ตรวจสอบสถานะการรับสมัครเรียน
มัธยมศึกษาปีที่ 4 ห้องเรียนพิเศษ โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม
ลำดับ เลขที่สมัคร ชื่อ-สกุล สถานะ วันตรวจสอบ/หมายเหตุ
1 400001
นายรักษิต  จริตงาม ยืนยันการสมัคร 12 ก.พ. 67:
2 400002
เด็กชายกัมพล  เครืออยู่ ยืนยันการสมัคร 10 ก.พ. 67:
3 400003
นางสาวศศิวรรณ   จาดยางโทน ยืนยันการสมัคร 10 ก.พ. 67:
4 400004
นางสาวพรรัตนา  รอดนิล ยืนยันการสมัคร 10 ก.พ. 67:
5 400005
นายณภัทร  สุขรอด ยืนยันการสมัคร 11 ก.พ. 67:
6 400006
นางสาวกันติชา  ปั้นฉาย ยืนยันการสมัคร 10 ก.พ. 67:
7 400007
นางสาวนวพรรษ  นวลทิม ยืนยันการสมัคร 10 ก.พ. 67:
8 400008
นางสาวณัฐศ์ชยา  เนียมเครือ ยืนยันการสมัคร 10 ก.พ. 67:
9 400009
เด็กหญิงพิชชาพร  สุกกล่ำ ยืนยันการสมัคร 11 ก.พ. 67:
10 400010
นายรวิศ  ไพรอุดม ยืนยันการสมัคร 10 ก.พ. 67:
11 400011
นายวทัญญู  งามพิชิตชัย ยืนยันการสมัคร 11 ก.พ. 67:
12 400012
เด็กชายกฤษณะ  พุ่มสวัสดิ์ ยืนยันการสมัคร 10 ก.พ. 67:
13 400013
เด็กชายรัญชน์  จิตต์ผิวงาม รอตรวจสอบ 12 ก.พ. 67:เกรดรายวิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐานไม่ถึงเกณฑ์ที่จะสมัครห้องเรียนโครงการพิเศษ SMTE
14 400014
นางสาวณัฐชยา   ภู่อ่ำ ยืนยันการสมัคร 12 ก.พ. 67:
15 400015
เด็กชายกรวร  ใจมัน ยืนยันการสมัคร 12 ก.พ. 67:
16 400016
นางสาวฐิติพร  ศรีบูระพา ยืนยันการสมัคร 12 ก.พ. 67:
17 400017
นางสาวเกวลิน  บัวเนี่ยว ยืนยันการสมัคร 12 ก.พ. 67:
18 400018
นายภูตะวัน  ชนะดวงดี ยืนยันการสมัคร 12 ก.พ. 67:
19 400019
   รอตรวจสอบ :
20 400020
นายณัฐวัศ  เกิดบึงพร้าว ยืนยันการสมัคร 10 ก.พ. 67:
21 400021
เด็กชายวิชญ์วศิน  ทั่งมั่งมี ยืนยันการสมัคร 14 ก.พ. 67:
22 400022
นายธนโชติ  ศรียอด ยืนยันการสมัคร 11 ก.พ. 67:
23 400023
นางสาวอมลวรรณ  สำลี ยืนยันการสมัคร 10 ก.พ. 67:
24 400024
นางสาวกัญญา  ถมอรัตน์ ยืนยันการสมัคร 14 ก.พ. 67:
25 400025
นายอนาวิล  ศรจันทร์ ยืนยันการสมัคร 14 ก.พ. 67:
26 400026
เด็กชายปภังกร  ปงรังษี ยืนยันการสมัคร 13 ก.พ. 67:
27 400027
นายชัยภัทร  ทองหล่อ ยืนยันการสมัคร 11 ก.พ. 67:
28 400028
เด็กชายเวธน์ไวทิน  พูลเกษร ยืนยันการสมัคร 14 ก.พ. 67:
29 400029
เด็กหญิงปุณิพิชฌณ์  การะวงค์ ยืนยันการสมัคร 12 ก.พ. 67:
30 400030
