ตรวจสอบสถานะการรับสมัครเรียน
มัธยมศึกษาปีที่ 4 ห้องเรียนปกติประเภททั่วไป
ลำดับ เลขที่สมัคร ชื่อ-สกุล สถานะ วันตรวจสอบ/หมายเหตุ
1 64001 นายชนะพล  โพธิ์ศรี ยืนยันการสมัคร 12 มี.ค. 67:
2 64002 นายณฐกร  สืบเหล่ารบ ยืนยันการสมัคร 12 มี.ค. 67:
3 64003 นายพีรพล  แก้วสะอาด ยืนยันการสมัคร 13 มี.ค. 67:
4 64004 นายศรยุทธ  ประสงค์สุข ยืนยันการสมัคร 12 มี.ค. 67:
5 64005 เด็กชายพีรวิชญ์  ภู่ระหงษ์ ยืนยันการสมัคร 12 มี.ค. 67:
6 64006 นางสาวธีราพร  สุดทับ ยืนยันการสมัคร 9 มี.ค. 67:
7 64007 นายพงศกร  ดีงิ้ว ยืนยันการสมัคร 9 มี.ค. 67:
8 64008 นายยงยุทธ   ชัยชุมตัน ยืนยันการสมัคร 9 มี.ค. 67:
9 64009 นายจิรายุ  พงษ์ไพกูล ยืนยันการสมัคร 9 มี.ค. 67:
10 64010 นางสาวอภิชญาภา  จันทร์นวล ยืนยันการสมัคร 9 มี.ค. 67:
11 64011 นางสาวกันติชา  ปั้นฉาย ยืนยันการสมัคร 9 มี.ค. 67:
12 64012 เด็กหญิงณัฐชา  อุมะวิชนี ยืนยันการสมัคร 9 มี.ค. 67:
13 64013 นางสาวศศิวรรณ  จาดยางโทน ยืนยันการสมัคร 9 มี.ค. 67:
14 64014 เด็กหญิงธนพร  ไมตรีจิตร ยืนยันการสมัคร 11 มี.ค. 67:
15 64015 เด็กหญิงภาสินี  บุญเกิด ยืนยันการสมัคร 11 มี.ค. 67:
16 64016 นางสาวภัทธนันท์  อ่ำพูล ยืนยันการสมัคร 9 มี.ค. 67:
17 64017 นายธราเทพ  วินทะไชย ยืนยันการสมัคร 12 มี.ค. 67:
18 64018 นายศรัณยู  บุญก๋อ ยืนยันการสมัคร 9 มี.ค. 67:
19 64019 นางสาวสุภัสสร  พูลเกสร ยืนยันการสมัคร 9 มี.ค. 67:
20 64020 นายวรัญญู  พันธุ์โภคา ยืนยันการสมัคร 11 มี.ค. 67:
21 64021 เด็กชายณรงค์เดช  เชื้อหงษ์ ยืนยันการสมัคร 9 มี.ค. 67:กรุณาแก้ไขนามสกุลมารดาให้ถูกต้องด้วยครับ
22 64022 นายภัทรภณ  ทัดสอน ยืนยันการสมัคร 9 มี.ค. 67:
23 64023 นางสาววิจิตรา  เสือมั่น ยืนยันการสมัคร 10 มี.ค. 67:
24 64024 นางสาวทวิปิญา  สังข์ทอง ยืนยันการสมัคร 13 มี.ค. 67:
25 64025 นางสาวกัลยณัฏฐ์  สาโมทย์ ยืนยันการสมัคร 9 มี.ค. 67:
26 64026 นายศราวุฒิ  ภู่ผึ้ง ยืนยันการสมัคร 13 มี.ค. 67:
27 64027 เด็กชายอนุโณทัย  เครือทอง ยืนยันการสมัคร 10 มี.ค. 67:กรุณาแนบผลการเรียนด้านหน้าด้วยค่ะ
28 64028 นางสาวณัฐปภัสร์   โพธิ์ทอง ยืนยันการสมัคร 12 มี.ค. 67:
29 64029 นางสาวกัญญณัท  มีอัฐมั่น ยืนยันการสมัคร 9 มี.ค. 67:
30 64030 นายวรวิทย์  สิงห์ประเสริฐ ยืนยันการสมัคร 9 มี.ค. 67:
31 64031 นางสาวภัทรศยา   อ่ำอำไพ ยืนยันการสมัคร 9 มี.ค. 67:
32 64032 นายมเหศวร  มะยาระ ยืนยันการสมัคร 11 มี.ค. 67:
33 64033 นายศรายุท  ดอนทราย ยืนยันการสมัคร 10 มี.ค. 67:
34 64034 นางสาวเจริญขวัญ  นาคมี ยืนยันการสมัคร 11 มี.ค. 67:
35 64035 นางสาวกนกวรรณ  จันทรศรี ยืนยันการสมัคร 9 มี.ค. 67:
36 64036 เด็กชายสุภวัทน์  จันทร์ศรีทอง ยืนยันการสมัคร 13 มี.ค. 67:
37 64037 นางสาวพรปวีณ์  แก้วกรี ยืนยันการสมัคร 9 มี.ค. 67:
38 64038 นายอภิธนัท  สีนวล ยืนยันการสมัคร 9 มี.ค. 67:
39 64039 นางสาวณัฐสุดา  แสงเงิน ยืนยันการสมัคร 9 มี.ค. 67:
40 64040 นางสาวณัฐณิชา  เกิดเปี่ยม ยืนยันการสมัคร 9 มี.ค. 67:
41 64041 เด็กหญิงณัฐณิชา  ภู่แก้ว ยืนยันการสมัคร 9 มี.ค. 67:
42 64042 นางสาวพีรดา  เทพรัก ยืนยันการสมัคร 9 มี.ค. 67:
43 64043 นายนนทกร   ประเสริฐ ยืนยันการสมัคร 9 มี.ค. 67:
44 64044 เด็กหญิงมุทิตา  อินทฤทธิ์ ยืนยันการสมัคร 12 มี.ค. 67:
45 64045 เด็กหญิงชยาภรณ์  มานาค ยืนยันการสมัคร 10 มี.ค. 67:
46 64046 เด็กหญิงกัญญาพัชร  ศรีวังคำ ยืนยันการสมัคร 9 มี.ค. 67:
47 64047 นางสาวศุภดา  นาวีสิทธิ์ ยืนยันการสมัคร 9 มี.ค. 67:
48 64048 นายพันธศาสตร์  การะเกตุ ยืนยันการสมัคร 11 มี.ค. 67:
49 64049 นางสาวอนุสรา  ชิตชูสกุล ยืนยันการสมัคร 9 มี.ค. 67:
50 64050 เด็กหญิงคธาภรณ์  มาอินทร์ ยืนยันการสมัคร 9 มี.ค. 67:
51 64051 นางสาวณัฐดา  บุญคำ ยืนยันการสมัคร 9 มี.ค. 67:
52 64052 นางสาวธิรดา  เพ็ญพาน ยืนยันการสมัคร 9 มี.ค. 67:
53 64053 นายกรภัทร  ทองจุ้ย ยืนยันการสมัคร 9 มี.ค. 67:
54 64054 นายกิตติกร  ไล้ทิม ยืนยันการสมัคร 9 มี.ค. 67:
55 64055 เด็กหญิงสุวรรณรัตน์  อิ่มเอิบ ยืนยันการสมัคร 9 มี.ค. 67:
56 64056 นางสาวนฤมล  กล่อมกล่ำนุ่ม ยืนยันการสมัคร 10 มี.ค. 67:
57 64057 นางสาวกมลฉัตร  นาคกล ยืนยันการสมัคร 10 มี.ค. 67:
58 64058 เด็กหญิงกัญญาภัค  ขุนพิชัย ยืนยันการสมัคร 13 มี.ค. 67:
59 64059 นายธีรพัฒน์  ปิ่นทอง ยืนยันการสมัคร 9 มี.ค. 67:
60 64060 นายปัญญาวิชญ์   จันทร์ผกา ยืนยันการสมัคร 9 มี.ค. 67:
61 64061 เด็กหญิงชนม์ชนันทร์  เอกธรรม ยืนยันการสมัคร 9 มี.ค. 67:
62 64062 นายพงศธร  เอมห้อง ยืนยันการสมัคร 9 มี.ค. 67:
63 64063 นางสาวกัญญาวีร์  ฮวดศรี ยืนยันการสมัคร 9 มี.ค. 67:
64 64064 เด็กหญิงธิดารัตน์  นันทดิลก ยืนยันการสมัคร 9 มี.ค. 67:
65 64066 นางสาวพิชชาภา  เเก้วเกตศรี ยืนยันการสมัคร 9 มี.ค. 67:
66 64067 นางสาวภัทราวดี  สิงหเดช ยืนยันการสมัคร 13 มี.ค. 67:แก้ไขนามสกุลมารดาให้ถูกต้องด้วยค่ะ
67 64069 นายเอกธาวิน  ดวนมีสุข ยืนยันการสมัคร 11 มี.ค. 67:ควรแก้o ร ก่อนมอบตัวนะคะ
68 64070 นางสาววิมลสิริ  เอกวิลัย ยืนยันการสมัคร 10 มี.ค. 67:
69 64071 เด็กชายพลช  ศิริโส ยืนยันการสมัคร 11 มี.ค. 67:
70 64072 เด็กหญิงอภิชญา  เศรษฐภักดี ยืนยันการสมัคร 9 มี.ค. 67:
71 64073 นายพศวัชร์  ธนารัตน์กิตติ ยืนยันการสมัคร 13 มี.ค. 67:ให้นักเรียนแก้ไขนามสกุลของมารดาให้ถูกต้องและพิมพ์คำนำหน้าชื่อของบิดามารดาด้วยค่ะ
72 64074 นายชนะพัฒน์  มากดำ ยืนยันการสมัคร 13 มี.ค. 67:
73 64075 นายสรวิศ  ครุฑวิเศษ ยืนยันการสมัคร 13 มี.ค. 67:กรุณาแก้ไขคำนำหน้าและนามสกุลมารดาให้ถูกต้องด้วยค่ะ
74 64076 นางสาวเอมอร  สิงห์วี ยืนยันการสมัคร 12 มี.ค. 67:
75 64077 นางสาววรรณรดา  เขียนวงษ์ ยืนยันการสมัคร 12 มี.ค. 67:
76 64078 นางสาวพรพรรณ  มั่งมี ยืนยันการสมัคร 12 มี.ค. 67:
77 64080 นางสาววรณัน  ฐิติปณชัย ยืนยันการสมัคร 9 มี.ค. 67:
78 64081 นางสาวพิมพ์วิภา  กลิ่นหอม ยืนยันการสมัคร 9 มี.ค. 67:
79 64082 นางสาวอาธัญญา  พรมทอง ยืนยันการสมัคร 9 มี.ค. 67:
80 64083 นางสาวกมลพร  รสสุธรรม ยืนยันการสมัคร 9 มี.ค. 67:
81 64084 เด็กชายสุทธิพงศ์  ฤทธิ์เนติกุล ยืนยันการสมัคร 9 มี.ค. 67:
82 64085 เด็กหญิงนิตยนันท์  ป้องชัย ยืนยันการสมัคร 9 มี.ค. 67:
83 64086 นายตะวัน  พ่วงเฟื่อง ยืนยันการสมัคร 11 มี.ค. 67:
84 64087 นายตรีเทพ  ช้างพินิจ ยืนยันการสมัคร 11 มี.ค. 67:
85 64088 เด็กชายธนิศร  ศรีสาตร์ ยืนยันการสมัคร 11 มี.ค. 67:
86 64089 เด็กชายธนากร  คำลือ ยืนยันการสมัคร 11 มี.ค. 67:
87 64090 นางสาวบุญยวีร์  แสงแก้ว ยืนยันการสมัคร 9 มี.ค. 67:
88 64091 นางสาวชุติมน  สิงหเดช ยืนยันการสมัคร 11 มี.ค. 67:
89 64092 เด็กชายก้องพิภพ  สุขเกษม ยืนยันการสมัคร 10 มี.ค. 67:
90 64093 นางสาวเนตรดาว  เรืองทอง ยืนยันการสมัคร 10 มี.ค. 67:
91 64094 นางสาวณัทนิพพิชน์  ลัดดากลม ยืนยันการสมัคร 12 มี.ค. 67:
92 64095 นายธนภัทร  อินกอง ยืนยันการสมัคร 13 มี.ค. 67:แนบรูปใบผลการเรียนด้านหน้าใหม่ค่ะ
93 64096 นายธนเวศ  มิตรผักแว่น ยืนยันการสมัคร 10 มี.ค. 67:
94 64098 นายพิเชษฐ์  พรหมสุขโข ยืนยันการสมัคร 11 มี.ค. 67:
95 64099 นางสาวภรณภัทร  ยิ้มยวน ยืนยันการสมัคร 10 มี.ค. 67:
96 64100 นายนันทพงศ์  สิทธิศักดิ์ ยืนยันการสมัคร 10 มี.ค. 67:
97 64101 เด็กชายรัญชน์  จิตต์ผิวงาม ยืนยันการสมัคร 12 มี.ค. 67:
98 64102 เด็กชายพิชิตพงษ์  ช่วยคิด ยืนยันการสมัคร 11 มี.ค. 67:
99 64103 เด็กหญิงรุ้งพลอย   ไผ่เรือง ยืนยันการสมัคร 13 มี.ค. 67:
100 64104 นางสาวสุปราณี  ก้านกนก ยืนยันการสมัคร 10 มี.ค. 67:
101 64105 นางสาวชมชฎา  รักเรือง ยืนยันการสมัคร 10 มี.ค. 67:
102 64106 นางสาวเพ็ญพิชชา  อ้นอินทร์ ยืนยันการสมัคร 12 มี.ค. 67:
103 64107 นายศุภเสกข์  พรหมชาติ ยืนยันการสมัคร 11 มี.ค. 67:
104 64108 นางสาวแพทองธาร  อินตาติ๊บ ยืนยันการสมัคร 11 มี.ค. 67:
105 64109 นางสาวมณีการน์   ปัญญา ยืนยันการสมัคร 12 มี.ค. 67:
106 64110 นางสาวอริญชยา  คชนิล ยืนยันการสมัคร 10 มี.ค. 67:
107 64111 นายอภิมุข  บุญดีวงค์ ยืนยันการสมัคร 11 มี.ค. 67:
108 64112 นางสาวภัทรานิษฐ์  มณีโชติ ยืนยันการสมัคร 11 มี.ค. 67:
109 64113 นางสาววรัญญา  ขุนหาญ ยืนยันการสมัคร 10 มี.ค. 67:
110 64114 นายรัฐภูมิ  อ้นยิ้ม ยืนยันการสมัคร 11 มี.ค. 67:
111 64116 นางสาวสรันรัตน์  พรมสวัสดิ์ ยืนยันการสมัคร 10 มี.ค. 67:
112 64117 นายต่อตระกูล  ยกเลี้ยน ยืนยันการสมัคร 11 มี.ค. 67:
113 64118 นางสาว เบญจวรรณ  หะหนับ ยืนยันการสมัคร 11 มี.ค. 67:
114 64119 นางสาวกัลย์สุดา  เปี้ยคำ ยืนยันการสมัคร 11 มี.ค. 67:
115 64120 นางสาวพิชญธิดา  ใจสมัคร ยืนยันการสมัคร 12 มี.ค. 67:
116 64122 เด็กหญิงอภิชญา    คิพงษ์ ยืนยันการสมัคร 12 มี.ค. 67:
117 64123 เด็กหญิงชิสากัญญ์  ศรีจารุยุปกฤต ยืนยันการสมัคร 11 มี.ค. 67:
118 64125 นางสาวจุฑามาศ  ด้วงบ้านยาง ยืนยันการสมัคร 12 มี.ค. 67:
119 64126 เด็กชายคุณานนต์  อุดมเดช ยืนยันการสมัคร 12 มี.ค. 67:
120 64127 เด็กชายณัฐกร  มอญจีน ยืนยันการสมัคร 11 มี.ค. 67:
121 64128 นายปวีณ์กร   เทพบรรจง ยืนยันการสมัคร 11 มี.ค. 67:
122 64129 นางสาวณัชราภรณ์  แย้มสกุล ยืนยันการสมัคร 13 มี.ค. 67:
123 64130 นายนครินทร์  จำเนียรกาล ยืนยันการสมัคร 11 มี.ค. 67:
124 64131 นางสาวกานต์ธิดา  ตรีชาติวุฒิพงศ์ ยืนยันการสมัคร 11 มี.ค. 67:
125 64132 เด็กชายอาชาวิน  สีหะนุมาณ ยืนยันการสมัคร 13 มี.ค. 67:
126 64133 นายรัฐศาสตร์  จักโนวัน ยืนยันการสมัคร 11 มี.ค. 67:
127 64135 นายคุณานนท์  เปรมใจ ยืนยันการสมัคร 11 มี.ค. 67:
128 64136 นายรัฐศาสตร์  สิงห์คา ยืนยันการสมัคร 11 มี.ค. 67:
129 64137 นายจิรพงศ์   แสงรัตน์ ยืนยันการสมัคร 13 มี.ค. 67:
130 64138 นางสาวภควดี  คุ้มมา ยืนยันการสมัคร 12 มี.ค. 67:
131 64139 นายคณพศ  คงเนตร ยืนยันการสมัคร 13 มี.ค. 67:
132 64140 นายเมธาวิน  อินเปล่ง ยืนยันการสมัคร 11 มี.ค. 67:
133 64141 นางสาวชัญญานุช  พุ่มเกตุ ยืนยันการสมัคร 11 มี.ค. 67:
134 64142 นายเมธาวุฒิ  บุญพรม ยืนยันการสมัคร 11 มี.ค. 67:
135 64143 นางสาวธัญพิมล  ทิมจันทร์ ยืนยันการสมัคร 13 มี.ค. 67:
136 64144 เด็กชายจิรายุ  ดอนเขียวไพร ยืนยันการสมัคร 13 มี.ค. 67:
137 64145 นายกิติพัฒน์  นพรัตน์ ยืนยันการสมัคร 12 มี.ค. 67:
138 64146 นายศราวุฒิ  บวบนา ยืนยันการสมัคร 12 มี.ค. 67:
139 64147 เด็กหญิงชญาณี  ปั้นดี ยืนยันการสมัคร 11 มี.ค. 67:
140 64148 นายนวพรรษ  ปานบุญ ยืนยันการสมัคร 12 มี.ค. 67:
141 64149 เด็กชายสุทธิภัทร  นิลหิรัญ ยืนยันการสมัคร 13 มี.ค. 67:
142 64150 นางสาวณัฐชยา  ภู่อ่ำ ยืนยันการสมัคร 13 มี.ค. 67:
143 64151 นายธีรภพ  มีแสง ยืนยันการสมัคร 12 มี.ค. 67:
144 64152 นายปัณณวัฒน์  ปานจู ยืนยันการสมัคร 12 มี.ค. 67:
145 64154 นางสาวนวลวรรณ  เพ็ชรหนู ยืนยันการสมัคร 12 มี.ค. 67:
146 64155 นายคุณธรรม  นาคดี ยืนยันการสมัคร 12 มี.ค. 67:
147 64156 นายภูมิภัทร   บุญมาติด ยืนยันการสมัคร 12 มี.ค. 67:
148 64157 นางสาวภัทรวดี  เเย้มศรี ยืนยันการสมัคร 12 มี.ค. 67:
149 64158 เด็กหญิงอรณิชา  พลสวัสดิ์ ยืนยันการสมัคร 12 มี.ค. 67:
150 64159 นายศิรวิทย์  นวนเกิด ยืนยันการสมัคร 12 มี.ค. 67:
151 64160 นางสาวณัฐณิชา  ทองสนิท ยืนยันการสมัคร 13 มี.ค. 67:
152 64161 นางสาวปณิดา  ชัยเสนา ยืนยันการสมัคร 12 มี.ค. 67:
153 64162 นางสาวพรนัชชา  จันเกษม ยืนยันการสมัคร 12 มี.ค. 67:แนบรูปบัตรประชาชนของตนเองมาใหม่ด้วยค่ะ
154 64163 นางสาวบุญญาลักษณ์  ขุนทรง ยืนยันการสมัคร 13 มี.ค. 67:กรุณาแนบใบรับรองผลการเรียนนะคะ
155 64164 นางสาววิรัชญาณ์  มีเครือรอด ยืนยันการสมัคร 12 มี.ค. 67:
156 64165 นางสาวฌาลิสา  ขันสีทา ยืนยันการสมัคร 12 มี.ค. 67:
157 64166 นางสาวยุวธิดา  เจริญผล ยืนยันการสมัคร 13 มี.ค. 67:
158 64167 เด็กหญิงณัฐนรี  จีนน้ำใส ยืนยันการสมัคร 13 มี.ค. 67:
159 64168 นางสาวกรรณิการ์  บุญมาก ยืนยันการสมัคร 13 มี.ค. 67:กรอกเลขประจำตัวประชาชนของบิดา
160 64169 นางสาวศิรดา  สีสัมฤทธิ์ ยืนยันการสมัคร 13 มี.ค. 67:
161 64170 นางสาวไอลินดา  ทองอยู่สุข ยืนยันการสมัคร 13 มี.ค. 67:
162 64171 นายพันเดช  เล่าทรัพย์ ยืนยันการสมัคร 13 มี.ค. 67:
163 64172 นายภัทร์นรินทร์  ม่วงกลิ้ง ยืนยันการสมัคร 13 มี.ค. 67:
164 64174 นายพีรพัฒน์  วงษ์วะดี ยืนยันการสมัคร 13 มี.ค. 67:
165 64999 นายพิทยา  สถาพร กรุณาแก้ไข 10 มี.ค. 67:รบกวนถ่ายรูปบัตรประชาชนและใบผลการเรียนส่งมาใหม่ด้วยค่ะ

หน้าที่ จากทั้งหมด 1 หน้า รวมข้อมูลทั้งหมด 165เรคอร์ด