Untitled Document
Untitled Document
มีผู้เข้าชมทั้งหมด
225480 ครั้ง

 Online : 1  คน

 

 

 

 

 
ภาพกิจกรรมทั้งหมด
     บรรยากาศฉีดวัคซีน Pfizer เข็มที่สอง แก่นักเรียนโรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันหมู่
     พ.พ.รับการนิเทศ ติดตามการเตรียมความพร้อมในการจัดการเรียนการสอน ก่อนเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564
     การประชุมครูและบุคลากรโรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม ผ่านระบบออนไลน์ ด้วยโปรแกรม Line Meeting
     การประชุมผู้บริหารกลุ่มบริหารงานโรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม เพื่อรับฟังนโนบายการทำงานจากนายสุริยา จันทิมา ผู้อำนวยการโรงเรียน
     โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม ยินดีต้อนรับผู้อำนวยการฯ นายสุริยา จันทิมา ในโอกาสที่ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม
     โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคมเป็นสถานที่ฉีดวัคซีนนักเรียน จ.พิษณุโลกเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันหมู่
     รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 การประกวดคําประพันธ์ เนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ 2564 ในระดับมัธยมศึกษา
     รางวัลชนะเลิศ การประกวดบทกลอนสำหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษา ระดับจังหวัด
     การอบรม “โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด” ผ่านโปรแกรม Google Meet.
     “การนำเสนอโจทย์ฟิสิกส์สัประยุทธ์ ครั้งที่ ๑๐ ประจำปี ๒๕๖๔” ของนักเรียนโครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อม เครือข่ายภ
หน้าที่ จากทั้งหมด 176 หน้า รวมข้อมูลทั้งหมด 1754 เรคอร์ดนายสุริยา จันทิมา
ผู้อำนวยการโรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม

 Login Form
User Name
Password

 เว็บไซต์ในหน่วยงาน
พิษณุโลกพิทยาคม
กลุ่มงานแนะแนว
โครงการ พสวท.
งานห้องสมุด
   


Untitled Document

 

 

ปรับปรุงครั้งล่าสุด : January 15, 2016
โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม เลขที่ 1 หมู่ที่ 8 ต.ท่าทอง อ.เมือง จ.พิษณุโลก 055-227600 Email:narai.pp@gmail.com

 Copyright © 2013