เด็กชายอมฤต  เศรษฐสิริวัธนา ยืนยันการสมัคร 12 ก.พ. 67:
31 400031
นายถิร  ศรีจันทร์ ยืนยันการสมัคร 14 ก.พ. 67:
32 400032
เด็กชายวรภัทร  กล่อมแฟง ยืนยันการสมัคร 12 ก.พ. 67:
33 400033
นางสาวสุภาสิตา  ตุลาภิรมย์ ยืนยันการสมัคร 13 ก.พ. 67:
34 400034
   รอตรวจสอบ :
35 400035
นายศิรวุฒิ  ปรีชาวนา ยืนยันการสมัคร 13 ก.พ. 67:
36 400036
เด็กหญิงชลิดา   ศศิสมิต ยืนยันการสมัคร 14 ก.พ. 67:
37 400037
นางสาวสิปปี  มิ่งเมืองไทย ยืนยันการสมัคร 12 ก.พ. 67:
38 400038
เด็กหญิงวีรภัทรา  ม่วงมา ยืนยันการสมัคร 12 ก.พ. 67:
39 400039
นายณัชพล  พุ่มพวง ยืนยันการสมัคร 12 ก.พ. 67:ให้นักเรียนเลือกอันดับ1เพียงอันดับเดียวเนื่องจากขาดคุณสมบัติในอันดับที่2
40 400040
เด็กชายกัณฑ์ตณะ  อยู่มา ยืนยันการสมัคร 12 ก.พ. 67:ขาดคุณสมบัติผลการเรียนคณิตศาสตร์ไม่ถึง3.00จากการตรวจสอบผลการเรียนที่แนบมา
41 400041
นางสาวพลอยชมพู  เขียวเเก้ว ยืนยันการสมัคร 12 ก.พ. 67:
42 400042
เด็กชายธนโชติ  สุวรรณทัต ยืนยันการสมัคร 12 ก.พ. 67:อัพโหลดรูปบัตรประชาชน และ ใบปพ 1 ด้วยค่ะ
43 400043
นายอภิวัฒน์  ประสานสมบัติ ยืนยันการสมัคร 12 ก.พ. 67:
44 400044
เด็กชายแทนคุณ  เรืองสังข์ ยืนยันการสมัคร 12 ก.พ. 67:
45 400045
เด็กชายธีร์ธวัช  อุทธตรี ยืนยันการสมัคร 13 ก.พ. 67:
46 400046
นายณฐกร  น้อยกรุต ยืนยันการสมัคร 12 ก.พ. 67:
47 400047
นายอรรถวัต  พรมมา ยืนยันการสมัคร 13 ก.พ. 67:
48 400048
เด็กชายจิระ  อ้อยมณฑา ยืนยันการสมัคร 13 ก.พ. 67:
49 400049
นายณัฎฐ์ณธกฤศ์  กันหนองขาม ยืนยันการสมัคร 13 ก.พ. 67:
50 400050
นายสุทธิพงศ์  ฤทธิ์เนติกุล ยืนยันการสมัคร 11 ก.พ. 67:
51 400051
นายสรวิศ  ครุฑวิเศษ ยืนยันการสมัคร 14 ก.พ. 67:
52 400052
นางสาวเอมอร  สิงห์วี ยืนยันการสมัคร 13 ก.พ. 67:
53 400053
เด็กชายสุวิศิษฏ์  เจริญไทย ยืนยันการสมัคร 12 ก.พ. 67:
54 400054
เด็กชายธีทัช  คงแก้ว ยืนยันการสมัคร 14 ก.พ. 67:
55 400055
นายธัชพล  จิตรบุญมา ยืนยันการสมัคร 12 ก.พ. 67:
56 400056
เด็กชายเมธัส  ฉัตรเงิน ยืนยันการสมัคร 13 ก.พ. 67:
57 400057
นายธีรศักดิ์  รอทอง ยืนยันการสมัคร 12 ก.พ. 67:
58 400058
เด็กชายพศิน  เอ้งฉ้วน ยืนยันการสมัคร 14 ก.พ. 67:
59 400059
เด็กชายภัทรกร  ยอดเพชร ยืนยันการสมัคร 12 ก.พ. 67:
60 400060
เด็กชายดลยวัตชัย  วินทะวุท ยืนยันการสมัคร 14 ก.พ. 67:
61 400061
