Untitled Document

มีผู้เข้าชมทั้งหมด
225480 ครั้ง

 Online : 1  คน

 

 

 
ภาพกิจกรรมทั้งหมด
      จ่าสิบเอกประมวล วันมี ผู้อำนวยการโรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม สักการะพระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระนเรศวรมหาราชและสิ่งศักดิ์สิทธ์ประจำโรงเรียนพิษณุโลกพิทยาค
     โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม ร่วมกับคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม อบรมให้ความรู้แก่ตัวแทนนักเรียนโรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม (อสม.พ.พ.)
     กตัญญุตา กษิณานุสรณ์
     กิจกรรมทักษะชีวิตและอาชีพในศตวรรษที่ 21 "การสร้างภูมิคุ้มกันด้วยสมาธิ" ประจำปีการศึกษา 2565
     แสดงความยินดีประธานสภาเด็กและเยาวชน จังหวัดพิษณุโลก
     กิจกรรมคนดีศรีนารายณ์ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมอันพึงประสงค์ ณ หอประชุมพระนารายณ์ โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม
     โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม ร่วมกับภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ 9 จังหวัดพิษณุโลก สภากาชาดไทย จัดหน่วยเคลื่อนที่มารับบริจาคโลหิต
     ASEAN DAY 2022
     การประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพครูแกนนําโรงเรียนศูนย์ โครงการวิทยาศาสตร์พลังสิบ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
     การอบรมเชิงปฏิบัติการ "การเขียนโปรแกรมเพื่อสนับสนุนการทำโครงงาน ด้วยระบบอินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่ง (IOT)"
หน้าที่ จากทั้งหมด 187 หน้า รวมข้อมูลทั้งหมด 1863 เรคอร์ดนายสุริยา จันทิมา
ผู้อำนวยการโรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม


 Login Form
User Name
Password

 เว็บไซต์ในหน่วยงาน
พิษณุโลกพิทยาคม
กลุ่มงานแนะแนว
โครงการ พสวท.
งานห้องสมุด
   


Untitled Document

 

 

ปรับปรุงครั้งล่าสุด : January 15, 2016
โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม เลขที่ 1 หมู่ที่ 8 ต.ท่าทอง อ.เมือง จ.พิษณุโลก 055-227600 Email:narai.pp@gmail.com

 Copyright © 2013