กชายจิตบุณย์  อินสอาด ยืนยันการสมัคร 14 ก.พ. 67:
432 100432
เด็กชายณัฐพัฒน์  บางระพิมลพงศ์ ยืนยันการสมัคร 14 ก.พ. 67:
433 100433
เด็กชายปองคุณ  มีเนตรขำ ยืนยันการสมัคร 14 ก.พ. 67:
434 100434
เด็กชายกรวิชญ์  ใจแจ้ง ยืนยันการสมัคร 14 ก.พ. 67:
435 100435
เด็กชายรณรต  พัทธวีรกุล ยืนยันการสมัคร 14 ก.พ. 67:
436 100436
เด็กชายณวพน  บำรุงเขต ยืนยันการสมัคร 14 ก.พ. 67:
437 100437
เด็กชายภูมิพัฒน์  วรเศรษฐศักดิ์ ยืนยันการสมัคร 14 ก.พ. 67:
438 100438
เด็กหญิงวาโย  ภู่ศรี ยืนยันการสมัคร 14 ก.พ. 67:
439 100439
เด็กชายภัททนพ  แต่งเนตร ยืนยันการสมัคร 14 ก.พ. 67:
440 100440
เด็กชายประภวิษณุ์  ศรีสิงห์ ยืนยันการสมัคร 14 ก.พ. 67:
441 100441
เด็กชายอาทิตย์  ปานประสิทธิ์ ยืนยันการสมัคร 13 ก.พ. 67:
442 100442
เด็กชายพลภัทร  วัฒนาอุดม ยืนยันการสมัคร 14 ก.พ. 67:
443 100443
เด็กชายภาคภูมิ  มั่นปาน ยืนยันการสมัคร 13 ก.พ. 67:
444 100444
เด็กชายพงศกร  อยู่แย้ม ยืนยันการสมัคร 13 ก.พ. 67:ชื่อนักเรียนสมัครเรียน ไม่ตรงกับเอกสารสำเนาบัตรประชาชนและสำเนาผลการเรียนที่แนบมาค่ะ
445 100445
เด็กชายณัฏฐรัฐ  เนียมสวรรค์ ยืนยันการสมัคร 13 ก.พ. 67:
446 100446
เด็กชายธนากร  น้อยเพ็ง ยืนยันการสมัคร 11 ก.พ. 67:
447 100447
เด็กชายธนะเทพ  ตุลาภิรมย์ ยืนยันการสมัคร 14 ก.พ. 67:
448 100448
เด็กชายรัชเดช  เมธรุจภานนท์ ยืนยันการสมัคร 11 ก.พ. 67:แนบบัตรประชาชน และ ผลการเรียน
449 100449
เด็กชายวชิรสรณ์   คำโสภา ยืนยันการสมัคร 11 ก.พ. 67:
450 100450
เด็กชายปุญญพัฒน์  พันธุ์เพชร ยืนยันการสมัคร 11 ก.พ. 67:
451 100451
เด็กชายจิรายุ  แก้วพูลสุข ยืนยันการสมัคร 13 ก.พ. 67:มีคุณสมบัติเลือก แผนวิทย์คณิต กรุณาแก้ไขข้อมูลการเลือกแผนห้องเรียนด้วยนะคะ
452 100452
เด็กชายอาชวิน  ทองมาลัย ยืนยันการสมัคร 12 ก.พ. 67:
453 100453
เด็กชายพิสิษฐ์  เสือเขียว ยืนยันการสมัคร 12 ก.พ. 67:
454 100454
เด็กชายอชิระ  รัตนวราหะ ยืนยันการสมัคร 11 ก.พ. 67:
455 100455
เด็กหญิงกชลัลน์  สุขนาค ยืนยันการสมัคร 14 ก.พ. 67:
456 100456
เด็กชายชิณฐิกุญช์  ทิพย์อลงกต ยืนยันการสมัคร 13 ก.พ. 67:
457 100457
เด็กชายวิชยุต  อ้นน่วม ยืนยันการสมัคร 14 ก.พ. 67:
458 100458
เด็กชายธีรดา  แนวเงินดี ยืนยันการสมัคร 13 ก.พ. 67:
459 100459
เด็กหญิงธณัฐภัสสร  ประดิษฐ์ ยืนยันการสมัคร 13 ก.พ. 67:
460 100460
   รอตรวจสอบ :
461 100461
เด็กชายอานนท์  ชนะชัย ยืนยันการสมัคร 14 ก.พ. 67:แนบสำเนาผลการเรียน กด Upload ไฟล์ด้วยค่ะ