เด็กชายปิยวัชร์  อินทรคำ ยืนยันการสมัคร 12 ก.พ. 67:
62 400062
นายธนกร  โพธิวงษ์ ยืนยันการสมัคร 13 ก.พ. 67:
63 400063
เด็กชายภีมากฤต  มะโนรา ยืนยันการสมัคร 14 ก.พ. 67:
64 400064
เด็กชายคุณานนท์  ณรงค์ชัย ยืนยันการสมัคร 13 ก.พ. 67:
65 400065
เด็กชายพลพรรณ  เหลี่ยมจุ้ย ยืนยันการสมัคร 13 ก.พ. 67:
66 400066
นายวรัญญู  สวนเอก ยืนยันการสมัคร 13 ก.พ. 67:กรุณาแนบบัตรประชาชนและสำเนาผลการเรียนหน้าหลังด้วยค่ะ
67 400067
นายชุติพนธ์  มากคิด ยืนยันการสมัคร 13 ก.พ. 67:
68 400068
นายสิทธิโชค  สาตร์กลิ่น ยืนยันการสมัคร 14 ก.พ. 67:
69 400069
เด็กชายณัฐภัทร  อินทร์ยัง ยืนยันการสมัคร 12 ก.พ. 67:
70 400070
นายศิริวัฒน์  เขียวนนท์ ยืนยันการสมัคร 13 ก.พ. 67:
71 400071
เด็กชายณัฐภัทร  ทำบุญ ยืนยันการสมัคร 13 ก.พ. 67:
72 400072
นายศุภกร  ฟักทองอ่อน ยืนยันการสมัคร 13 ก.พ. 67:
73 400073
นางสาวกัลยณัฏฐ์  สาโมทย์ ยืนยันการสมัคร 12 ก.พ. 67:
74 400074
เด็กชายธีร์ณภัทร   ลอดทอน ยืนยันการสมัคร 14 ก.พ. 67:
75 400075
   รอตรวจสอบ :
76 400076
   รอตรวจสอบ :
77 400077
นายธนบดี  คงสุขโข ยืนยันการสมัคร 14 ก.พ. 67:
78 400078
นายธีรภัทร์  เรืองปาน ยืนยันการสมัคร 12 ก.พ. 67:
79 400079
นายกรวีร์  โตมิ ยืนยันการสมัคร 12 ก.พ. 67:แก่ไข ระดับคะแนนฉลี่ยสะสมรายวิชาคณิตศาสตร์ให้ถูกต้อง
80 400080
เด็กชายสรวิชญ์  จำนงค์ภักดี ยืนยันการสมัคร 14 ก.พ. 67:
81 400081
เด็กชายธัญพิสิษฐ์  ปัญญาวงค์ ยืนยันการสมัคร 14 ก.พ. 67:
82 400082
นายนิติวงศ์  โคตรเนตร ยืนยันการสมัคร 13 ก.พ. 67:
83 400083
เด็กชายเมธาสิทธิ์  ดิษเนตร ยืนยันการสมัคร 13 ก.พ. 67:
84 400084
นายรุจิภาส  ใจวงศ์ ยืนยันการสมัคร 14 ก.พ. 67:
85 400085
นายศรันย์  มีศรี ยืนยันการสมัคร 14 ก.พ. 67:
86 400086
นายศิรวิชญ์  โฉมแดง ยืนยันการสมัคร 14 ก.พ. 67:
87 400087
นายธีธัช  ทองสุข ยืนยันการสมัคร 13 ก.พ. 67:ขาดคุณสมบัติเนื่องจากคะแนนเฉลี่ยสะสมรายวิชาวิทยาศาสตร์ไม่ถึง2.5
88 400088
นายพีรวัส  วณิกุลพิทักษ์ ยืนยันการสมัคร 13 ก.พ. 67:
89 400089
เด็กชายพัฒนพล  เทียนพันธ์ ยืนยันการสมัคร 13 ก.พ. 67:
90 400090
นายปิยวัฒน์  วรวุฒิเวคิน ยืนยันการสมัคร 13 ก.พ. 67:
91 400091
นายจิระพาคิม  ผิวอ่อนดี ยืนยันการสมัคร 13 ก.พ. 67:
92 400092
เด็กชายปุญญพัฒน์  ญานะคำ ยืนยันการสมัคร 14 ก.พ. 67:
93 400093
