Untitled Document
Untitled Document
          
          


มีผู้เข้าชมทั้งหมด
225480 ครั้ง

 Online : 1  คน

 

 

 

 

 
 
    
     ชื่อ-สกุล นางธัญณัช สีขาว
     ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานงบประมาณและบุคคล
 
    
     ชื่อ-สกุล ครูศศิภัทร วิไลรัตน์
     ตำแหน่ง ผู้ช่วยผู้อำนวยการกลุ่มงานบริหารงานการเงินและงบประมาณ
 
    
     ชื่อ-สกุล ครูนาทญา ขุดปิ่น
     ตำแหน่ง ผู้ช่วยผู้อำนวยการกลุ่มงานบริหารงานบุคคล
 
    
     ชื่อ-สกุล ครูนพวรรณ คงเพ็ง
     ตำแหน่ง ครูชำนาญการพิเศษ
 
    
     ชื่อ-สกุล ครูสันทัด คงเนตร
     ตำแหน่ง ครูชำนาญการพิเศษ
 
    
     ชื่อ-สกุล ครูฐิติพร แม่งมา
     ตำแหน่ง ครูชำนาญการพิเศษ
 
    
     ชื่อ-สกุล ครูชไมพร จันทนา
     ตำแหน่ง ครูชำนาญการพิเศษ
 
    
     ชื่อ-สกุล นางนงเยาว์ ก้อนทอง
     ตำแหน่ง พนักงานพัสดุ
 
    
     ชื่อ-สกุล นางวรรณดี กุลนาฑล
     ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่สมาคม
 
    
     ชื่อ-สกุล นายภัทรพล จันทรสุข
     ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการโครงการคืนครู
 
    
     ชื่อ-สกุล นางสาววิสาข์ พึ่งกุศล
     ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่งานพัสดุ
 
    
     ชื่อ-สกุล นางสาววันวิสาข์ กมลนัด
     ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการ
 
    
     ชื่อ-สกุล นางสาวกนกวรรณ คำวีระ
     ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่การเงิน

 
นายสุริยา จันทิมา
ผู้อำนวยการโรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม

 Login Form
User Name
Password

 เว็บไซต์ในหน่วยงาน
พิษณุโลกพิทยาคม
กลุ่มงานแนะแนว
โครงการ พสวท.
งานห้องสมุด
   


Untitled Document

 

 

ปรับปรุงครั้งล่าสุด : January 15, 2017
โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม เลขที่ 1 หมู่ที่ 8 ต.ท่าทอง อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000
Tel 055-265000 Fax 055265002 Email:narai.pp@gmail.com

 Copyright © 2013