462 100462
เด็กชายฐานปกรณ์  ชมสวนสวรรค์ ยืนยันการสมัคร 14 ก.พ. 67:
463 100463
เด็กชายปัญญกร  นาคี ยืนยันการสมัคร 14 ก.พ. 67:
464 100464
เด็กหญิงธนัชชา  เล็กพันธ์ ยืนยันการสมัคร 12 ก.พ. 67:
465 100465
เด็กชายกันต์ณภัทร  สิงห์เรือง ยืนยันการสมัคร 11 ก.พ. 67:
466 100466
เด็กชายชวณัฐ   ไทยทอง ยืนยันการสมัคร 13 ก.พ. 67:
467 100467
เด็กชายวัจนะสิธ  สิริวัจนะ ยืนยันการสมัคร 12 ก.พ. 67:
468 100468
เด็กชายธณกฤษ  จรัสศรี ยืนยันการสมัคร 13 ก.พ. 67:
469 100469
เด็กชายนิพิฐพนธ์  เกิดแพ ยืนยันการสมัคร 14 ก.พ. 67:
470 100470
เด็กหญิงธนรรพร  ขาวสง่า ยืนยันการสมัคร 12 ก.พ. 67:
471 100471
เด็กชายวัชรพล  เหล่าทา ยืนยันการสมัคร 14 ก.พ. 67:แก้ไขผลการเรียน คิดเฉพาะรายวิชาพื้น ฐาน แก้ไขเป็น คณิตศาสตร์ 3.75 วิทยาศาสตร์ 3.80 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 3.00
472 100472
เด็กชายคฑาวุธ  รุ่งแจ้ง ยืนยันการสมัคร 14 ก.พ. 67:
473 100473
   รอตรวจสอบ :
474 100474
เด็กชายภัทรดนัย  โตษยานนท์ ยืนยันการสมัคร 14 ก.พ. 67:
475 100475
   รอตรวจสอบ :
476 100476
เด็กหญิงปพิชญาณ์  สอนอ่อน ยืนยันการสมัคร 13 ก.พ. 67:
477 100477
เด็กชายคัมภีรภัทร  แจ้งชุ่ม ยืนยันการสมัคร 14 ก.พ. 67:
478 100478
เด็กชายกัญจนปกรณ์  ส่งแจ้ง ยืนยันการสมัคร 12 ก.พ. 67:
479 100479
เด็กชายแทนคุณ  พวงรัตน์ ยืนยันการสมัคร 14 ก.พ. 67:กรอกข้อมูลให้ครบถ้วยด้วยค่ะ
480 100480
เด็กชายวัชรากร  พุ่มคำ ยืนยันการสมัคร 14 ก.พ. 67:
481 100481
เด็กชายคณิน   คุ้มแพทย์ ยืนยันการสมัคร 14 ก.พ. 67:
482 100482
เด็กชายกรรภิรมย์  เลิศทหาร ยืนยันการสมัคร 13 ก.พ. 67:
483 100483
เด็กชายสรันศักดิ์  เหลืองอ่อน ยืนยันการสมัคร 14 ก.พ. 67:
484 100484
เด็กหญิงณัฏฐ์ฏาพร  พัฒนวสันต์พร ยืนยันการสมัคร 13 ก.พ. 67:
485 100485
   รอตรวจสอบ :
486 100486
เด็กชายพชรดนย์  จันทร์สุข ยืนยันการสมัคร 14 ก.พ. 67:
487 100487
เด็กชายพิทวัส  รัตนกูล ยืนยันการสมัคร 14 ก.พ. 67:ให้แนบรูปบัตรประชาชนและใบแสดงผลการเรียน แล้วกดอัพโหลดรูปก่อนที่จะพิมพ์รายละเอียดค่ะ
488 100488
เด็กหญิงเรืองปัญญา  บุตรศรี ยืนยันการสมัคร 14 ก.พ. 67:
489 100489
เด็กหญิงนภัสญาน์  อัครนันท์นิธิ ยืนยันการสมัคร 13 ก.พ. 67:
490 100490
เด็กชายนันท์นภัส  สิงห์กวาง ยืนยันการสมัคร 14 ก.พ. 67:
491 100491
เด็กหญิงกานดาภร  จงแจ่ม ยืนยันการสมัคร 13 ก.พ. 67:
492 100492
เด็กชายศุภกร  หุ่นโต ยืนยันการสมัคร 13 ก.พ. 67:
493 100493
เด็กชายกฤติธี  สมศรี ยืนยันการสมัคร 13 ก.พ. 67:
494 100494
เด็กชายภาคิน  มีเทียม ยืนยันการสมัคร 13 ก.พ. 67:
495 100495
เด็กชายวีรวุฒิ  ใจโปร่ง ยืนยันการสมัคร 13 ก.พ. 67:
496 100496
เด็กชายปัณณทัต  ม่วงเก่า ยืนยันการสมัคร 14 ก.พ. 67:
497 100497
เด็กชายวุฒิภัทร  เส็งพานิช ยืนยันการสมัคร 14 ก.พ. 67:
498 100498
เด็กชายปุณณ์เดช  เลไพจิตร ยืนยันการสมัคร 14 ก.พ. 67:คะแนนเฉลี่ยสะสมรายวิชาของนักเรียนสามารถเลือกได้แค่ 2 อันดับค่ะ คือ SMTE และภาษาจีน
499 100499
เด็กชายอัครวินท์   วรรณสวัสดิ์ ยืนยันการสมัคร 14 ก.พ. 67:แนบหลักฐานใบรับรองผลการเรียนด้วยค่ะ
500 100500
เด็กชายเดชาธนัฐ  ทองพลี ยืนยันการสมัคร 14 ก.พ. 67:
501 100501
เด็กชายหัสพงศ์  สุขเมือง ยืนยันการสมัคร 14 ก.พ. 67:
502 100502
   รอตรวจสอบ :
503 100503
   รอตรวจสอบ :
504 100504
เด็กหญิงณัฐณิชา  วรรณเลิศ ยืนยันการสมัคร 14 ก.พ. 67:
505 100505
เด็กชายภานุรุจ  พุ่มยิ้ม ยืนยันการสมัคร 14 ก.พ. 67:แนบบัตรประชาชน และผลการเรียน แล้วกด upload ด้วยนะคะ
506 100506
เด็กชายพัชรพล  ถึงหมื่นไวย์ รอตรวจสอบ :
507 100507
เด็กชายภาณุศิษฎ์  โพธิอภิญาณวิสุทธิ์ ยืนยันการสมัคร 14 ก.พ. 67:
508 100508
เด็กชายภัทรปกรณ์  ภารังกูล ยืนยันการสมัคร 14 ก.พ. 67:
509 100509
เด็กหญิงบุรัสกร  เครืออินทร์ ยืนยันการสมัคร 14 ก.พ. 67:
510 100510
เด็กชายศิราวิชญ์  ทองทวี ยืนยันการสมัคร 14 ก.พ. 67:
511 100511
เด็กชายชัยวัตร  หุ้นเอี่ยม ยืนยันการสมัคร 14 ก.พ. 67:
512 100512
เด็กชายณัฐชนน  พรมสา ยืนยันการสมัคร 14 ก.พ. 67:
513 100513
   รอตรวจสอบ :
514 100514
   รอตรวจสอบ :
515 100515
   รอตรวจสอบ :
516 100516
   รอตรวจสอบ :
517 100517
   รอตรวจสอบ :
518 100518
   รอตรวจสอบ :
519 100519
   รอตรวจสอบ :
520 100520
   รอตรวจสอบ :
521 100521
   รอตรวจสอบ :
522 100522
   รอตรวจสอบ :
523 100523
   รอตรวจสอบ :
524 100524
   รอตรวจสอบ :
525 100525
   รอตรวจสอบ :
526 100526
   รอตรวจสอบ :
527 100527
   รอตรวจสอบ :
528 100528
   รอตรวจสอบ :
529 100529
   รอตรวจสอบ :
530 100530
   รอตรวจสอบ :
531 100531
   รอตรวจสอบ :
532 100532
   รอตรวจสอบ :
533 100533
   รอตรวจสอบ :
534 100534
   รอตรวจสอบ :
535 100535
   รอตรวจสอบ :
536 100536
   รอตรวจสอบ :
537 100537
   รอตรวจสอบ :
538 100538
   รอตรวจสอบ :
539 100539
   รอตรวจสอบ :
540 100540
   รอตรวจสอบ :
541 100541
   รอตรวจสอบ :
542 100542
   รอตรวจสอบ :