นายธนัท   ตั้งสกุลเรืองไล ยืนยันการสมัคร 13 ก.พ. 67:
94 400094
เด็กชายสุรพัศฎ์  ดอนดี ยืนยันการสมัคร 13 ก.พ. 67:
95 400095
เด็กชายเมษา  จีนเพชร ยืนยันการสมัคร 13 ก.พ. 67:
96 400096
เด็กชายภูตะวัน  ยังดี ยืนยันการสมัคร 13 ก.พ. 67:
97 400097
เด็กหญิงนภัสอร  ไกรสอน ยืนยันการสมัคร 13 ก.พ. 67:
98 400098
นางสาวพรชนก  ธรรมธะโร ยืนยันการสมัคร 14 ก.พ. 67:
99 400099
   รอตรวจสอบ :
100 400100
เด็กชายกรภัทร   ทองจุ้ย ยืนยันการสมัคร 13 ก.พ. 67:
101 400101
เด็กชายศุภณัฐ  ศรีภักดี ยืนยันการสมัคร 13 ก.พ. 67:
102 400102
นายกิตติกร  ไล้ทิม ยืนยันการสมัคร 14 ก.พ. 67:
103 400103
นายนิติภูมิ  โพธิ์งาม ยืนยันการสมัคร 13 ก.พ. 67:
104 400104
เด็กชายอานุภาพ  จักษุสุวรรณ ยืนยันการสมัคร 13 ก.พ. 67:
105 400105
นางสาวหนึ่งเดียว  ชุลบุตร ยืนยันการสมัคร 13 ก.พ. 67:
106 400106
เด็กชายจิรายุส  เดชสกุลรัตน์ ยืนยันการสมัคร 14 ก.พ. 67:
107 400107
นายศรายุธ  เรืองสา ยืนยันการสมัคร 13 ก.พ. 67:
108 400108
นางสาวศิริสกุล  คล้ายประเสริฐ ยืนยันการสมัคร 14 ก.พ. 67:
109 400109
เด็กชายแทนคุณ  คงกรุด กรุณาแก้ไข 13 ก.พ. 67:ขาดคุณสมบัตินักเรียนมีคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ถึงเกณฑ์3.00
110 400110
นายปพนธีร์  พัฒนวสันต์พร ยืนยันการสมัคร 13 ก.พ. 67:
111 400111
เด็กหญิงวรรธนภรฐ์  น้อยเมือง ยืนยันการสมัคร 14 ก.พ. 67:
112 400112
   รอตรวจสอบ :
113 400113
   รอตรวจสอบ :
114 400114
เด็กชายพรพิพัฒน์  อยู่คง ยืนยันการสมัคร 13 ก.พ. 67:
115 400115
นายฐาปนวัฒน์  ทองคำนุช ยืนยันการสมัคร 14 ก.พ. 67:
116 400116
นายอริยเมธี  พุ่มเขียว ยืนยันการสมัคร 13 ก.พ. 67:
117 400117
เด็กชายอชิพล  พวงคิด ยืนยันการสมัคร 13 ก.พ. 67:
118 400118
เด็กชายธนบดี   บุญวังแร่ ยืนยันการสมัคร 13 ก.พ. 67:
119 400119
เด็กชายณรภัทร  ตุงคะสูต ยืนยันการสมัคร 13 ก.พ. 67:
120 400120
นายนพกร  สาระใต้ ยืนยันการสมัคร 14 ก.พ. 67:
121 400121
เด็กชายภามคริษฐ์  อิ่มกระจ่าง ยืนยันการสมัคร 13 ก.พ. 67:
122 400122
เด็กชายกฤษณ์  โสภาพันธุ์ ยืนยันการสมัคร 13 ก.พ. 67:
123 400123
นายศรณัฐ  สรรคชา ยืนยันการสมัคร 13 ก.พ. 67:
124 400124
เด็กชายวนภู  กาศเกษม ยืนยันการสมัคร 13 ก.พ. 67:
125 400125
เด็กชายรัชต์ชานนท์  รื่นสันต์ ยืนยันการสมัคร 13 ก.พ. 67:
126 400126
นายปกรณ์เกียรติ  โต๊ะดอนทอง ยืนยันการสมัคร 13 ก.พ. 67:
127 400127
นายภาณุกฤษณ  ใจสมัคร ยืนยันการสมัคร 13 ก.พ. 67:
128 400128
นายคุโณ  กุลจันทร์ดี ยืนยันการสมัคร 14 ก.พ. 67:
129 400129
   รอตรวจสอบ :
130 400130
นายภูรินท์  ทิมโต้ ยืนยันการสมัคร 13 ก.พ. 67:
131 400131
เด็กชายภูมิพัฒน์  ดารุณิกร ยืนยันการสมัคร 14 ก.พ. 67:
132 400132
นายกิตตินันต์  อินทรเทพ ยืนยันการสมัคร 13 ก.พ. 67:
133 400133
เด็กชายอภิเชษ  คำมณี ยืนยันการสมัคร 13 ก.พ. 67:
134 400134
นายชิษณุพงศ์  ลีละเศรษฐกุล ยืนยันการสมัคร 13 ก.พ. 67:
135 400135
นายดนัย  อณุสน ยืนยันการสมัคร 13 ก.พ. 67:
136 400136
เด็กชายครรชนะ  เมืองเหลือ ยืนยันการสมัคร 13 ก.พ. 67:
137 400137
เด็กชายรฤกฐิคุณ  สุนทร ยืนยันการสมัคร 13 ก.พ. 67:
138 400138
นายกฤติเดช  เมือง ณ ศรี ยืนยันการสมัคร 13 ก.พ. 67:
139 400139
เด็กหญิงภคพร  ไพรศรี ยืนยันการสมัคร 14 ก.พ. 67:
140 400140
นายบุณพจน์  อนุมัติ ยืนยันการสมัคร 13 ก.พ. 67:
141 400141
   รอตรวจสอบ :
142 400142
นายณัฎฐกรณ์  รัตนะโค้น ยืนยันการสมัคร 13 ก.พ. 67:
143 400143
เด็กชายนนธกร  ตาคำ ยืนยันการสมัคร 14 ก.พ. 67:
144 400144
เด็กชายกิตติพศ  รักแจ้ง ยืนยันการสมัคร 14 ก.พ. 67:
145 400145
เด็กชายธรรศ  สังข์แสง ยืนยันการสมัคร 14 ก.พ. 67:
146 400146
นายกฤต  แก้วศรีโพธิ์ กรุณาแก้ไข 14 ก.พ. 67:เกรดเฉลี่ยไม่ถึงเกณฑ์การสมัครห้องเรียนโครงการพิเศษ
147 400147
เด็กชายธณัฐชัย  ทองเถื่อน ยืนยันการสมัคร 14 ก.พ. 67:
148 400148
   รอตรวจสอบ :
149 400149
   รอตรวจสอบ :
150 400150
   รอตรวจสอบ :
151 400151
   รอตรวจสอบ :
152 400152
   รอตรวจสอบ :
153 400153
   รอตรวจสอบ :
154 400154
   รอตรวจสอบ :
155 400155
   รอตรวจสอบ :
156 400156
   รอตรวจสอบ :
157 400157
   รอตรวจสอบ :
158 400158
   รอตรวจสอบ :
159 400159
   รอตรวจสอบ :
160 400160
   รอตรวจสอบ :
161 400161
   รอตรวจสอบ :
162 400162
   รอตรวจสอบ :
163 400163
   รอตรวจสอบ :
164 400164
   รอตรวจสอบ :
165 400165
   รอตรวจสอบ :
166 400166
   รอตรวจสอบ :
167 400167
   รอตรวจสอบ :
168 400168
   รอตรวจสอบ :
169 400169
   รอตรวจสอบ :
170 400170
   รอตรวจสอบ :
171 400171
   รอตรวจสอบ :
172 400172
   รอตรวจสอบ :
173 400173
   รอตรวจสอบ :
174 400174
   รอตรวจสอบ :
175 400175
   รอตรวจสอบ :
176 400176
   รอตรวจสอบ :
177 400177
   รอตรวจสอบ :
178 400178
   รอตรวจสอบ :
179 400179
   รอตรวจสอบ :
180 400180
   รอตรวจสอบ :
181 400181
   รอตรวจสอบ :
182 400182
   รอตรวจสอบ :
183 400183
   รอตรวจสอบ :
184 400184
   รอตรวจสอบ :
185 400185
   รอตรวจสอบ :
186 400186
   รอตรวจสอบ :
187 400187
   รอตรวจสอบ :
188 400188
   รอตรวจสอบ :
189 400189
   รอตรวจสอบ :
190 400190
   รอตรวจสอบ :
191 400191
   รอตรวจสอบ :
192 400192
   รอตรวจสอบ :
193 400193
   รอตรวจสอบ :
194 400194
   รอตรวจสอบ :
195 400195
   รอตรวจสอบ :
196 400196
   รอตรวจสอบ :
197 400197
   รอตรวจสอบ :
198 400198
   รอตรวจสอบ :
199 400199
   รอตรวจสอบ :
200 400200
   รอตรวจสอบ :
201 400201
   รอตรวจสอบ :
202 400202
   รอตรวจสอบ :
203 400203
   รอตรวจสอบ :
204 400204
   รอตรวจสอบ :
205 400205
   รอตรวจสอบ :
206 400206
   รอตรวจสอบ :
207 400207
   รอตรวจสอบ :
208 400208
   รอตรวจสอบ :
209 400209
   รอตรวจสอบ :
210 400210
   รอตรวจสอบ :
211 400211
   รอตรวจสอบ :
212 400212
   รอตรวจสอบ :
213 400213
   รอตรวจสอบ :
214 400214
   รอตรวจสอบ :
215 400215
   รอตรวจสอบ :
216 400216
   รอตรวจสอบ :
217 400217
   รอตรวจสอบ :
218 400218
   รอตรวจสอบ :
219 400219
   รอตรวจสอบ :
220 400220
   รอตรวจสอบ :
221 400221
   รอตรวจสอบ :
222 400222
   รอตรวจสอบ :
223 400223
   รอตรวจสอบ :
224 400224
   รอตรวจสอบ :
225 400225
   รอตรวจสอบ :
226 400226
   รอตรวจสอบ :
227 400227
   รอตรวจสอบ :
228 400228
   รอตรวจสอบ :
229 400229
   รอตรวจสอบ :
230 400230
   รอตรวจสอบ :
231 400231
   รอตรวจสอบ :
232 400232
   รอตรวจสอบ :
233 400233
   รอตรวจสอบ :
234 400234
   รอตรวจสอบ :
235 400235
   รอตรวจสอบ :
236 400236
   รอตรวจสอบ :
237 400237
   รอตรวจสอบ :
238 400238
   รอตรวจสอบ :
239 400239
   รอตรวจสอบ :
240 400240
   รอตรวจสอบ :
241 400241
   รอตรวจสอบ :
242 400242
   รอตรวจสอบ :
243 400243
   รอตรวจสอบ :
244 400244
   รอตรวจสอบ :
245 400245
   รอตรวจสอบ :
246 400246
   รอตรวจสอบ :
247 400247
   รอตรวจสอบ :
248 400248
   รอตรวจสอบ :
249 400249
   รอตรวจสอบ :
250 400250
   รอตรวจสอบ :
251 400251
