Untitled Document
Untitled Document

มีผู้เข้าชมทั้งหมด
225480 ครั้ง

 Online : 1  คน

 

 

 
 
    
     ชื่อ-สกุล ครูชุติกาญจน์ กลิ่นทับ
     ตำแหน่ง ครู ชำนาญการ(หัวหน้ากลุ่มสาระฯ)
 
    
     ชื่อ-สกุล ครูวชิรพงษ์ พูลเกษร
     ตำแหน่ง ครูชำนาญการพิเศษ (หัวหน้า EP)
 
    
     ชื่อ-สกุล ครูนพวรรณ ทับทิมทอง
     ตำแหน่ง ครูชำนาญการ
 
    
     ชื่อ-สกุล ครูอรอานันท์ บุญรอด
     ตำแหน่ง ครูชำนาญการพิเศษ
 
    
     ชื่อ-สกุล ครูขวัญชัย ตระกูลเชิดชูชัย
     ตำแหน่ง ครูชำนาญการพิเศษ
 
    
     ชื่อ-สกุล ครูพิมพ์ภัทรา ธนัชพุฒิพัฒน์
     ตำแหน่ง ครูชำนาญการพิเศษ
 
    
     ชื่อ-สกุล ครูมาลัยสวรรค์ สุนเกตุทรัช
     ตำแหน่ง ครูชำนาญการ
 
    
     ชื่อ-สกุล ครูอาภาภรณ์ ธาดาภาคย์
     ตำแหน่ง ครูชำนาญการ
 
    
     ชื่อ-สกุล ครูสันทัด คงเนตร
     ตำแหน่ง ครูชำนาญการพิเศษ
 
    
     ชื่อ-สกุล ครูยุพา สมบุญมี
     ตำแหน่ง ครูชำนาญการ
 
    
     ชื่อ-สกุล ครูพลอยณัชชา จิราธิปภูริวัฒน์
     ตำแหน่ง ครู
 
    
     ชื่อ-สกุล ครูนารีรัตน์ พินทอง
     ตำแหน่ง ครูชำนาญการ
 
    
     ชื่อ-สกุล ครูนกแก้ว คล้ายสอน
     ตำแหน่ง ครูชำนาญการ
 
    
     ชื่อ-สกุล ครูวันดี เที่ยงเรือง
     ตำแหน่ง ครูชำนาญการ
 
    
     ชื่อ-สกุล ครูประเสริฐพร เทียนแดง
     ตำแหน่ง ครู
 
    
     ชื่อ-สกุล ครูจิราศิลป์ ศรีอำไพ
     ตำแหน่ง ครู
 
    
     ชื่อ-สกุล ครูอภิชญาน์ หอมสะอาด
     ตำแหน่ง ครูชำนาญการ
 
    
     ชื่อ-สกุล Miss.Estela Bolay-og
     ตำแหน่ง ครูจ้างสอน(EP)
 
    
     ชื่อ-สกุล Mr.Dennis Dalida
     ตำแหน่ง ครูจ้างสอน(EP)
 
    
     ชื่อ-สกุล Mr.Kyle Kohler
     ตำแหน่ง ครูจ้างสอน(EP)
 
    
     ชื่อ-สกุล Ms.Mary Joy Bentiro
     ตำแหน่ง ครูจ้างสอน(EP)
 
    
     ชื่อ-สกุล Mr.Lorenzo M. Caballes Jr.
     ตำแหน่ง ครูจ้างสอน(EP)
 
    
     ชื่อ-สกุล Ms.Grace Ayuk
     ตำแหน่ง ครูจ้างสอน (EP)
 
    
     ชื่อ-สกุล Mr.Cleavon Rey Castellano Carete
     ตำแหน่ง ครูจ้างสอน (EP)
 
    
     ชื่อ-สกุล Mr.Danial Jaseph
     ตำแหน่ง ครูจ้างสอน (EP)
 
    
     ชื่อ-สกุล Mrs.Lenneth Lonsakit
     ตำแหน่ง ครูจ้างสอน (EP)
 
    
     ชื่อ-สกุล Mrs.Jesa Salvacion
     ตำแหน่ง ครูจ้างสอน
 
    
     ชื่อ-สกุล Mr.Nicfranz C.de Los Reyes
     ตำแหน่ง ครูจ้างสอน
 
    
     ชื่อ-สกุล Mr.Nicolas Rey-coquais
     ตำแหน่ง ครูจ้างสอน(EP)
 
    
     ชื่อ-สกุล Mr.Alexis Bertulfo
     ตำแหน่ง ครูจ้างสอน(EP)
 
    
     ชื่อ-สกุล Mr.Mark Anthony Mayormita
     ตำแหน่ง ครูจ้างสอน(EP)
 
    
     ชื่อ-สกุล Miss Jeanelle Godson
     ตำแหน่ง ครูจ้างสอน(EP)
 
    
     ชื่อ-สกุล Mr.Rey Pagdalian
     ตำแหน่ง ครูจ้างสอน(EP)
 
    
     ชื่อ-สกุล YU YAO
     ตำแหน่ง ครูจ้างสอนภาษาจีน
 
    
     ชื่อ-สกุล Noriko Saito
     ตำแหน่ง ครูจ้างสอนภาษาญี่ปุ่น
 
    
     ชื่อ-สกุล Seal Xiao Wang
     ตำแหน่ง ครูจ้างสอนภาษาจีน
 
    
     ชื่อ-สกุล Alex Jhon Paculba
     ตำแหน่ง ครูจ้างสอน
 
    
     ชื่อ-สกุล ครูปิยธิดา กิตวงศ์
     ตำแหน่ง ครูจ้างสอน
 
    
     ชื่อ-สกุล ครูรักกมล เดี่ยวสายชล
     ตำแหน่ง ครูจ้างสอน
 
    
     ชื่อ-สกุล นายวรรณพงษ์ วงษ์จันทร์หาญ
     ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ห้องเรียน EP
 
    
     ชื่อ-สกุล นางสาวทิพวรรณ์ ชื่นชม
     ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ห้องเรียน EP
 
    
     ชื่อ-สกุล นายธนาวุฒิ มณีพลาย
     ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ห้องเรียน EP


 
นายสุริยา จันทิมา
ผู้อำนวยการโรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม


 Login Form
User Name
Password

 เว็บไซต์ในหน่วยงาน
พิษณุโลกพิทยาคม
กลุ่มงานแนะแนว
โครงการ พสวท.
งานห้องสมุด
   


Untitled Document

 

 

ปรับปรุงครั้งล่าสุด : January 15, 2017
โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม เลขที่ 1 หมู่ที่ 8 ต.ท่าทอง อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000
Tel 055-265000 Fax 055265002 Email:narai.pp@gmail.com

 Copyright © 2013