543 100543
   รอตรวจสอบ :
544 100544
   รอตรวจสอบ :
545 100545
   รอตรวจสอบ :
546 100546
   รอตรวจสอบ :
547 100547
   รอตรวจสอบ :
548 100548
   รอตรวจสอบ :
549 100549
   รอตรวจสอบ :
550 100550
   รอตรวจสอบ :
551 100551
   รอตรวจสอบ :
552 100552
   รอตรวจสอบ :
553 100553
   รอตรวจสอบ :
554 100554
   รอตรวจสอบ :
555 100555
   รอตรวจสอบ :
556 100556
   รอตรวจสอบ :
557 100557
   รอตรวจสอบ :
558 100558
   รอตรวจสอบ :
559 100559
   รอตรวจสอบ :
560 100560
   รอตรวจสอบ :
561 100561
   รอตรวจสอบ :
562 100562
   รอตรวจสอบ :
563 100563
   รอตรวจสอบ :
564 100564
   รอตรวจสอบ :
565 100565
   รอตรวจสอบ :
566 100566
   รอตรวจสอบ :
567 100567
   รอตรวจสอบ :
568 100568
   รอตรวจสอบ :
569 100569
   รอตรวจสอบ :
570 100570
   รอตรวจสอบ :
571 100571
   รอตรวจสอบ :
572 100572
   รอตรวจสอบ :
573 100573
   รอตรวจสอบ :
574 100574
   รอตรวจสอบ :
575 100575
   รอตรวจสอบ :
576 100576
   รอตรวจสอบ :
577 100577
   รอตรวจสอบ :
578 100578
   รอตรวจสอบ :
579 100579
   รอตรวจสอบ :
580 100580
   รอตรวจสอบ :
581 100581
   รอตรวจสอบ :
582 100582
   รอตรวจสอบ :
583 100583
   รอตรวจสอบ :
584 100584
   รอตรวจสอบ :
585 100585
   รอตรวจสอบ :
586 100586
   รอตรวจสอบ :
587 100587
   รอตรวจสอบ :
588 100588
   รอตรวจสอบ :
589 100589
   รอตรวจสอบ :
590 100590
   รอตรวจสอบ :
591 100591
   รอตรวจสอบ :
592 100592
   รอตรวจสอบ :
593 100593
   รอตรวจสอบ :
594 100594
   รอตรวจสอบ :
595 100595
   รอตรวจสอบ :
596 100596
   รอตรวจสอบ :
597 100597
   รอตรวจสอบ :
598 100598
   รอตรวจสอบ :
599 100599
   รอตรวจสอบ :
600 100600
   รอตรวจสอบ :
601 100601
   รอตรวจสอบ :
602 100602
   รอตรวจสอบ :
603 100603
   รอตรวจสอบ :
604 100604
   รอตรวจสอบ :
605 100605
   รอตรวจสอบ :
606 100606
   รอตรวจสอบ :
607 100607
   รอตรวจสอบ :
608 100608
   รอตรวจสอบ :
609 100609
   รอตรวจสอบ :
610 100610
   รอตรวจสอบ :
611 100611
   รอตรวจสอบ :
612 100612
   รอตรวจสอบ :
613 100613
   รอตรวจสอบ :
614 100614
   รอตรวจสอบ :
615 100615
   รอตรวจสอบ :
616 100616
   รอตรวจสอบ :
617 100617
   รอตรวจสอบ :
618 100618
   รอตรวจสอบ :
619 100619
   รอตรวจสอบ :
620 100620
   รอตรวจสอบ :
621 100621
   รอตรวจสอบ :
622 100622
   รอตรวจสอบ :
623 100623
   รอตรวจสอบ :
624 100624
   รอตรวจสอบ :
