.:: โปรแกรมสแกนกรรมออนไลน์ ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ปีการศึกษา 2559 (เวอร์ชั่น ทดลอง 0.9) ::.
รายชื่อนักเรียนที่มีคะแนนพฤติกรรมสูงสุด 10 อันดับ
ลำดับ ชื่อ สกุล ห้อง เลขที่ คะแนน หมายเหตุ
1  เด็กชายเขตนาคา นาคะประเสริฐ  ม.3/1  2 (47692)  0 ทดสอบ
2  เด็กชายณภัทร ปานหนู  ม.3/1  - (47693)  0 ทดสอบ
3  เด็กชายวินเซนต์ สุทธิคำ  ม.3/1  - (47694)  0 ทดสอบ
4  เด็กชายศิรปกรณ์ บุญเรือง  ม.3/1  - (47695)  0 ทดสอบ
5  เด็กชายคุณพัฒน์ คำเขียว  ม.3/1  - (47696)  0 ทดสอบ
6  เด็กชายไอยราช อริยะธานี  ม.3/1  - (47697)  0 ทดสอบ
7  เด็กชายเหนือฟ้า พงศ์อัครชัย  ม.3/1  - (47699)  0 ทดสอบ
8  เด็กชายพิตตินันท์ สงสัย  ม.3/1  - (47700)  0 ทดสอบ
9  เด็กชายธีรภัทร์ วิชัย  ม.3/1  - (47701)  0 ทดสอบ
10  เด็กชายธรามิล กงจีน  ม.3/1  - (47703)  0 ทดสอบ
สำหรับครูผู้สอน

User :
      Password  : .
                 

สำหรับนักเรียน / ผู้ปกครอง  

เลขประจำตัวนักเรียน :    เลขประจำตัว 13 หลัก : .
                 

Code by: ครูจรูญ เถื่อนกูล  โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม