Untitled Document


มีผู้เข้าชมทั้งหมด
225480 ครั้ง

 Online : 2  คน

 

 

 
:: ฝ่ายบริหารโรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม ::

 


จ่าสิบเอกประมวล วันมี
ผู้อำนวยการโรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม
     
 
นางสาวทิพยรัตน์ ส่งประเสริฐ   นางสาวรัตติกาล บัวสิงคำ
รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหาร
งานงบประมาณและบุคคล
  รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานวิชาการ
     
 
นางสาวธันย์ญาธิป ฟองจางวาง   นางบุตรี อุชุภาพ
รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานทั่วไป
  รองผู้อำนวยการกลุ่มงานบริหารกิจการ
นักเรียน
     

                   โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม เลขที่ 1 หมู่ที่ 8 ต.ท่าทอง อ.เมือง จ.พิษณุโลก 055-227600

 จ่าสิบเอกประมวล วันมี
ผู้อำนวยการโรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม

Update : 15-11-65
 Login Form
User Name
Password

 เว็บไซต์ในหน่วยงาน
พิษณุโลกพิทยาคม
กลุ่มงานแนะแนว
โครงการ พสวท.
งานห้องสมุด
   


Untitled Document

 

 

ปรับปรุงครั้งล่าสุด : January 15, 2016
โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม เลขที่ 1 หมู่ที่ 8 ต.ท่าทอง อ.เมือง จ.พิษณุโลก 055-227600 Email:narai.pp@gmail.com

 Copyright © 2013