625 100625
   รอตรวจสอบ :
626 100626
   รอตรวจสอบ :
627 100627
   รอตรวจสอบ :
628 100628
   รอตรวจสอบ :
629 100629
   รอตรวจสอบ :
630 100630
   รอตรวจสอบ :
631 100631
   รอตรวจสอบ :
632 100632
   รอตรวจสอบ :
633 100633
   รอตรวจสอบ :
634 100634
   รอตรวจสอบ :
635 100635
   รอตรวจสอบ :
636 100636
   รอตรวจสอบ :
637 100637
   รอตรวจสอบ :
638 100638
   รอตรวจสอบ :
639 100639
   รอตรวจสอบ :
640 100640
   รอตรวจสอบ :
641 100641
   รอตรวจสอบ :
642 100642
   รอตรวจสอบ :
643 100643
   รอตรวจสอบ :
644 100644
   รอตรวจสอบ :
645 100645
   รอตรวจสอบ :
646 100646
   รอตรวจสอบ :
647 100647
   รอตรวจสอบ :
648 100648
   รอตรวจสอบ :
649 100649
   รอตรวจสอบ :
650 100650
   รอตรวจสอบ :
651 100651
   รอตรวจสอบ :
652 100652
   รอตรวจสอบ :
653 100653
   รอตรวจสอบ :
654 100654
   รอตรวจสอบ :
655 100655
   รอตรวจสอบ :
656 100656
   รอตรวจสอบ :
657 100657
   รอตรวจสอบ :
658 100658
   รอตรวจสอบ :
659 100659
   รอตรวจสอบ :
660 100660
   รอตรวจสอบ :
661 100661
   รอตรวจสอบ :
662 100662
   รอตรวจสอบ :
663 100663
   รอตรวจสอบ :
664 100664
   รอตรวจสอบ :
665 100665
   รอตรวจสอบ :
666 100666
   รอตรวจสอบ :
667 100667
   รอตรวจสอบ :
668 100668
   รอตรวจสอบ :
669 100669
   รอตรวจสอบ :
670 100670
   รอตรวจสอบ :
671 100671
   รอตรวจสอบ :
672 100672
   รอตรวจสอบ :
673 100673
   รอตรวจสอบ :
674 100674
   รอตรวจสอบ :
675 100675
   รอตรวจสอบ :
676 100676
   รอตรวจสอบ :
677 100677
   รอตรวจสอบ :
678 100678
   รอตรวจสอบ :
679 100679
   รอตรวจสอบ :
680 100680
   รอตรวจสอบ :
681 100681
   รอตรวจสอบ :
682 100682
   รอตรวจสอบ :
683 100683
   รอตรวจสอบ :
684 100684
   รอตรวจสอบ :
685 100685
   รอตรวจสอบ :
686 100686
   รอตรวจสอบ :
687 100687
   รอตรวจสอบ :
688 100688
   รอตรวจสอบ :
689 100689
   รอตรวจสอบ :
690 100690
   รอตรวจสอบ :
691 100691
   รอตรวจสอบ :
692 100692
   รอตรวจสอบ :
693 100693
   รอตรวจสอบ :
694 100694
   รอตรวจสอบ :
695 100695
   รอตรวจสอบ :
696 100696
   รอตรวจสอบ :
697 100697
   รอตรวจสอบ :
698 100698
   รอตรวจสอบ :
699 100699
   รอตรวจสอบ :
700 100700
   รอตรวจสอบ :
701 100701
   รอตรวจสอบ :
702 100702
   รอตรวจสอบ :
703 101000
เด็กชายพิทยา  สถาพร รอตรวจสอบ :

หน้าที่ จากทั้งหมด 1 หน้า รวมข้อมูลทั้งหมด 703เรคอร์ด