   รอตรวจสอบ :
252 400252
   รอตรวจสอบ :
253 400253
   รอตรวจสอบ :
254 400254
   รอตรวจสอบ :
255 400255
   รอตรวจสอบ :
256 400256
   รอตรวจสอบ :
257 400257
   รอตรวจสอบ :
258 400258
   รอตรวจสอบ :
259 400259
   รอตรวจสอบ :
260 400260
   รอตรวจสอบ :
261 400261
   รอตรวจสอบ :
262 400262
   รอตรวจสอบ :
263 400263
   รอตรวจสอบ :
264 400264
   รอตรวจสอบ :
265 400265
   รอตรวจสอบ :
266 400266
   รอตรวจสอบ :
267 400267
   รอตรวจสอบ :
268 400268
   รอตรวจสอบ :
269 400269
   รอตรวจสอบ :
270 400270
   รอตรวจสอบ :
271 400271
   รอตรวจสอบ :
272 400272
   รอตรวจสอบ :
273 400273
   รอตรวจสอบ :
274 400274
   รอตรวจสอบ :
275 400275
   รอตรวจสอบ :
276 400276
   รอตรวจสอบ :
277 400277
   รอตรวจสอบ :
278 400278
   รอตรวจสอบ :
279 400279
   รอตรวจสอบ :
280 400280
   รอตรวจสอบ :
281 400281
   รอตรวจสอบ :
282 400282
   รอตรวจสอบ :
283 400283
   รอตรวจสอบ :
284 400284
   รอตรวจสอบ :
285 400285
   รอตรวจสอบ :
286 400286
   รอตรวจสอบ :
287 400287
   รอตรวจสอบ :
288 400288
   รอตรวจสอบ :
289 400289
   รอตรวจสอบ :
290 400290
   รอตรวจสอบ :
291 400291
   รอตรวจสอบ :
292 400292
   รอตรวจสอบ :
293 400293
   รอตรวจสอบ :
294 400294
   รอตรวจสอบ :
295 400295
   รอตรวจสอบ :
296 400296
   รอตรวจสอบ :
297 400297
   รอตรวจสอบ :
298 400298
   รอตรวจสอบ :
299 400299
   รอตรวจสอบ :
300 400300
   รอตรวจสอบ :
301 400301
   รอตรวจสอบ :
302 400302
   รอตรวจสอบ :
303 400303
   รอตรวจสอบ :
304 400304
   รอตรวจสอบ :
305 400305
   รอตรวจสอบ :
306 400306
   รอตรวจสอบ :
307 400307
   รอตรวจสอบ :
308 400308
   รอตรวจสอบ :
309 400309
   รอตรวจสอบ :
310 400310
   รอตรวจสอบ :
311 400311
   รอตรวจสอบ :
312 400312
   รอตรวจสอบ :
313 400313
   รอตรวจสอบ :
314 400314
   รอตรวจสอบ :
315 400315
   รอตรวจสอบ :
316 400316
   รอตรวจสอบ :
317 400317
   รอตรวจสอบ :
318 400318
   รอตรวจสอบ :
319 400319
   รอตรวจสอบ :
320 400320
   รอตรวจสอบ :
321 400321
   รอตรวจสอบ :
322 400322
   รอตรวจสอบ :
323 400323
   รอตรวจสอบ :
324 400324
   รอตรวจสอบ :
325 400325
   รอตรวจสอบ :
326 400326
   รอตรวจสอบ :
327 400327
   รอตรวจสอบ :
328 400328
   รอตรวจสอบ :
329 400329
   รอตรวจสอบ :
330 400330
   รอตรวจสอบ :
331 400331
   รอตรวจสอบ :
332 400332
   รอตรวจสอบ :
333 400333
   รอตรวจสอบ :
334 400334
   รอตรวจสอบ :
335 400335
   รอตรวจสอบ :
336 400336
   รอตรวจสอบ :
337 400337
   รอตรวจสอบ :
338 400338
   รอตรวจสอบ :
339 400339
   รอตรวจสอบ :
340 400340
   รอตรวจสอบ :
341 400341
   รอตรวจสอบ :
342 400342
   รอตรวจสอบ :
343 400343
   รอตรวจสอบ :
344 400344
   รอตรวจสอบ :
345 400345
   รอตรวจสอบ :
346 400346
   รอตรวจสอบ :
347 400347
   รอตรวจสอบ :
348 400348
   รอตรวจสอบ :
349 400349
   รอตรวจสอบ :
350 400350
   รอตรวจสอบ :
351 400351
   รอตรวจสอบ :
352 400352
   รอตรวจสอบ :
353 400353
   รอตรวจสอบ :
354 400354
   รอตรวจสอบ :
355 400355
   รอตรวจสอบ :
356 400356
   รอตรวจสอบ :
357 400357
   รอตรวจสอบ :
358 400358
   รอตรวจสอบ :
359 400359
   รอตรวจสอบ :
360 400360
   รอตรวจสอบ :
361 400361
   รอตรวจสอบ :
362 400362
   รอตรวจสอบ :
363 400363
   รอตรวจสอบ :
364 400364
   รอตรวจสอบ :
365 400365
   รอตรวจสอบ :
366 400366
   รอตรวจสอบ :
367 400367
   รอตรวจสอบ :
368 400368
   รอตรวจสอบ :
369 400369
   รอตรวจสอบ :
370 400370
   รอตรวจสอบ :
371 400371
   รอตรวจสอบ :
372 400372
   รอตรวจสอบ :
373 400373
   รอตรวจสอบ :
374 400374
   รอตรวจสอบ :
375 400375
   รอตรวจสอบ :
376 400376
   รอตรวจสอบ :
377 400377
   รอตรวจสอบ :
378 400378
   รอตรวจสอบ :
379 400379
   รอตรวจสอบ :
380 400380
   รอตรวจสอบ :
381 400381
   รอตรวจสอบ :
382 400382
   รอตรวจสอบ :
383 400383
   รอตรวจสอบ :
384 400384
   รอตรวจสอบ :
385 400385
   รอตรวจสอบ :
386 400386
   รอตรวจสอบ :
387 400387
   รอตรวจสอบ :
388 400388
   รอตรวจสอบ :
389 400389
   รอตรวจสอบ :
390 400390
   รอตรวจสอบ :
391 400391
   รอตรวจสอบ :
392 400392
   รอตรวจสอบ :
393 400393
   รอตรวจสอบ :
394 400394
   รอตรวจสอบ :
395 400395
   รอตรวจสอบ :
396 400396
   รอตรวจสอบ :
397 400397
   รอตรวจสอบ :
398 400398
   รอตรวจสอบ :
399 400399
   รอตรวจสอบ :
400 400400
   รอตรวจสอบ :
401 400401
   รอตรวจสอบ :
402 400600
เด็กชายพิทยา  สถาพร รอตรวจสอบ :

หน้าที่ จากทั้งหมด 1 หน้า รวมข้อมูลทั้งหมด 402เรคอร์ด