.:: โปรแกรมสแกนกรรมออนไลน์ ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ปีการศึกษา 2559 (เวอร์ชั่น ทดลอง 0.9) ::.
รายชื่อนักเรียนที่มีคะแนนพฤติกรรมสูงสุด 10 อันดับ
ลำดับ ชื่อ สกุล ห้อง เลขที่ คะแนน หมายเหตุ
1  เด็กชายรชต ศักรนันท์  ม.3/1  - (45307)  0 ทดสอบ
2  เด็กชายกรมาศ โพธิพูล  ม.3/1  - (45195)  0 ทดสอบ
3  เด็กชายกิตติศักดิ์ ดอนชาไพร  ม.3/1  - (45196)  0 ทดสอบ
4  เด็กชายไกรเทพ โตเอี่ยม  ม.3/1  - (45198)  0 ทดสอบ
5  เด็กชายจิตรทิวัส มิ่งขวัญ  ม.3/1  - (45199)  0 ทดสอบ
6  เด็กชายชนะโชติ โตสวัสดิ์  ม.3/1  - (45200)  0 ทดสอบ
7  เด็กชายชนิสร คุชนุช  ม.3/1  - (45201)  0 ทดสอบ
8  เด็กชายชินาธิป ขืมจันทร์  ม.3/1  - (45202)  0 ทดสอบ
9  เด็กชายณัฐกร รักษาศรี  ม.3/1  - (45204)  0 ทดสอบ
10  เด็กชายณัฐชัย ปราศัย  ม.3/1  - (45205)  0 ทดสอบ
สำหรับครูผู้สอน

User :
      Password  : .
                 

สำหรับนักเรียน / ผู้ปกครอง  

เลขประจำตัวนักเรียน :    เลขประจำตัว 13 หลัก : .
                 

Code by: ครูจรูญ เถื่อนกูล  โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม